Twee eindtijden.

  1. Ter inleiding.
  2. Noach.
  3. De huidige eindtijd.
  4. Katalysator.
  5. Overeenkomsten.
  6. Internet Samenkomst van Gelovigen/20130407-ISvg - Twee eindtijden.mp3

Ter inleiding.

Spr. 2:21 Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin overblijven;

Spr. 2:22 Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.

Hele harde, maar duidelijke woorden van de Heer. Uitroeiing van de gehele ongelovige mensheid, waarbij niemand overgeslagen zal worden. Want de aarde is niet beloofd aan goddelozen, onoprechten dan wel trouwelozen. Wil je God niet, dan heb je niets te zoeken in Zijn Koninkrijk dat hier op aarde gevestigd zal worden.

Dat is niet mijn keuze, maar dat is Gods keuze. Een rechtvaardige keuze van Hem, want Hij geeft de mens de kans om gebruik te maken van een UNIEK aanbod. Een aanbod dat gratis is, je nooit meer afgenomen kan worden, dat niet verbroken kan worden en dat voor altijd geldig is zonder clausules en kleine lettertjes.

Gratis toegang tot het Koninkrijk voor Wedergeborenen.

Het is als een entreekaartje van een groot pretpark.

Heb je daar geen belangstelling voor, dat is dan jouw keuze. Helaas is het pretpark net zo groot als de wereld, zodat je zonder kaartje er uit gezet zal worden.

Spr. 2:22 …en de trouwelozen zullen er van uitgerukt worden.

 

Voor de goede orde. Deze woorden zijn niet bedoeld voor de gemeente, want die erft de aarde niet, maar wij erven met Christus.

Rom. 8:16 Dezelve Geest,

door Welken wij roepen: Abba, Vader! (vers 15)

 getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Rom. 8:17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

 

Terug naar begin

Noach.

Stel je eens voor dat jij Noach was. En God vertelde jou dat de wereld waarin je leeft, is terecht gekomen in de eindtijd. Ja, Noach’s dagen waren ook een eindtijd.

 

2Petr.2:5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

 

Wat zou je doen? Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Dat houdt in dat Noach predikte. Wat predikte Noach? De gerechtigheid? In dat woord “ gerechtigheid” vinden we het woord “recht”. En wat recht is, is niet krom. Recht is de Waarheid! Het is Gods boodschap namelijk. En als je van Hem verteld, ben je een prediker.

 

Noach predikte in zijn dagen dat God een oordeel zou brengen over de toenmalige wereld. Hoeveel mensen denk je, hebben gehoor gegeven aan Noach’s prediking?

Matt.24:38,39 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed,… en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; …

Gelijk de dagen van Noach waren, ALZO....

 

De Here Jezus zegt hier, dat allen die “het niet bekenden”, zonder inhoudelijk in te gaan op wat zij dan niet bekenden, zijn weggenomen door de zondvloed. Dus dood zijn gegaan! Iedereen die in de ark is gegaan, dat de uitbeelding is van Christus Jezus en het verlossingswerk dat Hij heeft gedaan (Joh.3:16), heeft de grote vloed overleeft.

Dus nog een keer de vraag. Hoeveel mensen denk je, hebben gehoor gegeven aan Noach’s prediking?

2Pet 2:5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

 

Hoeveel zijn er gespaard? Slechts 8!

1.    Noach

2.    Noach’s vrouw

3.    Sem

4.    Sems vrouw

5.    Cham

6.    Chams vrouw

7.    Jafet

8.    Jafets vrouw

 

De wereld was absoluut niet geÔnteresseerd in de boodschap die hun redding en verlossing kon brengen voor het naderende oordeel van God.

 

Terug naar begin

De huidige eindtijd.

Wij leven ook in de eindtijd. Al bijna 2000 jaren! Johannes zei:

 

1Joh.2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

 

En ook dit keer is de wereld niet geÔnteresseerd in de prediking van de gerechtigheid! De Here Jezus Zelf zei:

 

Joh.3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

Joh.7:7 De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.

 

In Noach’s dagen voor de zondvloed was er zonde in de wereld, net als vandaag de dag. Immers Adam en Eva waren de hof van Eden uitgezet, omdat zij van de vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads hadden gegeten.

Terug naar begin

Katalysator.

Maar in die dagen was er een katalysator. Een katalysator is:

 

Een stof die bij een chemische reactie wordt gebuikt om de reactiesnelheid te beÔnvloeden( meestal te versnellen). De katalysator wordt bij de reactie niet verbruikt, hij is dus na afloop ervan nog in het reactievat aanwezig of kan uit het reactiemengsel worden teruggewonnen.

 

Satan is een katalysator. Hij versnelt het proces dat mensen zich afkeren van hun Schepper, waardoor zij verloren gaan, zonder dat hij zelf direct daardoor het leven verliest, want hij is vandaag de dag nog steeds bezig op dezelfde manier als hij dat 5000 jaar geleden deed.

 

Nadat de engel Lucifer was geschapen, viel hij in zonde.

Ez.28:15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

 

 

Opb.12:4a En zijn staart (van de grote rode draak) trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.

Een derde deel van alle engelen heeft destijds al partij gekozen voor de satan. Nu, als engelen, die dag en nacht God zien, zijn gevallen voor de leugen van satan, hoe zal de mens die God niet ziet zich kunnen wapenen tegen de listen van satan?

 

Alleen Christenen kunnen zich wapenen!

Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

 

In de dagen van Noach kwamen een aantal engelen naar de aarde, verschenen in de gedaante van een man en hadden seks met vrouwen die zij maar wilden.

Genesis 6, Nephilim 

Gen.6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

 

Het gevolg was:

Gen.6:5 En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

In onze dagen zijn er gelukkig geen engelen van satan die zich openbaren en seks hebben met vrouwen die zij maar willen, hoewel dat zeer binnenkort wel het geval zal zijn.

Satan en zijn personeel werken vandaag de dag in het verborgene, namelijk onzienlijk, omdat zij, als onzienlijke geschapen wezens in de onzienlijke wereld exciteren. Daarom lazen we in Ef.6:12 al:

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw (= satan), tegen de geestelijke boosheden in de lucht.(= satans personeel)

 

Terug naar begin

Overeenkomsten.

Er zijn dus aardig wat overeenkomsten tussen de eerste eindtijd en de tweede eindtijd. De Here Jezus zei Zelf dat er zeer grote overeenkomsten zullen zijn. De Here Jezus geeft twee overeenkomsten.

 

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

 

 

Dagen van Noach

Dagen van de Wederkomst.

de boosheid des mensen was menigvuldig op de aarde

de dagen van Noach

de toekomst van den Zoon des mensen

Gen.6:5 En de Heere zag, dat … al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

 

Gen.6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; …

 

Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam;

alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

Maar de toekomst van de Zoon des mensen, is niet de grote verdrukking in de 2de helft van de 70ste week van DaniŽl. Het is het moment van Christus’ Wederkomst!

Met andere woorden:

Vanaf het moment dat Christus terug komt gaat de vergelijking pas op!

 

De ark van Noach is dus geen uitbeelding van de Gemeente die behouden wordt voor Gods oordeel! Dit wordt wel eens onterecht verondersteld.

 

Matth. 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.

De Gemeente is met Christus teruggekomen (Matt.16:27), in heerlijkheid, op het moment dat de dagen van Noach voor de zondvloed, waar de Heer over sprak, zijn begonnen.

 

Met andere woorden, wij, jij en ik, gaan deze dagen op aarde meemaken. Maar dan wel op exact dezelfde manier als God. In verheerlijking.

De Opname van de Gemeente 

1Cor 15:49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

Want hoewel wij dan de engelen gelijk zullen zijn (Mark.12:25) en een hemels lichaam hebben (1Cor 15:49), staat uitdrukkelijk in de Bijbel, dat wij dus geopenbaart zullen worden. Voor the time being. En normaal gesproken, zeg maar vanuit de Bijbel gezien, is dat een vernedering van het hemelwezen. Dus zegt de Here: hoewel het normaal gesproken vernederend is, is dat nu niet het geval.

Col 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 

En als de Here wijst op de overeenkomst tussen Noach’s dagen en de toekomst, dan weten we dat in beide gevallen heel, heel erg veel doden zullen vallen. Want iedereen die niet de ark is ingegaan, zal het oordeel van de Heer niet overleven.

 

Maar Melle, als jij zegt dat wij dit zullen meemaken op aarde in een verheerlijkt lichaam, gaat de Gemeente dan door de grote verdrukking?

 

Nee, de Gemeente gaat niet door de grote verdrukking.

1Thess 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

1Thess 5:10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

1Thess 5:11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.

 

Tot zover.

 

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.