Staat de Opname voor de deur?

  1. Ter inleiding
  2. De Opname = de verlossing van ons lichaam
  3. Eerste punt op Gods agenda = Laatste punt van de Gemeentelijke periode op aarde
  4. God houdt Zijn Woord
  5. Volksopstanden, Arabische lente = Eindtijdtekenen
  6. Tot slot

Internet Samenkomst van Gelovigen\20121118-ISvG - Staat de Opname voor de deur.mp3


Ter inleiding

Goedemorgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de ISvG. Zullen we beginnen met gebed?

-

Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij 2Thess.2, de openbaring van den antichrist. Daar wordt ons een inkijkje gegeven in de profetische agenda van onze Heer. Want, zegt Paulus, Christus komt helemaal niet met de Gemeente terug, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; (2Thess.2:3)

Maar de antichrist kan zich niet zomaar openbaren, want hij wordt tegengehouden door het werk dat Christus Jezus door de Gemeente heen doet. Daarom moet eerst de Gemeente worden weggedaan, uit de zienlijke positie waarin zij nu verkeerd. Of zoals Paulus schreef: De Gemeente weerhoudt de satan zich te openbaren…

…totdat hij (het Lichaam van Christus) uit het midden zal weggedaan worden.

Dus, bovenaan de profetische agenda van Christus Jezus staat de Opname van de Gemeente!

 

Terug naar begin

De Opname = de verlossing van ons lichaam

Rom. 8:19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der zonen (kinderen) Gods.

Rom. 8:20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

Rom. 8:21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

Rom. 8:22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

Rom. 8:23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende [aangesteld te worden tot zonen], namelijk de verlossing onzes lichaams.

 

Maar de verlossing van ons lichaam is niet hetzelfde als onze lichamelijke dood, of zoals de Bijbel dat noemt: “het ontslapen in Christus”. Want er zijn ook broeders en zusters die nog leven, als de Heer ons met kracht tot zich neemt.

1Cor 15:51 Ziet, ik zeg u (Wie? allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen 1Kor.1:2) een verborgenheid:

Dat is een geheim. Voor wie? Voor ons!!!

wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

En dat “veranderd worden” van het lichaam, is wat Rom.8 noemt de verlossing van ons lichaam. En helemaal als we doorlezen…

1Cor 15:52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk…

“Onverderfelijk” wil zeggen dat er een gigantische verandering heeft plaats gevonden. Want een lichaam, dood of levend, is aan het verderf onderhevig. Denk aan het leesbrilletje, het boodschappenlijstje, zodat je niets vergeet, maar ook aan ziektes en hele ernstige ziektes. Als ons lichaam niet verderfelijk was, zouden wij zelfs niet sterven!

…want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

Dus als de doden onverderfelijk opgewekt worden, weten we precies welke verandering de levenden zullen ondervinden. DEZELFDE! Wij krijgen dan ook een onverderfelijk lichaam.

 

Terug naar begin

Eerste punt op Gods agenda = Laatste punt van de Gemeentelijke periode op aarde

Okay!

Dat is dus het eerste punt op Gods agenda! Of beter gezegd, het is eigenlijk het laatste punt van de Gemeentelijke periode die Christus is gestart door op te staan uit de dood. Want vanaf dŠt moment, is alles veranderd en is Hij bezig een volk te verzamelen voor Zijn Naam (Hand.15:14).

Maar dat houdt wel een keer op! Het laatste dat Christus doet, is ťťnmaal spreken:

 

Opb. 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem,

Dat zei ik al, de Heer spreekt nog 1x.

die ik gehoord had, als van een bazuin,

En dat is die welbekende bazuin die we net twee keer tegenkwamen:

1Cor 15:52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

Maar de laatste bazuin vinden we ook terug in 1Thess.4:16, waar het genoemd wordt “bazuin Gods”. En dat heeft helemaal niets te doen met de zevende bazuin in Openbaring, want dat is ver na de Gemeentelijke periode en spreekt niet over de Genade, zoals onze periode ook wel wordt genoemd, maar het spreekt over oordeel van Gods wege over de kinderen der ongehoorzaamheid.

 

Maar wat zegt die laatste bazuin? Wat zegt de Heer tot ons, waardoor wij veranderd worden en met kracht tot Hem getrokken worden?

Opb. 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Kom hier op!

En die woorden komen slechts 2x voor in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan. En de enige andere Schriftplaats is bij de Opname van de twee getuigen.

Opb. 11:12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.

Dus de Opname is het eerste punt op Gods agenda en tevens de laatste punt van de Gemeentelijke periode en sluit de Gemeentelijke periode af. Maar het is niet het belangrijkste wat ons te wachten staat.

Want wij zien niet uit naar het moment dat wij worden verlost van ons lichaam, maar wij zien veel meer uit naar onze openbaring met Christus Jezus, dus collectief; Hoofd en Lichaam, in heerlijkheid!

Op mijn site heb ik al een hele tijd drie speerpunten staan, die voor mij heel erg belangrijk zijn en in volgorde van belangrijkheid staan. Ik citeer van mijn eigen site:

Bijbelse kernpunten waar deze site op gebaseerd is:

  1. Gods doel is: de verheerlijking van Jezus Christus!
  2. Onze positie is: IN Christus Jezus!
  3. De Opname van de Gemeente is het eerste punt dat nu op Gods Agenda staat. Als Wedergeboren Christen wachten wij op de verlossing van ons lichaam!

 

Terug naar begin

God houdt Zijn Woord

En alles en iedereen wacht op deze gebeurtenis. Zelfs hebben we gelezen dat de antichrist zich niet kan openbaren, als de Gemeente niet wordt opgenomen. Maar ik kan het nog veel sterker uitdrukken!

 

Het grootste deel van Gods Woord, dus wat God heeft gesproken, zouden loze woorden zijn, als Hij ons niet tot Zich zou nemen. Want de Bijbel is het profetisch Woord (2Petr.1:19), het spreekt dus in het bijzonder over toekomstige dingen. En in onze bedeling gebeurt er vrij weinig volgens de Bijbel. Logisch ook, want het is de bedeling der verborgenheid, waarin God Zich heeft verborgen en niet spreekt, dan door Zijn Woord.

Pas na de Opname van de Gemeente gaat in vervulling, al die profetieŽn die nog vervuld moeten worden. En ik bedoel te zeggen; aangezien een heel groot deel van de Bijbel, Gods Woord, spreekt over toekomstige dingen, die na de Opname zullen gebeuren, en wij zouden niet Opgenomen worden, zijn Zijn woorden leeg. En aangezien zijn woorden niet leeg zijn, maar juist het tegenovergestelde, en omdat de Jezus Christus geen leugenaar is, maar de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde (Opb.1:5), moet u op Zijn woord staan!

2Thess 2:15 Zo dan, broeders, staat vast

 

Dat neemt niet weg dat de vervulling van sommige profetieŽn, nu al gestalte beginnen te krijgen.

Een daarvan is de Palestijnse staat. Binnenkort zullen de getrouwen van wijlen Yasser Arafat wederom de VN vragen om erkenning van de zelfstandige, zelf uitgeroepen Palestijnse staat.

De vorige keer heeft de VS middels een veto dit tegengehouden. En deze keer zal na alle waarschijnlijkheid weer een veto worden uitgesproken.

 

Zo niet, dan hebben we iets belangrijks. Want dan zijn de tien landen, die na de opname een sleutelrol zullen spelen in de eindtijd, compleet. Tenminste dat is mijn visie.

Het laatste wereldrijk dat zal heersen met satan tot de aanvang van de duizend jaren, dan wel tot de val van Babel, is een antichristelijk wereldrijk en vermoedelijk een Islamitisch wereldrijk.

 

Terug naar begin

Volksopstanden, Arabische lente = Eindtijdtekenen

Daarom is de Arabische lente een veel bijzonderdere katalysator, dan we vermoeden. Ja, …we horen nu nog wat uit SyriŽ, maar dat was het dan ook wel.

 

Maar de volksopstanden die in 2010 zijn begonnen, zijn nog niet geŽindigd, maar hebben wel huisgehouden in zowat de gehele Islamitische wereld. Ik schreef destijds dit:

Volksopstanden van de afgelopen weken, zoals in TunesiŽ, Egypte, Jemen en Algerije zijn eindtijdtekenen. Dat we dit met zekerheid mogen vaststellen, is omdat de Here Jezus dit Zelf zei in MattheŁs 24. 

Matt 24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,

Maar slaan we de grondtekst er op na, dan staat er volgens mij: “Want volk zal opstaan / wakker worden”. En dan staat er het woordje “epie” dat vertaald werd met “tegen”. Volk tegen volk. Maar “epie” heeft veel meer vertalingen hoor. Het kan ook zijn “met, samen of na”. Want volksopstanden hoeft niet gericht te zijn tegen elkaar, want dat is oorlog en die wordt al apart door de Heere Jezus genoemd in Matt.24:6, het voorgaande vers.

 

Wij zien vandaag de dag volk met volk opstaan tegen de eigen leiders. En volk na volk opstaan, dat is volksopstand na volksopstand.

En dat woordje “volksopstand” houdt in dat het volk wakker wordt. Dat omschreef de Iranese ayatollah Ali Khamenei destijds als volgt: “De groeiende onrust in de Arabische wereld is een teken van Islamitische bewustwording in de regio.”

 

En beste broeders en zusters, die Islamitische bewustwording vindt niet alleen plaats in het Midden-Oosten! Zelfs in Nederland worden de moslims zich meer bewust van hun Islamitische identiteit.

 

 

Als straks de Opname plaats vindt en alle Christenen uit Nederland zijn verdwenen, wie zal zo sterk zijn om een democratisch gekozen invoering van een Sharia in Nederland te weerhouden, zoals Piet Hein Donner al eens eerder opmerkte en hem duur kwam te staan. Maar de man heeft gelijk, hoewel het nu niet aan de orde is.

 

Soms krijg ik dan de vraag van u, wat voor dingen we nog zouden kunnen meemaken voordat de Opname plaatsvindt. Nou, profetisch gezien: niets! Want bij de laatste bazuin, zijn wij hier weg.

 

Terug naar begin

Tot slot

Maar dat neemt niet weg dat profetieŽn die na de Opname in vervulling zullen gaan, wellicht nu in een zekere mate vormen beginnen te krijgen.

Zal ik eens een goed voorbeeld nemen?

 

Als u in blijde verwachting bent, dan weet u wat er gaat komen en is na verloop van tijd steeds duidelijker te zien aan de buik van de moeder, dat er iets heftigs staat te gebeuren.

 

En dat zegt de Bijbel ook! Want daar begonnen we vanochtend mee:

Rom 8:22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

Rom 8:23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende [aangesteld te worden tot zonen], namelijk de verlossing onzes lichaams.

De Opname van de Gemeente staat voor de deur. En wij verwachten dat de Heer tot ons zal spreken: Kom hier op!

En zolang wij in het vlees zijn, gaan wij gewoon door met het dienen van Hem, maar dat zouden wij wakende doen. Zodat wij zien dat de schepping volop in barensnood is.

 

De hoofdrolspelers worden ťťn voor ťťn klaar gezet. En in een ondeelbaar ogenblik kan de hele wereld veranderen. Want dat zal gebeuren als wij in een ondeelbaar ogenblik worden veranderd!

1Cor 15:52 In een punt des tijds, in een (ondeelbaar) ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, NAMELIJK: wij zullen veranderd worden.

Amen.

 

Terug naar begin