De openbaring van den antichrist.

  1. Welkom
  2. Ter inleiding
  3. De Wederkomst en de Opname
  4. Agendapunten tav de Wederkomst
  5. Overeenkomst met Openbaring 12
  6. De Wederhouder
  7. De periode na de Wederhouder
  8. Opwekking tot standvastigheid

Internet Samenkomst van Gelovigen/20121104-ISvG - De openbaring van den antichrist.mp3


Welkom

Wederom een hele goede morgen, hooggeboren broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer. Ik heet u van harte welkom bij de ISvG. Wij komen samen in de Geest waarmee wij tot ťťn lichaam zijn gedoopt en tot ťťn Geest zijn gedrenkt. Houdt u dat vooral vast als u dit hoort!

U heeft niet voor niets een reden dat u deze samenkomst wťl bezoekt, maar zich niet thuis voelt in een gehuurd zaaltje, waar vanaf het kansel u wordt toegesproken.

 

Zullen we de Heer danken voor ons samenzijn?
Terug naar begin

Ter inleiding

Vorige week stonden wij stil bij de Rechterstoel van Christus. En hebben we de vraag gesteld en beantwoord gekregen door de Bijbel te bestuderen: “als er dan verschil in heerlijkheid is, als wij met Hem geopenbaard worden, hoe wordt die mate dan bepaald?”

 

Vanochtend wil ik met u gaan naar de tweede brief van Paulus aan de Thessalonizensen, hoofdstuk 2. Waar we aan het eind, om dit bruggetje compleet te maken, lezen over die eerder genoemde heerlijkheid, namelijk:

2Thess 2:14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.

Goed, tot zover dit bruggetje.

 
Terug naar begin

De Wederkomst en de Opname

De vertalers hebben dit hoofdstuk opgedeeld in twee stukken met de perikopen, respectievelijk: “De openbaring van den antichrist” en “Opwekking tot standvastigheid”.

 

2Thess 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

2Thess 2:2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

 

Als eerste neem ik maar even de term “dag van Christus”. Dat is die langverwachte en beloofde dag, dat Christus zal komen, met de Gemeente. En aangezien de Heer er nu ook is, maar niet zichtbaar is, gaat het dus automatisch om de Openbaring van Christus, zoals we de vorige keer hebben gelezen in Kol.3.

 

Lukas noemt het trouwens “Zijn dag”.

Luke 17:24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.

Over die dag gaat het hier dus. Dan lezen we nog twee gebeurtenissen in het eerste vers, namelijk “de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem”.

De toekomst van onze Heer lezen we in het paralelvers van Lukas 17:24, namelijk in

Matt 24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

 

Dan houden we nog over: onze toevergadering tot Hem. Als we dat ontleden, dan staat er het volgende: wij worden vergaderd, verzameld, collectief, naar Hem toe.

Dat is ongeveer de betekenis van het Griekse woord “harpazo”. Dat betekent “met kracht tot of voor zich nemen”, dat de Statenvertaling heeft vertaalt als “opgenomen worden”.

Onze toevergadering tot Hem, is identiek aan de Opname van de Gemeente. Dit zeg ik bewust voor de mensen die zeggen dat je op grond van ťťn vers in 1Thess.4, geen lering moet ontwikkelen. De Opname van de Gemeente komt veel vaker voor dan ťťn keer, omdat het veel verschillende termen en invalshoeken kent.

 

Terug naar begin

Agendapunten tav de Wederkomst

Wat Paulus zegt is eigenlijk dit:

We hebben de Wederkomst en de Opname, maar nu moet je niet ineens gaan doemdenken alsof de Wederkomst nu al kan aanbreken. Want de Wederkomst van onze Here komt niet zomaar! En Paulus zegt dat nog grover:

 

2Thess 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

2Thess 2:4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

 

De Wederkomst komt niet, tenzij dat eerst andere profetieŽn in vervulling zijn gegaan. En hoe noemt Paulus die verstandsverbijstering dat men door een lering of anderzijds van verstand bewogen wordt? Verleiding!

2Thess 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze

 

Want voordat Christus met ons terug komt, moeten er volgens vers 3, twee dingen gebeuren, namelijk de afval en de openbaring van den antichrist. “De antichrist” is trouwens een term die alleen Johannes gebruikt en komt slechts vier keer voor in de hele Bijbel.

Maar dat neemt niet weg dat we hem hier direct herkennen.

Die zich tegenstelt…  Dat is: zich stellen- anti “in de plaats van”, dat is namelijk de correcte Griekse vertaling van anti. Antichrist betekent niet “tegen-christus”. De antichrist stelt zich in de plaats van Christus.

Hij doet zich voor als zijnde “de christus”, maar hij is de mens der zonde, de zoon des verderfs. Zo noemt Openbaring 9:11 hem trouwens ook: Apollyon, verderver.

Die valse christus, satan zelf, is degene die zich altijd al verheft boven God. En die verheffing komt uit zijn hart. Dat lezen we natuurlijk ook in Jesaja 14.

Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.

 

Terug naar begin

Overeenkomst met Openbaring 12

En dan de tempel. Dat hij in de tempel op Gods stoel gaat zitten, hoe zit dat? Dit vers wordt doorgaans aangehaald om te bewijzen dat er in de 70ste week van DaniŽl een tempel zal staan in Jeruzalem. Daarvan zeg ik direct: “dan heb je tevens ook het beste vers te pakken, die dat zou kunnen impliceren.” Ik heb er een complete studie aan gewijd, maar het is nogal magertjes hoor, om zeker te zijn dat die tempel er zou zijn. Tot zo ver.

In de Statenvertaling staat een verwijzing naar Dan.11:36. Dat is niet verkeerd, maar de beste Schriftverwijzing heeft men niet afgedrukt. Dat is namelijk:

Ezek 28:2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere Heere: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeŽn! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.

 

Wat in 2Thess.2:4 tempel Gods genoemd wordt, wordt in Ez.28:2 genoemd het hart der zeeŽn. Daar zit / zetelt de antichrist. Het gaat om het zitten, niet om de tempel. Want zetelen is hier de uitbeelding van heerschappij en koningschap. Maar plaatsen we dit in de context van “zich stellen als God”, dan is dat de uitbeelding van heerschappij over alle mensen. Of zoals Opb.13:7 dat verwoord:

Rev 13:7 …en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

 

Want volkeren, natiŽn, talen en tongen zijn de betekenis van zeeŽn, aldus Opb.17:15.

 

2Thess 2:5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?

2Thess 2:6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.

Bij mijn weten komt deze uitspraak slechts ťťn keer voor in de Bijbel. Namelijk niet te zijner tijd, verwijzend naar God, maar te zijner eigen tijd. Het is de tijd (periode) waarin hij geopenbaard is. De beste andere term voor “te zijner eigen tijd”, lijkt mij te zijn: “de ure der verzoeking”, dat de betekenis heeft: “de tijdsperiode van de verzoeker”.

Paulus zegt dat wij weten wanneer dat is! Dat weten we dus ook. Ik lees dat in eerste instantie in Opb.12, waar staat dat satan met zijn personeel uit het onzienlijke, de hemel namelijk, geworpen wordt en het enige dat dan gebeurt is dat satan niet langer onzienlijk is, maar zienlijk is. Dat betekent “geopenbaard worden”.

 

Rev 12:7 En er werd krijg in den hemel: MichaŽl en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

Rev 12:8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

Rev 12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

Rev 12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

Rev 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Rev 12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

 

Terug naar begin

De Wederhouder

2Thess 2:7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

 

Wordt alrede gewrocht…, is reeds aan het werk.

1John 4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

 

alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.

De vraag is: “wie is die “Die”, die hem nu wederhoudt zich te openbaren”? Dat is in eerste instantie Christus Jezus, omdat Hij hem heeft overwonnen. Maaaar, Christus zal niet uit het midden worden weggedaan. Dan moeten we eerst weten wat het midden dan is.

De “die” bevindt zich in het midden. Dat stellen we vast. De antichrist kan niet zichtbaar worden, zolang die “die” in het midden is. Maar als die “die” uit het midden weg is gedaan, dan wordt die “die” onzichtbaar, het verdwijnt. De “die”, die in het midden zijn, zijn zichtbaar, maar worden weggetrokken of… Opgenomen, de Here tegemoet in de lucht, en daardoor kan of zal de antichrist geopenbaard worden.

 

Dit is gewoon de beschrijving van de Opname van de Gemeente. Of zoals Opb.12, waar we net waren, het formuleert: De wegrukking van de mannelijke Zoon.

 

2Thess 2:8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; (Parousia)

 

Na de Opname van de Gemeente zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dan lees ik nog even snel opb.12:12

Rev 12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

En de parousia van de Heer, is waar deze brief mee begon.

2Thess 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst (Parousia) van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, (De Opname)

 

Terug naar begin

De periode na de Wederhouder

Eerst moet de ongerechtige geopenbaard worden, maar daarna zal hij door de Adem (pneuma) / Geest van Zijn mond gedood. Dat is volgens de Bijbel de mensendood.

Jes.14 dat ik al eerder aanhaalde, zegt in vers 18 dat koningen in een koninklijk graf liggen, maar…

Isa 14:19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.

Isa 14:20 Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden.

Dit gaat trouwens over die heerser van Babylon, die macht had over alle volkeren en dus zetelde op Gods stoel. Okay, volgende vers.

 

2Thess 2:9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

2Thess 2:10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

Wiens toekomst staat er. Ook hier is het Griekse woord parousia gebruikt. Terecht omdat het gaat om de presentie, aanwezigheid van de satan. Maar het kan gelezen worden als iemand anders die kracht etc. ontvangt van de satan.

Maar het komt in de Bijbel wel vaker voor dat iemand lijkt op iemand, net als hier die “hem” lijkt op de satan. Een voorbeeld:

Dan 7:13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.

 

Wie is die gelijkenis van de mensenzoon? De Here Zelf uiteraard! Zo is ook hier de antichrist, degene die uit zichzelf kracht ontvangt in zijn openbaring. De tekenen en leugenachtige wonderen uit vers 9 zijn de verleidingen der onrechtvaardigheid uit vers 10. En zorgt dat er mensen verloren gaan. Waarom?

…daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

En aangezien zij de liefde der waarheid niet zullen aannemen…

2Thess 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;

2Thess 2:12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

 

We lezen over een kracht der dwaling. Die kracht der dwaling die God hen zenden zal, kunnen we leggen naast Openbaring 12.

Rev 12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

 

Want die kracht die dwaling veroorzaakt, is satan zelf. Hij is degene die tekenen en leugenachtige wonderen zal doen, zodat de mensen verleid zullen worden. Hij zal gezonden worden, namelijk geopenbaard worden. Dan is hij dus niet langer onzichtbaar, maar geopenbaard. En is hij dus present, aanwezig. Dat is in zijner eigen tijd. Zijn ure, waarin hij als verzoeker de mensen zal verleiden. Of zoals Opb.12:12 ook al zei,

…want de duivel is tot u afgekomen (God heeft een kracht der dwaling gezonden), en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

 

Terug naar begin

Opwekking tot standvastigheid

2Thess 2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

2Thess 2:14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. (de Rechterstoel (Bema) van Christus)

2Thess 2:15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief.

2Thess 2:16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,

2Thess 2:17 Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk.

 

Met andere woorden. Eerst de Opname van de Gemeente! Dan zal de antichrist geopenbaard worden en zal de afval er zijn. En daarna is pas de toekomst van onze Here Jezus Christus, want pas in Zijn parousia zal hij de antichrist verdoen door de pneuma van Zijn mond.

Als je die kennis hebt, dan zou je niet verward raken en denken dat de Wederkomst elk moment kan beginnen vers 2. Er zit chronologie in Zijn plan. En die chronologie moet je vasthouden en daarop staan, vers 15. Dan zal je niet verleid worden, vers 3.

 

Terug naar begin