De verschillende andere opnamen in de Bijbel.

  1. Inleiding
  2. 7 Opnamen
  3. Henoch
  4. Elia
  5. Jezus Christus
  6. Filippus
  7. Paulus
  8. De Gemeente
  9. De twee getuigen
  10. Ter afsluiting nog even dit...

Inleiding

Een hele goede morgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de laatste ISvG van 2012.

Morgen is het Oudejaarsdag. En die dag sluit het jaar 2012 af. Ons onderwerp voor vandaag sluit de periode van de gelovige af. Want het onderwerp voor vanochtend is “De verschillende andere opnamen in de Bijbel”.

 

Want de Gemeente is echt niet de enige die opgenomen zal worden.

 

De Opname van de Gemeente is een Bijbels onderwerp dat vaak niet geloofd wordt en nog vaker niet eens gekend wordt door mensen die zich gelovigen noemen. En als men dan gelooft in de Opname, dan weet men vervolgens er niet echt raad mee en kan men het niet echt plaatsen binnen de chronologie van Gods plan, Die Hij ons voor ogen houdt in Zijn profetisch Woord.

 

Goed, zullen we beginnen met gebed?

 

Terug naar begin

7 Opnamen

Ik heb 7 Opnamen gevonden in de Bijbel. Veel h! Maar ik weet niet of het compleet is, hoewel het getal 7 dat wel impliceert.

 

De Opname wordt in de Bijbel ook wel genoemd:

         De wegneming,

         ten hemel opvaren

 

Verder is het handig om vanochtend aantekeningen voor uzelf te maken. Vandaag is dat gemakkelijk te doen, omdat we dit zo systematisch mogelijk proberen te behandelen.

 

Ten eerste:

o   De Opname is het naar de hemel gaan en vervolgens weer terugkomen naar de aarde. Tenminste, zo is het in ieder geval bij onze wegneming.

 

1Th 4:16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

1Th 4:17  Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

 

Dit gaat over de Wederkomst van onze Heer mt ons.

a.   Want dan zal de Here:

  nederdalen van den hemel (vers 16)

b.   Dus vr die tijd zullen wij:

  opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet (vers 17)

c.    Na de Opname, als de Here zal nederdalen van de hemel, zullen wij dus ook met Hem nederdalen van den hemel, want

  alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. (vers 17)

 

 

Ten tweede:

o   Ten tweede wordt het stokje doorgegeven aan een ander, als degene voor een langere tijd weg is. Daarmee bedoel ik dat een ander doorgaat met het getuigenis van Gods werk.

 

Terug naar begin

Henoch

De eerste Opname is die van Henoch.

Gen 5:21  En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.

Gen 5:22  En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

Gen 5:23  Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.

Gen 5:24  Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

 

1.     Terug naar de aarde:

God nam Henoch weg. Hij is de enige waarvan de Bijbel niet schrijft dat hij terug ging naar de aarde. Maar als we de rest van de Opnamen hebben behandeld, dan lijkt me het logisch dat ook Henoch weer is teruggekomen. Zet u bij uw aantekeningen meer een vraagteken en vult u die straks zelf maar in. Na uw eigen onderzoek!

Henoch werd weggenomen voor de dagen van Noach, waarin zondige engelen zich openbaarden en gemeenschap hadden met de vrouwen der mensen (Gen.6).

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

 

En het stokje werd overgenomen door Noach.

We weten eigenlijk heel weinig over Henoch, tenzij je waarde hecht aan het apocriefe boek van Henoch. Ik hecht er niet zoveel waarde aan, anders had de Heer het wel opgenomen in Zijn Woord. Misschien interessant om te weten hoe ik er tegen aan kijk; apocriefe boeken zijn zeg maar de niet gemarkeerde tekst van een belangrijk document. Alles wat in het document gemarkeerd is, is belangrijk, zoals de Bijbel dat is. Maar niet alle tekst van een document is belangrijk genoeg om te markeren. De tekst dat overblijft in een document, dat dus niet gemarkeerd is, maar misschien in het licht van de rest toch interessant is om te lezen, kunt u dan zien als apocriefe boeken. Zo ook het apocriefe boek Henoch.

 

Toch weten we bijvoorbeeld van Judas, dat het boek Henoch in Judas’ tijd gelezen werd en dat er uit geciteerd werd. En dat deed Judas dus ook.

Verder komen we de opname van Henoch nog een keer in het NT tegen, namelijk in Hebr. 5.

 

Heb.11:5  Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

 

Ook hier wordt twee maal melding gedaan van de wegneming van Henoch. Ik zei u al dat het stokje overgenomen werd door Noach. Als u Hebr.5 verder leest, is de eerste naam die u na Henoch leest: Noach!

 

Terug naar begin

Elia

De tweede persoon die opgenomen werd, is Elia. In tegenstelling tot Henoch wordt de Opname van Elia uitgebreid beschreven. Ik ga niet heel 2 Koningen 2 met u lezen, maar zal er een paar verzen uitlichten waar duidelijk staat dat het om de Opname gaat.

 

2Ko 2:1 Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.

 

2Ko 2:11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden (2Kon.6:17), die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

2Ko 2:12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israels en zijn ruiteren! (2Kon.13:14)

En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.

 

2Ko 2:16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.

 

1.     Terug naar de aarde:

Elia blijft een hele lange tijd in de hemel, maar hij zal terugkomen, met Mozes als n van de twee getuigen die beschreven worden in Openbaring 11 en Zach. 4.

Interessant om te noemen is dat Elia na zijn opname gezien wordt. De Bijbel maakt melding van Elia, die gezien werd door de discipelen. Op de berg der verheerlijking

zien zij namelijk de Here, Mozes en Elia.

Matt.17:3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.

Zie ook: Matt.17:4, Mark.9:4,5, Luk.9:30,33

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

Door Elisa.

2Ko 2:15  Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde.

 

Terug naar begin

Jezus Christus

De derde Die werd opgenomen, is tevens de bekendste. Namelijk onze Heer en Heiland. Van Zijn opname vinden we dan ook de meeste Schriftgedeelten. Ik wil het toch, hoewel het bekende materie is, met u behandelen.

Allereerst neem ik u mee naar ver weg de bekendste Schriftgedeelte over de hemelvaart, dan wel Opname van Christus Jezus. Dat is Handelingen hoofdstuk 1.

Act 1:2  Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

 

Act 1:9  En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Act 1:10  En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

Act 1:11  Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

 

Strikt genomen is deze gebeurtenis niet Zijn hemelvaart, maar een omgekeerde voorafschaduwing van Zijn Wederkomst. Daar kom ik zo op terug.

Zijn echte opname vond plaats bij Pasen.

 

Als de Here Jezus is opgestaan uit de dood, lezen we in Joh. 20 dat Maria naar het graf van de Here gaat. In haar verdriet ziet ze de Here Jezus aan voor de hovenier. En als de Here haar bij haar naam noemt, gaan haar ogen open. Dan staat er deze zin in vers 17:

 

John 20:17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

 

Niet veel later verschijnt de Here aan de discipelen en mag Thomas zijn vinger steken in de wond Here. Dat is wel aanraken! En niet zo’n klein beetje aanraken ook. Dat is hetzelfde hoofdstuk Joh.20. Slechts een paar verzen verder.

 

Het is niet zo dat Maria de Here Jezus niet mocht aanraken na Zijn opstanding. Maar Maria mocht op dat specifieke moment de Here niet aanraken, omdat de Here nog eerst opgenomen moest worden. Daarna was het aanraken van de Here Jezus geen enkel probleem!

Met andere woorden: tussen de ontmoeting van Maria en de Here n de verschijning van de Here aan de discipelen, is de Here Jezus naar Zijn Vader opgevaren.

 

 

1.     Terug naar de aarde:

De gebeurtenis op Hemelvaartsdag om het zomaar te noemen, is wellicht daar de letterlijke uitbeelding van. Maar meer waarde zou ik leggen bij de woorden van de twee engelen in Hand.1:11

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

 

En met dat woordje “gelijkerwijs”, wordt aangegeven, dat als je de gebeurtenis achteruit spoelt, je exact de Wederkomst van de Here op de Olijfberg hebt.

Dus ook hier vinden we de beschrijving dat Degene die opgenomen wordt, weer zal terug komen. “Deze Jezus zal alzo komen.” Dat is punt 1.

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

Wie neemt het stokje over? Dat hebben we al gelezen, namelijk in Hand.1:2

Act 1:2  Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

De Here heeft het stokje doorgegeven aan de apostelen.

 

Terug naar begin

Filippus

Nummer vier is de paardenliefhebber. Althans dat is de betekenis van de naam Filippus. Zijn opname vinden we in Hand.8 in het verhaal over de doop van de kamerling van Morenland.

Act 8:38  En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.

Act 8:39  En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg (nam…weg = Harpazo), en de kamerling zag hem niet meer; en hij reisde zijn weg met blijdschap.

 

Terug naar de aarde:

Bij deze Harpazo is Filippus volgens mij niet naar de hemel gegaan. Maar is hij van het ene op het andere moment geteleporteerd.

Act 8:40  Maar Filippus werd gevonden, te Azote; …

 

Stokje wordt overgenomen:

Het stokje werd dan ook niet overgedragen aan een ander, maar als we vers 40 uitlezen, dan lezen we dat Filippus doorging, na zijn harpazo (Opname), met het werk voor Christus.

Act 8:40  …en het land doorgaande, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesarea kwam.

 

Terug naar begin

Paulus

Nummer vijf is de apostel Paulus. Het lijkt er op dat hij niet wil toegeven dat hij het zelf was die opgenomen is geweest, maar volgens de vertalers van de Statenvertaling, is dat een nederigheids- beleefdheidsvorm, namelijk schrijven in de derde persoon.

“Alzo spreekt hij van zichzelven in den derden persoon, tot een teken van nederigheid, alsof het ene zaak ware, die buiten hem ware.” (Kanttekening Statenvertaling)

 

2Cor.12:2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken (Harpazo) is geweest tot in den derden hemel;

2Co 12:3  En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),

2Co 12:4  Dat hij opgetrokken (Harpazo) is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

 

Waarom werd Paulus opgenomen? Hij moest in de derde hemel, dus bij God komen, om daar dingen te horen, die we in de Gemeentelijke brieven kunnen terug lezen. Dat is samenvattend gezegd: Gemeentelijke waarheid.

Als u het mij vraagt, gebeurde zijn Opname boven op de berg Sina in Arabi.

 

Gal 1:15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,

Gal 1:16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

Gal 1:17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabi, en keerde wederom naar Damaskus.

 

En als je dan naar Arabi gaat om de Heer te zoeken, dan is er maar n plaats waar je dat zou moeten doen, namelijk op de Berg Sina. Dat vindt u terug in Gal.4:25. Dat is dezelfde berg waar ook Mozes Gemeentelijke waarheid te horen kreeg (Ex.19:20). Daarom kan Mozes het stokje van de Gemeente overnemen, als wij zijn opgenomen.

 

1.     Terug naar de aarde:

De opname van Paulus was niet van hele lange tijd en hij kwam dus ook vrij snel weer terug op aarde om zijn bediening op te nemen.

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

Het stokje hoefde dus niet overgenomen te worden, net als bij de opname van Filippus.

 

Terug naar begin

De Gemeente

Nummer 6 is de Gemeente. Die heb ik al vele malen behandeld. Dus die korten we in.

1.     Terug naar de aarde:

Matt 25:31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem (de Gemeente), dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

Als de Gemeente is Opgenomen dan zal de Here Zijn twee getuigen zenden.

Opb.11 daar wordt een meetstok gebruikt, om te meten, dan wel eigendom te bepalen. En de meetstok is de verwijzing naar de stok en de staf, die weer de uitbeelding zijn van Wedergeboorte.

Zo’n ding staat rechtop => op…staan = opstanding vanuit een horizontale positie = Wedergeboorte / Nieuw leven / Opstaan uit de dood.

Er wordt dus gemeten wie Wedergeboren is. Dat is namelijk toegevoegd aan de Here en daar heeft de Here Zijn woning in gemaakt, namelijk de tempel (1Kor.3:16 en 6:19).

Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest,…?

Wat niet wordt gemeten is dat wat buiten is. Dit is de uitbeelding van de Opname van de Gemeente, waarna direct gesproken wordt over wie het stokje van de Gemeente dan moet overnemen. En dan komen we direct uit bij punt 7, namelijk de twee getuigen.

 

Terug naar begin

De twee getuigen

Opb.11:3  En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

De twee getuigen nemen het stokje over van de Gemeente. Maar zij zullen ook opgenomen worden.

 

Rev 11:11  En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

Rev 11:12  En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel (De opname van de twee getuigen) in de wolk (net als Christus met hemelvaart en de Gemeente bij de Opname); en hun vijanden aanschouwden hen.

 

 

1.     Terug naar de aarde:

Als u het mij vraagt, geloof ik dat de twee getuigen worden toegevoegd aan de Gemeente. Ik zou niet weten waar ze anders aan toegevoegd zouden moeten worden.

 

2.     Stokje wordt overgenomen:

Het stokje wordt overgenomen door alle 12 de stammen van Isral. Want aan hen is de prediking gericht. En het resultaat van het werk van de Gemeente, door de 2 getuigen, is de bekering van Isral, collectief als volk.

Isral is dan ook het eerste volk dat tot bekering is gekomen. Daarvoor was er alleen maar sprake van het individu, maar vanaf de Wedergeboorte van de vijgenboom uit Matt.24, die ik vorige week met u heb behandeld, zullen de volkeren zich bekeren, maar ook geoordeeld worden, zoals schapen van de bokken (Matt.25)

Daarom zullen er uit al de geslachten van Isral, 12.000 worden verzegeld om het stokje van de twee getuigen en daarmee van de Gemeente, over te nemen.

Tot zover.

 

Terug naar begin

Ter afsluiting nog even dit...

Brood en wijn.

 

Er zijn nog altijd gelovigen die nooit gehoord hebben van de Opname van de Gemeente. En als ze er al van gehoord hebben, zijn er onder hen die zeggen dat het een fabel is.

Als we de Bijbel bestuderen dan komen we tot de conclusie dat er niet sprake is van n Opname, maar dat het veel vaker voorkomt in de Bijbel.

 

Voor sommigen die wel geloven in de Opname, maar niet precies weten waar deze nu geplaatst moet worden in het profetisch perspectief is er goed nieuws. Het nieuwe jaar zullen we beginnen met het chronologiseren van de Bijbelse profetie.

 

Zullen we afsluiten met gebed?

 

Goed en gezegend uiteinde gewenst namens Eindtijd in Beeld.

 

Terug naar begin