De les van de Vijgenboom

  1. Ter inleiding
  2. Vijgenboom, IsraŽl van 1948?
  3. Vijgenboom is typologie voor IsraŽl
  4. Vijgen van de Vijgenboom
  5. De verdorde Vijgenboom
  6. De les van de Wedergeboren Vijgenboom


Ter inleiding

Goedemorgen broeders en zusters.

Doomsday is gepasseerd en zoals ik u had gezegd is er dus gewoon weer een internet samenkomst van gelovigen.

 

Goed, hoe we het ook wenden of keren, de Opname van de Gemeente is weer dichterbij gekomen. En zoals in de dagen van de Here Jezus er met smart werd uitgezien en volop gesproken werd over de komst van het Koninkrijk (Bijv. Matt.4:17, eigenlijk staat het centraal in alle Evangelieen), zo staat in onze dagen de komst datzelfde Koninkrijk wederom centraal.

 

Twee dingen daarover.

1.    Dat Koninkrijk zijn wij al binnen gegaan! Dat kan alleen als het Koninkrijk er al is en als men wederom geboren wordt, namelijk geboren wordt uit water en Geest (Joh.3:5)

2.    Datzelfde Koninkrijk wordt nu genoemd “het Koninkrijk der hemelen”. En dat is meer dan terecht, want alles wat zich in de hemel bevindt, is onzienlijk (Kol.1:16). Maar dat Koninkrijk zal geopenbaard worden. Dus uitbreiden en ook zienlijk worden, omdat de Koning Zelf geopenbaard wordt. En dat staat bijvoorbeeld in dat hele bekende vers, die wij allemaal kennen:

∑         Matt 6:10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

 

Maar voordat het Koninkrijk op aarde komt, moet eerst het Lichaam van die Koning opgenomen worden en heerlijkheid ontvangen, zodat de Koning daarna, als ťťn Lichaam geopenbaard wordt. En daar zullen we het vandaag over hebben.

 

Zullen we beginnen met gebed.

Terug naar begin

Vijgenboom, IsraŽl van 1948?

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

 

Laat ik voor de verandering nu eens eerst iets over mijn eigen ervaring over dit vers met u delen. Ik heb altijd gelooft dat dit vers sprak over de stichting van de Joodse staat IsraŽl. Waarom? Tja, je luistert naar preken en Bijbelstudies en dan neem je dat aan voor de waarheid. Want degene die het woord verkondigd, heeft er waarschijnlijk voor geleerd en dķs zal het wel zo zijn.

 

Daar hebben we de grootste fout die een Christen kan maken. Want wij zijn ten aller tijden verantwoordelijk voor onze eigen zaligheid. We worden dan ook niet Wedergeboren omdat de predikant of voorganger gelovig is. Nee, wij zijn Wedergeboren door ons eigen geloof en dat kun je allťťn maar weten uit de Bijbel.

 

O, hier hamer ik graag op!

 

Joh.5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; …

 

Soms hoop ik dat u het met mij oneens bent, want dan pakt u de Bijbel en gaat uzelf onderzoek doen om uw gelijk te bewijzen. Het goede daarvan is, is dat u de Bijbel gaat bestuderen. En als u dat doet, heb ik mijn doel gehaald. Toetst u mijn woorden aan de Bijbel. Want we hoeven niet ons gelijk te halen, want aangezien de Bijbel de Waarheid is, is het Woord de Enige die bewijst gelijk te hebben.

 

Goed, ik hoop dat u mij begrijpt. Ik doe mijn uiterste best om zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Dat, dat weleens lijnrecht ingaat wat anderen zeggen… Ja, dat zal! Toetst u daarom zelf aan de Bijbel. Want er zijn grote groepen Christenen die dat niet doen en wat je dan krijgt is zeer pijnlijk en heeft mij zelfs letterlijk bedroeft. Daar laat ik het bij, we gaan terug naar de les van de vijgenboom.

 

Terug naar begin

Vijgenboom is typologie voor IsraŽl

Deze inleiding geeft al aan dat het nog maar de vraag is, of deze les van de Here Jezus slaat op de oprichting van de Joodse staat in onze dagen.

De vijgenboom is in de Bijbel heel vaak de uitbeelding van IsraŽl. Nu las ik laatst een artikel van iemand, die zei: “allemaal leuk en aardig, maar de vijgenboom wordt maar 1x in de Bijbel in verband gebracht met IsraŽl.” Prima! Dat kan kloppen. Maar dan laat je los dat vele andere Schriftplaatsen in de Bijbel, die spreken over de vijgenboom, typologisch spreken over IsraŽl. Met andere woorden dan hebben vele profetieŽn in de Bijbel weinig betekenis.

 

Hebben we daar een voorbeeld van?

Ps.105:33 En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom, en Hij brak het geboomte hunner landpalen.

Als de wijnstok en de vijgenboom hier geen typologische betekenis hebben… Tja, wat houden we dan nog over? Alleen maar een vreemde letterlijke betekenis dat de Here wijnstokken en vijgenbomen breekt. Dat maakt God toch vreemd? Die vijgenboom is toch ergens de uitbeelding van!

 

Terug naar begin

Vijgen van de Vijgenboom

Het voert mij te ver om u uitgebreid hier in mee te nemen. Wel durf ik u te zeggen dat de vijgen worden vergeleken met de Joden, dan wel met IsraŽl. Er zijn vroege vijgen en latere vijgen. De vroege vijgen zijn de eerstelingen oost en daarmee de uitbeelding van de Gemeente, die eersten zijn. En als je als eerste geboren wordt, dan ben je de oudste van de kinderen, toch? Dat is dan ook direct de betekenis van Oudsten of bijvoorbeeld de 24 ouderlingen uit openbaring 4: Eersteling. In Opb.6, lezen we ook over een vijgenboom.

Opb.6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

 

Het bijzondere is dat dit vers twee waarheden in zich heeft. Namelijk het spreekt over de verduistering van de sterren, zoals we dat moeten verwachten vlak voor het “ver”schijnen van het teken van de Zoon des mensen aan de duistere hemel.

Aan de andere kant wordt hier gesproken over het “heir des hemels”, de sterren,  die de uitbeelding zijn, volgens de droom van Jozef in Gen.37:9-10, van IsraŽl. Dat de vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, maakt van deze gevallen vijgen, dat zij niet staande zijn gebleven in de Waarheid, maar zijn afgevallen. In de Bijbelse profetie komen we namelijk vaak tegen dat IsraŽl grotendeels in de afval terecht zou komen. En de afval betekent: het loslaten van het geloof. Dat is afvallen van het geloof. Het heeft dus niets te maken met een dieet volgen en kilo’s kwijt raken ;-)

 

∑         Jes.34:4 En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.

∑         Jer.5:23 Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn afgevallen en heengegaan;

∑         Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

∑         2Thess.2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

 

De vijgen zijn dus een uitbeelding van IsraŽl. En als de vijgen afvallen, is dat niet meer dan de vervulling van Bijbelse profetie. De vijgen horen geŽnt te zijn aan de Vijgenboom. Maar dan is de Vijgenboom geschreven met een hoofdletter en slaat dat op de onderwerping van de vijgen aan de Boom des Levens.

 

Terug naar begin

De verdorde Vijgenboom

Goed. Daarom:

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis.

 

Deze vijgenboom is dus mijns inziens, de uitbeelding van de gelovige staat IsraŽl. En niet van de in 1948 opgerichtte ON-gelovige staat IsraŽl. Anders moet ik u opnieuw uitleggen dat het gelovig overblijfsel in Jeruzalem de Naam des Heeren heeft aangeroepen, waardoor de Wederkomst heeft plaats gevonden en zij kunnen vluchten naar Azal (Zach.14:5), waarna de stad en staat geheel verwoest worden en dat alles en iedereen dood is, enz. enz. enz.

De Wederkomst vond plaats, juist OMDAT zij de Naam des Heeren aanriepen. Dan is het ongelovige volk toch tot bekering gekomen? Ik heb u nu al 2x meegenomen naar Ez.37, de profetie over de dal der dorre doodsbeenderen. Nadat EzechiŽl voor de tweede keer profeteert, werden de graven toch geopend?

Wanneer ligt iemand in een graf? Juist, als hij dood is. Wat is er dan gebeurt als het graf open gaat? Denk aan de Here Jezus “op de derde dag”… Men staat op uit de dood en dat is Wedergeboorte.

 

Goed, dus de gelijkenis van de vijgenboom, waar de Here nu over gaat spreken, is dus de Wedergeboren vijgenboom. Is er dan ook nog een gelijkenis van de niet-Wedergeboren vijgenboom? Ja. En daar gaan we nu naar toe.

 

Matt.21:18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?

21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.

 

Deze vijgenboom beeld het ongelovige Joodse volk uit. Dat valt te concluderen. De discipelen vragen zich af “hoe kan die boom nu ineens verdorren, dan wel dood gaan?” En dan spreekt de Here Jezus over ons geloof. En niet afvallen van het geloof, maar juist versterken van je geloof. Deze gelijkenis gaat over een dode vijgenboom, die gelijk staat aan EzechiŽls eerst profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. “maar er was geen geest in hen.” Ez.37:8

 

Terug naar begin

De les van de Wedergeboren Vijgenboom

Van de Wedergeboren vijgenboom, die we nu gaan behandelen, daarvan sprak EzechiŽl, in Ez.37:10 Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend.

 

 

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

 

De zomer die nabij gekomen is, is het geopenbaarde Koninkrijk Gods waar iedereen op wacht. Want zo verwoord Lukas dat in het parallelvers:

Luk.21:31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

 

En dat gaat niet over het Koninkrijk der hemelen, want die is er al. Dus gaat het over het geopenbaarde Koninkrijk Gods, op de oude aarde.

Dat is officieel vanaf de aanvang van de 1000 jaren en dus niet vanaf de Wederkomst. Bij de Wederkomst komt Hij om Zijn troon op te eisen en het Koninkrijk in bezit te nemen, dan wel te vestigen.

 

Dan begin je bij de plaats waar de troon zal komen te staan. En daarom gaat de Here na Zijn Wederkomst eerst naar Zijn volk, dat dus niet in Judea is, maar in de woestijn (Opb.12). En vanaf de woestijn zal Hij een korte tijd later naar Jeruzalem gaan, dan wel het as van wat ooit Jeruzalem was. Want het land en de stad zijn nog verwoest en het land ligt nog bezaaid met lijken (Ez.39). De Here heeft alle tijd hoor!

Het opruimen van de lijken in het land, waar Zijn troon zal worden opgericht,  duurt zeven maanden. Dat is een heel zorgvuldig klusje, dat echt niet in ťťn dag klaar moet zijn.

 

Amos 9:11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;

Amos 9:12 Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de Heere, Die dit doet.

Amos 9:13 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.

Amos 9:14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk IsraŽl wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.

Amos 9:15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God.

 

Dus als men de Wedergeboorte van IsraŽl ziet, dan begint de vijgenboom weer bladeren uit te spruiten, die eerst verdord waren. Als je die dingen ziet gebeuren, ook al is Jeruzalem helemaal verwoest, dan moet je weten dat het Koninkrijk voor de deur staat. Dat is de aanvang van de 1000 jaren. Maar er moet nog veel gebeuren en daarvoor heeft de Here Jezus Christus zo’n 2000 jaren uitgetrokken, om een goed functionerend korps te hebben, die met het Hoofd het Koninkrijk gaat openbaren en besturen.

U kent wel het korps mariniers of het KLPD, korps landelijke politiediensten? Korps is lichaam, dan weet u ook wie het Hoofd is van het Korps van Christus.

 

 

Matt 24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt 24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Terug naar begin