De toren van Babel.

  1. Gen.11:1-9 De toren van Babel.
  2. Babel: één cultuur, één taal.
  3. Een vaste woonplaats.
  4. De Heer komt uit de hemel en perceptie.
  5. Wat is het doel?
  6. De primaire reden om de toren en de stad te bouwen.

Internet Samenkomst van Gelovigen/20130331-ISvG - De toren van Babel.mp3


Gen.11:1-9 "De toren van Babel."

De toren van Babel Genesis 11:1-9

Gen 11:1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.

Gen 11:2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.

Gen 11:3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.

Gen 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

Gen 11:5 Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.

Gen 11:6 En de Heere zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

Gen 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

Gen 11:8 Alzo verstrooide hen de Heere van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

Gen 11:9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde.

 

Terug naar begin

Babel: één cultuur, één taal.

In het verhaal van de torenbouw van Babel, bevinden we ons in de Bijbelse geschiedenis in de dagen na de zondvloed. Hoewel wij vandaag de dag dagelijks lezen over centralisatie en fusies van bedrijven en organisaties, de Bijbel is in dit verhaal overduidelijk dat dit niet Gods wil is voor de mensheid. Waarover straks zijdelings meer.

 

Als de mensheid uit het oosten wegtrekt, dat typologisch de aanduiding is van de oorsprong, komt men westelijk uit in een vlakker gebied, dat dus makkelijker woonbaar is. De mensheid wil niet rondzwerven, want zij bestaat uit één cultuur, één samenleving, omdat er sprake is van één enkele taal, zegt vers 1.

Gen 11:1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.

 

En dan komt er een “maar”!

 

Gen 11:2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.

Gen 11:3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste en dat is “enerlei mening”.

En die “enerlei mening” komen we ook in Openbaring 2x tegen.

 

Opb.17:13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

Opb.17:17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

Hoewel zij Gods mening doen, is dat omdat het Woord van God zegt dat het zo zal gaan en niet omdat zij zich onderwerpen aan, dan wel geloven in- God. Daar zit een nuance in.

Zo ook in Babel. Men heeft één mening, dat zich uit in wat men tegen elkaar zegt:

 

... Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.

 

Terug naar begin

Een vaste woonplaats.

Ik las ter voorbereiding op dit onderwerp een Engelstalige studie, waarin de schrijver zijn stelling poneerde dat de top van deze toren, die gezien moest worden als een piramide, een teleportatiemachine was.

Gen 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen

Een stad kent in de Bijbel twee vormen. Een stad is waar mensen wonen. Dat was in het O.T. normaal gesproken in tenten. Zo hadden de Israelieten jaren later geen stenen tempel, maar een tijdelijke tempel voor de Here, te weten de tabernakel. Maar als men met stenen bouwt, spreekt de Bijbel over “ vaste steden”, omdat de stenen huizen niet mee verhuisd konden worden.

 

Babel werd gebouwd als een vaste stad, met de intensie dat de mensheid niet rond ging zwerven, maar bij elkaar verenigd bleef en bleef wonen in de vaste stad Babel. Die intensie wordt dan ook nog eens verder op in dit vers benadrukt.

... opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

 

 

Gen 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel*** zij, en laat ons een naam (een positie een stempel) voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

 

Even iets grappigs. Ik las ter voorbereiding op dit onderwerp een Engelstalige studie, waarin de schrijver zijn stelling poneerde dat de top van deze toren, die gezien moest worden als een piramide, een teleportatiemachine was.

Dat vind ik heel leuk gevonden, maar dan laat je de Bijbel wel los, want door teleportatie wordt je van de ene plek naar de andere gezonden. Terwijl de Bijbel juist uitdrukkelijk leert dat zij juist niet

...misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

 

Zo eenvoudig is Bijbelstudie! Gewoon goed lezen wat er staat.

 

Terug naar begin

De Heer komt uit de hemel en perceptie.

Goed, we lezen “welks opperste in den hemel zij”. De hemel die daar genoemd wordt, is het Hebreeuwse woord “shamayim”, dat hemelen betekend. Hebreeuwse uitgangsvormen eindigend op “-im”, wil zeggen dat het meervoud betreft. In dit geval is het een “dualis”. Dat kennen we in het Nederlands volgens mij niet. Dualis wil zeggen dat het meer is dan één, namelijk twee, maar niet meer dan twee. Zo’n dualis kennen we bijvoorbeeld in de profetie over de 70 weken in Daniël 9, waar de vertalers soms kiezen voor de vertaling van “een dubbele tijd”, in plaats van “tijden”.

Hier zou je dus “de hemel” eigenlijk moeten vertalen naar “hemelen”, maar ook “dubbele hemel”, zou goed zijn geweest.

 

Het gaat om het doel van de torenbouw, namelijk: dat de hoofdsteen, de bovenste steen, zich bevindt in de tweede hemel. Maar dan komt er verandering in het verhaal.

 

Gen 11:5 Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.

In tegenstelling tot wat de Heer vandaag de dag doet, namelijk Zich verbergen, openbaart Hij Zich nu. Die conclusie zou je mogen trekken uit het “neder komen” van de Heere. Waar was Hij daarvoor dus? In de hemel. En wat zich in de hemel bevindt is onzienlijk, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; (Kol.1:16).

En het kwam in die dagen overigens wel eens vaker voor dat hemelse wezens uit de hemel kwamen en, namelijk zich openbaarden. Denk bijvoorbeeld aan Genesis 6.

Maar aangezien God, de Heere per definitie onzienlijk is. En dat de Bijbel zegt dat niemand God ooit heeft gezien (Joh.1:18), sta je voor een probleem met het vers als je concludeert dat als de Heere neder kwam, Hij Zich dan openbaarde.

 

Of toch niet?

Als de mens God ziet, ziet hij het Beeld van God in een menselijke gedaante. Daarvan zegt Kol.1:15 dat Christus Jezus het Beeld van de onzienlijke God is.

Kol.1:15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

 

Dus als de Heere van de hemel neder kwam, zag men Jezus Christus vòòr Zijn menswording. Incarnatie heet dat met een net woord, maar dit wordt ook aangeduid als een Christophany. Christophany betekent een voorverschijning van de Christus. Net als dat God door het hof van Eden wandelde en persoonlijk, letterlijk, eventueel fysiek contact had met Adam en Eva.

 

Goed, de Heere kwam neder. Dat hoefde Hij niet te doen, want vanuit de hemel kon Hij dat uiteraard ook zien. Dus dat het expliciet wordt genoemd dat de Heere neder kwam, wil alleen maar ons de aandacht vestigen op Zijn openbaar optreden. Het gaat hier weer eens om perceptie. Ik probeer uw beeldvorming overeen te laten komen met de Schrift. Want perceptie is heel erg lastig.

 

Even een kort voorbeeld. Als je van kunst houdt en je kijkt naar Rembrandts “de badende Bathseba”, dat volgens mij ook in de Rembrandt Bijbel is opgenomen, dan kan je met je neus er bovenop zitten, zonder dat je geïnteresseerd bent in haar volkomen naaktheid. Je kijkt dan naar het penseelgebruik en hoe Rembrandt het licht heeft laten opkomen vanuit het doek.

Okay perceptie: Het kan heel goed zijn dat iemand anders, die jou zo heel aandachtig naar Rembrandts werk ziet kijken, denkt dat je een viespeuk bent die op mollige vrouwen valt.

 

Je hoort het liedje “waarheen, waarvoor”, in de uitvoering van Mieke Telkamp. Veel mensen associëren dat met uitvaart muziek. Dat is perceptie, want het is natuurlijk de grote vraag of Mieke Telkamp bij het opnemen van dit nummer in de studio dacht dat het een nummer één hit zou worden in vele Nederlandse aula’s. Ten tweede is de associatie heel erg kortzichtig, omdat zij veel meer muziek heeft gemaakt dan alleen “waarheen, waarvoor”. Ze is immers in 1978 als eerste persoon uit de showbizz geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Niet dat je daar nu een beter mens van wordt. Maar perceptie is flinterdun en kan je waarheid van een bepaalde zaak heel nauw maken of juist heel breed.

 

Een man trad altijd op in zwarte kleren. Nee, ik bedoel niet “wat zwart is, moet zwart blijven”, maar die andere. De man die genoemd wordt de “Man in Black” en doorgaans zijn optredens eenvoudig begint met: “Hello, I’m Johnny Cash”.

Johnny Cash was altijd in het zwart gekleed, wat door perceptie een bepaald beeld van hem neerzette. Daarop schreef hij het nummer “man in black”. In dat lied is hij bezig de perceptie van de luisteraar, dan wel Cash-fan, bij te stellen, door aan te geven dat zijn kleding keuze weliswaar somber van toon is, maar dat hij het met een bepaalde reden draagt. Hij draagt het voor de minder bedeelden in de wereld. Het lied eindigt met de woorden dat hij wel veelkleurige kleding zou willen dragen, maar dat hij, totdat de wereld weer lichter wordt, gekleed zal gaan in het zwart. En dat is typologisch natuurlijk prachtig vormgegeven.

 

Goed, de Heere kwam neder. Dus dat het expliciet wordt genoemd dat de Heere neder kwam, wil alleen maar ons de aandacht vestigen op Zijn openbaar optreden, zei ik jullie al.

De mensheid in Babel konden God dus gewoon zien en bij wijze van spreken aanraken. God komt naar beneden met een doel. Net als Zijn Wederkomst, waarover later meer.

 

Terug naar begin

Wat is het doel?

Wat is het doel?

 

Gen 11:5 Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.

 

Wat ik al zei, de Heere openbaard Zich. Hij gaat bij wijze van spreken naar de hoofdaannemer en vraagt: “wat is precies de bedoeling jongens?” En dan zegt de hoofdaannemer: “Sorry Heere, ik voer het werk alleen maar uit. U moet bij de architect zijn. Die heeft mij de bouwtekeningen bezorgd.”

En dan blijkt “de grote architect” (deze term even geleend van de vrijmetselaars) van dit Babylonische plan, de koning van Babel te zijn.

Pas op voor de ware architect achter de torenbouw van Babel!

 

Dan komt de Heer bij de koning van Babel en stelt hem dezelfde vraag: “wat is precies de bedoeling?” En dan vertelt hij zijn ultime plan, namelijk wat Jesaja 14, de profetie over de koning van Babel, dat is de satan, vers 13 en 14 melden.

Nou Heere God, de beboeling van de bouw van Babel en de toren is vanwege wat mijn hart mij ingeeft, namelijk:

Jes.14:13 ... Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

Isa 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

 

Daarop geeft de Heere Zijn commentaar.

Gen 11:6 En de Heere zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

De Heer bedoelt hiermee dat Hij iets heel anders voor de mensheid in petto had en hen dat ook had opgedragen. Namelijk:

Gen 9:1 En God zegende Noach en zijn zonen, en Hij zeide tot hen: Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde!

Niet alleen Babel! Maar de aarde.

 

 

Gen 11:7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

Dit “ Ons”, van laat Ons dit doen of dat doen, is niet de bevestiging van de leer der drie-eenheid, zoals soms ten onrechte nog steeds onderwezen wordt. “Ons” is een Majestijdsmeervoud of meervoud van verhevenheid. De Latijnse benaming is Pluralis (meevoud) Maiestatis (koninklijk).

“Wij Beatrix”, hoeveel mensen zijn dat?

Koningin Victoria zou hebben gezegd: “We are not amused” (wij zijn niet geamuseerd). “Ons” is dus niet een verzameling Goden te weten de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en het Lam en de Leeuw van Juda en de Wortel Davids en de Zoon des mensen en de Geest Gods en de Geest van Christus. Maar 1 God. Dat verzin ik niet, dat staat namelijk gewoon in het volgende vers.

In het volgende vers wordt namelijk exact beschreven Wie bedoelt wordt met “Ons”.

 

Gen 11:8 Alzo verstrooide hen de Heere van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

 

Terug naar begin

De primaire reden om de toren en de stad te bouwen.

Dat is ook perceptie, mensen!

Goed. In Gen.11:7 staat dat de mensen de spraak van hun naasten niet hore. Dat betekent niet dat men doof werd, maar natuurlijk dat men elkaar niet meer begreep. Wat vertaalt is met “horen” is in het Hebreeuws “Shama”. Het interessante is dat, dat woordje zit ingesloten in het woord “hemelen” (shamayim).

 

Met andere woorden. De bouw van de toren moest rijken tot in de tweede hemel, waar de sterren zich bevinden. Want daar kan men weldegelijk iets horen, zegt Psalm 19.

Ps.19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.

Dat maakt dat de torenbouw Bijbels gezien uitgelgd kan worden als een instrument om kennis te vergaren. Denk aan een Stonehenge bijvoorbeeld. Maar God is niet zomaar God! En ook hier gaat het weer om perceptie, dus let goed op.

De werkelijke intensie van de mensheid om de toren te bouwen was niet primair tot het komen van kennis en het horen van Gods eer dat de hemelen vertellen en het horen dat het uitspansel het werk van Zijn handen verkondigt.

 

De primaire reden om de toren en de stad te bouwen was: terug naar vers 4.

Gen 11:4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij,...

Waarom?

opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

 

Dit kan je alleen maar zeggen, volgens mij, als je er vanuit gaat dat je over de aarde verstooid zou kunnen worden. En dat wist men op grond van wat de Heere tegen Noach had gezegd!

Dus als God de mens een opdracht geeft, is het de bedoeling dat daar naar gehoord wordt “shama”. En vervolgens verwarde de Heere die “shama”, dus dat horen.

Gen 11:9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde.

 

En zo ontstond de Babylonische spraakverwarring! Met als gevolg dat men alleen nog maar de hemelen kan horen vertellen van Gods eer, als men gelooft in de Heere. En als men tot wijsheid / verlichting wil komen door een toren te bouwen, welks opperste in de hemel zij, dan komt men niet tot kennis der Waarheid, maar komt men bij de koning van Babel die zich presenteerd als die opperste van de toren van Babel. Hij stelt zich als de top van de piramide waaronder de hele mensheid is geschaard.

 

Tot zover.

 

Ik wil met u gaan naar brood en beker. Zullen we de Heer danken?

 

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.