Het hagelt!

  1. Welkom & Begin.
  2. Ter inleiding.
  3. Exodus 9. De hagelplaag.
  4. Hagel in de Bijbel.
  5. Natuurverschijnsel hagel in de Bijbel.
  6. Hagel versus grote hagel.


Welkom & Begin

Goedemorgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de ISvG. U heeft de ISvG een aantal keren moeten missen, omdat ik het even rustig aan moest doen. Hoe het ook zei, ik heb enorm veel zin in deze bijzondere ISvG, omdat ik een apart onderwerp voor ons in petto heb.

 

Zullen we beginnen met gebed?

Terug naar begin

Ter inleiding.

Vanochtend wil ik met u beginnen te lezen in Exodus hoofdstuk 9. Beginnende vanaf vers 13 tot het einde van dit hoofdstuk. We bevinden ons in de welbekende apocalyptische plagen in de periode dat IsraŽl in slavernij was in Egypte. En waar Mozes, in opdracht van de Heer, Farao vraagt om het volk te laten gaan.

 

Keer op keer stemt Farao in, maar bedenkt hij zich en de ene plaag van Godswege volgt de andere op.

 

Terug naar begin

Exodus 9. De hagelplaag.

Exodus 9:13  Toen zeide de HEERE tot Mozes: Maak u morgen vroeg op, en stel u voor Farao's aangezicht, en zeg tot hem: Zo zegt de HEERE, de God der Hebreen: Laat Mijn volk trekken, dat zij Mij dienen.

14  Want ditmaal zal Ik al Mijn plagen in uw hart zenden, en over uw knechten, en over uw volk, opdat gij weet, dat er niemand is gelijk Ik, op de ganse aarde.

15  Want nu heb Ik Mijn hand uitgestrekt, opdat Ik u en uw volk met de pestilentie zou slaan, en dat gij van de aarde zoudt verdelgd worden.

16  Maar waarlijk, daarom heb Ik u verwekt, opdat Ik Mijn kracht aan u betoonde, en opdat men Mijn Naam vertelle op de ganse aarde.

17  Verheft gij uzelven nog tegen Mijn volk, dat gij het niet wilt laten trekken?

18  Zie, Ik zal morgen omtrent dezen tijd een zeer zwaren hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van dien dag af, dat het gegrond is, tot nu toe.

19  En nu, zend heen, vergader uw vee, en alles wat gij op het veld hebt; alle mens en gedierte, dat op het veld gevonden zal worden, en niet in huis verzameld zal zijn, als deze hagel op hen vallen zal, zo zullen zij sterven.

20  Wie onder Farao's knechten des HEEREN woord vreesde, die deed zijn knechten en zijn vee in de huizen vlieden;

21  Doch die zijn hart niet zette tot des HEEREN woord, die liet zijn knechten en zijn vee op het veld.

22  Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar den hemel, en er zal hagel zijn in het ganse Egypteland; over de mensen, en over het vee, en over al het kruid des velds in Egypteland.

23  Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.

24  En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.

25  En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.

26  Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israels waren, daar was geen hagel.

27  Toen schikte Farao heen, en hij riep Mozes en Aaron, en zeide tot hen: Ik heb mij ditmaal verzondigd; de HEERE is rechtvaardig; ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen!

28  Bidt vuriglijk tot den HEERE (want het is genoeg), dat geen donder Gods noch hagel meer zij; dan zal ik ulieden trekken laten, en gij zult niet langer blijven.

29  Toen zeide Mozes tot hem: Wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor den HEERE; de donder zal ophouden, en de hagel zal niet meer zijn; opdat gij weet, dat de aarde des HEEREN is!

30  Nochtans u en uw knechten aangaande, weet ik, dat gijlieden voor het aangezicht van den HEERE God nog niet vrezen zult.

31  Het vlas nu, en de gerst werd geslagen; want de gerst was in de aar, en het vlas was in den halm.

32  Maar de tarwe en de spelt werden niet geslagen; want zij waren bedekt.

33  Zo ging Mozes van Farao ter stad uit, en breidde zijn handen tot den HEERE; de donder en de hagel hielden op, en de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde.

34  Toen Farao zag, dat de regen en hagel, en de donder ophielden, zo verzondigde hij zich verder, en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten.

35  Alzo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israels niet trekken liet, gelijk als de HEERE gesproken had door Mozes.

 

Een heel lang stuk. Even terugkomen op mijn uitspraak van eerder. Ik zei u “apocalyptische plagen”. Dat zei ik op grond van vers 24, waar staat:

Ex.9:24  En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.

 

Terug naar begin

Hagel in de Bijbel.

Hagel komt in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen nagaan, op twee verschillende manieren voor. De bekendste is als aanduiding van neerslag, zoals we dat tegenkomen hier in Exodus 9. De andere variant is hagel als benoeming van de kleur wit. De Bijbel spreekt dan over hagelvlekkig, als aanduiding van wit.

 

Vanochtend zullen we stilstaan bij hagel als neerslag. Ik heb een systematische Bijbelstudie gedaan naar hagel als neerslag in de Bijbel. En zoals ik het gedaan heb is opzoeken waar het woord hagel voorkomt in de Bijbel en vervolgens kijken wat de Bijbel zelf zegt over deze term.

 

Hagel, als neerslag, komt 34 keer voor in de Bijbel. In slechts ťťn vers spreekt hagel niet direct over oordeel. In alle andere Schriftplaatsen is hagel een oordeel van God.

Het vers dat overblijft spreekt volgens mij wel indirect over oordeel. Dat vers vinden we in Job.

 

Job 38:22 Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?

 

Ik lees hier dat het oordeel, namelijk het hagel, door God bewaard wordt, zoals kostbaarheden in een schatkamer bewaard worden. Die idee komen we namelijk vaker tegen in de Bijbel.

 

Terug naar begin

Natuurverschijnsel hagel in de Bijbel.

Goed wat overblijft, is dat hagel in de Bijbel een oordeel is van God. Nog beter gezegd, God gebruikt het natuurverschijnsel hagel als oordeel. Want het hagelt bij ons in Nederland ook wel eens en om dan direct te spreken over Gods oordeel… Dat lijkt mij niet juist. Zelfs niet als het plotseling begint te hagelen wanneer jij net op de fiets zit.

En aangezien hagel een normaal natuurverschijnsel is, spreekt de Bijbel dus over hagel als een natuurverschijnsel. En als het hagelt, dan kan dat overgaan in regen. Er zijn veel meer natuurverschijnselen die samen gaan met hagel. In de Bijbel vinden we deze natuurverschijnselen in samenhang met hagel.

 

∑         Donder 7x

∑         (Plas)regen 6x

∑         (grote) stormwind 3x

∑         Bloed 2x

∑         vloed

∑         sneeuw en damp

∑         Pestilentie

o   Brandkoren

o   Honigdauw

∑         Aardbeving

∑         Bliksemen

 

Terug naar begin

Hagel versus grote hagel.

Dit is eigenlijk niets nieuws onder de zon. Maar we zullen nu naar het interessante gedeelte gaan. Want bij Bijbelstudie kom je er achter dat de Bijbel meestal spreekt over hagel en soms over grote hagel of hagelstenen. Hagel is de verzamelnaam voor al die kleine hagelsteentjes die in een bui gezamenlijk naar beneden komen. Het Hebreeuwse woord voor hagel “B‚r‚d” is afgeleid van bijna hetzelfde Hebreeuwse woord “B‚rad”, dat het werkwoord hagelen betekent.

 

Dan hebben we ook nog het Hebreeuwse woord “'elgâ̂ysh”. Maar dat betekent “grote hagel”. In het Grieks is er maar ťťn woord voor hagel, namelijk kalaza “chalaza”. En als er dan sprake is van de toevoeging groot, dan lezen we “Megas”.

 

Megas chalaza is dus grote hagel in het Grieks. Van de 33 Schriftplaatsen over hagel, spreken er 6 over grote hagel. Laten we die er even bij pakken.

 

1.    Josh.10:11 Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van IsraŽl vluchtten, zijnde in den afgang van Beth-horon, zo wierp de Heere grote stenen op hen van den hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven; daar waren er meer, die van de hagelstenen (B‚r‚d) stierven, dan die de kinderen IsraŽls met het zwaard doodden.

2.    Ez.13:11 Zeg tot degenen, die met loze kalk pleisteren, dat hij omvallen zal; er zal een overstelpende plasregen zijn; en gij, o grote hagelstenen ('elgâ̂ysh), zult vallen, en een grote stormwind zal hem splijten.

3.    Ez.3:13 Daarom alzo zegt de Heere Heere: Ja, Ik zal hem door een groten stormwind in Mijn grimmigheid splijten, en er zal een overstelpende plasregen zijn in Mijn toorn, en grote hagelstenen ('elgâ̂ysh ) in Mijn grimmigheid, om dien te verdoen.

4.    Ez.38:22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen ('elgâ̂ysh), vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.

 

5.    Opb.11:19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.( Megas chalaza)

6.    Opb.16:21 En een grote hagel, (Megas chalaza) elk als een talent zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

 

 

Nu hebben we i.i.g. alle Schriftplaatsen gehad waar “'elgâ̂ysh”, grote hagel, in voorkomt. Dat is namelijk alleen in het boek EzechiŽl. In Josua 10:11 wordt in de context duidelijk dat “b‚r‚d”, alleen hier, versterkt wordt door de uitleg dat de Heere grote stenen uit de hemel wierp. En die grote stenen zijn dat synoniem aan hagel.

In het Grieks vinden we alleen vermelding van hagel in het boek Openbaring, waar “chalaza” tot twee maal toe wordt vergezeld met de toevoeging van het Griekse woord voor groot “megas”.

 

Van deze 6 verzen over grote hagel, zijn er 5 profetieŽn, die direct spreken over de periode vanaf de 70ste week van DaniŽl tot aan het ingaan van het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, de 1000 jaren.

Alleen Jos.10 is letterlijk voorgekomen. Maar is natuurlijk typologie voor de echte Jozua, Jeshua => Jezus, Die in Zijn parousia, zoals beschreven in Opb. 11 en 16, het op dezelfde wijze zal laten hagelen als in de tijd van Jozua.

 

Er stierven meer mensen door de hagelstenen, dan door het zwaard. En Openbaring 16:21 voegt daar aan toe dat de stenen elk ongeveer een talent zwaar waren. Dat is omgerekend naar grammen, 41,15 kilogram.

 

Je kunt je afvragen of dat nog wel hagel is. Om je een idee te geven: de grootste hagelsteen die in een hagelbui is gevonden in de VS, had een doorsnee van 20 cm en woog 880 gram. Dat is nog geen kilo. Deze steen viel in Vivian, South Dakota op 23 juli, 2010. Deze grootste hagelsteen is bijna 47 keer lichter dan de stenen waarover de Bijbel in Openbaring spreekt.

Het groeien van een hagelsteen gebeurt in de wolk. Voordat er een hagelsteen van 20cm is ontstaan, moet er sprake zijn van ui-ter-sten in het weer. Je kunt je afvragen als het weer 47 keer extremer wordt, of leven Łberhaupt nog wel mogelijk is.

 

Maar…. Er is nog een andere verklaring!!!

Dat zijn megacryometeorieten. Mega = is het Griekse woord voor groot. Cryo wil zeggen dat het bevroren is en meteoriet wil zeggen dat het afkomstig is van de hogere atmosferen. Namelijk de stratosfeer. Deze laag begint ongeveer op 12 km hoogte tot 50 km hoogte.

Tot op heden zijn er ongeveer 50 megacryometeorieten geregistreerd sinds het jaar 2000. Er zit een groot verschil in grootte en gewicht. Let op. De kleinste megacryometeoriet woog zo’n 500 gram, een halve kilo en was dus iets kleiner dan de allergrootste hagelsteen die in de VS is gevonden. Maar de grootste megacryometeoriet woog meer dan 50 kilogram en kwam neer in BraziliŽ. Kijk en dan komen we wel bij hagelsteengewichten van een talent.

 

Megacryometeorieten worden niet gevormd in een bui en komen dus ook niet met 100.000den tegelijk naar beneden, maar in hun ťťntje. Hoewel soms er meerdere kunnen vallen. Want dat is in januari 2000 gebeurd in Spanje, toen gedurende 10 dagen diverse megacryometeorieten, uit een wolkeloze hemel naar beneden kwamen met een gemiddeld gewicht van 3 kilogram.

Dit inspireerde de Spaanse onderzoeker in de astrobiologie, Jesus Martinez-Frias, om dit verder te onderzoeken.

En zodoende kan ik u nu deze informatie verstrekken.

 

In het verhaal van Jozua is er geen sprake van slecht weer, als de Heer Zelf stenen uit de hemel werpt. Het is misschien wat flauw van mijn kant, maar als ik heel secuur lees, dan lees ik dat de stenen niet uit de wolken komen, maar uit de hemel, hetgeen duidt op megacryometeorieten.

 

De zware hagelbuiplaag in Egypte, ging gepaard met natuurgeweld als regen en onweer. Dat lezen we bijvoorbeeld in:

Ex.9:33  Zo ging Mozes van Farao ter stad uit, en breidde zijn handen tot den HEERE; de donder en de hagel hielden op, en de regen werd niet meer uitgegoten op de aarde.

Hoewel deze hagel ongekend was en vele Egyptenaren, bomen, dieren en gewassen vernietigde, was hier gewoon sprake van hagelstenen die gevormd werden in een bui. Dus ze kwamen er met 100.000den tegelijk uit. En dat maakte het zo verwoestend.

Klik op de afbeelding om deze in volledigscherm te lezen. 

Klik op de afbeelding om deze in volledig scherm te kunnen lezen.

 

Waar Openbaring spreekt over mega hagel, vermoed ik dat het gaat om megacryometeorieten. Beide Schriftplaatsen spreken m.i. over hetzelfde moment, namelijk de val van Babylon en daarmee van haar machthebber, satan zelf. Dan is de zomer nabij, namelijk de aanvang van het geopenbaarde Koninkrijk Gods op aarde en dus de aanvang van de 1000 jaren. Dit gebeurt direct na de val van Babylon.

De stenen komen volgens mij neer in het dal van Megiddon, zoals de stenen destijds neerkwamen in de afgang van Beth-Hůron zoals beschreven in Jozua 10. De stenen doodden destijds het leger van de vijf koningen der Amorieten en in Openbaring lezen we over de legers die zich verzameld hebben te Armageddon. Of die stenen daar daadwerkelijk neerkomen, kunnen we niet letterlijk lezen in de Bijbel. Wel is te lezen dat de mega aardbeving, de grootste allertijden Babylon verwoest.

 

Misschien triggerd dit u wel om zelf verder te gaan onderzoeken. Of om er achter te komen waarom de Bijbel zo vaak spreekt over vuur in hagel. Immers dat is een vreemde combinatie…

 

Zullen we de Here danken voor het brood?

 

Terug naar begin