Studie Openbaring


Gemeente van Efeze

  1. Openbaring 2:1-7
  2. Tijdsperiode – eind apostolische eeuw.
  3. Christus.
  4. Toestand van Efeze.
  5. Wat gaat goed?
  6. Wat gaat verkeerd?
  7. Op welke wijze is de satan de Gemeente binnen gekomen?
  8. Welk loon zal men ontvangen?

../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130602-ISvG - Openbaring 2 Efeze.mp3


Openbaring 2:1-7

Opb.2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:

2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;

3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.

5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.

6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.

7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

 

Terug naar begin

Tijdsperiode – eind apostolische eeuw.

De eerste brief, die ik gemakshalve Eféze noem, gaat over de periode die de apostolische eeuw afsluit. De eerste Gemeente is volgens mij, die in Jeruzalem was.

Ephesus & Smyrna 6

Hand.8:1 En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

Daarna is men het Woord gaan verkondigen in Judea en Samaria. En daarna over de hele wereld. De Efézeperiode omvat dus ook de zendbrieven van Petrus, Johannes en Paulus et cetera. Het gaat over die tijdsperiode.

 

Terug naar begin

Christus.

Elke Gemeente wordt door de Heer Zelf aangeschreven, Johannes dicteert alleen maar. Aan de Gemeente te Eféze presenteert de Heer Jezus Zich als volgt:

Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt (Opb.2:1).

Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt (Opb.2:1). De rechterhand is de actieve hand, die werkt. Daarom houdt de Here in Zijn rechterhand de zeven sterren, die de zeven engelen van de Gemeente voorstellen. De Here positioneert Zich altijd in ons midden, zo ook nu. De gouden kandelaren kunnen alleen maar functioneren door de zeven engelen die de Gemeente bedienen. Dit is de uitbeelding, mijns inziens, van de werking van de Heilige Geest binnen de Gemeente. Door Zijn kracht wordt de Gemeente geleid.

Zach.4:6… Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen. Over Die Geest gaat het.

 

Terug naar begin

Toestand van Efeze.

De Here kent Zijn Lichaam en weet hoe zij functioneert. Zo ook hier. 2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; 3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.

Terug naar begin

Wat gaat goed?

2 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; Met grote inzet heeft men voor de Here gewerkt. Paulus zei daar bijvoorbeeld over:

Acts 20:31 Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren lang nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen.

De Gemeente in de Efezeperiode liet zich niet tegenhouden door tegenstanders. En dat is wat we mogen noemen: lijdzaamheid! Wat ik al een behoorlijke tijd verkondig, is dat het werkterrein van de satan in de Gemeente is. Wat daarbuiten is, is al van hem. Hij heeft alleen nog wat te “winnen”, in de Gemeente. Zo lezen we over valse profeten en valse apostelen die opkwamen. Zelfs werden er valse zendbrieven in omloop gebracht.

2Thess.2:2…noch door zendbrief, als van ons geschreven…

2Kor.11:13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

De Gemeentelijke periode die de Efeze-gemeente voorsteld, bestond voornamelijk uit fundamentleggers van Gods gebouw (1Kor.3:9). In vers twee komt voor de laatste keer het woord apostel voor. In de daarop volgende zes brieven niet. Apostel betekend uitgezondene, dat is zendeling. Zij zijn degene op wie de volgende periodes hebben verder gebouwd, beschreven in Efeze 2:19-22.

3 En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Ze zijn door gegaan, maar niet moe geworden, door de kracht van Gods Geest. Wat ook goed gaat, is het tegen houden van de werking die de Nikolaieten proberen in te passen. Te lezen in vers 6.

6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.

6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.  

De Nikolaieten brachten namelijk een valse leer. Wat die leer precies was, weten we niet. De brief gaat mijns inziens niet over de letterlijke Gemeente van Efeze in die dagen, maar moet overdrachtelijk gezien worden. Zo ook de stichter van de werken de Nikolaieten, dhr. Nikolaús. Wat betekend Nikolaús eigenlijk?

Nikolaites (het Griekse woord voor Nikolaieten) is afgeleid van: Nikolaos. Van Nikos (heersen) en van Laos (het volk, de leken). Dit werk kennen wij maar al te goed, want wij noemen dit: Democratie.

De gedachte is, dat binnen de Gemeente, onder de macht van het volk werd geplaatst. Of iets simpeler: Het gemeentebestuur moest democratisch worden. Mensen die dan geen verstand van bepaalde dingen hebben, hebben wel inspraak over het reilen en zeilen binnen de Gemeente. Meerderheid van stemmen.

De Bijbel vertelt hoe het zou moeten. Want de idee is dat de Gemeente zou worden geleidt door de Heer Zelf. Niet de leden van Zijn Lichaam bepalen de richting, maar het hoofd stuurt het Lichaam aan! De Gemeente zou Christocratisch worden bestuurd en niet democratisch, namelijk de werken der Nikolaieten.

 

Terug naar begin

Wat gaat verkeerd?

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Deze gemeentelijke periode kent ook haar minder goede kant. In deze periode viel het nog mee. Als we straks de andere brieven bestuderen, zullen we tot de conclusie moeten komen, dat satans invloed in de Gemeente hand over hand heeft toegenomen. Efeze wordt verweten door de Here, dat zij haar eerste liefde heeft verlaten. Liefhebben is de Heer dienen in het praktische leven. In het begin was men enthousiast, maar dit werd naar verloop van tijd, minder. Het begon zo goed. Paulus heeft diverse Gemeentelijke huisregels meegeven, maar na verloop van tijd zakt die toewijding, naar de Heer, af. En is er in Gemeenten sprake van normvervaging. Bijvoorbeeld door Diotrefes in 3Joh.1:9.

Ik heb aan de Gemeente geschreven; maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan.

 

Terug naar begin

Op welke wijze is de satan de Gemeente binnen gekomen?

Satan heeft geprobeerd “de werken der Nikolaieten” in te voeren in de Gemeente. Dat lukt destijds niet, maar komt later in Openbaring opnieuw terug. Satan is er helaas wel in geslaagd, de Gemeentelijke enthousiasme voor het leggen van het fundament, in te tomen.

4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.

5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken;

De Gemeente wordt collectief opgeroepen zich te bekeren. Waren er dan uitsluitend ongelovigen die de Gemeente vormden? Want dat impliceert bekeren wel. Dat denk ik niet. Ik denk dat bekeren gewoon betekent: omkeren. Wanneer men dan is omgekeerd, komt men weer uit, waarvan men vandaan is gegaan. En dat staat weer achter de komma! Namelijk: doe de eerste werken.

 

De Here maakt daarna duidelijk dat wanneer men hier geen gehoor aan geeft, Hij (rechterhand =) actie zal ondernemen. Hij stuurt immers Zijn leden aan!

en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.

Dat die gemeentelijke periode is geëindigd ligt er dik op. Want daarna volgden er nieuwe bouwers, die op het fundament (dat wél goed was) hebben door gebouwd. In 70 nC. is in ieder geval Jeruzalem verwoest en daarmee ook de eerste Gemeente. Deze kandelaar ging weg, het licht van de kandelaar is er gelukkig nog. Deze broeders en zusters bevinden zich in de hemel. En welk loon valt hen ten deel?

 

Terug naar begin

Welk loon zal men ontvangen?

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Opb.2:7

 

7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

De uitspraak: “Die oren heeft, die hore“ slaat op verborgen dingen. Immers, wij leven in de bedeling die ook “verborgenheid” wordt genoemd. Het gaat altijd om trouw aan de Here. Dat is onze dienst aan God. Paulus schreef daarover:

2Tim.4:7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

 

Terug naar begin