Doop & Wedergeboorte (opfriscursus)

  1. Ter inleiding
  2. Adam
  3. Zonde
  4. De doop is de uitbeelding van dood en Opstanding
  5. Nicodemus en Filippus

20121111-ISvG - Doop & Wedergeboorte.mp3


Ter inleiding

Goede morgen…

 

Deze keer wil ik het laagdrempelig houden. Hoewel ik mezelf dan wel het erg moeilijk maak, omdat ik uitsluitend de Statenvertaling gebruik en Die is niet makkelijk. 

Waarom laagdrempelig? Wellicht zijn er nu ook mensen aan het luisteren die wel eens van Jezus hebben gehoord, maar eigenlijk niet meer weten dan dat Hij vroeger heeft geleefd. Of je gelooft wel in Jezus, maar dat was het dan ook wel zo’n beetje. 

Dan is een krachtige opfriscursus toch wel handig. Helemaal als je je beseft dat dit soort woorden dezelfde functie hebben als een defibrillator, dus van levensbelang!

Terug naar begin

Adam

Wij zijn allemaal mensen, joh! Maar dat wist je al. Maar weet je wat dat betekent?

Het Hebreeuwse woord ‘mens’ is Adam. En Adam was de allereerste mens. Alle mensen dragen dus de naam van de eerste mens, Adam. We zouden alle mensen ook Adamieten kunnen noemen. Wij dragen de naam van Adam, omdat wij allemaal van hem afstammen.

 

Adam werd door God gezet in het hof van Eden en mocht van alle bomen eten.

Gen. 2:17 Maar, zei God, van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

 

Adam at wel van de boom en zondige daarmee. En was vanaf dat moment een sterfelijk wezen.

Rom. 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is,

Adam zondige tegen God, door ongehoorzaam te zijn aan God. “Niet doen adam!” “Ik doe het stiekem toch!”

 en door de zonde de dood;

“als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven”

en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is,

Wij stammen allemaal van Adam af, daarom heten wij mensen en geen apen!!!

 in welken allen gezondigd hebben.

Omdat wij van Adam afstammen, is ook de zonde, waardoor wij nu ook sterfelijk zijn, ook in ons DNA terecht gekomen. Dat noemt de Bijbel de natuur, die aards is, in bijv. Jac.3:15.

 

Dat is dan ook de reden dat we tot stof zullen wederkeren (Gen.3:19).

Terug naar begin

Zonde

Maar de zonde heeft nogal wat consequenties. Namelijk de dood!

Rom. 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood;

Niet alleen dat, omdat God Licht is en er geen duisternis in Hem is, heeft zonde er voor gezorgd dat niemand meer bij Hem kan zijn of kan komen. Dat staat in 1.Joh.1:5.

Dus de zonde maakt een scheiding tussen God en alle nakomelingen van Adam, de mensen. En dat is definitief. Want de zonde zit zo diep in de mens, dat de mens pas kan stoppen met zondigen als hij dood is.

 

Ondertussen pak ik 2Kor.5 even er bij.

 

Maar… Hij is God en Hij heeft het probleem opgelost. Hoe? Door Jezus.

Jezus had Zelf niet gezondigd in Zijn leven en liet Zich doden aan de kruisdood.

2Cor 5:21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

 

Alleen Hij kon de zonde, het grote zondeprobleem van de wereld op Zich nemen. En dat heeft Hij gedaan.

2Cor 5:18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

2Cor 5:19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

 

Maar dit heeft vergaande gevolgen! De Here Jezus heeft de zonden weggedaan, maar dat betekent wel dat iedereen voor God dood is. Want de zonde zit niet alleen in ons lichaam, maar ook in onze geest.

Aangezien wij lichamelijk leven en weldegelijk een geest hebben, anders kan men niet leven, gaat het hier om wat voor God telt, namelijk onze geest. Die geest is officieel voor God gestorven ver voordat u werd geboren.

 

2Cor 5:14 Want de liefde van Christus dringt ons;

2Cor 5:15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is,

Dat is Jezus. Hij is voor ons gestorven.

zij dan allen gestorven zijn.

Dat zijn alle mensen, iedereen die geboren wordt uit een “Adam”, een mens.

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven,

Nu lezen we ineens leven. Dat is het tegenovergestelde van gestorven. Dus let op!

niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

 

De Here stond op de derde dag op uit de dood. En als je opstaat uit de dood, ben je niet langer dood, maar levend. Jezus is als eerste opnieuw levend geworden. Dat is een ander “leven” dan het aardse leven, want in het nieuwe leven is geen zonde, omdat men niet meer uit de mens “Adam” is geboren, maar uit God.

En bij God is geen zonde.

 

Dus als we lezen dat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, gaat dat over een stap die logischerwijs moet volgen nadat men gestorven is. Want achter de komma staat dat Jezus niet alleen voor ons gestorven is, maar ook voor ons is opgewekt. Dat is dat nieuwe leven.

 

Met andere woorden: Iedereen is dood, omdat Jezus voor iedereen de zonde heeft weggedaan, maar daardoor zijn alle mensen voor God dood (2Kor.5:15). En is het probleem van de zonde helemaal weg, maar dan zijn de mensen als nog niet bij God. Want bij God is ook geen dood! En God woont niet in het dodenrijk, maar in de Hemel. Iedereen die nu leeft, maar in geestelijk opzicht voor God dood is, kan niet naar God, maar gaat naar het “land, gebied, rijk” waar de doden verblijven. Net als dat de Fransen in het rijk der Fransen wonen, Frankrijk.

 

Terug naar begin

De doop is de uitbeelding van dood en Opstanding

Dus om bij God te kunnen komen, moet men net als Jezus opgewekt worden uit de dood en weer levend worden. Dat leven kan je nooit meer verliezen. Dat betekent dat je in geestelijk opzicht niet kunt sterven en dat houdt in dat er dus ook geen zonde meer in je aanwezig is. Want zoals ik al eerder heb gelezen, kwam door de zonde de dood in de wereld.

 

Dat is Gods plan, dat vele kennen in dit gedeelte uit de Bijbel.

John 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve,

Niet langer dood is en naar het dodenrijk gaat,

maar het eeuwige leven hebbe.

 

 

Deze dood en opstanding uit de dood beeldde de Here Jezus dan ook uit toen Hij Zich liet dopen.

 

Matt 3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.

Matt 3:14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?

Matt 3:15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat (aphiemi) nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.

Matt 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.

Matt 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

 

De waterdoop is de uitbeelding van de dood en opstanding van Jezus. Jezus stond in het water. Toen ging Hij in een horizontaal, kopje onder. En horizontaal is feitelijk de positie waarin wij liggen als wij slapen of als wij dood zijn. Maar de slaap is de uitbeelding van de dood, waarna wij weer opstaan.

En dat gebeurde ook met de Here Jezus. Nadat Hij horizontaal kopje onderging, ging Hij weer rechtop, verticaal en dan ben je opgestaan.

 

Vers 16 En… is terstond opgeklommen uit het water…

 

Wat de Here Jezus stierf aan het kruis en stond op de derde dag op uit de dood, dat is de horizontale positie en daarna dus de verticale positie. Denk maar aan slapen en opstaan.

 

Doordat de Here Jezus voor ons allen stierf en wij allen verlost zijn van de zonde, is het vanaf dat moment mogelijk om naar de hemel te gaan. Was de deur eerst nog dicht, nu is de toegang tot de hemel geopend.

 

Matt 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend

 

En na Pasen komt Hemelvaart. De Here Jezus Christus ging als eerste mens de geopende hemel in. En na Hemelvaart komt Pinksteren, namelijk de Heilige Geest, de Geest van Christus maakt deel van een ieder die gedoopt is.

 

…en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.

 

En nadat Jezus opstond uit de dood, was Hij de eerste Die uit God geboren was. Anders zou Hij niet opnieuw kunnen leven, zelfs eeuwig leven hebben en konden wij niet uit Hem leven. Dat wordt uitgebeeld in deze woorden van God:

Matt 3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

 

Want de doop van Jezus is de uitbeelding van de dood en Opstanding van Christus. Want de woorden die gesproken werden na Zijn opstanding, zijn:

Hebr. 1:5 … Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd?

2 verzen eerder, in vers drie staat dat het gaat om het moment dat Hij is opgestaan uit de dood en daardoor de zonden heeft weg gedaan.

Want hoe gek het ook klinkt, Jezus Christus is uit God geboren.

 

1John 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.

 

Wij zijn allemaal uit onze moeder geboren, net als Jezus. Daarom noemen wij onze ouders, die ons geboren hebben, vader en moeder. Maar dit is naar ons mens-zijn, dus zoals Adam, mens. Maar de nieuwe mens, is niet uit een afstammeling van Adam geboren, maar uit God, namelijk Jezus Christus Zelf. Dat kun je voor jezelf lezen in 1Kor.15:45 en verder.

 

Terug naar begin

Nicodemus en Filippus

Dat legt de Here Jezus ook uit in Joh.3

 

John 3:1 En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden;

John 3:2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

 

John 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

John 3:4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

Nicodemus begreep niet het verschil tussen de geboorte langs de Adam-weg, dus van het vlees van de mens en de geboorte uit God.

John 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

John 3:6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

John 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

 

Zo is ook Christus wedergeboren, uit God, anders zou Hij in de eerste plaats niet de eerste zijn en in de tweede plaats niet Zijn eigen Koninkrijk in kunnen gaan.

De doop illustreert dus de dood en opstanding uit de dood, namelijk geboren worden uit God.

Doop is niet eens zozeer onderdompeling in water, want je kunt ook een gehaktbal dopen in de mayonaise bij wijze van spreken. De Bijbelse betekenis van dopen is “één worden met”. Er helemaal ingaan. Vergelijk het met een droge spons die in het water helemaal verzadigd is van het water waarin hij is gedoopt. Trouwens volgens de Bijbel kun je ook in de geest gedoopt worden en dat is nieteens vloeibaar. Maar dat terzijde.

Doop is dus één wording met.

 

2Cor 5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Want Christus is Wedergeboren, uit God geboren en noemt Hem nu Zijn Vader, omdat Hij juridisch Zijn Vader is en Hij is wettelijk Zijn Zoon. Dat is Hem kennen niet naar het vlees, maar naar Zijn Geest.

2Cor 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is,

Dat is één wording met Christus, dus gedoopt is in Zijn Geest, namelijk Wedergeboren is,

die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

 

En dat was ongeveer wat Filippus tegen de kamerling zei:

Handelingen 8 vanaf vers 26 gaat over de kamerling van Morenland. Filippus wordt door de Heer naar hem gestuurd en ziet dat de man in zijn wagen leest over de schaap die naar de slachtbank wordt geleid in het boek van Jesaja.

Filippus vraagt de man of hij ook begrijpt wat hij leest. En de kamerling zegt dan: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?  Vers 31.

En dan legt Filippus hem niet alleen dit gedeelte over de dood van de Here Jezus uit, maar ook over Zijn opstanding uit de dood. Ongeveer hetzelfde als ik je nu heb vertelt.

 

Acts 8:35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.

Acts 8:36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

Acts 8:37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Acts 8:38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Acts 8:39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.

 

Dus wil je nieuw leven? Dat is mogelijk.

Ik las al Joh.3:16. Daar staat dat als je in Hem gelooft, je niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt. Of zoals hier, wat de kamerling zei in vers 37:

Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

 

En dat is niet naar het vlees uiteraard! Want wij kennen Hem nu niet meer naar het vlees. Maar Hij is de Zoon van God, omdat Hij uit God geboren is.

En als wij Hem volgen, door in Hem te geloven dat Hij stierf en opstond uit de dood en Hem nu kennen als de Zoon van God, zijn ook wij Wedergeboren. En zeggen wij tegen God: “Abba, Vader”

Gal 4:6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons, (dat is de Heilige Geest, die de duif uitbeeldde bij Zijn doop) uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

 

Dus wil je de hemel in, die nu geopend is? Het kan!

Dan doe je hetzelfde als die kamerling. Namelijk hardop zeggen wat je gelooft!

En als je dat dan wil uitbeelden aan je broertjes en zusjes die je dan massaal hebt bij gekregen…

Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

 

Of zoals Handelingen 22:16 het zegt:

Acts 22:16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

 

Terug naar begin