Zelfdoding & Bijbel

 1. Ter inleiding. Gedicht van Tim Ribberink.
 2. Ik kan zo niet leven.
 3. Saul
 4. Achitofel
 5. Zimri.
 6. Judas.
 7. Ik wil zo niet leven.
 8. Spelen met de dood.
 9. Simson’s heldendaad.
 10. Uza’s onbedachtzaamheid?
 11. Niet buigen voor het beeld.
 12. DaniŽl in de leeuwenkuil.
 13. Zelfdoding en de Bijbel.
 14. Zelfdoding gerechtvaardigd. Punt 1.
 15. Zelfdoding gerechtvaardigd. Punt 2.

Internet Samenkomst van Gelovigen/20130526-ISvG - Zelfdoding en Bijbel.mp3


Ter inleiding. Gedicht van Tim Ribberink.

Ik wil beginnen met het voorlezen van een krantenadvertentie.

 

“Lieve pap en mam,

 

Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest

en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch.

Ik hoop dat jullie niet boos zijn.

Tot weerziens,

 

Tim”

 

 

 

Dit zijn woorden uit de afscheidsbrief van Tim Ribberink, de 20 jarige jongeman, die zelfmoord pleegde. Vooral doordat zijn ouders, zijn afscheidsbrief plaatsten in de rouwadvertentie in een grote krant, leidde dat tot landelijke beroering.

 

Vandaag zullen we ons richten op dit lastige onderwerp, namelijk zelfdoding.

 

Als we christelijke website raadplegen, of met anderen spreken over dit onderwerp, dan wordt meestal Bijbelse voorbeelden aangehaald als Judas, die zich verhing nadat hij Jezus had verraden.

Dat is eenzelfde soort daad als Tim heeft gedaan. Op deze manier je eigen leven beŽindigen, is de meest bekende vorm van zelfdoding. Onder zelfdoding zou je niet alleen moeten verstaan, dat je voor de trein springt of jezelf ophangt. Er zijn drie varianten die ik gevonden heb, die alle drie de dood tot gevolg heeft.

is de dood van Eutychus in Handelingen 20

 

De enige die ik niet wil meenemen, omdat ik die, in dit verband, te discutabel vind, is de dood van Eutychus in Handelingen 20. De jongen zit op de vensterbank van de derde verdieping en valt in slaap bij de lange toespraak van Paulus. Hij verliest zijn evenwicht en stort naar beneden.

Je zou kunnen zeggen dat als je zo gevaarlijk daar gaat zitten, met de kans dat je je evenwicht kunt verliezen, de kans erg groot is dat je valt en sterft. Je dood jezelf door onvoorzichtigheid. Niemand anders doodt je immers. Het ongeluk zat dan ook in een groot hoekje!

 

Terug naar begin

Ik kan zo niet leven.

Tim Ribberink had een reden om zijn leven te beŽindigen. Dat is de eerste en bekendste variant van zelfdoding. Namelijk je eigen leven beŽindigen, op wat voor een manier dan ook, omdat je op deze manier niet kan leven.

Ik kan zo niet leven! 

Jezelf doden is dan de enige uitweg. De klemtoon bij deze variant ligt hem in radeloosheid.  De Bijbel spreekt vier keer over een dergelijke zelfdoding.

 

Terug naar begin

Saul

In 1 Samuel 31 lezen we over de radeloosheid en wanhoop van Saul. De Filistijnen voeren oorlog tegen IsraŽl. Saul, Sauls drie zonen en de wapendrager van Saul worden op de hielen gezeten door de Filistijnen.

De Filistijnen doden de drie zonen van Saul en wordt dan ontdekt door boogschutters van de Filistijnen. In blinde paniek zegt Saul tot zijn wapendrager:

Saul's zelfmoord 

1Sam 31:4 … Trek uw zwaard uit, en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen, en mij doorsteken, en met mij den spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard, en viel daarin.

De wapendrager ziet dat gebeuren. Hij is de enige die nog leeft, is net zo radeloos als zijn koning die dood aan zijn voeten ligt. Dan bedenkt hij zich geen moment, zet zijn zwaard rechtop in de grond en laat zich daarin vallen.

1Sam 31:5 Toen zijn wapendrager zag, dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem.

 

Terug naar begin

Achitofel

De tweede in deze zelfdodingsvariant is Achitofel. Achitofel was raadgever van koning David en stond bekend als de beste raadgever in die dagen.

2Sam.16:23 En in die dagen was Achitofels raad, dien hij raadde, als of men naar Gods woord gevraagd had;

 

Achitofel pleegt hoogverraad door over te lopen van kamp David naar het kamp van Davids zoon Absalom. Hoewel hij enorm wijs was, was zijn raad op z’n minst discutabel te noemen. Zo gaf hij het advies aan Absalom om seks te hebben met de bijvrouwen van David en dat heeft Absalom voor de ogen van het volk, in een tent, gedaan.

Achitofel verhing zich

In de laatste dagen van Achitofel, werd zijn raad aan Absalom, door Absalom in de wind geslagen. Achitofel zal hoogstwaarschijnlijk geweten hebben dat Absalom gevangen zou worden en de opstand van Absalom tegen David op zijn einde was. Een wijs man als Achitofel realiseerde zich, nu Absalom niets met zijn advies had gedaan, het einde was aangekomen. Hij zou voor David moeten verschijnen. Net als dat Saul de dood in de ogen zag, ziet Achitofel dat ook.

2Sam.17:23 Als nu Achitofel zag, dat zijn raad niet gedaan was, zadelde hij den ezel, en maakte zich op, en toog naar zijn huis in zijn stad, en gaf bevel aan zijn huis, en verhing zich. Alzo stierf hij, en werd begraven in zijns vaders graf.

 

Terug naar begin

Zimri.

De derde die zelfdoding pleegde, was Zimri. Zimri vermoorde de koning van IsraŽl (Ela), om diens plek over te nemen. Dus spreken we van een ordinaire staatsgreep. Hoewel Zimri dacht dat z’n plan zou slagen, werd Omri tot koning uitgeroepen. Toen hij doorhad dat hij aan het kortste eind zou trekken, dan wel getrokken had en geen enkele uitweg meer zag, komen we terecht in 1Koningen 16.

Zimri verbrandde zich in het huis van de koning met vuur en stierf

1Kgs 16:18 En het geschiedde, als Zimri zag, dat de stad ingenomen was, dat hij ging in het paleis van het huis des konings, en verbrandde boven zich het huis des konings met vuur, en stierf;

1Kgs 16:19 Om zijn zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de ogen des Heeren, wandelende in den weg van Jerobeam, en in zijn zonde, die hij gedaan had, doende IsraŽl zondigen.

 

Terug naar begin

Judas.

En tot slot de meest algemeen bekende zelfdoding in de Bijbel.

Judas realiseerde dat zijn daad de dood van de Here tot gevolg had. En lezen we:

Matt.27:5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.

 Judas verhing zichzelf

In de toespraak na Hemelvaart, in Handelingen 1, wordt Judas’ daad nogmaals aangehaald.

Hand.1:16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen;

17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening verkregen.

18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.

19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds.

 

Judas verwurgde zich en is voorovergevallen, waardoor zijn buik openscheurde en alle ingewanden naar buiten kwamen.

 

Saul en zijn wapendrager, Achitofel, Zimri en Judas legden allen de hand aan zichzelf en brachten zichzelf om het leven. Wat de heren ook gemeen hebben is dat ze geen andere keuze zagen, dan zelfdoding.

 

Deze keuze om zichzelf te doden werd gemaakt nadat ze (even) hadden nagedacht. Na deze overdenking zag men gťťn andere keuze dan zelf uit het leven te stappen, omdat doorleven erger leek te zijn, dan sterven.

 

Terug naar begin

Ik wil zo niet leven.

Een andere variant op zelfdoding is euthanasie. Bij euthanasie is de belangrijkste reden om het leven te beŽindigen: “Ik wil zo niet leven.”

Men zou graag anders willen, maar hij / zij kan de situatie niet veranderen, nog de omgeving kan verandering bieden.

Iemand vertelde mij: ik wil niet kosten wat kost in leven gehouden worden, zoals dat met prins Friso is gegaan. Als ik hersendood ben, nergens op reageer, niet zelfstandig kan ademen, dan wil ik niet dat de stekker in het stopcontact blijft zitten. Trek hem dan alsjeblieft eruit!

 

Een ander voorbeeld is de welbekende pil van Drion. Euthanasie is in Nederland onder strikte voorwaarden toegestaan. Maar hoeveel nette woorden je er ook aan weidt, het blijft natuurlijk zelfdoding.

 

Ook deze vorm van zelfdoding komt in de Bijbel voor. In het verhaal van Abimelech. Abimelech had drie jaar geregeerd als koning over IsraŽl, maar dan gaat het helemaal verkeerd. Het is God Zelf die een boze geest stuurt naar de inwoners van Sichem om achter Abimelech aan te gaan.

Om een lang en spannend verhaal kort te maken…

Abimelech komt in de stad Thebez en neemt haar in. De inwoners van de stad vluchten in de sterke toren van de stad en blokkeren de deur. Abimelech staat onderaan de toren, voor de deur, om deze in de brand te steken. Maar een onbekende vrouw gooit van boven een stuk van een molensteen naar beneden.

Rich.9:53 Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd; en zij verpletterde zijn hersenpan.

Rich.9:53 Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd; en zij verpletterde zijn hersenpan.

Maar… Abimelech is nog niet dood! Hij zal waarschijnlijk wel flinke hoofdpijn hebben.

Hoewel Abimelech nog niet dood is, zal het niet lang meer duren voordat de dood zal intreden. Hij is bang dat ze zullen zeggen dat een vrouw hem gedood heeft. Abimelech wil zo niet sterven. Hij zou het liefst zelfdoding plegen, maar… door de klap heeft hij waarschijnlijk een hersenbeschadiging en kan niet zichzelf doden. Vandaag vraagt men dan euthanasie aan of doet men een beroep op dokter Drion. In de dagen van Abimelech kon dat nog niet, dus roept hij zijn wapendrager. Net zoals dat bij Saul het geval was.

Rich.9:54 Toen riep hij haastelijk den jongen, die zijn wapenen droeg, en zeide tot hem: Trek uw zwaard uit, en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen: Een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem, dat hij stierf.

 

Hoewel Abimelech niet letterlijk zich in het zwaard liet vallen, is dit toch zelfdoding. Omdat hij hulp nodig had bij zijn zelfdoding, zou je hier kunnen spreken over “het toedienen van de pil van Drion”. Of zelfdoding met hulp.

 

 

Saul, Achitofel, Zimri en Judas hoefden niet te sterven. Ze waren gezond en de omgeving had hen genade kunnen schenken bij wijze van spreken. Maar zijzelf konden de situatie waarin ze verzeild waren niet meer veranderen en stapten uit het leven.

Abimelech wist tien seconden voordat de vrouw een steen naar beneden gooide niet dat hij zou sterven. In zijn geval kon niemand meer zijn situatie veranderen. Bij wijze van spreken zou hij een half uur later dood zijn geweest en zou hij te boek gaan als de koning die door een vrouw gedood was. De enige oplossing voor Abimelech was de hand aan zichzelf slaan. Maar ja, de kans dat je dat zelf nog kunt doen als je zwaar hersenletsel hebt, is natuurlijk zeer gering.

Bij zijn zelfdoding had hij dus hulp nodig.

 

Terug naar begin

Spelen met de dood.

Maar er is nog een derde categorie die we bij zelfdoding zouden moeten plaatsen. Namelijk: spelen met de dood.

En deze variant komt een aantal keren voor in de Bijbel.

 

Wat bedoel ik daarmee? Ik geef u een voorbeeld. Stel dat ik in Mekka, op de Hadj, in ťťn van de meest strenge moslimlanden ter wereld, tussen de pelgrims, in het Arabisch zou roepen: “Allah is een varken en zijn profeet is een homo” en ondertussen de Koran verbrand. Hoe groot denkt u dat de kans is dat ik 10 minuten later nog leef?

Kijk als je zoiets doet, speel je met de dood. Je kunt iemand die dat wil doen, vragen: “ben je levensmoe?” Misschien is hij dat, maar waarschijnlijker is, is dat hij helemaal niet levensmoe is, maar een hoger doel nastreeft, waarbij hij zijn eigen leven ondergeschikt maakt aan het doel dat hij nastreeft.

“Allah is een varken en zijn profeet is een homo” en ondertussen de Koran verbrand. Hoe groot denkt u dat de kans is dat ik 10 minuten later nog leef? 

Deze vorm zien we vandaag de dag bijvoorbeeld bij zelfmoordterreur. Degene is absoluut niet depressief of stervende, dat hij de dood als een verlossing ziet. Zijn dood is een bijkomstigheid van een veel groter doel.

 

In de Bijbel komen we deze derde vorm van zelfdoding een aantal keren voor. Deze zelfopoffering voor een hoger doel noemen we vandaag de dag zelfmoordterrorisme, maar als het positief is, noemen we dat martelaarschap.

 

Terug naar begin

Simson’s heldendaad.

Als je een groot gebouw, vol feestende Palestijnen, opblaast. En je bent een inwoner van IsraŽl, dan zou CNN je een terrorist noemen. In de dagen van de Richteren was er volgens mij nog geen springstof. Maar wel een vergelijkbare situatie.

Want in Richteren 16 is Simson op het grote feest van de Filistijnen. Hij was gevangen genomen en z’n ogen waren uitgerukt. In de ogen van de Filistijnen was hij het monster van IsraŽl, die vele van het Filistijnse volk had gedood. Ze hadden eindelijk dit beest, dit monster van IsraŽl en lieten hem op het feest verschijnen als een rariteit op een freakshow.

In onze ogen is dit een heldendood, maar in de ogen van de Filistijnen destijds was dit een terroristische daad.

Rich.16:27 Het huis nu was vol mannen en vrouwen; ook waren daar alle vorsten der Filistijnen; en op het dak waren omtrent drie duizend mannen en vrouwen, die toezagen, als Simson speelde.

28 Toen riep Simson tot den Heere, en zeide: Heere, Heere! gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God! dat ik mij met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke.

29 En Simson vatte de twee middelste pilaren, op dewelke het huis was gevestigd, en waarop het steunde, den enen met zijn rechterhand, en den anderen met zijn linkerhand;

30 En Simson zeide: Mijn ziel sterve met de Filistijnen; en hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten, en op al het volk, dat daarin was. En de doden, die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn leven gedood had.

 

In onze ogen is dit een heldendood, maar in de ogen van de Filistijnen destijds was dit een terroristische daad.

De hulk van IsraŽl maakte zijn eigen leven onder geschikt aan een hoger doel. Waarom hoort deze daad van Simson bij zelfdoding? Omdat zelfopoffering ook een zelfdodingsvariant is. Het is een bewuste actie, waarbij je van te voren weet dat het je dood betekent. Net als mijn voorbeeld over de Koranverbranding tijdens de Hadj. Met een beetje gezond verstand weet je wat de afloop van een dergelijke actie zal zijn.

 

Terug naar begin

Uza’s onbedachtzaamheid?

Een andere actie waarbij iemand direct om het leven kwam, vinden we in 2 Samuel 6. In dat verhaal heeft David de Filistijnen verslagen en viert IsraŽl een groot feest. Om de Heer te bedanken dat Hij voor hen streed, is de ark op een nieuwe wagen geplaatst. Het is een feestelijke optocht met dans en muziek.

Maar dan krijgt het verhaal een verschrikkelijke wending. Wanneer de optocht aangekomen is bij Nachons dorsvloer, struikelen de runderen die de wagen met de ark trekken.

2Sam.6:6 Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze, want de runderen struikelden.

2Sam.6:7 Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf aldaar bij de ark Gods.

2Sam.6:7 Toen ontstak de toorn des Heeren tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf aldaar bij de ark Gods. 

De ark is, oneerbiedig gezegd, een kist. Aan de zijkanten van de kist zitten ogen / ringen, waar draagbalken door geschoven worden, zodat de kist niet aangeraakt hoeft te worden. Want bij aanraking van de ark, ben je direct dood.

 

Num.4:15 Als nu Ašron en zijn zonen, het dekken van het heiligdom, en van alle gereedschap des heiligdoms, in het optrekken des legers, zullen voleind hebben, zo zullen daarna de zonen van Kohath komen om te dragen; maar zij zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de last der zonen van Kohath, in de tent der samenkomst.

 

De ark heeft eenzelfde soort werking als een hoogspanningskabel. Daarom hangen ze die dingen zo hoog! Al je die aanraakt, dan knalt letterlijk een enorme hoeveelheid elektriciteit door je heen, op zoek naar het laagste punt. Als bliksem een boom kan splijten en een mens bestaat uit 70% water, dat elektriciteit uitstekend geleid, dan weet u de afloop wel.

We lezen in de Bijbel dat Uza op een zelfde soort manier scheurde. In het parallele gedeelte in 1 Kronieken 13.

 

1Kron.13:10 Toen ontstak de toorn des Heeren over Uza, en Hij sloeg hem (zoals de bliksem), omdat hij zijn hand had uitgestrekt aan de ark; en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods.

11 En David ontstak, dat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza; daarom noemde hij diezelve plaats Perez-uza, tot op dezen dag.

 

Een beetje flauw van David om boos te worden op de Heer. De Heer had dit duidelijk gezegd: “Pas op, de ark niet aanraken! Dat is levensgevaarlijk!” De Bijbel noemt dit dan ook Uza’s onbedachtzame daad.

Waarom heb ik deze erbij gezet? Het was niet de Heer die het feest wou verstoren door Uza te slaan. Uza deed iets waarbij je met 100% zekerheid wist dat je dat niet zou overleven. Het maakt niet uit of je de ark aanraakt met blote handen of dat je een hoogspanningskabel met blote handen aanraakt. Je sterft onmiddellijk! Op slag dood!

Het is dus een vorm van zelfdoding. Hoewel Uza niet levensmoe was, probeerde hij te voorkomen dat de ark van de wagen viel. Uza moet geweten hebben dat de ark dodelijk was. Het redden van de ark zou gezien kunnen worden als een zelfopofferingsdaad. Alleen denkt de Heer daar anders over. Uza sterft en dat was onbedachtzaam.

 

Terug naar begin

Niet buigen voor het beeld.

In DaniŽl 3 vinden we ook een daad met dodelijke afloop. De Babylonische koning Nebukadnezar heeft een gouden beeld laten oprichten. Men heeft het volk verzameld om collectief dit beeld te aanbidden. Onder de aanwezigen zijn drie Joodse mannen, namelijk: Sadrach, Mesach en Abed-nego.

De presentator van deze aanbiddingsdienst spreekt de menigte toe en zegt dat als de muziek gaat spelen, men het gouden beeld moet aanbidden. Wie dat niet doet, krijgt de doodstraf en wordt in de oven geworpen. Duidelijke taal!

 

U kent het verhaal waarschijnlijk wel. Sadrach, Mesach en Abed-nego aanbaden het gouden beeld niet. Nebukadnezar werd woest en zei dat de oven 7 x heter gemaakt moest worden. De mannen werden uitgekleed en vastgebonden in hun eigen kleren om in het vuur geworpen te worden.

Dan.3:21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, en hun hoeden, en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs.

Dan.3:21 Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, en hun hoeden, en hun andere klederen, en zij wierpen hen in het midden van den oven des brandenden vuurs. 

Is dit zelfdoding? In zeker opzicht wel. Want ook deze daad, net als Simson en Uza, heeft absoluut je eigen dood tot gevolg. Dan zult u zeggen: “Maar ze gingen toch niet dood?” Nee, ze gingen niet dood en dŠt was het wonder! Maar ieder ander mens die in het vuur geworpen wordt, sterft de verbrandingsdood natuurlijk.

Wat wel bijzonder is, in dit verhaal, is dat andere mannen wel bij deze gebeurtenis de verbrandingsdood gestorven zijn. De dood die bestemd was voor Sadrach, Mesach en Abed-nego ging hen voorbij, maar trof de mannen die hen optilden en in het vuur gooiden. Dat lezen we in het volgende vers.

Dan.3:22 Daarom dan, dewijl het woord des konings aandreef, en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen, die Sadrach, Mesach en Abed-nego opgeheven hadden, gedood.

 

Terug naar begin

DaniŽl in de leeuwenkuil.

Tot slot is er nog een andere eigenwijze Jood in het boek DaniŽl, namelijk DaniŽl zelf. In het bekende verhaal van “DaniŽl in de leeuwenkuil” wordt er een complot bedacht om DaniŽl te vermoorden.

De koning wordt overgehaald een wet te tekenen dat alleen de koning aanbeden mag worden en niemand anders. Wie zich daar niet aan houdt en toch iemand anders aanbidt, zal de doodstraf krijgen. Dit lezen we in DaniŽl 6.

 

De doodstraf is de leeuwenkuil. Koning Darius zette zijn handtekening onder de wet, waardoor het een wet van Meden en Perzen werd met een duur van 30 dagen.

Dan.6:10 Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod.

 

Het is niet zo dat DaniŽl niet door had dat er een samenzwering tegen hem gaande was. Hij begreep maar al te goed wat de inhoud van deze wet betekende, maar hij trok zich niets aan van deze wet.

Dan.6:11 Toen nu DaniŽl verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden 's daags op zijn knieŽn, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor dezen gedaan had.

 

En op deze manier speelt DaniŽl letterlijk met zijn leven. Hij kent de wet, hij weet dat op de overtreding van deze wet de doodstraf staat en hij weet dat het maar voor de duur van 30 dagen is. En wat doet DaniŽl? In plaats van 30 dagen stiekem bidden op de WC bij wijze van spreken, gaat DaniŽl pontificaal voor het raam op de knieŽn tot God bidden.

Het is vragen om moeilijkheden. Net als een Koranverbranding tijdens de Hadj… Je weet hoe dit verhaal gaat aflopen.

In het verhaal van “DaniŽl in de Leeuwenkuil” blijkt dat Darius onmiddellijk doorheeft dat de aangenomen wet niet bedoeld was tot verering van de koning, maar voor het doden van DaniŽl. Want zodra de koning hoort van DaniŽl, is hij er helemaal stuk van en doet hij alles wat in zijn macht ligt om DaniŽl te sparen. Dat lukt niet!

Voordat de executie voltrokken wordt zegt Darius, die zich kort daarvoor liet aanbidden als zijnde de enige God, deze opmerkelijke woorden:

Dan.6:17 …Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u!

En DaniŽl wordt geworpen in de leeuwenkuil.

In het verhaal van “DaniŽl in de Leeuwenkuil” blijkt dat Darius onmiddellijk doorheeft dat de aangenomen wet niet bedoeld was tot verering van de koning, maar voor het doden van DaniŽl. 

Normaal gesproken scheuren de leeuwen je aan stukken en eten ze je daarna op. Het is immers de doodstraf. Maar ook hier vindt een wonder plaats, net als in het verhaal over het gouden beeld. De drie mannen werden niet verslonden door het vuur en DaniŽl werd niet verslonden door de leeuwen. In de oven verscheen een vierde man, maar het was de Engel des Heeren. En in de leeuwenkuil zegt DaniŽl tegen de koning, ůůk dat de Engel des Heeren was gekomen en redding bracht.

Tot slot werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abed-nego in het vuur gooiden, zelf gedood door het vuur. En in het verhaal van DaniŽl in de leeuwenkuil lezen we het nog heftiger:

Dan.6:24 … Toen DaniŽl uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had.

25 Toen beval de koning, en zij brachten die mannen voor, die DaniŽl overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen, en hun vrouwen; en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

 

Terug naar begin

Zelfdoding en de Bijbel.

We hebben nu meer varianten van zelfdoding naast elkaar gelegd. We hebben niet alleen gekeken naar Saul, Achitofel, Zimri en Judas, maar ook naar Abimelech, Simson, Uza, DaniŽl, Sadrach, Mesach en Abed-nego.

Dat doe ik heel bewust om uw perceptie bij te stellen. Als we dat doen, dan blijkt dat het onmogelijk is om Saul en DaniŽl over ťťn kam te scheren.

Dat zouden we wel kunnen doen, omdat beide heren kozen om afscheid te nemen van het aardse leven. Toch vinden we wat Saul deed niet goed en wat DaniŽl deed wel goed. Maar goed onze mening doet er niet toe, want het gaat om wat de Bijbel zegt.

 

Nu we verschillende verhalen naast elkaar hebben gezet, blijkt dat er niet sprake is van ťťn enkele zelfdoding, dan wel een bewuste keuze om uit het leven te stappen, dan wel een directe keuze voor de dood.

 

Terug naar begin

Waar vind ik ... ?

Het eerste grote verschil is wat de persoon in kwestie centraal heeft gesteld.

 

Saul zei:

1Sam.31:4 … Trek uw zwaard uit, en doorsteek mij daarmede…

 

Wat had Saul centraal gesteld:

dat misschien deze onbesnedenen niet komen, en mij doorsteken, en met mij den spot drijven.

 

Saul had zichzelf centraal gesteld.

∑         doorsteek mij

∑         mij doorsteken

∑         met mij den spot drijven

 

Dit zetten we tegenover Sadrach, Mesach en Abed-nego. We stellen dezelfde vragen als we die bij Saul hebben gesteld. Allereerst wat zeiden de mannen tegen de koning:

Dan.3:16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden.

Wat staat centraal in je leven?

Wat hadden de mannen centraal gesteld:

Dan.3:17 Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! verlossen.

 

Sadrach, Mesach en Abed-nego hadden God centraal gesteld.

En wat geloofden zij? Niet dat God hen zou redden, maar dat God in staat is hen te redden. En of die redding zou komen of niet, zij zullen onder geen beding andere goden eren.

Dan 3:18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.

 

Maar vreemd genoeg wordt deze vorm van zelfdoding verheerlijkt in oorlogsfilms en thrillers. En ook in de Bijbel, want de Heer redt hen!

Waarom redt de Heer hen uit het vuur als zij doel bewust een keuze maakten met als gevolg de dood?

Zij hadden de Heer centraal gesteld in plaats van zichzelf.

 

Terug naar begin

Zelfdoding gerechtvaardigd. Punt 2.

Het tweede verschil dat de Bijbel maakt, of de keuze voor de eigen dood gerechtvaardigd is of zonde is, is het vervolg op wat men centraal heeft gesteld.

Met andere woorden: Je kunt God wel centraal hebben gesteld in je leven, maar dat rechtvaardigt zelfdoding nog niet! Begrijpt u dat?

 

Anders zou de Bijbel impliceren dat, als je net als DaniŽl, gelooft in de Heer en je bent een Wedergeboren christen met zelfdodinggedachten, het niet erg is om een dodelijke keuze te maken. Dan laat ik even in het midden of dat betekent dat je voor het raam gaat bidden of jezelf op hangen.

 

Nee, dat leert de Bijbel uitdrukkelijk niet. Net als dat de Bijbel ook niet leert dat we kosten wat kost ons leven moeten sparen en dus geen dodelijke keuze mogen maken.

Kijk, de oplossing zit hem hierin. Als u deze vraag kunt beantwoorden, dan weet u het antwoord op wat men ook zou moeten doen naast het centraal stellen van God in zijn of haar leven, voordat zelfdoding gerechtvaardigd is.

 

Waarom werden DaniŽl Sadrach, Mesach en Abed-nego wťl gered van de dood door een wonder en waarom stierven Simson en Uza?

 

Uza had God centraal gesteld! Hij had de intentie om de ark te behoeden van een val van de wagen. Het ging Uza om de ark, Die de uitbeelding is van Christus Jezus. Maar God sloeg hem in plaats van hem te sparen.

 

En Simson. Simson was vele malen bezeten van Gods Geest. De Heer gebruikte Simson om voor IsraŽl te strijden tegen de Filistijnen. De man was ťťn groot wonder op zich! Waarom zond God niet Zijn Engel om Simson’s leven te sparen toen het paleis der Filistijnen instortte?

 

Een keuze maken je eigen leven te verliezen, op welke manier men dat ook doet, is allťťn gerechtvaardigd als er aan twee voorwaarden is voldaan.

Dat zijn heel wat minder regels dan die in de Nederlandse Euthanasiewet staan. Want een Christen mag zo’n keuze letterlijk maken, nadat hij daarvoor die keuze al geestelijk heeft gemaakt. Want men zou overdrachtelijk het aardse leven afleggen en het Nieuwe Leven van Christus ontvangen en aannemen.

Bedachtzaamheid 

Punt 1: Christus moet centraal zijn gesteld.

Punt 2: Je kunt die keuze maar ťťn keer maken, dus ga bedachtzaam te werk.

 

Dat was dan ook de reden dat Uza stierf en niet gespaard werd.

2Sam 6:7 …en God sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid

 

Een keuze voor de dood van jezelf is toegestaan mits men bedachtzaam is en mits het eigen leven ondergeschikt is gemaakt aan een hoger doel.

Daarom werden DaniŽl, Sadrach, Mesach en Abed-nego wťl gered van de dood, door een wonder. Normaal gesproken zouden ze gedood zijn uiteraard.

 

 • Waarom werd Uza niet gered? Hij was onbedachtzaam!

 • Waarom werd Simson niet gered? Hij riep tegen de Heer dat hij wou sterven. Hij wou sterven met de Filistijnen. En dat gebeurde. Hij riep dus niet en spaar mijn leven.

 

Waarom rechtvaardigt de Bijbel een dergelijke letterlijke keuze? Omdat na de Opname van de Gemeente weer zo’n beeld wordt opgericht waar men voor moet knielen op straffe van de dood. De Bijbel leert niet dat je dan je leven moet sparen en niet voor de dood mag kiezen.

Hier is lijdzaamheid nodig, zegt Opb.13:10. Als je voor die keuze komt te staan, kan je maar ťťn keer kiezen! En dat je dan voor de dood hebt gekozen is absoluut gerechtvaardigd als je Christus centraal hebt gesteld en hebt nagedacht dat je leven minder belangrijk is, dan het dienen van de Heer.

 

Amen.

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.