Rusland en de Bijbelse profetie.

Rusland en de Bijbelse profetie

  1. Ter inleiding.
  2. De rol van Rusland in de eindtijd.
  3. De rol van Gog in de eindtijd.
  4. Vervulling van de profetie aan het einde van de 70ste week.
  5. De hemelbeving volgens de Bijbel.
  6. Tot slot.

Internet Samenkomst van Gelovigen/2014/20140501-ISvG - Rusland en de Bijbelse profetie.mp3

Of bekijk deze ISvG via Youtube met Bijbelteksten en commentaar


Ter inleiding.

Goedemorgen broeders en zusters,

 

Al enige weken is de Russische bemoeienis met OekraÔne, voor het westen een grote zorg. Wanneer wij de krant openslaan of de TV aanzetten, dan horen en zien we de grote zorgen over de grootmacht: Rusland.

New cold war 

Wat ik als eerste hierover wil zeggen, is dat ons beeld door de media wordt beÔnvloed. Wij lezen wat de westerse media schrijven en zien wat de westerse media uitzenden. Wij krijgen daardoor een eenzijdig, westers beeld van deze situatie en wil niets zeggen over de waarheid en geeft ons dus een eenzijdige kennis van deze situatie.

 

Maar dat neemt niet weg dat Rusland de Krim in haar bezit heeft en de beelden van grote protesten in de OekraÔne weldegelijk plaatsvinden.

 

Maar we moeten oppassen met het gebruiken van al te grote bewoordingen, zoals ik die onlangs nog op TV heb gehoord. Woorden als “de nieuwe koude oorlog” en “de derde wereld oorlog”.

 World War 3

 

Als we die woorden / termen gebruiken in onze vragen, gaan we voorbij aan Bijbelse vragen.

-      Speelt Rusland een rol in de eindtijd?

-      Zo ja, welke rol dan?

-      Zijn de gebeurtenissen van vandaag m.b.t. Rusland vervulling van Bijbelse profetie?

-      Als Rusland OekraÔne verovert, is dat Gods plan?

 

Terug naar begin

De rol van Rusland in de eindtijd.

Goed, ik zei al dat wij een eenzijdig westers beeld voorgeschoteld krijgen van Rusland en meneer Putin. Want dat wij hem als westerlingen zien als een dictator, wil niet zeggen dat zijn eigen bevolking hem ook zo ziet.

Dan zult u zeggen dat er in Rusland tegen Putin geprotesteerd wordt. Dat klopt! En dŠt wordt dan ook breed uit in de westerse media getoond. Die geluiden dragen namelijk bij aan ons eenzijdig beeld van Putin. Dat neemt niet weg dat hij een sterk leider is. Je kunt het dan wel niet eens zijn met zijn manier van regeren, dat wil niet automatisch zeggen dat al die miljoenen Russen dat dus ook vinden.

 

Ik heb al geschreven op mijn website over “de Gog en Magog”. Daarin heb ik geschreven dat de namen die wij vinden in EzechiŽl 38 en 39, vandaag de dag zijn aan te wijzen als grote plaatsen in het grote Rusland. Zij het dat die namen vandaag de dag verbasteringen zijn van de Bijbelse namen van die steden.

 

De Bijbel spreekt over Gog en zijn ganse menigte (Ez.39:11). De Bijbel spreekt over Gog als een persoon en over Magog als een gebied. Uiteindelijk draait het allemaal om Gods zaak tegen Gog, aldus Ez.39:1. In datzelfde vers lezen we wie er wordt bedoeld met deze man Gog.

Hij is in eerste instantie “hoofdvorst” van Mesech en Tubal. Moskow zou een verbastering zijn van Mesech en Tolbolsk van Tubal. Maar we springen iets veel belangrijkers over.

 

Want wat is een “hoofdvorst”? Het woord vorst is afgeleid van “voorste”. En de voorste van een groep of land is sowieso het hoofd. En “hoofd-hoofd” is helemaal niets! Dus kijken we naar de grondtekst om achter de verklaring te komen.

 

Het woord “hoofdvorst” is inderdaad in de grondtekst opgedeeld in twee zelfstandige woorden, namelijk: “Rosh” en “Nasiy”. Nu dat “Nasiy” betekent heerser, koning, vorst, hoofd. En Rosh kennen we misschien nog wel van het Joods Nieuwjaar, namelijk “Rosh-Hashana”. “Rosh” betekent eerste of hoofd.

 

Maar als Moskow en Tobolsk verbasteringen zijn, zou Rosh dan ook niet gewoon een verbastering kunnen zijn? Gog is dan de Roshen-heerser, het hoofd van alle Roshen. Dat lijkt verrekt veel op ons woord Russen. Maar ook het Engelse woord Rus / Russian.

 

Maar ook het Bijbelcommentaar van Gill spreekt over een andere vertaling van “hoofdvorst”. Ik vertaal die even voor u:

 

Gog wordt verder beschreven als de hoofdvorst van Meshech en Tubal: sommigen geven dit weer als “vorst van Rosh, Meshech en Tubal”; nemen Rosh, zoals de rest, als een plaatsnaam, een gedeelte van Scythia, waar de Russen vandaan kwamen en hun naam aan hebben ontleend. Zo is het in de Septuagint weergegeven. En latere Griekse schrijvers maken melding van een land genaamd Ros, wat naar hun zeggen een Scythiaanse natie is.

 

Tot zo ver.

 

Terug naar begin

De rol van Gog in de eindtijd.

En om mijn nek maar eens uit te steken; Putin komt goed overeen met de Bijbelse Gog. Want Gog betekent zoveel als dak, zoals van een huis. En iets wat Putin momenteel doet, is Rusland en de Russen onder ťťn dak brengen en houden. En wellicht zijn er andere landen in die omgeving die graag “onderdak” willen krijgen van Putin.

Oorlog 

Gog betekent "Dak" of "bedekking", valt op te maken uit de "Poor Man's Concordance" van Robert Hawker. Bij Gog staat het volgende:

Gog

GOG and MAGOG
Gog, whose name signifies roof, or covering, it should seem, was some prince; and Magog not a person, but the kingdom. So that it is Gog, and prince of Magog. Some have thought, that these names are general names for the enemies of the church, because they are spoken of both in Ezekiel’s prophecy, and the book of the Revelation by St. John. (Eze_38:1-23 and Rev_20:1-15)

 

Is deze Putin dan de Bijbelse Gog? Daar zijn twee antwoorden op te geven.

1)    Nee, want de Bijbel maakt onderscheid tussen Gog die zal optreden in de 70ste week van DaniŽl en de Gog die pas nŠ de 1000 jaren zal opkomen over de breedte der aarde (Opb.20:9). Hier zit minstens 1000 jaar tussen en zal letterlijk niet dezelfde zijn. Want de Bijbel spreekt over de eerste Gog het volgende:

a.    Ez. 39:5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heere.

2)    Is deze Putin dan de Bijbelse Gog? Dat zal de tijd uitwijzen.

 

Terug naar begin

Vervulling van de profetie aan het einde van de 70ste week.

Maar is dit nu de hedendaagse vervulling van Bijbelse profetie? Nee, absoluut niet. Zelfs als de Bijbelse Gog uit EzechiŽl 39 de hedendaagse Putin is, is het nog niet de hedendaagse vervulling van Bijbelse profetie. Want zegt hetzelfde hoofdstuk dat de tijd nu nog niet rijp is.

 

Wanneer is de tijd dan wel rijp?

Ez. 39:8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere Heere; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.

 

Deze profetie vindt plaats op die ene dag waarvan de Heer gesproken heeft. Dit is kennelijk de Dag van Degene Die gesproken heeft. Wie sprak er volgens dit vers? “…spreekt de Heere Heere”. Dit is gewoon een andere uitdrukking voor de Dag van de Heer, dat is de Dag des Heeren. Het is de Dag waarin Hij weer spreekt en dus niet meer zwijgt. Of gewoon “…alle heidenen zullen Mijn oordeel zien (Ez.39:21). Dus de Heer verbergt Zich niet meer,

Ezek 39:29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen

Want het is Zijn Wederkomst met Zijn Gemeente. Zichtbaar en tastbaar voor de wereld.

 

Want het is dezelfde dag dat het gelovig overblijfsel in Jeruzalem, via de gespleten Olijfberg kan vluchten naar de woestijn. En waarom moesten zij vluchten? Omdat de Heer de legers van Gog (die dan in Judea zijn), vernietigt.

Ez.39:2 …en Ik zal u brengen op de bergen IsraŽls.

 Vluchten door de gespleten Olijfberg naar Petra

Maar niet alleen vluchten zij voor de legers van Gog. Zij vluchten omdat zij weten wat de Heer heeft gesproken in Zijn Woord, over dat ene moment, over de Dag des Heeren. Want zoals ooit een gruwelijk oordeel over Sodom kwam, zo zal nu een gruwelijk oordeel komen over de stad die geestelijk genoemd wordt Sodoma (Opb.11:8).

 

Jesaja zegt over deze Dag:

 

Isa 13:9 Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land (en dus ook Jeruzalem dat in dat land ligt) te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

 

Eigenlijk zouden we heel Jeremia 4 moeten behandelen, maar Jeremia zegt over deze Dag:

Jer 4:6 Werpt de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijft niet staan! want Ik breng een kwaad aan van het noorden, en een grote breuk.

Jer 4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone.

Jer 4:8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd.

 

Jer 4:6 Werpt de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijft niet staan! (Waarom niet?) want Ik breng een kwaad aan van het noorden, en een grote breuk.

 

Dit kan twee betekenissen hebben. Het kan gewoon slaan op de legers van Gog die uit het noorden komen naar de bergen IsraŽls. En de grote breuk slaat op de enorme verwoesting die dat met zich mee zal brengen. (Dit is namelijk de standaard Bijbelse verklaring van dit vers.)

 

De andere kant van dit verhaal is dat Gog met zijn legers verwoesting zal aanbrengen, maar dat het echte oordeel, niet van Gog, maar van God afkomstig is en het land zal stellen tot verwoesting. In dat geval is het noorden niet horizontaal aangeduid, maar verticaal en is het noorden dus boven. Want de Heer, Die het oordeel brengt, komt uit de hemel.

De breuk kan in dat geval ook prima slaan op de breuk die bij die gelegenheid ontstaat in de hemel waar uit de Heer komt. Dat is de Bijbelse hemelbeving.

 

Jer 4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en (namelijk) de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone.

 

Ook dit vers kan horizontaal als verticaal gelezen worden. Horizontaal spreekt dit over Gog en zijn legers. Gog is dan de leeuw, zoals satan rondgaat als een briesende leeuw. Want verslinden en verderven zijn toch echt synoniemen.

Maar verticaal is de Leeuw, die uit Juda. De verderver der heidenen is Degene die de heidenen verderft.

John 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Dus wat gebeurt er met hen dit NIET in Hem geloven?

 

Jer 4:8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd.

 

Als dit alles is gebeurd, is al het leven in Judea verdwenen. Dat moet Bijbels gezien ook wel. Want men moet het leven verliezen om uit de dood te kunnen opstaan. En als Christus zal zitten op de troon in Jeruzalem, zal dat toch echt een Christelijk Koninkrijk zijn. En zal IsraŽl Wedergeboren moeten worden, voordat de Heer Zijn residentie daar zal hebben.

 

Nu als we even vasthouden aan het plaatje dat al het leven in Judea is verdwenen, gaan we even verder in Jer.4.

 

Jer 4:23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig;

Hoe ziet dat eruit? Er is dan net zoveel leven als in Genesis 1:2

Gen 1:1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig…

 

Jer 4:23 Ik zag …; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.

Dat kan slaan op de breuk tussen de 1e hemel (vogels / wolken) en de 2e hemel (zon, maan en sterren).

 

Terug naar begin

De hemelbeving volgens de Bijbel.

Ik zal dit nog even toelichten voor hen die dit niet helemaal meer helder hebben of er nog niet van hebben gehoord. Voordat ik Jeremia 4 met u opensloeg, las ik uit Jesaja 13, namelijk vers 9 dat de Dag des Heeren komt met verwoesting en toorn. Daar ben ik gestopt, maar als we daar verder zouden lezen, lezen we over de verduistering van zon, maan en sterren, zoals we die moeten verwachten bij Zijn Wederkomst. Nu dat is de Bijbelse hemelbeving en dat staat daar dan ook precies zoals ik het zeg, vermeld.

Isa 13:13 Daarom zal Ik den hemel beroeren (bewegen), en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.

Leggen we daar Openbaring 6 naast, dat eindigt met het zesde zegel en spreekt over de grote dag Zijns toorns (de Dag (oordeel) des Heeren) is gekomen, dan zien we dat er over hetzelfde wordt gesproken.

Rev 6:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

Rev 6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

Rev 6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

 

In vers 14 lezen we wat we ons moeten voorstellen bij een hemelbeving. Namelijk de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt. Het woordje weggeweken, dat met een boekrol wordt vergeleken, is in het Grieks “apochorizo”. Apo is weg en chorizo is scheiden en wel zodanig dat er ruimte ontstaat tussen het een en het ander. Bij een botbreuk bijvoorbeeld zien we soms op rŲntgenfoto’s ook dat er ruimte is ontstaan op de plek van de breuk. Die gedachte ligt opgeslagen in het woordje “weggeweken”. Over welke hemel wordt hier eigenlijk gesproken? De hemel waar de zon, de maan en de sterren zijn (vers 12-13), de tweede hemel dus!

Botbreuk als vergelijking met de ruimte die zal ontstaan tussen de 1e en 2e hemel 

De idee is dat er een soort van breuk ontstaat tussen de eerste en tweede hemel. En zoals ik het begrijp uit de Bijbel is dŠt de werkelijke reden waarom men op aarde geen zon, maan en sterren meer ziet. Ze zijn er wel, maar er is scheiding ontstaan. En mocht u mij nu willen vragen waar dat voor nodig is, dan kan ik slechts ťťn antwoord bedenken.

De ure der verzoeking komt over de hele wereld. De Gemeente gaat niet door die grote verdrukking, want wij zijn voor die tijd opgenomen. Maar in onze dagen bestaat er zoiets als ruimtevaart. Een technologie die er voor kan zorgen dat men voor een langere periode kan verblijven buiten de aarde en eventueel dus Gods oordeel zou kunnen ontvluchten. Maar als er scheiding is ontstaan tussen de hemelen kan men dan niet meer de ruimte invluchten en kunnen zij die dan al in de ruimte zijn niet terugkeren naar de aarde, totdat de breuk hersteld is.

 

Goed, dat was in het kort de hemelbeving die plaats zal vinden als God Gog en zijn legers oordeelt op de Dag des Heeren. Dan gaan we terug naar Jeremia 4 waar we kortsluiting hebben gevonden met de in EzechiŽl genoemde “vorst van de Russen”, wellicht president Putin.

 

Jer 4:23 Ik zag het land aan, en ziet, het was woest en ledig;

Jer 4:23 Ik zag …; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet.

Jer 4:24 Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden (zoals Opb.6 ook al zei).

Jer 4:25 Ik zag, en ziet, er was geen mens; en alle vogelen des hemels waren weggevlogen.

Daarom roept de Heer de vogels des hemels terug in Ez.39:17-20 en wijdt daar 4 verzen aan.

Ezek 39:17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere Heere: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen IsraŽls, en eet vlees, en drinkt bloed.

Ezek 39:18 Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn.

Ezek 39:19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.

Ezek 39:20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere Heere.

Gog uit Magog en de aanvalsroute naar IsraŽl 

Wat ziet EzechiŽl nog meer naast woestheid en ledigheid?

Jer 4:26 Ik zag, en ziet, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken, vanwege den Heere, vanwege de hittigheid Zijns toorns.

 

Terug naar begin

Tot slot.

Goed, dan hebben we nog ťťn vraag over?

-      Als Rusland OekraÔne verovert, is dat Gods plan?

 

Nee, het is niet Gods plan. Dit zijn wellicht gebeurtenissen die Hij heeft aangekondigd dat ze zullen gebeuren. Dat weet ik niet precies. Maar Gog biedt onderdak / bescherming aan, aan de volkeren in de omgeving van Magog, maar houdt ook alles onder ťťn dak. En als dat niet goedschiks gaat, dan maar met ijzeren hand.

 

Terug naar begin


Copyright © 2014  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.