Volksopstanden Arabische landen getuigen van aanstaande Opname. deel 2

 1. Ter inleiding.
 2. De twee beesten uit Openbaring.
 3. De 10 koningen – het antichristelijke wereldrijk.
 4. Een verbond van ijzer en leem.
 5. Hoever zitten wij van de Opname af?
 6. De trein nadert het eindstation.

Ter inleiding.

Waakt dan te aller tijd,

Dit is het vervolg op het eerste deel. Toen ik het eerste deel schreef was de Egyptische president Mubarak nog niet opgestapt. Nu wel. De reden om nogmaals over dit onderwerp te schrijven, is gelegen in het feit dat dit me raakt. Ik zie dingen gebeuren, die ik eindelijk kan plaatsen en Bijbels kan verklaren. En het is die drang, noem het de werking van de Heilige Geest, Die mij aanspoort hierover te schrijven en het met u / jou te delen. Want: 

 • Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen. Luk.21:36
Terug naar begin

De twee beesten uit Openbaring.

In de eindtijd, om precies te zijn, in de tijd van voor de Wederkomst van onze Here Jezus, zullen er twee beesten opstaan. De eerste is uit de zee en de tweede komt uit de aarde.

Nu, het tweede beest is de antichrist, waarvan wij weten wanneer hij komt. Want 2Thess.2 zegt dat dit beest zal opstaan, geopenbaard zal worden: te zijner eigen tijd (vers 6). Als we 2Thess.2 helemaal lezen, dan begrijpen we dat hij komt, als wij, Wedergeboren Christenen, weg zijn. Ik spreek over de Opname van de Gemeente. Het eerste beest zal ook opstaan, maar daarvan kan ik niet vanuit de Bijbel onderschrijven, wanneer dit dan zou moeten zijn. Wat we wel kunnen weten is wat het beest voorstelt.

Opb.13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 

2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk,

 1. De zee is in de Bijbel, in dit geval, de uitbeelding van de volkerenzee (Ps.65:8).
 2. De zeven hoofden staan voor de echte macht achter de zeven wereldrijken; de satan.
  1. Egyptisch wereldrijk
  2. Assyrisch wereldrijk
  3. Babylonisch wereldrijk
  4. Medo- Perzisch wereldrijk
  5. Griekse wereldrijk
  6. Romeinse wereldrijk
  7. antichristelijke wereldrijk (10 statenbond)
 3. De tien hoornen zijn de uitbeelding van het “rugnummer” van dit wereldrijk, namelijk de 7de. Daarom wordt er niet verder stil gestaan bij de andere hoofden, maar wordt de aandacht gevestigd op de tien hoornen. Want op die hoornen waren 10 diademen (Grieks), hetgeen de uitbeelding is van heerschappij (zoals die van een koning).
 4. Het opkomende wereldrijk, met rugnummer 7, leek op een luipaard. De verwijzing naar het Griekse wereldrijk, verwijzend naar DaniŽl 7. Wat opvalt is dat het Romeinse aspect niet wordt genoemd. Niet zonder reden overigens, maar dit zeg ik bewust voor de mensen die geleerd is dat er in de toekomst sprake zou zijn van een hersteld Romeins rijk. Dat is mijns inziens, op grond van wat ik lees in de Bijbel, niet het geval. Wel wordt hier nog verwezen naar de beer, het Medo- Pezische rijk en de leeuw, het Babylonische rijk.
 5. Dit beest krijgt later in het verhaal ťťn man boven de tien te staan. Dat is niet de antichrist, tenminste voor zover ik kan nagaan. Hij staat bekend als dť koning van Babel. En ik denk dat we dan kunnen spreken over een aan de satan gelijkstaand persoon, maar vermoedelijk niet de satan zelf. Deze krijgt van de satan, de draak, een troon, grote macht en zijn kracht. Deze krijgt later rugnummer 8 (of 11), zoals te lezen is in Dan.7:7,8, Dan.8:9, Opb.17:8 (“zal zijn”) en Opb.17:11 (“de achtste”).

 

Terug naar begin

De 10 koningen – het antichristelijke wereldrijk.

Als we willen weten wie deze tien dan zijn, zouden we niet 10 willekeurige Europese landen aanwijzen, maar de Bijbel openslaan en Schrift met Schrift vergelijken om te zien of zij worden genoemd. En natuurlijk worden ze genoemd! Want in Dan.2 lezen we dat De Steen het beeld verwoest, dus dat Christus’ oordeel komt over alle wereldrijken en dus ůůk het laatste. Dus zoeken we op: “oordeel” en “profetie tegen …”. Daarvan is het volgende resultaat:

 

Profetie over of tegen:

Schriftplaats

Huidige ligging van het gebied.

SyriŽ

Jes.8

SyriŽ

AssyriŽ

Jes. 10,14,17,19,31

Iran

Babel

Jes. 13,21. Jer. 33,50

Irak

IsraŽl

Jes. 8,19,24. Jer. 2, 30. Ez. 21

IsraŽl

Filistijnen

Jes. 14. Jer. 47. Ez. 25

IsraŽl (Palestina)

Moab

Jes. 15. Jer. 48. Ez. 25

JordaniŽ

Damaskus

Jes. 17. Jer. 49

SyriŽ

Egypte

Jes. 19,20,30,31. Jer. 41,42,43,46. Ez. 29,30,31,32

Egypte

Morenland

Jes. 20

EthiopiŽ (mogelijk deels met Sudan)

Duma

Jes. 21

Westbank (Palestina)

ArabiŽ

Jes. 21. Jer. 49

(Noord) Saoedi-ArabiŽ

Tyrus

Jes. 23. Jer. 47. Ez. 26,27,28

Libanon

Jeruzalem

Jes. 29

IsraŽl

Edom

Jes. 34. Jer.49. Ez. 25,35

JordaniŽ en IsraŽl (Juda)

Sidon

Jer. 47. Ez. 28

Libanon

Ammon

Jer. 49. Ez. 21,25

JordaniŽ

Elam

Jer. 49

Iran

 

 1. IsraŽl

 2. Irak

 3. Iran

 4. JordaniŽ

 5. Libanon

 6. Egypte

 7. Saoedi-ArabiŽ

 8. SyriŽ

 9. EtiopiŽ (mijn twijfels of het over hetzelfde land gaat)

 10. Palestina (bestaat officieel nog niet)

 

Terug naar begin

Een verbond van ijzer en leem.

In Dan.9 lezen we over de 70 weken en de 70ste week van DaniŽl. Deze gaan over: uw volk (Juda = Joden) en uw heilige stad (Jeruzalem). Een vorst die in de toekomst zal komen, zal met de Joden een verbond sluiten, waardoor er vrede ontstaat voor de Joden en Jeruzalem. Een vredesverdrag sluit je als land niet af met ťťn persoon, toch? Deze ene persoon zal de initiator zijn voor het tot stand komen van dit verbond. Maar elders lezen we in de profetieŽn over de 10 tenen, de 10 hoornen et cetera. Ik trek daaruit de conclusie dat het verbond dat gesloten zal worden, zal worden gesloten tussen deze 10. Het is gťťn sterk verbond, want het bestaat uit ijzer vermengd met modderig leem. 

Het is gťťn sterk verbond, want het bestaat uit ijzer vermengd met modderig leem.

Dan.2:41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. 43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. 

Deze initiator moet nog geopenbaard worden, het is namelijk de antichrist. Het verbond dat hij zal sluiten en daarmee de totstandkoming van het eerste beest, zal dus na de Opname van de Gemeente plaatsvinden. Maar aangezien de landen, die straks dit laatste wereldrijk zullen vormen, nu al bestaan, zouden wij onze ogen daarop richten. De idee is namelijk, dat de tien hoornen nu al boven water komen drijven, maar dat we nog niet zien dat ze vast zitten aan de zeven koppen van het zeemonster, de Leviathan

Dus het is in de verte al een klein beetje zichtbaar. Waar we verder nog naar zouden kunnen kijken zijn de kenmerken van dit toekomstige beest. Dus het Griekse aspect en het aspect van ijzer vermengd met modderig leem. 

Ja we zien al deze aspecten terugkomen in de tien, nu bestaande, landen. Maar gelukkig zijn ze nog niet vermengd.

 1. Het leem:

         Rebellerende mens, door te luisteren naar de slang.

         Levende mensen, dus niet gestorven.

         Mensen die zeggen dat God gelijk staat aan de mens.

         Mensen die zeggen dat de mens gelijk aan God staat.

 1. Het ijzer:
  • het zal hard zijn.
  • Heeft met het zwaard te maken (snijdend) en zou mogelijk ook kunnen wijzen naar een ander tweesnijdend zwaard, dus een andere waarheid dan de Bijbelse.
  • Het is drukkend of onderdrukkend.
  • Kan ook slaan op geweld.
  • Het zou mij niets verbazen als dit beeld, dat destijds de Romeinse overheersing symboliseerde, in de toekomst staat voor de Islam. De Islam is een andere waarheid dan de Bijbelse, is hard als we denken aan de lijfstraffen die men toepast onder de Sharia-wetgeving en is daardoor drukkend (wettisch) en is een, mijns inziens, onderdrukkend geloof.
 1. De luipaard / het koper:

         De ChaldeeŽn, en daarmee naar het gebied ten oosten van JordaniŽ, namelijk Babel.(Jes. 13:19, 47:1)

         Het verwijst daarom ook naar Nimrod, beter bekend als de stichter van Babel (verwarring) en het Babylonische rijk.

         Maar het verwijst ook naar filteren / zuiver maken en helder (zoals helder water). Dat is heel Grieks, vandaag de dag kennen wij dit als filosofie. Men probeert dingen helder voor zichzelf te krijgen, bepaalde processen te filtreren om er grip op te krijgen en het helder te krijgen. Grieks!

         Democratie

         Communicatie

         Verbinding / verbond (Dan.9)

 

Dus een verbond van ijzer en modderig leem = een luipaard van ijzer en leem. Alleen de luipaard is er nog niet. De verbinding dat het ijzer en het leem bij elkaar houdt is nog niet geopenbaard.

 

Terug naar begin

Hoever zitten wij van de Opname af?

Zien we het leem in de tien tenen? Ja, ik vind van wel. De landen en dan met name de regeringen zijn niet onderworpen aan Christus, maar juist het tegenovergestelde. Ze zijn in overgrote mate onderworpen aan de slang de Islam. En ook IsraŽl is niet onderworpen aan Christus en daarom staat er in de Bijbel hoe de Heer vandaag de dag aankijkt tegen deze staat IsraŽl. Dood! 

Ez.37:8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. 

Ja, ik zie kenmerken van het leem. Hoe zit het dan met het ijzer? Ik vind het altijd flauw als men zegt het ijzer is het Romeinse rijk. Dat is veel te kort door de bocht en generaliserend. Want een gouden ring is ook niet per definitie een symbool voor huwelijk. Er zijn ook gouden ringen voor in je oren. Wat het wel is, is een eeuwige onderwerping en in het gunstigste geval zijn dat dan de huwelijkse plichten waaraan jij je dan onderwerpt.

Ik heb er persoonlijk geen problemen mee om het toekomstige ijzer te leggen op de Islam. Ook dat is misschien wat kort door de bocht, maar als er iets is wat 9 van de 10 gemeenschappelijk hebben, is het de Islam. En voor wat betreft het Griekse aspect, in de Arabische wereld roept men nu om het hardst om vrije verkiezingen. Het volk (Demo-) wil zelf bepalen wie over hen zal regeren (-cratie). 

Tot aan de Opname zal het echte Griekse aspect uitblijven, want de antichrist is degene die deze tien landen zal verbinden en hen een verbond laat sluiten. En wat te denken van het beeld van het beest dat hij een mond zal geven= communicatie! Dan zal ongeveer 95% Islam zijn en misschien een kleine 5% Joods.

 

Terug naar begin

De trein nadert het eindstation.

Rosh Hashana 2008. Ik dacht dat de Opname toen zou plaats vinden. Maar echt zien deed ik het niet. Hoewel er genoeg opmerkelijke dingen gebeurden! Maar nu zien we in de Arabische landen een roep uitgaan, waarvan wij allen weten, dat er ťťn zal zijn die naar die roep zal horen; de antichrist.

In de volgende landen, die deel zullen uitmaken van de 10 statenbond, werd er al geroepen:

 1. Egypte
 2. Iran
 3. Irak
 4. JordaniŽ
 5. SyriŽ
 6. Saoedi-ArabiŽ

nu zien wij de trein in de verte aankomen denderen. 

IsraŽl niet en Libanon, Morenland en Palestina weet ik niet. Maar voor alle duidelijkheid: Als 9 van de 10 Islamitisch zijn en mťťr Islamitisch willen worden, denk aan de moslim broederschap in Egypte bijvoorbeeld, dan zal IsraŽl ůůk gaan roepen. Om vrede natuurlijk.  

Logischerwijs zullen we vanaf nu tot aan de Opname zien een groter wordende roep vanuit de Arabische wereld. Een roep om vrije verkiezingen en “weg met het regime”. Een groter wordende Islamitisch bewustzijn, zoals de ayatollah dat ook al zei. Maar die bewustzijn strekt zich uit over de hele wereld hoor. De steeds harder wordende roep, zal IsraŽl zeer binnenkort gaan benauwen en zul je dus ook op radio en televisie zien. Het zal ze erg heet onder de voeten gaan worden!  

Hoorden wij in 2008 (Rosh Hashana) allťťn nog maar de rails zoemen, nu zien wij de trein in de verte aankomen denderen. Nog even en de trein is bij het perron. Wij stappen in de sneltrein naar de hemel, die vanaf de andere kant aan zal komen. Tot die tijd is het wachten geblazen. Maar als we weten dat de stoptrein van links op hetzelfde moment bij het perron is als onze sneltrein, die we nog niet zien en die van rechts komt (Matt.25:33), dan is het handig om je koffertje vast op te pakken en naar rechts te turen.

Luk.21:28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Als ik een schatting mag doen, denk ik rond mei of juni van dit jaar (2011) of van het komende jaar (2012). En vergeet niet af en toe naar links te kijken, zo dat je weet hoe dichtbij de andere trein bij het station is, dat is waakzaam zijn, een opdracht van de Here Jezus!

 ik zie je wel in de sneltrein ;-)

Gods zegen en ik zie je wel in de sneltrein ;-) 

Melle Velema

 

Terug naar begin     of wil je verder lezen?

Copyright © 201 Eindtijdinbeeld.nl - Melle Velema. Alle rechten voorbehouden.