Obama: “De New Age komt, bouw mee!”

Obama in de Abe Lincoln tempel. George Bush (sr.), Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter. …ťn gedachtegoed: Bouw mee! Lincoln tempel, de plaats waar de grote muziek optredens voor de inauguratie plaats vonden.

 1. Ter inleiding.
 2. Het land voorbereiden op een nieuw tijdperk.
 3. Hervorming, aan de eisen van de nieuwe tijd.
 4. Het verwelkomen van de New age.
 5. Obama: “God roept u op, om te bouwen aan het tijdperk van vrede.”

Ter inleiding.

Vele miljoenen mensen hebben de inauguratie van president Obama gezien, dan wel gevolgd. Ook eindtijd in beeld, werpt kort haar licht op deze inauguratiespeech, die op z’n zachts gezegd, zeer charismatisch te noemen is en door velen als historisch bestempeld wordt. 

Obama heeft vier maal letterlijk ons gewezen op de tijd die nu voor ons ligt en op punt van aanbreken staat, namelijk de New Age. Op zich niet zo verwonderlijk, als je je realiseert, dat deze nieuwe tijd, Bijbels gezien, op punt van aanbreken is gekomen.

 

Back to Top

Het land voorbereiden op een nieuw tijdperk.

Amerika als wereldmacht verkeert op dit moment in een zwaar weer. Bush heeft mijns inziens daar een grote bijdrage aan geleverd. En heeft dus gedaan, wat hij moest doen. Want de roep om een sterke leider, die alle neuzen dezelfde kant op krijgt, gaat makkelijker als het schip dreigt te vergaan, dan wanneer alles pais en vree is. Obama zei daar het volgende over: 

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age

Dat we midden in een crisis zitten is nu goed duidelijk. Onze natie is in oorlog, tegen een verstrekkend netwerk van geweld en haat. Onze economie is sterk verzwakt: dit is een gevolg van hebzucht en gebrek aan verantwoordelijkheid van de kant van sommigen, maar is ook te wijten aan het feit dat wij met z'n allen niet in staat zijn geweest moeilijke keuzes te maken en het land voor te bereiden op een nieuw tijdperk.

 

Het nieuwe tijdperk (the New Age) is dus nog niet aangebroken. Maar daar zal Obama harder dan welke president dan ook aan werken, om dit te laten aanbreken.

 

Back to Top

Hervorming, aan de eisen van de nieuwe tijd.

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken. Maar zegt Obama, de wijzigingen en hervormingen die we gaan invoeren, zullen aansluiten bij de eisen van de nieuwe tijd (New Age). We lezen wat Obama heeft gezegd. 

We will restore science to its rightful place, and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this we can do. And all this we will do.

We zullen de wetenschap weer haar rechtmatige plaats geven, en gebruik maken van de wonderen van de techniek om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de kosten daarvan te verlagen.

We zullen de zon en de wind en de bodem temmen om brandstof te verschaffen voor onze auto's en onze fabrieken te laten draaien. En we zullen onze scholen en universiteiten hervormen zodat ze beter voldoen aan de eisen van de nieuwe tijd. Dit alles kunnen wij doen - en dit alles zullen wij doen. Nu zijn er sommigen die onze ambities in twijfel trekken - die aangeven dat ons systeem niet al te veel grote plannen kan verdragen. Deze mensen zijn kort van memorie; want ze zijn vergeten wat dit land al heeft gepresteerd, en waartoe vrije mannen en vrouwen in staat zijn als hun verbeeldingsvermogen hand in had gaat met een gemeenschappelijk doel, als nood hand in hand gaat met moed.

 

Deze hervormingen, die naar de New Age moeten leiden, bevatten de volgende punten:

 • Wetenschap naar haar rechtmatige plaats.
 • Gebruik van de wonderen van de techniek.
 • Kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.
 • Controle over de zon en de wind en de aarde (bodem) voor energie.
 • Onderwijs hervormen.

Ik wil in het bijzonder het hervormen van het onderwijs aanstippen. De idee is, dat onderwijs is, dat wat een mens leert. En wat men leert heeft alles te maken met opvoeding en de wet. Er is een kader nodig om iets te leren. Of het nu gaat om het leren noten lezen op een muziekschool of wiskunde aan de universiteit. Wat je ook leert, het is altijd binnen een kader. En een kader bestaat nu eenmaal uit regels.

Het Bijbelboek DaniŽl spreekt heel duidelijk over het aanbreken van de nieuwe tijd, wat herkenbaar zal zijn aan twee zaken:

Dan. 7:25 “ en het zal menen de tijden en de wet te veranderen “

 1. Verandering van de tijd.
 2. Verandering van de wet. (onderwijs)

Dus, de New Age is nog niet aangebroken. Maar Obama zal alles er aan doen om de hervormingen te laten aansluiten, aan de eisen van de New Age.

 

Back to Top

Het verwelkomen van de New age.

Inauguratie van president Barak H. Obama. De 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

De New Age staat dus op het punt van aanbreken en lazen we, zal Amerika, met Obama als president, er alles aan doen, om de hervormingen te zullen aansluiten aan de eisen van de nieuwe tijd. 

De New Age beweging is overduidelijk in haar opvattingen over de toekomst. En bij deze raad ik u zeer af om deze literatuur zonder geestelijke bescherming van de Heer te lezen.

…ťn van de speerpunten is wereldvrede. Op het oog een zeer nobel streven. Maar de Bijbel leert ons niet dat de mens wereldvrede zou brengen, maar de Vredevorst Zelf. En aangaande de positie van de fundamentalistische Christenen is er maar ťťn oplossing: ze moeten weg. Of door hen te doden, of zoals maitreya de mensen leert, ze te verlagen in hun positie, waardoor je dan niet meer spreekt over een Opname van de Gemeente, maar een verlaging / nederwerping van de Gemeente. 

De boodschap voor vrede, dan wel wereldvrede is er voor iedereen binnen de New Age beweging, behalve voor mensen die Jezus Christus als hun fundament in hun leven hebben. Obama zei het volgende over het verwelkomen van dit nieuwe tijdperk van vrede. 

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus -- and nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must play its role in ushering in a new era of peace.

Want wij weten dat ons veelkleurige erfgoed een kracht inhoudt, geen zwakte. Wij zijn een natie van christenen en moslims, joden en hindoes - en ongelovigen. Wij zijn gevormd door elke taal en cultuur uit alle hoeken van deze aarde; en omdat we van de bittere smaak van de burgeroorlog en segregatie hebben geproefd, en sterker en meer verenigd uit dat donkere hoofdstuk naar voren zijn gekomen, kunnen we niet anders dan geloven dat de oude haat ooit zal verdwijnen; dat de lijnen die de stammen scheiden spoedig zullen vervagen; dat, naarmate de wereld kleiner wordt, onze gezamenlijke menselijkheid naar boven zal komen; en dat Amerika haar rol moet vervullen in het verwelkomen van een nieuw tijdperk van vrede.  

De Bijbel leert ons wel degelijk dat er vrede zal zijn na de Opname van de Gemeente en dat, onder de leiding van de antichrist. En dat is Obama niet. Dat wil ik nogmaals zeer nadrukkelijk hier bevestigen: Obama is niet de antichrist, maar zeker een pion in het satanisch schaakspel voor de invoering van de New Age.

Waar vinden we ook al weer, in de Bijbel, de vrede in de dagen van na de Opname van de Gemeente?

 • Job 15:20, 21 Te allen dage doet de goddeloze zichzelf weedom aan; en weinige jaren in getal zijn voor de tiran weggelegd. 21 Het geluid der verschrikkingen is in zijn oren; in de vrede zelf komt de verwoester over hem,
 • Jer. 6:14 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtst, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.
 • Ez. 13:10 Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede, waar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen die pleisteren met loze kalk.
 • Mi. 3:5 Alzo zegt de HEERE, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit; maar die niets geeft in hun mond, tegen die heiligen zij een krijg.
 • 1 Thess. 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvluchten;

De New Age zal zeker weten symbool staan voor wereldvrede. En dat is wel heel moeilijk om daar tegen te zijn. Maar de fout zit hem niet in vrede, maar het buitensluiten van de Vredevorst, om van Hem vrede te ontvangen! 

En zeer belangrijk in het proces naar de New Age toe, zal de vrede in het Midden-Oosten zijn. Ook Obama zal het niet voor elkaar krijgen om vrede in het Midden-Oosten tot stand te brengen. De enige die dat zal gaan lukken is de antichrist. Het neemt zeker niet weg, dat de voorbereiding (de roadmap to peace) zeer belangrijk voorbereidend werk is, in het naderen tot de New Age of peace.

Back to Top

Obama: “God roept u op, om te bouwen aan het tijdperk van vrede.”

Wat betreft de New Age, waar Obama hard aan zal werken, zijn de volgende punten uiteen gezet.

 1. Amerika, maar ook de wereld, voorbereiden op de New Age.
 2. Hervorming, aan de eisen van de nieuwe tijd.
 3. Het verwelkomen van de New Age van vrede.

Als je als wereldleider daar alleen in staat, is het een zware taak. Het is daarom noodzakelijk om de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Want wie wil er nou geen vrede? Wie wil er nu niet verbetering in de economie? Juist, niemand! Daarom is het nodig, om deze schouder aan schouder te doen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit nieuwe tijdperk. 

Obama roept de mensen daartoe op. Laten we dat even lezen.

 

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be new. But those values upon which our success depends -- hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism -- these things are old. These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility -- a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation and the world; duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving our all to a difficult task. This is the price and the promise of citizenship. This is the source of our confidence -- the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.

Onze uitdagingen kunnen dan nieuw zijn. De middelen waarmee we er tegen vechten kunnen nieuw zijn. Maar die waarden waarop ons welslagen berust - hard werken en eerlijkheid, moed en eerlijk spel, tolerantie en nieuwsgierigheid, loyaliteit en patriottisme - dat zijn oude waarden. Ze zijn de waarheid. Ze liggen aan de basis van de stille kracht van de vooruitgang door onze hele geschiedenis.

Wat wordt gevraagd is dus een antwoord op deze waarheden. Wat er nu van ons vereist wordt, is een nieuw tijdperk van verantwoordelijkheid - een erkenning, door elke Amerikaan, dat we plichten hebben jegens onszelf, onze natie en de wereld, plichten die we niet met gemorrel accepteren maar juist met plezier aanvaarden, gesterkt door de wetenschap dat er niets zo bevredigend is voor onze geest, niets zo vormend is voor ons karakter, dan ons volledig inzetten voor een moeilijke taak. Dit is de prijs, en de belofte van burgerschap. Dit is de oorsprong van ons vertrouwen - de wetenschap dat God ons oproept om vorm te geven aan een onzekere bestemming.  

Obama wil terugkeren naar hard werken en eerlijkheid, moed en eerlijk spel, tolerantie en nieuwsgierigheid, loyaliteit en patriottisme. Hij noemt dat de oude waarden. En zelfs de waarheid. Door verantwoordelijkheid op je te nemen en deze waarden terug te brengen in de maatschappij, zul je een wezenlijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van vrede. 

Het is een moeilijke taak, waar men zich volledig voor moet inzetten en met plezier moet aanvaarden. Opnieuw zie ik dat Obama vrede wil vanuit de mens, zonder de Vredevorst, Jezus Christus. Ook al wordt direct daarna God genoemd. En wordt de Here God woorden in de mond gelegd.

De Here God roept ons niet op, om te bouwen aan een nieuw tijdperk op aarde, maar roept ons op, ons te richten om Zijn Zoon, Jezus Christus en van Hem vrede te verwachten. Wat zei de Here Jezus daarover? 

Vrede komt alleen bij de Here vandaan en in Hem vindt je vrede.

 • Joh. 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
 • Joh. 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
 • 1 Cor. 14:33 Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen.

 

Maar ten aanzien van de Wederkomst van de Here Jezus, zegt Hij over de vrede die men zoekt buiten Christus om:

 • Mat. 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

 • Luk. 12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.

Dat is wat de Bijbel leert en waar we ons aan vast houden. Hoeveel te meer is het dan noodzakelijk, om in Hem te blijven en uit Hem vrede te ontvangen. 

Jes. 9:5,6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;  Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen. En niet de mens!

 

Dit is de visie van Eindtijdinbeeld.nl en hoop dat je dit kunt beamen in mijn gastenboek bijvoorbeeld.

 

Gods zegen en vrede toegewenst,

 

Melle.

 

 

Back to Top