De Wederkomst: een kosmische en geologische ramp!

 1. Ter inleiding.
 2. De Wederkomst is een kosmische ramp.
 3. De kosmische ramp heeft een directe uitwerking op de geologie.
 4. De Bijbelse verklaring.
 5. Kosmische en geologische ramp in Zach.14
  1. Wederkomst:
  2. Kosmisch effect:
  3. Geologisch effect:
 6. Kosmische en geologische ramp in Jes.24
  1. Geologisch effect:
  2. Wederkomst:
  3. Kosmisch effect:
 7. Waarom is er een geologische verandering nodig?
 8. De climax.
 9. De aarde is in de rust gegaan.
 10. Samenvatting:
 11. Eenvoudig overzicht PowerPoint download.
 12. EiB Youtube - De Dag des Heeren en de hemelbeving.

EiB IA's\Internet Samenkomst van Gelovigen\20130505-ISvG - De Wederkomst een kosmische en geologische ramp!.mp3


Ter inleiding.

Het leuke aan Bijbelstudie is dat je blijft leren! Je raakt nooit uitgeleerd! Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat je beeldvorming van de Waarheid en werkelijkheid keer op keer moeten worden bijgesteld, als je althans openstaat voor Zijn Waarheid.

Een voorbeeld: Ik was vroeger in de veronderstelling dat als de Here Jezus terug komt, alles pais en vree is. En dat het een prachtige dag zal zijn. Daar is dus geen woord van waar! Want als de Heer is gekomen, zullen de daarop volgende dagen (wellicht jaren) gelijk zijn met de dagen van Noach (Matt.24). Daarvan zei de Heer dat Hij door het ontstaan van de meest verschrikkelijke zonde, dat Hij een watervloed over de aarde zou brengen om al het vlees dat een geest heeft, te verderven! (Gen.6:17) En als de Heer terug komt is het pikkedonker, totdat het ene licht, het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnt. Kort daarvoor zijn zon, maan en sterren verduisterd! Zie Matt.24:29-30

 

Dat is dus perceptie.
Terug naar begin

De Wederkomst is een kosmische ramp.

Zoals ik al aangaf, is de Wederkomst, dan wel de dag des Heeren, een verschrikkelijk moment voor de wereld. Dat beeld wordt op talloze plekken in de Bijbel geÔllustreerd. Zo ook in bijvoorbeeld Jesaja 13.

Jes.13:9 Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

Het gaat hier om het land Judea. De gedachte is dat bij de Wederkomst Judea geheel verwoest wordt en de Heer een vluchtweg creŽert door de Olijfberg te splijten, aldus Zach.14. Kort gezegd: “wat in het land achterblijft, komt om”. Ik zeg het netter dan de Heer. Want die zegt dat Hij hen zal verdelgen, zoals we dat laten doen door een ongediertebestrijder.

 

Wanneer komt de Heer terug volgens Matt.24:29 bijvoorbeeld?

Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen,…

Bij die gelegenheid vindt er een kosmische ramp plaats. Dat valt op te maken als we dat vers uitlezen.

zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

 

De Bijbel legt keurig uit dat er iets bijzonders gebeurt boven onze dampkring, in de kosmos. De zon, maan en sterren worden verduisterd. Hoe komt dat zo? Nou dat komt omdat de krachten van de hemel bewogen zullen worden. Dat wordt elders in de Bijbel ook wel aangeduid als een hemelbeving. Als we weer terug gaan naar Jesaja 13, dan wordt ons daar hetzelfde voorgehouden.

Jes.13:10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.

12 Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens dan fijn goud van Ofir.

13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

 

Vers 13 van Jesaja 13 zegt dat God de hemel zal beroeren, dat is bewegen. Daarachter staat dat de aarde bewogen zal worden van haar plaats. Als de aarde beweegt, noemen we dat een aardbeving. Als de hemel beweegt, noemen we dat dus een hemelbeving. Onder andere in de Bijbelstudie de Wederkomst en de hemelbeving op mijn site, kunt u Schriftplaatsen terugvinden waar dit letterlijk staat.
Terug naar begin

De kosmische ramp heeft een directe uitwerking op de geologie.

De Wederkomst vindt plaats met een kosmische ramp. Overal in de Bijbel waar we lezen over de verduistering van zon, maan en sterren, dus het directe gevolg van de hemelbeving, lezen we hetzelfde. Het is het synchronisatie moment in de profetieŽn. Als je dat moment in de Bijbel tegenkomt, weet je dat het is “terstond na de verdrukking dier dagen” en dat de dag des Heeren dan aanvangt. Dus komt de Heer terug.

 

Openbaring 6 vermeld de inhoud van de 70ste week van DaniŽl, dat afgesloten wordt met de hemelbeving.

 

Opb.6:14  En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

 

Wat we hier lezen is dat de hemelbeving direct effect heeft op de aarde zoals wij die nu kennen. Want vanaf de hemelbeving zal er een proces beginnen dat bergen en eilanden zal bewegen uit hun plaats. Kort gezegd continueert dit proces tot de aanvang van de 1000 jaren waarin satan gebonden zal zijn.

Zo valt te lezen in Openbaring 16 dat dit proces geŽindigd is.

Opb.16:20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

Terug naar begin

De Bijbelse verklaring.

Ik kom daar straks weer op terug. In Opb.6:14 staat beschreven wat de hemelbeving inhoudt. Aangezien ik dit al eerder heb uitgewerkt, volsta ik nu even met het citeren van mijn eigen woorden.

In vers 14 lezen we wat we ons moeten voorstellen bij een hemelbeving. Namelijk de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt. Het woordje weggeweken, dat met een boekrol wordt vergeleken, is in het Grieks “apochorizo”. Apo is weg en chorizo is scheiden en wel zodanig dat er ruimte ontstaat tussen het een en het ander.

Bij een botbreuk bijvoorbeeld zien we soms op rŲntgenfoto’s ook dat er ruimte is ontstaan op de plek van de breuk. Die gedachte ligt opgeslagen in het woordje “weggeweken”.

Over welke hemel wordt hier eigenlijk gesproken?

De hemel waar de zon, de maan en de sterren zijn (vers 12-13), de tweede hemel dus!

 

Ik kan me ook niet echt een voorstelling maken wat deze breuk inhoud. De Bijbel verklaart trouwens wel wat de oorzaak is van die breuk. Dat lezen we in 2Sam.22.

2Sam.22:8 Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was.

9 Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken.

10 En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten.

 

God boog de hemel. Dat veroorzaakt de hemelbeving. En dus verduisteren zon, maan en sterren. En ik vermoed dat, dat de reden is dat er soms staat dat de sterren verduisteren en soms staat dat zij van de hemel vallen.

Ik denk dan aan een lachspiegel, die een vertekent beeld, dan wel een bewegend beeld geeft van de werkelijkheid. Een lachspiegel is gebogen. Zo stel ik me dat voor.

10 En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten.

Dus verduistering van zon, maan en sterren gevolgd door de Wederkomst. En aangezien Hij uit de hemelen komt, is het onder Hem, dus bij Zijn voeten, donkerheid.

Terug naar begin

Kosmische en geologische ramp in Zach.14

Diezelfde visie komen we een paar keer tegen in de Bijbel. De visie dat de hemelbeving direct effect heeft op aarde. Bijvoorbeeld Zacharia 14.

 

Wederkomst:

Zach.14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeŽn gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Zach.14:5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de Heere, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Heere!

 

Kosmisch effect:

Zach.14:6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis. (= geen direct zonlicht en geen holst van de nacht)

Zach.14:7 Maar het zal een enige (ťťn) dag zijn, die den Heere bekend zal zijn; het zal noch dag (verduistering van zon), noch nacht zijn (verduistering van maan en sterren); en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.

 

Dus wanneer het in Judea avond is, zeg voor het gemak rond 18:00 uur, dan is het licht. Dus de aanvang van de Wederkomst begint met een dag en nacht loze tijd. Misschien niet op de horloges, maar wel volgens de regel van zonsopkomst en –ondergang.

 

Geologisch effect:

Zach.14:8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.

Dat komt omdat de grond onder Jeruzalem meters zal stijgen!

Zach.14:9 En de Heere zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de Heere een zijn, en Zijn Naam een.

Zach.14:10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden (dat kan alleen maar als het daarvoor gťťn vlak veld was. Wijst op een geologische verandering), van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij (Jeruzalem te verstaan) zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.

 

Die poorten bevonden zich, dan wel bevinden, dan wel zullen zich bevinden in Jeruzalem.

Terug naar begin

Kosmische en geologische ramp in Jes.24

Een vergelijkbaar Schriftgedeelte waarin gesproken wordt over de aanvang van de dag des Heeren en een kosmische gebeurtenis en de daaruit volgende uitwerking op de aarde, vinden we in Jesaja 24. Echter staat het daar in omgekeerde volgorde. En dat gebeurt met profetieŽn wel vaker. Omdat we de Bijbel zouden bestuderen om tot kennis en inzicht te komen (stukken naast elkaar leggen etc.) en omdat tijd niet regeert over God, maar God regeert over de tijd en ver daarboven staat.

 

Einde van de toorn van het Lam (33 jaren)

De gedachte is dat vanaf de hemelbeving, bij de Wederkomst van de Heer op de Olijfberg, een geologisch veranderingsproces begint. Bergen zullen dus niet alleen overdrachtelijk vlak gemaakt worden (koningen van de troon stoten), maar ook letterlijk. Dit proces zorgt voor verschrikkelijke aardbevingen en zeebevingen. De aardbevingen zullen dus in kwaliteit en kwantiteit fors toenemen. Maar ja, we zitten ook in de periode van de toorn van het Lam (Opb.6:16,17). Dit proces loopt door tot het moment dat de Heer Zelf de satan heeft gebonden voor 1000 jaar en Babel is gevallen.

 

Vanaf vers 18 in Jesaja 24, lezen we over het einde van dat geologische veranderingsproces.

Jes.24:18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden (Opb.16,17,18,19 en 19:21);

 

Dan leggen we Openbaring 19 er naast.

Opb.19:19  En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd (Armageddon 16:14,16), om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers. Maar daar komt niets van in! Want…

Opb.19:20  En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.

Opb.19:21  En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging (Vgl. Jes.24:18 …zo wie voor de stem der vreze vlieden zal); en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.

 

Dus die gedood zijn, gaan de kuil in. De kuil is een uitbeelding van de dood en of dodenrijk waar men immers verblijft als men dood is, uitzondering daargelaten. Dan gaat Jes.24:18 verder.

want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde zullen beven. Vergelijk het met de zondvloed.

∑         Gen 7:11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

In tegenstelling tot in Noach’s dagen, zullen de wateren onder de aarde, dit keer niet naar buiten komen. Ik kan nog niet overzien of dit proces wordt omgekeerd en het water dus weer terugkeert onder de fundamenten van de aarde. Maar in dit eindproces zit een climax. En dat lezen we in de verzen 19 en 20.

 

Jes.24:19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.

Jes.24:20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.

 

De aarde hoeft niet noodzakelijk uitgelegd te worden als de wereld, want het betekend in de eerste plaats gewoon aarde, zoals tuinaarde of grond, zoals potgrond. En niet aarde, zoals planeet aarde. Vaak is aarde de betekenis van het grondgebied van IsraŽl en soms van al het grond op de wereld.

Hier in deze verzen geef ikzelf de voorkeur om aarde toe te passen op de wereld en niet alleen IsraŽl.

 

Het veranderingsproces komt via een climax tot een einde. Uiteindelijk valt zij en staat niet weer op. De Heer vergelijkt dat met een dronkaard. Als de dronkaard uiteindelijk op de grond valt, staat hij niet weer op, maar valt hij in een diepe slaap. Of gewoon diepe rust. Het hoeft niet noodzakelijk de dood te betekenen, hoewel het daar overdrachtelijk de uitbeelding van is.

Hoe komt dat zo? Omdat de Heer is gekomen!

Jes.24:21 En het zal geschieden te dien dage, dat de Heere bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte (gevallen engelen Opb.12), en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.

Daarom gaf ik de voorkeur om aarde op te rekken tot de hele wereld en niet alleen IsraŽl. Zie ook Opb.11:15

Jes.24:22 En zij (deze twee groepen) zullen samenvergaderd worden (Zie ook Jes.14:9 samen in de put.), gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. Bezoeking na vele dagen verwijst m.i. naar het laatste oordeel over allen. (Opb.20:11-15) Satan wordt eerder ontbonden, maar ook eerder geoordeeld.

 

En wanneer komt de Heer terug? Bij de hemelbeving.

Jes.24:23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

Terug naar begin

Waarom is er een geologische verandering nodig?

Hoewel de Bijbel m.i. impliceert dat bergen en eilanden zullen verdwijnen en de aarde er dus letterlijk anders uit zal gaan zien in de toekomstige 1000 jaren in vergelijking met de voorgaande 3000 jaren, zit je natuurlijk met de vraag: “Waarom?”

 

Er zijn een paar zaken die ik vrij zeker weet. Dat zijn de dingen Die de Bijbel Zelf zeggen. Maar er zijn voor mij ook onduidelijkheden ten aanzien van het proces, omdat het mijn voorstelling te boven gaat. Net als met wonderen, ook die kan ik met mijn verstand niet bevatten.

 

Wat we weten is dat de mensen in de 1000 jaren waarin de satan gebonden is, weer heel oud zullen worden. In de seminar van de chronologie van de profetieŽn, heb ik daar onder andere een kort stukje aan gewijd. Ik schreef daar dit:

 

- begin citaat -

Na al die eeuwen dat het Koninkrijk verborgen was en na de jaren van het openbaar worden van het Koninkrijk Gods, vangt dan toch eindelijk de periode aan dat Gods Koninkrijk op aarde geopenbaard is, met Koning Jezus op de troon. Vanaf de eerste dag zullen er allťťn maar Wedergeboren mensen wonen in het Koninkrijk.

Maar hoewel de satan gebonden is, blijven zonde, dood en opstandigheid tegen God bestaan. Want de zonde woont in de mens en in de gelovige. Zonde komt voort uit de zondige natuur van de mens. Dat noemen we erfzonde.

 

Laten we eens de situatie in de duizend jaren onder de loep nemen. De Bijbel laat ons op een aantal plaatsen zien hoe die situatie er uitziet in het geopenbaarde Koninkrijk in de 1000 jaren.

 

De Wedergeboren mensen zullen veranderen. Er gebeurt iets met het DNA. Daarvoor neem ik u graag even mee naar Matt. 24

 

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

De Wederkomst van Christus met de Gemeente!

 

Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

Zijn engelen zijn natuurlijk wij (Mark.12:25, Luk.20:36), de Gemeente. En wij zullen IsraŽl uit de volkeren verzamelen. Dat is wat hier staat. Daaruit ontstaat een Christelijk IsraŽlitische staat in Kanašn, zoals is geprofeteerd. Dat is iets anders dan de huidige staat IsraŽl, waar Christus geen hoofd van is, maar mensenwerk is. Maar over die nieuwe staat gaat Matt.24 dan verder.

 

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

De vijgenboom is een uitbeelding van IsraŽl en zeker in deze gelijkenis. De zomer die nabij gekomen is, is het geopenbaarde Koninkrijk Gods waar iedereen op wacht.

Luk.21:31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

 

Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Matt.24:34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

 

Dat geslacht dat geenszins voorbij zal gaan, slaat op de mensen die na de 70ste week Wedergeboren worden en dus per definitie het Koninkrijk in zullen gaan. En zullen dus volgens vers 34 blijven leven wanneer al deze dingen zullen geschied zijn.

Welke dingen zijn dat dan? Nou, vers 35, het voorbijgaan van de hemel en de aarde. Dit houdt in dat “dit geslacht” een verandering in het DNA ontvangt waardoor de mensen weer heel oud kunnen worden, zoals in de dagen van na de scheppingsdagen.

Denk aan: Gen.5:27 Zo waren al de dagen van Metusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

 

Metusalach stierf. Maar ook in de 1000 jaren zal men kunnen sterven. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 65.

 

Jes.65:20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;

Dit is de uitgangspositie van de mens in de duizend jaren. Dat leest net als Matt.24 over het leven dat geenszins voorbij zal gaan. Maar dan lezen we door:

want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

 

want een jongeling zal sterven

honderd jaren oud zijnde

maar een zondaar, zal vervloekt worden

honderd jaren oud zijnde

 

Als Metusalach bijna 1000 jaar werd en een zelfde soort situatie ontstaat in de duizend jaren, dan is een honderdjarige een jongeling. Dat is een tiende van zijn hele leven om het zo maar te zeggen. In onze dagen hebben we het dan over een kind van 7 tot 10 jaar.

De reden waarom men toch kan sterven in het Koninkrijk is omdat men vervloekt kan worden. Waarom wordt men dan vervloekt? Omdat men een zondaar is, want hoewel de satan gebonden is, is de zonde nog altijd in de aardse mens aanwezig en maakt vlees en bloed van deze aarde nog altijd gťťn deel uit van die Nieuwe Schepping waar iedereen op wacht. Deze zonde is dan ook niet zomaar een zonde, het is ongeloof.

Maar er leefden toch alleen Wedergeboren mensen in de 1000 jaren? Ja, bij de aanvang van de 1000 jaren wel. Maar u moet begrijpen dat zij net zulke mensen zijn als wij en dus ook een gezin zullen stichten. En ook hun kinderen zullen zelf een bewuste keuze voor De Koning moeten maken en Wedergeboren moeten worden, willen zij blijven leven en niet sterven.

 

- einde citaat -

 

 

Ik sprak over een DNA verandering. Dat weet ik niet 100% zeker, maar wel dat er een verandering MOET plaatsvinden! Heel simpel: “De huidige wereld is ongeschikt voor de mens om langer dan 130 jaar te leven.” De straling van de zon is bijvoorbeeld veel te hoog. Maar ik denk dat DNA-verandering ook zal gebeuren, waardoor de mens, de Wedergeboren mens in ieder geval, een regeneratieve eigenschap krijgt toegevoegd. Regeneratie wil zeggen dat het lichaam zelf in staat is ziekte te herstellen en zichzelf te verjongen.

 

Maar dat is geen antwoord op de vraag waarom de geologie van de aarde veranderd moet worden. Ik denk dat, dat nodig is, zodat we weer een situatie krijgen als in de dagen vÚÚr de zondvloed. Is dat niet exact wat de Here Jezus zei?

 

Die ťne vergelijking gaat in zoveel opzichten op. Maar kwam er in Noach’s dagen een einde aan die geologische situatie juist door de vloed. In de toekomst van de Heer komt er gťťn watervloed, zoals beloofd:

Gen.9:11 En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven.

12 En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.

 

Geen watervloed dus in de Toekomst van de Heer, maar een ander oordeel. Namelijk Christus Jezus is Zelf dat oordeel dat over de mensheid komt. De woorden van de Heer zeggen primair dat de dagen waarin Hij aanwezig is (parousia) op aarde, gelijk staat aan de dagen vÚÚr de zondvloed.

De mensen werden in de dagen vÚÚr de zondvloed verschrikkelijk oud. Ik denk dat het te wijten is aan de vormgeving en samenstelling van de aarde. Daarom denk ik dat vanaf de Wederkomst, wanneer Christus aanwezig is (parousia), Hij een proces in werking stelt waardoor men bij de aanvang van de 1000 jaren weer heel oud kan worden.

Terug naar begin

De climax.

Leren doen we door te herhalen en te herhalen, zodat dingen blijven hangen. Na de verdrukking van die dagen (Matt.24:29), vindt de hemelbeving plaats. En vanaf dat moment gebeurt er niet alleen iets in de hemel, maar ook op aarde.

Wat er dan gebeurt, is een proces van verandering van de aarde, met bergen, dalen, eilanden, zeeŽn en zo voort en de diverse sferen boven ons. Dat wordt kort beschreven in Openbaring 6, het zesde zegel. In vers 12 wordt melding gemaakt van een zware aardbeving. En de verduistering van zon, maan en de verduistering van de sterren in vers 13. Dan staat er in vers 14 nogmaals dat het gaat om de hemelbeving en welk gevolg dat heeft op aarde.

 

Opb.6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

 

weggeweken = apochorizo (ontstaan van ruimte, zoals bij een botbreuk)

 

Er staat dus niet dat bergen en eilanden niet meer zijn gevonden, want dat is het einde van dit proces. Hier staat dat zij bewogen zijn uit hun plaatsen. Maar dat het bewegen van de bergen een eind zal hebben, lijkt mij duidelijk. En op welke manier zij bewegen wordt ook duidelijk als we naar Opb.16 gaan, waar vermeld wordt dat de bergen niet meer gevonden worden. Dat wil zeggen dat ze ingezakt zijn en er geen verheffing meer is in het landschap. Hetzelfde geld voor de eilanden.

 

Opb.16:17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

 

Het is geschied en daarmee is alles tot zijn einde gekomen. Dat is ook logisch want de zesde bedeling, is de bedeling van de volheid der tijden. En dat wil zeggen dat het vol is en dus compleet is.

18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen;

 

en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

 

Dit is de climax. Een aardbeving die nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Een beving waarbij de grote historische aardbevingen en tsunami’s in het niet vallen. Vers 19 en 20 geven vervolgens aan welk gevolg die mega aardbeving heeft op de stad Babel en de steden van de ongelovigen en op de eilanden en bergen.

19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.

20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

 

 

Ik weet dat deze profetie ook een overdrachtelijke betekenis heeft, maar het is niet louter en alleen geestelijk. Want een goede geestelijke verklaring van het in drie delen scheuren van Babel heb ik niet gevonden of gehoord. Dus zou ik zeggen het heeft zowel een geestelijke als een letterlijke toepassing.

En als of dat niet genoeg was, komt er ook een megacryometeorietenregen over de aarde. Hagelstenen van een kilo of 40 per stuk.

21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Terug naar begin

De aarde is in de rust gegaan.

 

Dit filmpje vergelijkt de aarde als vrouw.

Dan denken we even terug aan Jesaja 24 waar de aarde als dronkaard wordt vergeleken. Ze valt uiteindelijk om.

Jes.14:7 De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.

 

Dat is de bedoeling. De Bijbel vergelijkt de aardkloot* (*Bijbelswoord uit Jes.40:22) met een vrouw in Rom.8 bijvoorbeeld. Een vrouw die aan het bevallen is. De bevalling is een climax waarin weeŽn elkaar opvlogen, sneller opvolgen maar ook steeds heftiger worden en uitloopt in de persweeŽn met uiteindelijk de bevalling, de geboorte van het kind. Daarna rust de vrouw.

 

Rom.8:19 Want het schepsel (lees de schepping), als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der zonen (geen kinderen) Gods.

20 Want het schepsel (lees de schepping) is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen de aanstelling tot Zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

 

In het kort staat hier dat de schepping onderworpen is aan de dienstbaarheid van de verderfenis. En daarvan zal zij vrijgemaakt worden. Daarom zucht zij nu en zij wacht op het vrijgemaakt worden. Maar dat kan pas nadat de Gemeente is aangesteld tot zonen Gods en dat gebeurt pas bij de verlossing van ons lichaam, namelijk de Opname van de Gemeente. Hoeveel tijd daar tussen zit, wordt hier niet vermeld. Alleen de volgorde wordt hier gegeven.

 

Wat nu zo ontzettend belangrijk is, is om vast te stellen dat de schepping weliswaar NU in barensnood is en zucht. Maar zij blijft niet altoos maar bevallen! Er komt een eind aan.

 

Vanaf de 1000 jaren zal de aarde niet meer beven, totdat de aarde wordt vervangen voor een nieuwe. Al die tijd is de aarde in de rust. Al die tijd is de samenstelling van de aarde en haar vormgeving anders en blijvend tot de laatste dag. En daardoor wordt de mens weer oud, zoals in de dagen vÚÚr de zondvloed.

 

HebreeŽn 12 legt uit dat God het in Zijn plan had opgenomen om de hemel en aarde nog ťťnmaal te bewegen.

 

Hebr.12:25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is;

26 Wiens stem toen de aarde bewoog (de zondvloed, daarna werd men niet meer zo oud als daarvoor); maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.

 

En het mooie van de Bijbel is, is dat het je kennis en inzicht verschaft. Dus als we dan de vraag hebben: “waarom is het nodig dat na de zondvloed nogmaals de aarde wordt bewogen en niet alleen de aarde, maar ook de hemel?” Dan geeft de Bijbel ons daar antwoord op.

 

Hebr.12:27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.

28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.

29 Want onze God is een verterend vuur.

 

Wat de Heer ons hier uitlegt, is dat de schepping bewegelijk is. Dat blijkt uit de aardbevingen. Okay, dit is natuurlijk de letterlijke toepassing van het vers, want overdrachtelijk gaat het natuurlijk ook op.

De aarde en de hemel worden nog ťťnmaal bewogen, zodat zij daarna onbeweeglijk zouden zijn, want de Koning en Zijn Koninkrijk zijn ook onbeweeglijk.

 

Want dit stuk leest anders heel erg paradoxaal. God wil dat alles onbeweeglijk is, dus beweegt Hij nog eenmaal hemel en aarde. Je zou eerder zeggen dat God juist niet de aarde en de hemel nogmaals zou bewegen, want Hij wil het tegenovergestelde, namelijk dat het allemaal onbeweeglijk is. Begrijpt u dat?

 

Dus zegt Hebr.12:27 dat het woord “nog eenmaal” wil zeggen dat de dingen die bewegelijk gemaakt zijn, bewogen worden, zodat het onbeweeglijk zou worden. En dat duidt op een proces!

De idee is dat het Koninkrijk op aarde gevestigd wordt en geopenbaard wordt. Maar aangezien het Koninkrijk Zelf onbeweeglijk is, zal de aarde waarop het Koninkrijk gevestigd zal zijn, ook onbeweeglijk moeten zijn.

 

En hoe doet God dat? Vers 29 zegt door oordeel, net als wat Openbaring zegt.

 

Terug naar begin

Samenvatting:

ō  Bij de Wederkomst vindt de hemelbeving plaats.

ō  De hemelbeving heeft direct effect op de vormgeving en samenstelling van de aarde.

ō  De Bijbel impliceert dat dit een proces is.

ō  Een proces waarin de bergen zullen zakken en eilanden verdwijnen.

ō  Dat hemel en aarde nog eenmaal bewogen zullen worden, is noodzakelijk voor God.

ō  Er komt rust voor de aarde na dit proces.

ō  De mensen zullen weer oud worden, zoals zij dat werden in de dagen voor de zondvloed.

ō  De aarde moet in rust komen, namelijk onbeweeglijk zijn, omdat het Koninkrijk dat op diezelfde aarde gevestigd is, ook onbeweeglijk is.

Terug naar begin

Eenvoudig overzicht PowerPoint download

Terug naar begin

EiB Youtube - De Dag des Heeren en de hemelbeving.

Ook blijkt achteraf dat astronoom Pieter Dijkstra al in 2006 sprak over de waarschijnlijkheid dat de bergen zullen verdwijnen. Ook dat filmpje is door mij destijds online gezet.

Miniatuur Miniatuur

Terug naar begin