Leven in, door en uit Zijn genade.

Internet Samenkomst van Gelovigen/20121007-ISvG - Leven uit Genade.MP3

Goedemorgen,

Welkom bij deze eerste samenkomst van gelovigen via internet. De reden dat we op deze manier bij elkaar komen, is of omdat we geŽxcommuniceerd zijn en / of omdat we ons nergens meer thuis voelen, omdat geen enkele kerkelijke of gemeentelijke identiteit ons meer aanspreekt.

In mijn eigen geval is het het laatste. Sinds dat ik de Bijbel niet meer lees, maar bestudeer, begon ik te groeien in geestelijk opzicht. Ik groeide zo snel dat ik me een volwassene ik de kleuterklas voelde.

Ik kan u 1 ding verzekeren, dat Bijbelstudie vandaag de dag leidt tot isolement. In dat isolement hoeft u niet te blijven, daarom ben ik begonnen met deze Internet samenkomst van gelovigen.

Misschien speelde ook al een tijdje ons bezwaard geweten:

Heb 10:25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.

 

In deze samenkomst van gelovigen staat Jezus Christus centraal. En als wij Hem centraal stellen, nu en in ons praktische leven, beginnen we met het centraal stellen van Zijn Woord. Immers Hij is het Woord Gods. Dat lezen wij in de eerste brief van Johannes.

1John 1:1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;

1John 1:2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)

 

Ook al zijn wij lichamelijk niet bij elkaar, toch zijn wij via internet met elkaar verbonden. Maar wat ons werkelijk bindt, dag en nacht en waar wij op staan, is onze doop in Dezelfde Geest.

1Cor 12:13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

 

Toch hoop ik dat u zich nu verbonden voelt met de andere gelovigen die net als u op dit moment ook luisteren naar dit woord. Wij zullen straks gaan naar brood en wijn, waarmee wij uiting geven aan onze Gemeenschap met Christus Jezus en elkaar. En over die onderlinge gemeenschap, onze gemene deler, lezen we ook als we weer terug gaan naar 1Johannes 1.

1John 1:3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

 

Johannes gaat daarna verder. Laten we dat samen lezen.

 

1John 1:4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

 

Wat zijn dan “deze dingen” waardoor wij met blijdschap vervuld worden? Wat verkondigd men dan? We lezen verder:

1John 1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

 

Licht wordt hier gezet tegenover de duisternis. Misschien kent u wel die striptekeningen, dat iemand ineens een ingeving heeft of een briljant idee. Dan wordt boven het karakter een lampje getekend. Dat is licht!

Licht gaat onder andere over kennis, wijsheid en waarheid. Als wij wijsheid begeren, moet je terug naar de bron van alle wijsheid. Hetzelfde geld voor kennis der waarheid.

Rom 11:33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!

 

Je zou eigenlijk de zin in drieŽn moeten hakken en onder elkaar zetten. Want dan zie je dat het over hetzelfde gaat. De “diepte” is de aanduiding van ons onvermogen om het te bevatten, net als het woord “ondoorzoekelijk” en nog iets verder “onnaspeurlijk”. Dan blijkt dat wat in het eerste gedeelte genoemd wordt “der wijsheid en der kennis Gods”, in het tweede gedeelte genoemd wordt “Zijn oordelen” en ten slotte “Zijn wegen”.

Het is de verwijzing naar Christus Jezus, Die het Woord Gods is. En het Woord, Christus, is het oordeel gegeven. Zijn wegen is het vooropgesteld plan dat Hij uitvoert en als je daarin geÔnteresseerd bent hoe Zijn plan in elkaar steekt, kom je tot ťťn conclusie: De wijsheid en de kennis Gods zijn inderdaad rijkelijk diep, ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk!

Terug naar 1Joh.1

En dan gaat Johannes verder met het uitleggen van het grote verschil tussen de oude mens met zijn oude natuur en de nieuwe mens met zijn nieuwe natuur waar wij deel aan hebben gekregen toen wij Wedergeboren werden.

1John 1:6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

1John 1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1John 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

1John 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

1John 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Naar de oude mens, in het vlees, zijn wij zondaren. Dat zal niemand ontkennen hoop ik. Maar vers 7 roept ons op niet in de duisternis te blijven, maar in het licht te wandelen. Opdat wij zouden leven door Hem!

1John 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

 

1John 3:9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

 

Hierin is de genade.

1Cor 15:56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

 

Rom 8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Rom 8:10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

 

Ja, en nu we toch in Romeinen 8 zijn, kan ik mooi nog even iets persoonlijks met u delen. Want dit is allemaal nieuw.

Voor u maar ook voor mij. We zullen zo gaan naar brood en beker, maar eerst dit. Ik ontving een mail met een paar vragen en ťťn van die vragen was n.a.v. Rom.8 wat we nog open hebben liggen.

- Rom 8: 26......waar de Geest zelf bidt voor ons.....

vraag: bidt de Geest (de HG) tot God?

 

Bidden is meer dan het stellen van wat vragen aan de Heer of een dankbetuiging voor hetgeen je hebt ontvangen van Hem. De Bijbel spreekt over bidden zonder ophouden en ter aller tijde bidden. Het is onze wandel, ons leven dat wij geheel in dienst stellen van God. God verlangt geen urenlange wensenlijst, want je moet ook zo nu en dan slapen. Het gaat om het aanbieden van je lege handen, zodat Hij ze kan vullen en je nuttig kan maken.

 

In dat licht is het Zijn Geest Die voor ons bidt. Het wordt duidelijker als je het stuk dan nog eens leest. Want je biedt lege handen aan en je weet niet wat je voor Hem kunt doen. Het is Zijn Kracht (dat is de Heilige Geest) Die jou daar in leidt. En mocht je daarin een fout maken, dan moet je daar niet mee zitten, want ook die dingen kan Hij laten medewerken ten goede (vers 28).

 

Zo is mag ik ook gerust zijn over dit initiatief. Ik wil dit graag doen voor mijn broeders en zusters en dus ook voor mezelf. En of dit nu Zijn bedoeling is of niet, Hij kan zulke dingen laten medewerken ten goede. Dat is toch een geruststelling.

Brood en Beker.

1Cor 11:23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;

1Cor 11:24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

1Cor 11:25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

1Cor 11:26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Luke 22:14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.

Luke 22:15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;

Luke 22:16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods.

Luke 22:17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en deelt hem onder ulieden.

Luke 22:18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn.

Luke 22:19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

Luke 22:20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

 

Terug naar begin

Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.