Vanwaar die haast?

  1. Ter inleiding.
  2. Haast.
  3. De Bijbelse inhoud van de “roadmap to peace”.
  4. Het verbond.
  5. Hoe dicht zitten wij bij de Opname van de Gemeente?

Ter inleiding.

De paus bracht een bezoek aan IsraŽl & de niet erkende Palestijnse staat. Waarom?

Op dit moment wordt er meer dan ooit te voren, druk op IsraŽl uitgeoefend. Het gaat om druk op IsraŽl, in het belang van vrede in het Midden-Oosten en meer nog de realisatie van een Palestijnse staat.

Al eerder heb ik hier kort over geschreven. Maar, omdat het lijkt dat de wereldregeerders haast hebben gekregen, wijd ik opnieuw er een artikel aan. 

Barack Obama, de paus en vele andere wereldleiders hebben duidelijk aangegeven dat IsraŽl met de Palestijnen, in twee gelijke staten, naast elkaar moet leven. De reden voor deze “twee staten” keuze is: rust, vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het wrange is, dat iedereen vůůr vrede is, maar dat er van vrede geen sprake kan zijn, omdat de volkeren om IsraŽl streven naar haar vernietiging en omdat de Bijbel aangeeft dat het schijnvrede zal betreffen. Hieronder een aantal nieuwsbronnen. de titels spreken voor zich:

 

Obama dringt aan op Palestijnse staat.

Paus spreekt zich nogmaals uit voor Palestijnse staat.

Biden: Israel moet Palestijnse staat accepteren.

Palestijnse staat komt er ook als Israel het niet wil.

Rice: het is tijd voor een Palestijnse staat.

Obama wil SNEL een Palestijnse staat. "Sneller dan iemand kan voorstellen". (+video)

EU: snel een Palestijnse staat.

Er waait een anti-IsraŽlische wind in het Witte Huis.

Christenen en Joden protesteren in Washington tegen anti-IsraŽlpolitiek Obama.

Bijzondere diplomatieke maand: Benedictus XVI naar IsraŽl, Peres en Netanyahu naar Obama, Ahmadinejad naar SyriŽ - Vaticaan wil authoriteit over de Tempelberg.

 

Terug naar begin

Haast.

Aangezien de nieuwe Amerikaanse president, Obama, maar ook bijvoorbeeld de paus in dezelfde korte tijd hebben aangedrongen, bij IsraŽl, voor een tweestaten oplossing, stel ik mij de vraag, vanwaar die haast?

Eerdere besprekingen over de roadmap to Peace... let op de drie zessen op de achtergrond.

Het antwoord is eenvoudig. De Opname van de Gemeente staat voor de deur. Kennelijk zal dit zo spoedig komen, dat men alle zeilen heeft bij gezet om, zodra de Gemeente is Opgenomen, men tot dit akkoord kan komen. De reden dat ik tot deze conclusie kom is de volgende.

 

In het christelijk eindtijddenken zijn er drie groepen te verdelen.

  1. De eerste groep zegt dat het veel te moeilijk en gevaarlijk is en dat je daarom er beter niet mee kunt bezig houden.
  2. De tweede groep zegt dat we weten dat Christus terugkomt, maar wanneer weten we immers niet, omdat niemand de dag en het uur kent. Deze tweede groep gebruikt correct de context van Matt. 24 dat over de eindtijd gaat.
  3. De derde groep zegt: “Christus komt terug en als we willen weten wanneer dit ongeveer zal zijn, dan gebruiken en lezen wij de hele context van Matt. 24, want de Here wees ons immers op het belang van deze context.”

 

Deze derde groep gebruikt dus de context van Matt. 24, om wakker te blijven en de Here te verwachten. Zij weten ongeveer wanneer de Here terugkomt en weten dus ook ongeveer wanneer de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden. Want de context leert ons de les van de vijgenboom, namelijk de importantie van de staat IsraŽl. En als wij nu naar IsraŽl kijken, zien we dat de wereldleiders haast hebben gekregen en zo snel mogelijk een tweestaten oplossing willen in IsraŽl.

 

Terug naar begin

De Bijbelse inhoud van de “roadmap to peace”.

Ik ken de inhoud van de “roadmap to peace” niet, maar de Bijbel wel.

-      Wat er zal getekend worden is een verbond met IsraŽl, dat vrede in het Midden-Oosten zal brengen. (Dan. 9:27)

-      Dit zal inhouden dat het weinige land dat nu IsraŽlisch grondgebied is, een stuk zal verliezen aan de Palestijnen. Ziet, daarom strekte Ik Mijn hand over u uit, en verminderde het u bescheiden deel; en Ik gaf u over in de lust van hen, die u haten, van de dochters der Filistijnen, die vanwege uw schandelijke weg beschaamd waren. Ez. 16:27

-      Het verbond met IsraŽl zal aangegaan worden door negen verschillende islamitische buurlanden om haar heen. Immers, een akkoord met alleen de Palestijnse autoriteit, zou IsraŽl nog geen vrede en veiligheid bieden, omdat onder andere Iran, IsraŽl, letterlijk van de kaart wil vegen.

-      Het verbond zal IsraŽl weer brengen naar haar oorspronkelijke staat, namelijk het centrum van de wereld. En zullen de ogen van de wereld meer dan daarvoor op haar gericht zijn.

-      Ook niet onbelangrijk, zal men in het verdrag eens geworden zijn over de herbouw van de derde tempel in Jeruzalem. 

De derde tempel te jeruzalem zal gebouwd worden.

De Bijbel heeft al heel lang geleden geprofeteerd over dit verbond. Want wanneer men dit zal getekend hebben, is daarmee ook hun vonnis getekend. Dit verbond is het begin van de 70ste week van DaniŽl en aangezien de Opname van de Gemeente voor deze gebeurtenis plaatsvindt, zien we dat alles steeds duidelijker wordt en Gods woord niets aan de wensen over laat.

 

Terug naar begin

Het verbond.

Om te beginnen Jesaja 28:15.

Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Jes. 28:15 

Verderop in het boek Jesaja lezen we dat een gebeurtenis rond het verbreken van het verbond, heeft geleidt tot het wankelen van “de vastigheid van uw tijden” en “de sterkte van uw behoudenissen”. De idee is dat wijsheid en kennis nodig zullen zijn, om de veranderde tijden en wet, uit Dan. 7:25, te kunnen omrekenen, of het hoofd te bieden. (lees ook de studie over 2012 en christen zijn)

Jes. 33:6,8

6 En het zal geschieden, dat de vastigheid van uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.

8 De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt op; hij* vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mens.

(* hij verwijst naar “gij verwoester, die niet verwoest zijt” uit vers 1. Dit is de verwijzing naar satan zelf en daarmee naar de persoon van de antichrist.)

 Babel, de hoofdstad van het antichristelijke rijk.

In EzechiŽl 17 lezen we ook over het verbond en de zaken die vanaf het verbreken van dat verbond aan de orde zijn.

Ez. 17:12 Zeg nu tot dat weerspannig huis: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? Zeg: Ziet, de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen, en heeft haar koning genomen, en haar vorsten, en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel.

Het weerspannige huis staat voor IsraŽl. De koning van Babel, of in het Grieks “Babylon” is tot-in (Engels ‘into’) Jeruzalem gekomen. En omdat de koning en de vorsten van Jeruzalem daar niet zijn, stelt hij zich als koning.

 

13 Daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen, en daarmee een verbond gemaakt, en heeft hem tot een eed gebracht, en de machtigen des lands heeft hij weggenomen;

14 Opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het, zijn verbond houdende, bestaan mocht.

Om te voorkomen dat IsraŽl het verbond verbreekt met haar bondgenoten, zullen de machtigen, de vorsten en de koning naar Babel gevoerd zijn. Dit hoeft niet noodzakelijk letterlijk te gebeuren. De idee is dat macht, wat machtigen hebben en heerschappij, dat vorsten hebben en rechtspraak, wat door de koning wordt gedaan, weggenomen is, dan wel plaats heeft gemaakt voor de macht, heerschappij en rechtspraak van de Babylonische koning, namelijk de antichrist.

Door het zich houden aan het verbond, wordt bestaansrecht verleend.

De piramide van de Farao. 

Dan gaan we verder naar vers 17.

17 Ook zal FaraŲ, door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering, met hem in oorlog niets uitrichten als men een wal zal opwerpen, en als men sterkten bouwen zal, om vele zielen uit te roeien.

Wie de persoon FaraŲ is, weet ik niet. Wat hij is, wel. FaraŲ is namelijk de koning van Egypte. Dan zijn er volgens mij twee mogelijkheden. Egypte wordt profetisch ook aangeduid als Jeruzalem (Opb. 11:8), dat zou betekenen dat met FaraŲ de koning van Jeruzalem wordt bedoeld.

Ik ga voor de tweede mogelijkheid, namelijk de koning van de piramide. Als er ťťn piramide is, die in deze tijd wordt gevreesd, is het wel de piramide van de New World Order. Vers 17 spreekt namelijk over “als men sterkten bouwen zal” die tot doel hebben, met het doel gemaakt zijn om vele zielen uit te roeien. Dit is het eerste gebod, van de 10 geboden van de Georgia Guidestones, die als satanische tegenhanger van de 10 geboden van God, prijken op een van de hoogste heuvels van Elbert County, Georgia. En dan lezen we het volgende vers in Ez. 17. 

18 Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij, ziet, zijn hand gegeven had; omdat hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen.

 

In Hosea komen we ook nog even kort dit verbond tegen.

Zij hebben woorden gesproken, vals zwerende in het verbond maken; daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen, op de voren der velden. Hos.10:4

 

Terug naar begin

Hoe dicht zitten wij bij de Opname van de Gemeente?

Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 2 Kor. 4:17

De tijd vliegt voorbij. Steeds meer en meer komen Christenen, wereldwijd tot dezelfde conclusie: de Opname is aanstaande. Dit lijkt of iedere Christen dit los van elkaar concludeert, maar zegt de Bijbel, Christenen zijn niet los van elkaar, maar vormen ťťn lichaam. Het is dan ook dat ene Lichaam van Christus Jezus dat tot die conclusie komt. 

De geest die wij van God hebben ontvangen, Zijn levensgeest, vormt in ons het geweten. Maar wanneer de Heilige Geest van God in ons woont, overtuigt deze ons geweten, waardoor wij weten dat deze tijd op zijn einde loopt (eindtijd) en dat de Opname van de Gemeente aanstaande is. 

En zolang we nog niet zijn opgenomen, wachten wij, omdat:

En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij zich over u ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten. Jes. 30:18

 

Terug naar begin