Gelijkenis van de auto.

  1. Goedemorgen broeders en zusters,
  2. De oude auto.
  3. Staan voor de keuze
  4. Natas, de verklager.
  5. Bijbelse uitleg.

Internet Samenkomst van Gelovigen/20121021-ISvG - gelijkenis van de oude auto.mp3


Goedemorgen broeders en zusters,

De vorige keer hebben wij uitvoerig de Bijbel bestudeerd en stonden wij stil bij Richteren 19. Een gruwelijk verhaal. Helaas was het goed te horen dat ik nogal vermoeid was. Tja 'k ben ook maar een mens en wacht met smart op de verlossing onzes lichaams (Rom.8:23).

Aangezien we net zijn begonnen met de ISvG, schroom ik mij niet om het een en ander uit te proberen. Als het maar ter opbouw is van de leden van Zijn Lichaam, dan wel Gemeentelijke opbouw met zich meebrengt.

Ik wil u een gelijkenis vertellen, die niet in de Bijbel staat, althans niet letterlijk. Nu kunt u twee dingen doen. U kunt aantekeningen maken, want een gelijkenis beeld iets uit. Als u steekwoorden opschrijft, dan kunt u alvast zelf proberen de betekenis erachter te zetten. Bijvoorbeeld “appel” en daarachter “de uitbeelding van Wedergeboorte”. Maar dat staat u vrij.

 

Terug naar begin

De oude auto.

Er was eens een man met een oude auto. En als ik zeg oud, dan bedoel ik uitgeleefd. Eigenlijk is het een wonder dat zijn auto nog kan rijden.

De auto zit onder de roestplekken, deuken, krassen en ander schade. Ook lekt de motor olie, zoveel zelfs dat de man dagelijks zijn olie moet bijvullen.

De binnenkant van de auto is net zo erg. Aangezien de auto niet meer waterdicht is, zit er in de bekleding diverse weerplekken en schimmel aan het plafond. De stoelen zijn doorgezakt en het instrumentarium in het dashboard werkt alleen als het daar zin in heeft. De man heeft diverse luchtverfrissers in de auto opgehangen, die eigenlijk nog meer de adem benemen, dan de heersende stank al doet.

De man heeft de auto elke dag nodig om naar zijn werk te gaan. De auto start nooit de eerste keer. Want elke keer is het weer een onvoorstelbaar wonder dat de man de motor van zijn auto weer aan de praat krijgt.

Hij heeft een oud truckje om zijn auto te starten. Hij woont namelijk op een heuvel en als hij zijn auto nodig heeft, start hij hem door hem van de heuvel af te laten rollen in de versnelling en dan de koppeling op te laten komen.

Zo gaat het al jaren. Want de man heeft zich gehecht aan de auto, als of het zijn vrouw is.

 

Terug naar begin

Staan voor de keuze

Op een dag, slaat de motor weer eens af, wanneer hij voor een rood stoplicht staat te wachten. Als het licht op groen springt, wordt hij links en rechts gepasseerd door geÔrriteerde, toeterende medeweggebruikers.

Hij realiseert zich dat hij onderaan een heuvel staat, waardoor zijn truckje nu niet zal werken. Woedend stapt hij uit z’n auto en schopt tegen het voorwiel, die daardoor onmiddellijk leegloopt.

Hij duwt de auto naar een leeg parkeervak aan de zijkant van de weg en stapt weer in zijn auto. Aangezien de ANWB hem geroyeerd heeft als lid, zal hulp uitblijven en groeit de wanhoop.

Dan wordt er voorzichtig tegen het raampje getikt. Er is toch iemand die hem heeft opgemerkt. Het is een oudere man in een net pak. Hij gebaard op het raampje naar beneden kan. Dat kan niet, dus stapt de man uit.

De oudere man vraagt of hij hulp nodig heeft. “Kunt de auto met mij erin de heuvel opduwen?” De oudere man schiet in de lach. “Nee, dat kan ik niet doen.”

“Hebt u misschien een nieuwe voorband voor mijn auto?” vraagt de man. “Nee, ik heb geen banden bij mij.” “Maar”, gaat de oudere man verder, “wilt u misschien mijn auto hebben?”

“U bedoelt lenen zeker”, interrumpeert de man. “Nee, dat zei ik niet, ik vroeg u wilt u misschien mijn auto hebben?” De man wijst naar een grote, glimmende auto, die iets verder op geparkeerd staat.

De man vermoed dat er een gigantische adder onder het gras zit. En zo slim als hij is, zegt dat hij niet genoeg geld heeft voor zo’n auto. “U krijgt de auto gratis, het kost u niets”, zegt de oudere man.

“Ik kan uw auto niet aannemen, omdat ik de verzekeringskosten niet kan betalen”, zegt de man. “dat weet ik”, zegt de oudere man, “die neem ik voor mijn rekening” zegt de oudere man glimlachend. “Met mijn auto kunt u geen schade maken of veroorzaken, dat komt door de nieuwste techniek. Ook hoeft u niet te tanken, want de auto rijdt op lucht en onderhoud is niet nodig, omdat de nieuwste techniek daarin heeft voorzien.”

“Wat moet ik daarvoor doen, welke tegenprestatie verwacht u van mij?” vraagt de man. “Geen, ik biedt u alleen mijn hulp”, zegt de oudere man, terwijl hij de autosleutel de man aanbied. “Geniet ervan.”

De man neemt de autosleutel aan en stapt in zijn nieuwe auto. Terwijl hij nog verward is door wat hij zojuist heeft meegemaakt, draait hij de sleutel in het contact om. De auto start gelijk.

 

Terug naar begin

Natas, de verklager.

Een aantal dagen later, als de man na zijn werk naar de auto loopt, ziet hij een man in maatpak bij zijn nieuwe auto staan.

“Zo zo, meneer, hebben wij een nieuwe auto?” “Ja, dat klopt” antwoordt de man. “Wij zijn Natas & partners autoverzekeringen, de naam is Natas” zegt de man in maatpak. Terwijl hij zijn visitekaartje in de hand van de man duwt.

“kijk meneer, het is natuurlijk aardig dat u een nieuwe auto heeft, maar die zult u wel moeten verzekeren” zegt de heer Natas belerend. “Deze auto hoeft niet verzekerd te worden”. “Hahaha, meneertje toch, ik zit al 100 jaar in de autoverzekeringswereld, u hoeft mij niet te vertellen hoe de verzekeringswet in elkaar steekt. Als u zeer vermogend bent, dan kunt u de kosten wellicht uit eigen zak betalen, hoewel wij van Natas & partners autoverzekeringen dat ten strengste afraden. Maar u meneer, u bent niet vermogend, u werkt hier”, wijzend naar de neonverlichting van de baksteenfabriek naast de parkeerplaats. “U bent een eenvoudig administratief medewerkertje, met een eenvoudig loon, dus moet u zich verzekeren, net als u voorgaande jaren trouw bij ons heeft gedaan.”

“Meneer Natas, deze auto kan niet beschadigd worden, nog veroorzaken. Daarom verzeker ik de auto niet.” “Dus u beweert als ik een baksteen uit de fabriek haal en die op de motorkap van uw auto gooi, er geen schade ontstaat?” De man twijfelt, “uh, ja, als het goed is, gebeurt er dan niets.”

“Mooi, dan vindt u het vast geen enkel probleem als we dat nu even gaan uittesten”, zegt Natas met een minzame glimlach. Als even later meneer Natas met een baksteen uit de fabriek is aangekomen op de parkeerplaats, smijt hij met volle kracht de baksteen op de motorkap van de auto. Er gebeurt helemaal niets.

De man die zich nu wat zekerder voelt, grapt “geen schade, dat verzekerde ik u toch.” “Hoort u eens goed, meneertje, dit kan natuurlijk niet!” “Als iedereen nu in zulke auto’s gaat rijden, dan kunnen wij wel opdoeken. Begrijpt u dat? U kunt niet langer in deze auto rijden. Daarbij komt ook nog eens, dat blijkt uit de gegevens die wij hebben verzameld, dat de auto niet van u is, maar op iemand anders zijn naam staat. U bent dan wellicht in bezit van een geldig rijbewijs, maar andere partijen claimde talloze keren per jaar schade bij ons, die veroorzaakt waren door u. U gold dan ook als een van de beste klanten, omdat wij niemand zulke hoge premiekosten konden berekenen als bij u. U had ook geen andere keuze, want in het contract dat we hebben afgesloten, staat zeer duidelijk dat u verplicht bent tot uw dood, bij ons en alleen bij ons te verzekeren. Dit is onmogelijk ooit, onder welke omstandigheden dan ook, terug te draaien. Met andere woorden, meneertje, ik houdt u aan het verzekeringscontract dat u met ons bent aangegaan.”

“U moet vanaf nu deze auto laten staan en weer in uw eigen auto, die bij ons verzekerd is, rijden. Dan maak ik voor deze ene keer een uitzondering. Geen boete, maar wel een schriftelijke waarschuwing, artikel 666, lid 6, die ik nu zal opmaken en die u nu moet ondertekenen.”

De man is sterk geÔmponeerd door de wetskennis van Natas. Maar dan hoort hij ineens een bekende stem. Het is de oudere man van wie hij de auto heeft gekregen. “Meneer Natas, ik ben de rechtmatige eigenaar van het voertuig. De auto staat op mijn naam en deze jongeman is slechts de bezitter van het voertuig. Ik hoef u toch niet te wijzen op het verschil tussen eigendomsrecht en bezit? U moet deze man laten gaan, als u problemen heeft, moet u nu bij mij zijn.”

De man stapt in de auto. En terwijl hij langzaam wegrijdt, kijkt hij nog een keer achterom en lacht.

 

Terug naar begin

Bijbelse uitleg.

Oude Auto: de oude mens, roest / verderf.

Rom. 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

∑         Niet meer in de oude auto rijden.

Rom. 7:5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

Rom. 8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

Luchtverfrisser: Schoongelaat tonen

Je kunt wel de stank van de auto maskeren door luchtverfrissers op te hangen, maar wie houdt je daarmee voor de gek?

Gal 6:12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

Man: de mens als ziel, namelijk zijn wandel. U en ik.

 

Oudere man: De Heere Jezus.

John 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Mark 14:22 En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

Kan hij zomaar u een overdrachtelijke Nieuwe auto geven?

John 10:18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

 

Nieuwe auto:

2Pet 1:4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Nieuwe techniek:

1John 3:9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Natas: De verklager

Opb. 12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

“Dat kan zomaar niet!” Na je Wedergeboorte krijg je de verzekeringsagent langs, die je wijst op de wet op regeltjes en met name je te laten houden aan de regels van vroeger, toen je nog in het vlees was.

Ef. 6:12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Het contract:

Je kunt er onderuit, je bent vrijgekocht!

Rom. 8:1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

 

Vanaf het moment dat je die nieuwe auto hebt gekregen, zit je nog wel met ťťn probleem, namelijk je oude auto. Die kan je aan de straatstenen niet kwijt en blijft dus op je oprit staan. Daardoor wordt je elke dag geconfronteerd met dat lelijke ding.

Nu zijn er broeders en zusters, die toch op zaterdag die oude auto gaan wassen en zelfs een stukje gaan rijden. Dat is wat de Bijbel benoemt: wandelen naar het vlees.

Ef. 4:22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

Ef. 4:23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

Ef. 4:24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Wat moet je dan doen met die oude auto?

Die oude auto staat op je oprit, maar is dood, afgeschreven en vervangen voor een nieuwe. Elke dag zullen je ogen zich storen aan dat lelijke ding, waar je niets mee kunt, wachtend op de dag dat iemand toch dat ding komt weghalen.

Tot die tijd zouden we die auto niet gebruiken. (de oude mens voor dood houden, niet aan denken.)

Slot:

Wie in zijn oude auto blijft rijden, zal stil komen te staan voor het rode licht, maar wie instapt in de nieuwe auto, zal lachend wegrijden. Of zoals Galaten het zegt:

Gal 6:8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

Als je gelooft dat de Here Jezus voor jou en voor je zonden is gestorven en Hij is opgestaan uit de dood en LEEFT, ben je ingestapt in die nieuwe auto. Als je anderen tegen komt, die in net zo’n auto rijden, besef dan dat zij dezelfde keuze hebben gemaakt als jij. Daarvan zegt 2Kor.5:

2Cor 5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

 

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.