Erfenis ontvangen voor de rechterstoel van Christus

  1. Welkom.
  2. Inleiding
  3. Verschil in heerlijkheid.
  4. Hoe wordt bepaald dat de één meer heerlijkheid heeft dan de ander?
  5. De Rechterstoel
  6. Naakt, bekleed en overkleed.

Internet Samenkomst van Gelovigen/20121028-ISvG - Rechterstoel van Christus.mp3


Welkom.

Een hele goede morgen broeders en zusters. En van harte welkom in deze ISvG.

We zullen beginnen met gebed.

Terug naar begin

Inleiding

Vorige week hebben we stilgestaan bij de gelijkenis over de oude auto, die vervangen werd door een nieuwe. Het ging over de zonde en de zondige natuur, in ons afleggen, zoals wij overleden mensen, ook afleggen. En het ging over de Bijbelse aansporing om te wandelen door de Geest.

Vandaag wil ik met u verder gaan. Want de Bijbelse idee dat iemand die Wedergeboren is, door kan blijven zondigen, zonder consequenties, is voor velen iets ondenkbaars.

Toch benadruk ik dat de Bijbel wel degelijk impliceert dat het zondeprobleem teniet is gedaan. Sterker nog: dit geld niet alleen voor mensen die Wedergeboren zijn, Jezus Christus is gestorven voor alle mensen en daarmee heeft Hij ook de zonden van de niet gelovigen gedragen.

Dat betekent wel, dat daardoor alle mensen zijn gestorven. En wat hebben gestorven mensen nodig? Met andere woorden, wat missen gestorven mensen? Leven, nieuw leven wel te verstaan.

Op het moment dat wij wedergeboren zijn, leert de Bijbel, dat heb ik u vorige week laten zien, dat wij niet meer kunnen zondigen, omdat wij den Goddelijke natuur deelachtig zijn geworden (2Petr.1:4).

Maar in het vlees, waarin wij nog zijn, kunnen wij niets anders doen dan zondigen. Vandaar dat we vorige week stil stonden bij de oproep, dat hoewel zonde in ons lichaam heerst en zich nooit onderwerpt aan God, omdat het ook niet kan (Rom.8:7), wij dus zouden leven en daarmee wandelen door de Geest en op die wijze leggen wij, de zonde en daarmee het wandelen in het vlees, af.

Terug naar begin

Verschil in heerlijkheid.

Die keuze die wij elke dag, diverse malen maken, is, wandel ik naar de Geest of naar het vlees? Dat wordt ook omschreven in Kol.3:1-4

Col 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Col 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Col 3:3 Want gij zijt gestorven (dat zei ik al), en uw leven (Wedergeboorte) is met Christus verborgen in God.

Col 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 

Okay, houdt dit stukje vast. We stellen ons de vraag: “Welke heerlijkheid?” Dan lezen we direct door:

1Cor 15:40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

1Cor 15:41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. 1Kor.15:41 

De Bijbel legt uit, dat wanneer wij geopenbaard worden met Hem in heerlijkheid, er aan ons verschillende heerlijkheid wordt gegeven. De ene heeft meer heerlijkheid dan de ander. Hoe wordt dat bepaald?

 

Galaten 5. U zou zelf het hele hoofdstuk moeten lezen, ik sla het eerste gedeelte, om de tijd, even over en begin vanaf vers 22.

Gal 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Gal 5:23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

Gal 5:24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

Gal 5:25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

 

Terug naar begin

Hoe wordt bepaald dat de één meer heerlijkheid heeft dan de ander?

Terug naar de vraag: Hoe wordt bepaald dat de één meer heerlijkheid heeft dan de ander?

Het heeft te maken, wat hier beschreven is vers 22: de vruchten van de Geest, enerzijds. Anderzijds heeft het te maken met vers 25, namelijk als u door de Geest leeft, Wedergeboren bent, wat doet u dan met u Nieuwe Leven?

U zou niet alleen leven door de Geest, vanaf het moment dat u Wedergeboren wordt. Nadat onze hemelse Vader uit Wie wij geboren zijn (1Joh.3:9), de geboorte kaartjes heeft verstuurd, moet u gevoed worden. Als u dan geen baby meer bent kun u lopen tot grote vreugde van u hemelse Vader. Na de eerste stapjes wil u meer: EN, DAT is wandelen door de geest.

Naar mate u volwassener wordt ga u meer en verder wandelen. Was het vroeger eten, slapen, poepen, nu is het onderzoeken of dat wat u tegenkomt in overeenstemming is met wat de Vader ons geleerd heeft. Met u broers en zusters spreken en luisteren. Maar hoe gaat u dat vormgeven?

Het resultaat van uw wandel door de Geest werpt vrucht af. Dat is wat de Bijbel noemt, vrucht des Geestes.

We hadden het over het verschil in heerlijkheid. Het verschil in de mate van heerlijkheid drukt zich uit in de mate waarin u / jij vrucht hebt gedragen. En hoeveel vrucht u draagt is niet afhankelijk van Christus Jezus, maar van u. Wat heeft Gods Geest door u kunnen doen en in welke mate heeft u zich willen onderwijzen in Zijn Woord?

We gaan naar 2Kor.5

2Cor 5:1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Tabernakel t.o. gebouw = tijdelijk t.o. vaste woonplaats.

2Cor 5:2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

Woonstede = oiketerion, 2x voor in de Bijbel.

·         Judas 1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

 

2Cor 5:3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

Hier wordt bekleed gezet t.o. naakt.

Iedereen wordt naakt geboren, daarna krijg u kleren.

2Cor 5:4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.

2Cor 5:5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft.

Onderpand des Geestes = hetzelfde als de garantie, waar u 100% van op aan kunt!

2Cor 5:6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;

2Cor 5:7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

2Cor 5:8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

2Cor 5:9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

2Cor 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Waslijst met verkeerde dingen.

Terug naar begin

De Rechterstoel

Rechterstoel = bema, de zetel van de rechter. Een rechter spreekt oordeel, een rechtvaardig oordeel in dit geval.

Maar oordeel hoeft niet per definitie negatief te zijn. Oordeel in positieve zin is hetzelfde als loon; bekleed of overkleed worden, en het ontvangen van heerlijkheid, een kroon, een nieuwe naam, een keursteen enz.

Het gaat bij de het staan voor de Rechterstoel van Christus niet om een oordeel over de zonde, aangezien dat probleem al is opgelost! Dus gaat het om wat u gedaan hebt nadat u Wedergeboren bent en bent gaan wandelen door de Geest. Heeft u dat gedaan? En zo ja, in welke mate heeft dat vruchten afgeworpen?

Terug naar Kol.3

Col 3:24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus.

Col 3:25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons.

U zult dus loon ontvangen, heerlijkheid ontvangen, in dezelfde mate waarin u vrucht gedragen hebt. En wanneer u, in uw wandel door de Geest, afgedwaald bent geraakt door verkeerde leringen, dan bent u niet rechtdoor gelopen, maar omgebogen. Dat is dus niet recht, maar onrecht.

Over dat onrecht gaat het hier, volgens mij, omdat het niet over het zondeprobleem kan gaan. Kijk, de eerste vraag die de Heer ons straks stelt is: wat vond u van Mijn boek?

·         Heeft u de Bijbel in uw leven gebruikt als het tweesnijdend scherp zwaard, of was het een historisch verhaal?

·         Heeft u gehoor gegeven aan de vele aanmaningen, oproepen om de Bijbel te gebruiken?

·         Heeft u de Bijbel ter hand genomen, om te horen (diepe betekenis van het woord), wat de Heer spreekt?

Als u niet luistert naar uw Vader, dus niet Zijn Woord heeft gebruikt als toetsinstrument voor uw wandel door den Geest, dan zult u daar geen loon voor ontvangen. Dan zult u dus na de Opname van de Gemeente voor altijd naakt staan. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor al uw broeders en zusters en God zelf!

 

Terug naar begin

Naakt, bekleed en overkleed.

Maar u kunt ook bekleed worden. Het Griekse woord “Enduo”, komt 48x voor. En wordt 6x vertaalt in de Bijbel naar “bekleed worden”.

clothed, 6

Mark_1:6, Mark_15:17, 2Cor_5:3, Opb_1:13, Opb_15:6, Opb_19:14

 

Als u die Schriftplaatsen opzoekt, dan blijkt dat “bekleed worden” in de Bijbel dezelfde toepassing kent als in ons Nederlands, namelijk met een functie bekleed worden en daarmee aangesteld zijn om een taak uit te voeren.

De Schriftplaatsen laten zien dat degenen die bekleed zijn ook een taak uitvoeren, dan wel op de één of andere manier actief zijn.

De een is hoger in rang dan de ander, er zijn in het leger niet alleen generaals, maar ook vele andere rangen. Of zoals de Bijbel in 1Kor.15 al zei:

1Kor.15:41 …want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.

 De werken worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus.

En overkleed worden impliceert eigenlijk nog een stapje verder. Namelijk degene in kwestie stond al niet naakt, maar had kleren aan en daarover heen komt dan nog eens een sierlijk of heerlijk overkleed. Ontkleed wil dan zeggen dat men kleren aanhad, die van hem worden afgedaan.

Maar ook kan het gelezen worden als tegenstelling van ontkleed worden. Dan heeft het dezelfde betekenis als bekleed worden. In ieder geval drukt ‘t “het ontvangen van heerlijkheid” uit.

Dus, na de Opname van de Gemeente, als wij voor de Rechterstoel staan, zullen wij heerlijkheid ontvangen in de mate waarin wij Hem hebben gediend en ons door Hem hebben laten leiden tijdens ons wandelen door de Geest.

U bent Wedergeboren? Hartstikke fijn! Wat heeft u toen gedaan? Was uw wandelen door de Geest vruchtbaar?

Is uw antwoord: Nee? U zult naakt worden bevonden, maar het eeuwig leven zult u niet verliezen.

Is uw antwoord: Ja? U zult bekleed worden. U ontvangt een eerlijk loon, voor hetgeen u heeft gearbeid. De Here zal u een functie geven, die bij u past. En dat is wat wij met recht mogen noemen: “een droombaan!”

2Tim 4:7  Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;

2Tim 4:8  Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

 

Zullen we danken voor het brood?

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.