Onderzoek naar de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel.

  1. De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (deel 1)
  2. De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (deel 2)

  3. De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (Slot )

Bron: Silvia Videler - Boinnk. Met toestemming van www.Boinnk.nl overgenomen!

Download  het Rapport (pdf 1 Mb)


De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (deel 1)

juni 22, 2012 By: vader Jakob Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Van een bezoeker kregen we een onderzoeksrapport toegestuurd. Het behandelt de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel. Deze studie heeft hij net als voorgaande jaren tijdens een toernee middels een beamerpresentatie overal in het land gegegeven, daarna is deze ook op DVD verschenen die verkocht wordt. Wij hadden zelf al wat onderzoek verricht, maar dit is echt een lijvig  onderzoeksrapport. Bronnen zijn gechekt, en veelal vals bevonden. Hieronder een zeer korte samenvatting, die het rapport zelf geenszins recht doet. Daarom is het zeer aan te bevelen om het rapport helemaal te lezen. Later deze week volgt de reaktie van Frank Ouweneel op dit rapport, en later het samenvattende commentaar van de samenstellers, G. Wagenaar en W. van den Esker die ik dank verschuldigd ben voor hun werk, en ook voor de toestemming het aan u door te geven.

Download  (pdf 1 Mb)

Inleiding 
De afgelopen 10 jaar is dhr. F. Ouweneel verantwoordelijk voor het jaarlijks samenstellen van een Eindtijdstudie. Aan de hand van een beamerpresentatie loopt dhr. F. Ouweneel een aantal belangrijke gebeurtenissen langs die zich het voorgaande jaar voorgedaan hebben in het licht van de Bijbel. De Bijbel bevat een groot aantal profetieŽn, welke betrekking hebben op de toekomst van deze aarde, waarbij IsraŽl veelal het middelpunt is. De eindtijdstudie van dit jaar is ruim 40 keer, in de periode van november 2011 tot en met maart 2012 door dhr. F. Ouweneel op vele plekken in Nederland verkondigd. Tevens is, tegen betaling, de studie op DVD verkrijgbaar. De schrijvers van dit rapport zijn aanwezig geweest bij een van de verkondigingen en hebben hierna een DVD van de studie aangeschaft, om zo deze studie verder te onderzoeken.

Doel 
U zult zich misschien afvragen waarom wij besloten hebben om dit rapport op te stellen. Om dit te kunnen begrijpen moeten wij beginnen met een persoonlijke noot. Het voorliggende rapport is opgesteld door een Christen (G. Wagenaar) en een niet-Christen (W. van den Esker). Als onderdeel van een langdurende (vriendschappelijke) discussie over het geloof in God is besloten om een Eindtijdstudie van dhr. F. Ouweneel te bezoeken. Na het bezoeken van de eindtijdstudie, editie 2011 waren wij zeer onder de indruk van de exacte vervulling van een flink aantal Bijbelse profetieŽn door middel van gebeurtenissen in 2011. En wij niet alleen. Na de bijeenkomst bleek dit gevoel door nagenoeg alle bezoekers van de studie te worden gedeeld. Al snel bekroop ons het gevoel dat de feitelijke gebeurtenissen wel ‘erg mooi’ pasten in de geschetste ontwikkelingen in de wereld. Om die reden is de DVD van de eindtijdstudie aangeschaft en is onderzocht of de door dhr. F. Ouweneel aangedragen ‘feitelijke gebeurtenissen’, ook als waarheid bestempeld moeten worden. Dhr. F. Ouweneel geeft in zijn presentatie veelvuldig aan dat hij ons niet bang wil maken met zijn gebeurtenissen uit 2011 in relatie tot de Bijbel. Als schrijvers van dit rapport willen wij u, als lezer, echter hetzelfde toewensen.

 De resultaten van ons onderzoek zijn niet mals en geven aan dat een hoop van de door dhr. F. Ouweneel aangedragen gebeurtenissen verdraaid zijn of zelfs helemaal niet gebeurd zijn. Onze doelstelling voor het schrijven van dit rapport is expliciet niet om het woord van God in een kwaad daglicht te zetten of te beweren dat de Bijbel niet waar is. Hierover leest in het onderstaande kopje ‘Randvoorwaarden’ meer. Ons doel is wel om christenen te waarschuwen voor deze bijeenkomsten en zeer kritisch te kijken naar de aangedragen feiten. De overtuigingskracht waarmee de boodschap van dhr. F. Ouweneel overgebracht wordt is groot, maar wij hopen dat u naar aanleiding van dit rapport ook inziet dat deze eindtijdstudie op een aantal fronten niet serieus kan worden genomen.

Randvoorwaarden
Het voorliggende rapport heeft enkel betrekking op de gebeurtenissen welke dhr. F. Ouweneel tijdens zijn Eindtijdstudie, editie 2011 verkondigd heeft. Voorgaande edities van de eindtijdstudie worden buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt ook de relatie welke dhr. F. Ouweneel maakt met de Bijbelse profetieŽn buiten beschouwing gelaten. Dhr. F. Ouweneel is al jarenlang werkzaam als Bijbeldeskundige en daarmee vergeleken schiet onze Bijbelse kennis tekort. Daarnaast zijn profetieŽn vaak op verschillende manieren uitlegbaar en moeten we concluderen dat de exacte betekenis van de profetieŽn niet met zekerheid te bepalen is. De belangrijkste vraag die wij onszelf gesteld hebben tijdens het onderzoeken van de studie is dan ook: Heeft de genoemde gebeurtenis in 2011 daadwerkelijk plaatsgevonden en heeft deze ook plaatsgevonden op de manier waarop dhr. F. Ouweneel ons dit tijdens de eindstudie heeft verteld? Voor het ondersteunen van onze informatie hebben wij, net als dhr. F. Ouweneel, gebruik gemaakt van diverse nieuwsbronnen op het internet. In de tekst vindt u een voetnoot naar het desbetreffende bronmateriaal.

Algemeen 
De eindtijdstudie start met een heldere toelichting van het begrip ‘eindtijd’. Dhr. F. Ouweneel merkt op dat van de term eindtijd gretig gebruik wordt gemaakt, met name in de filmindustrie. Daarnaast wordt ‘de valse profeet’, Dhr. Camping aangehaald die tot tweemaal toe het einde van de wereld voorspelde in 2011. Hierna worden de 3 belangrijkste onderwerpen welke tijdens de lezing verder uitgediept worden, bekend gemaakt. Het gaat hier om de economische crisis in Europa, de onrust in het Midden Oosten en tenslotte de aardbeving in Japan met de consequenties. Dhr. F. Ouweneel geeft aan dat hij pas iets aanneemt als feitelijke gebeurtenis als deze gebeurtenis in drie verschillende kranten of tijdschriften, onafhankelijk van elkaar wordt beschreven.

Algemene conclusie
Terugkijkend op de eindtijdstudie editie 2011 blijft er een vervelend gevoel achter. Een presentatie waarbij de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een reeks van feitelijke gebeurtenissen die ondersteund worden door vele objectieve nieuwsberichten, blijkt een reeks van verzonnen en/of verdraaide gegevens te zijn. Daarmee begeeft dhr. F. Ouweneel zich op glad ijs. Het lijkt erop dat deze gegevens bedacht zijn om daarmee de exacte relatie met een aantal Bijbelverzen te leggen en zo een diepe indruk achter te laten bij de bezoekers van de eindtijdstudie. Het averechtse effect wat hiermee gemoeid kan gaan moet niet worden onderschat. Het verzinnen van gegevens kan toch gevolg hebben dat het christelijk geloof ‘in het algemeen’ hierdoor negatief in de publiciteit komt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een eindtijdstudie waarbij getracht wordt om christenen en niet-christenen te waarschuwen voor de tijd waar wij in leven. Dhr. F. Ouweneel zou er goed aan hebben gedaan om de ontwikkelingen in de wereld op hoofdlijnen te bespreken en zijn ‘verzonnen’ gegevens achterwege te laten. Het misleiden van christenen en niet-christenen door het presenteren van zogenaamde ‘gebeurtenissen’, is een ernstige zaak.


Terug naar begin

De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (deel 2)

juni 23, 2012 By: vader Jakob Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Hieronder volgt een samenvatting van de reaktie van Frank Ouweneel op het rapport  ”De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel”  wat wij gisteren geplaatst hebben. Voor het volledige commentaar kunt u de pdf downloaden.

Download (pdf)

COMMENTAAR
van Frank Ouweneel op het rapport
‘DE WAARHEID ACHTER DE EIND TIJDS TUD IE EDITIE 2011′
(hierna te noemen: “rapport”) door W. van den Esker en G. Wagenaar (hierna te noemen: “rapport-auteurs”)
april 2012

INLEIDING

Aangezien ik mij reeds vele jaren als Bijbelleraar door God geroepen weet en mijn onderwijs derhalve onbesproken dient te zijn, is mijn enige drijfveer tijd te besteden aan het becommentariŽren van het “rapport”: mijn konsekwente voornemen nooit te accepteren dat mijn toehoorders mij op enigerlei wijze als leugenaar of misleider bestempelen.
Dat het gehele “rapport” uitsluitend is gebaseerd op internet-gegevens blijkt uit het gestelde onderaan pagina 3: ‘Voor het ondersteunen van onze informatie hebben wij,
net als dhr. F. Ouweneel, gebruik gemaakt van diverse nieuwsbronnen op het internet’.
Ik hecht er grote waarde aan mede te delen dat de tussenzin ‘net als F. Ouweneel’ als pertinent onjuist dient te worden gekwalificeerd. Aangezien de correcte nieuwsfeitenweergave in mijn Eindtijd-Bijbelstudies van fundamenteel belang is, breng ik met klem onder de aandacht dat ik gedurende de voorbereiding van mijn EindtijdBijbelstudies KONSEKWENT OP G……N ENKELE WIJZE EN IN G……N ENKELE VORM GEBRUIK MAAK VAN INTERNET. De door de “rapport-auteurs” aangedragen internet-bevindingen zijn mij dan ook volslagen onbekend.
Ten behoeve van de samenstelling van mijn Eindtijd-Bijbelstudies lees en bestudeer ik gedetailleerd meer dan 100 internationale kranten en tijdschriften. Vooral de buitenlandse wetenschappelijke uitgaven vermelden ‘het echte nieuws’. Feiten worden door mij pas vermeld als 3x kranten/tijdschriften ten aanzien van een bepaald onderwerp onafhankelijk van elkaar nagenoeg identieke informatie verstrekken.
Waarom verzamel ik eindtijd-uitspraken, eindtijd-gebeurtenissen en eindtijdverschijnselen uitsluitend (!!) uit kranten en tijdschriften?
Wereldwijd heerst algemeen de uiterst merkwaardige gedachte dat ‘alles op internet’ te vinden is. Dagelijks ontdekken miljoenen computer-gebruikers het keiharde tegendeel. Erger nog: steeds weer blijkt dat internet-gegevens allerminst betrouwbaar zijn. Elke wereldburger (deskundig of niet) kan (anoniem) data op het web zetten; internet heeft daardoor veel weg van een ‘vuilnisbak’ waar iedereen naar believen iets ‘in kan gooien’. Er bestaat geen enkel expertise-instituut dat toezicht houdt op waarheidsgetrouwe informatie-verstrekking en zonodig correcties aanbrengt of data verwijdert; geen enkele instantie is verantwoordelijk voor de ‘www’ – gegevensweergave. Het vertrouwen in internet van de (doorgaans veel te onbezorgd ‘in de vuilnisbak graaiende’) web-hopper is schokkend groot en in het geheel niet in overeenstemming met de realiteit; in dit licht is de aanduiding ‘DE WAARHEID’ in de titel van het “rapport” te karakteriseren als ‘behoorlijk overmoedig’. Het is opvallend in het “rapport” regelmatig de woorden ‘onderzoek’ en/of ‘Na enig onderzoek’ te lezen, terwijl de “rapport-auteurs” zich hebben beperkt tot internet-surfing. Met ‘bronnen’ bedoelen de “rapport-auteurs” uitsluitend het internet. Dikwijls betreuren de “rapportauteurs” dat bepaalde gegevens ‘niet te traceren’ zijn; in dit verband vraag ik mij af of de “rapport-auteurs” wel eens een andere ‘bron’ dan het internet hebben ‘aangeboord’.

Helaas zijn ook de vele beschuldigingen aan mijn adres gebaseerd op het eenzijdig verzamelen van internet-materiaal; het is immers uiterst kortzichtig van de “rapportauteurs” om op basis van uitsluitend internet-informatie simpel vast te stellen dat ik gegevens ‘verzin’, ‘verdraai’ en ‘bedenk’, dat ik beelden manipuleer en/of dat ‘de door Frank Ouweneel verschafte informatie niet correct is’. Het dient eveneens als ‘kortzichtig’ te worden aangemerkt om (wederom uitsluitend op basis van internet-data) te suggereren dat ik met gegevens zodanig ‘goochel’ dat zij passen in de door mij gevolgde studie-lijn en aangehaalde profetieŽn.
Er valt eenvoudig te concluderen dat ůůk het “rapport” integraal de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan detail-nauwkeurigheid van het internet aantoont.
Nogmaals: waarom verzamel ik eindtijd-uitspraken, eindtijd-gebeurtenissen en eindtijd-verschijnselen uitsluitend (!!) uit kranten en tijdschriften?
Onder andere vanwege grote financiŽle belangen worden kranten en tijdschriften in het algemeen uitsluitend samengesteld door met naam en e-mail – adres genoemde, controleerbare expert-journalisten die te allen tijde ter verantwoording kunnen worden geroepen. Alle schriftelijke publicaties van de gerenommeerde en wereldwijd opererende uitgevers-maatschappijen (die doorgaans doodsbang zijn voor eventuele reputatie-schade) staan onder streng toezicht van een directie en een redactie die nonstop de correcte informatie-verstrekking bewaken en waar nodig medogenloos toeslaan als nieuwsfeiten gedeeltelijk of niet in overeenstemming zijn met de waarheid.
Het bovenstaande verklaart mede het (door velen maar moeilijk te accepteren) feit dat sommige kranten en tijdschriften nergens op het internet te vinden zijn.

SLOT-OPMERKING 1: Als ik constateer dat een degelijk onderbouwd commentaar onmogelijk kan plaatsvinden in enkele regels en het betreffende thema in diverse kranten/tijdschriften uitgebreid wordt behandeld, bespaart mij dat de uren-durende samenstelling van zeer veel pagina’s tekst. Verwijzing naar kranten/tijdschriften is derhalve niet het gevolg van gemakzucht (of iets dergelijks) maar van ernstig tijdgebrek (zoals bij de “rapport-auteurs” bekend: ‘k ben bijna uitsluitend op reis). Het reproduceren van artikelen uit kranten/tijdschriften is aanzienlijk ingewikkelder en tijdrovender dan het in luttele seconden simpelweg downloaden van internetgegevens. Het zal bepaaldelijk van een eerlijke en zuivere houding getuigen als de “rapport-auteurs” de moeite nemen (enkele van) de genoemde kranten/tijdschriften aan te schaffen en de betreffende artikelen te bestuderen.
SLOT-OPMERKING 2: Aangezien ik troost en bemoediging put uit Matth. 5 : 11 en 12 ga ik op de
persoonlijke beschuldigingen van de “rapport-auteurs” niet in.

 

Terug naar begin

De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011 van Frank Ouweneel (Slot )

juni 23, 2012 By: vader Jakob Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

In dit laatste deel van het drieluik  de reactie van de samenstellers op het commentaar van Frank Ouweneel. De inhoud en eindconclusie is niet mals, maar wel overtuigend onderbouwd met aangeleverd feitenmateriaal. Hieronder wederom een korte samenvatting die allesbehalve volledig is. Het zou fair zijn als een ieder die nog twijfels heeft, zeker ook aangaande de integriteit van de onderzoekers, zelf de moeite neemt op onderzoek te gaan.  Onderzoek zelf of deze dingen zo zijn. 

Downloaden (pdf)

Antwoord op het ‘commentaar’  van Frank Ouweneel

Inleiding


Op 30 maart 2012 hebben wij ons rapport “De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011” verzonden naar dhr. F. Ouweneel. In dit rapport onderzochten we de door dhr. F. Ouweneel genoemde gebeurtenissen en feiten die als nieuws worden verkondigd. In de algemene conclusie gaven wij aan dat de aangedragen gebeurtenissen en feiten in de eindtijdstudie van dhr. F. Ouweneel verzonnen en / of verdraaide gegevens bevatten.

Om dhr. F. Ouweneel een kans te geven om op ons rapport te reageren hebben wij getracht om in contact met dhr. F. Ouweneel te komen. Nadat wij het bericht ontvingen van dhr. F. Ouweneel dat hij een fors aantal weken nodig zou hebben om op het rapport te reageren, hebben wij tot tweemaal toe voorgesteld om in een persoonlijk gesprek onze conclusies te bespreken. Helaas heeft dhr. F. Ouweneel per email laten weten geen persoonlijk gesprek met ons te willen. Dhr. F. Ouweneel beloofde ons echter een schriftelijke reactie. Deze reactie kwam ons tegemoet in een acht pagina’s tellend document genaamd: “Commentaar van Frank Ouweneel op het rapport ‘DE WAARHEID ACHTER DE EINDTIJDSTUDIE EDITIE 2011’ . In het voorliggende document, “Antwoord op het commentaar” , schrijven wij een duidelijke reactie op het “ commentaar” van dhr. F. Ouweneel waarin wij andermaal tot de conclusie komen dat er zeer weinig deugt van de ‘feiten en gebeurtenissen’ uit 2011. Alvorens wij een inhoudelijke reactie geven, willen wij duidelijk maken dat wij nog steeds volledig achter ons rapport ‘De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011’ staan. Dit eerste rapport dient als basis voor de gehele voorliggende discussie. Het dient dan ook de voorkeur om, indien u nog geen kennis genomen heef t van dit rapport, het rapport ‘ De waarheid achter de Eindtijdstudie Editie 2011’ eerst te lezen.

De vuilnisbak die het internet heet

Dhr. F. Ouweneel schrijft in zijn ‘ commentaar’ het volgende: “ Wereldwijd heerst al gemeen de uiterst merkwaardige gedachte dat ‘ alles op het internet’ te vinden is. [..] Erger nog: steeds weer blijkt dat internet –gegevens allerminst betrouwbaar zijn. [..] internet heef t daardoor veel weg van een ‘ vuilnisbak’ waar iedereen naar believen iets ‘in kan gooien’.

In het tweede deel van de inleiding valt dhr. F. Ouweneel uit naar het “ grote onbetrouwbare internet”. Dat iedereen iets op het internet kan zetten is een feit. Voor de onderwerpen ‘Economische crisis in Europa’ en ‘ Onrust in het Midden Oosten’ is veelal gebruik gemaakt van nieuwsberichten van nationale, maar ook internationale bronnen, zoals NOS, NRC, Elsevier, De Pers, New Zealand Herald en Press TV Iran. Niet iedereen kan zomaar gegevens op deze websites plaatsen! Ook deze bronnen hebben een naam hoog te houden, voor wat betreft het verspreiden van correcte nieuwsberichten. De bewering dat het internet uitsluitend een vuilnisbak is waar onbetrouwbare gegevens op te vinden zijn, is wat ons betreft dan ook volledig onjuist en een gemakzuchtige poging van dhr. F. Ouweneel om onze bronnen als onzin te bestempelen.

Dat er veel onzin en onwaarheden op het internet te vinden zijn, zal echter niemand ontkennen. Daarom vinden wij het belangrijk om geen informatie te gebruiken van websites die op geen enkele wijze vertrouwen bieden (want daarvan zijn er uiteraard voldoende te vinden op internet) . Ten tweede is het ook een feit dat veel officiŽle instanties een eigen internet website beheren. De websites van deze instanties zijn allťťn aan te passen door de instanties zelf en daardoor uiterst betrouwbaar. Dit is met name terug te zi en in het onderwerp ‘Aardbeving in Japan’. Voor dit onderwerp heb ben wij onder andere informatie gebruikt van de websites van de officiŽle instanties NASA en NRAO. Neem als voorbeeld de NASA, ’ s werelds grootste ruimtevaart organisatie. NASA heeft een zeer uitgebreide website waar zij onderzoeksresultaten en missies beschrijft. Deze website is allťťn te beheren door NASA zelf . Hi er kan ni emand zomaar “iets in gooien”. Daardoor is deze website zťťr betrouwbaar. Dit geldt uiteraard ook voor andere instanties. Tenslotte spreekt dhr. F. Ouweneel met deze uitspraak zichzelf ook tegen: dhr. F. Ouweneel geeft in zijn eindtijdstudie aan dat de wereldzeeŽn zťťr ernstig vervuild zijn met radioactieve straling met concentraties zů hoog dat dit in meer dan de helft van de gevallen direct dodelijk is. Opvallend genoeg spreekt niemand op internet, waar “ elke wereldburger naar believen iets op kan zetten”, over dit zeer ernstige probleem.

In hoeverre is de bewering van dhr. F. Ouweneel dan nog een realistische aanname?

Onnauwkeurigheid

De beschrijving van de bronnen door dhr. F. Ouweneel is in sommige gevallen uiterst onnauwkeurig. Als voorbeeld vindt u onderstaand vier bronnen die door dhr. F. Ouweneel zijn aangedragen:
” Le Nouvel Observateur”: mei 2011, blz. 29 “Newsweek”: april 2011, blz. 11
” USA Today”: april 2011, blz. 25 “ Focus on Science”: mei 2011, blz. 2
Le Nouvel Observateur en Newsweek zijn weekbladen die dus wekelijks worden uitgegeven. Mei 2011 en april 2011 betreffen dus 4 edities per magazine. USA Today is een krant die dagelijks wordt uitgegeven, april 2011 betreft dus 30 edities! Focus on Science daarentegen brengt per kwartaal een editie uit en heeft dus een zomer, herfst, winter en lente editie. Hierdoor moeten wij aannemen dat met de mei editie de lente editie wordt bedoeld. Al met al zijn deze bronnen dus nauwelijks controleerbaar. 3.2 BBC Magazines Dhr. F. Ouweneel beweert ook de volgende bronnen te hebben gebruikt:
“ BBC Sky Focus”: augustus 2011, blz. 88 “ BBC Technology View” : juni 2011, blz. 34
De website van de Engelse Publieke omroep BBC (British Broadcasting Corporation) geeft aan dat deze bladen bij de BBC niet bestaan.

Tevens is contact opgenomen met de samenstellers van de BBC wetenschapsbladen en ook de samenstellers geven aan de tijdschriften niet te kennen. Correspondentie hierover vindt u in bijlage 2 van dit rapport. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een andere uitgever dan de BBC deze bladen publiceert aangezi en de naam “BBC” , wat een geregistreerde merknaam is in zowel de EU als de USA, dat verbiedt deze naam te gebruiken in een dusdanige vorm zoals in de door dhr. F. Ouweneel aangedragen bronnen.

Eindconclusie

Alvorens wij onze eindconclusie willen geven inzake deze kwestie, zetten wij de feiten nog even op een rijtje:
- Dhr. F. Ouweneel heeft in de periode van november 2011 tot en met maart 2012 meer dan 40 keer de eindtijdstudie, editie 2011 gepresenteerd;

- Dhr. F. Ouweneel met de grootste stelligheid tij dens zijn presentatie beweerd dat hi j met ‘ het nieuws van 2011’ komt , ondersteund door bronmateriaal bestaande uit vele internationale tijdschriften en bladen;

- Dhr. F. Ouweneel geen persoonlijk gesprek met ons wenst naar aanleiding van ons eerste rapport;

- Het ‘ commentaar van Frank Ouweneel’ geen feiten bevat welke onze beweringen kunnen  weerleggen;

- Bronnen waar wij in eerste instantie al fouten in vonden, zijn in het ‘ commentaar van Frank Ouweneel’ uit de bronnenlijst gehaald;

- Het ‘ commentaar’  wat eigenlijk neerkomt op kritiek op onze onderzoekwijze, het bekritiseren van het internet en het opnieuw afleveren van een berg aan zogenaamde ‘bronnen’;

- Dhr. F. Ouweneel zichzelf vrijpleit met de woorden welke door Jezus gesproken zijn in Mattheus 5, vers 11 en 12;

- De bronnen opnieuw (op een enkele bron na) niet te traceren zijn;

- De bronnen die wel gevonden worden, geen enkele basis bieden voor de ‘eindtijdstudie’;

- OfficiŽle instanties zelf verklaren dat de door dhr. F. Ouweneel aangedragen feiten en gebeurtenissen niet waar zijn!

Onze conclusie zoals vermeld in het onderzoeksrapport ‘ De waarheid achter de eindtijdstudie’ blijft dan exact hetzelfde. Het ‘ commentaar’ van dhr. F. Ouweneel heeft ons zelfs nog duidelijker gemaakt dat dhr. F. Ouweneel moedwillig zaken verzonnen en/of verdraaid heeft. Mocht u nog twijfelen? Dan willen wij u als lezer ook zelf uitdagen om op de zoek te gaan naar de door dhr. F. Ouweneel aangedragen bronnen, feiten en gebeurtenissen! Wij staan er versteld van, hoe deze ‘studie’ tot stand heeft kunnen komen. Des te belangrijker is het om te voorkomen dat een dergelijk toneelstuk met verzonnen feiten en gebeurtenissen ook volgend jaar opnieuw volle zalen zal trekken of Łberhaupt plaats gaat vinden. En waarom vinden wij dit zo belangrijk? Daarvoor herhalen wij de conclusie zoals wij deze reeds in ons eerste rapport vermeld hebben:

‘Terugkijkend op de eindtijdstudie editie 2011 blijft er een vervelend gevoel achter. Een presentatie waarbij de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om een reeks van feitelijke gebeurtenissen die ondersteund worden door vele objectieve nieuwsberichten, blijkt een reeks van verzonnen en/of verdraaide gegevens te zijn. Daarmee bevindt dhr. F. Ouweneel zich op glad ijs. Het lijkt erop dat deze gegevens bedacht zijn om daarmee de exacte relatie met een aantal Bijbelverzen te leggen en zo een diepe indruk achter te laten bij de bezoekers van de eindtijdstudie.
Het averechtse effect wat hiermee gemoeid kan gaan moet niet worden onderschat. Het verzinnen van gegevens kan toch gevolg hebben dat het christelijk geloof ‘in het algemeen’ hierdoor negatief in de publiciteit komt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van een eindtijdstudie waarbij getracht wordt om christenen en niet-christenen te waarschuwen voor de tijd waar wij in leven.
Dhr. F. Ouweneel zou er goed aan hebben gedaan om de ontwikkelingen in de wereld op hoofdlijnen te bespreken en zijn ‘verzonnen’ gegevens achterwege te laten.

Het misleiden van christenen en niet -christenen door het presenteren van zogenaamde ‘gebeurtenissen’, is een ernstige zaak.


Terug naar begin
Copyright © 2012  Melle Velema - Eindtijd in Beeld - Met dank aan Silvia Videler - www.Boinnk.nl. Alle rechten voorbehouden.