Milieubewust tegen God!

  1. Ter inleiding.
  2. Onze verantwoordelijkheid voor de schepping naar God in Gen.1.
  3. Hoe ziet de Here God de wereld? 4 stellingen om over na te denken.
  4. Worsteling van de oude mens, onze oude natuur.
  5. Vertroostend woord van de Here Jezus Zelf.

Ter inleiding.

Milieubewust tegen God!

Klimaatproblemen en milieubewust bezig zijn zo van die termen, waar we de laatste jaren mee om de oren worden geslagen. Sterker nog, zelfs in de gemeenten en kerken worden deze woorden gebruikt om ons op onze verantwoordelijkheid, ons rentmeesterschap te wijzen. Het is nu mijn punt, dat ik graag in een leefbare, schone wereld leef, maar wat zegt de Bijbel Zelf over dit onderwerp?

 

Terug naar begin

Onze verantwoordelijkheid voor de schepping naar God in Gen.1.

Als wij van de Here God verantwoordelijkheid hebben gekregen om met Zijn schepping zorgvuldig om te gaan dan wordt meestal verwezen naar Genesis 1.

 

Gen. 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

 

Gen 1:28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

 

Hier in Genesis 1 lezen we over het weggeven van heerschappij over de gehele aarde door de Here God aan de mens. Als je ergens heerschappij over hebt of krijgt, dan ben je ergens verantwoordelijk voor. Je zou het kunnen vergelijken met management. Als manager ben je verantwoordelijk over een afdeling en de mensen die daar werkzaam zijn.

 

Maar het eerste probleem doet zich al voor, als we dit vers letterlijk nemen. Want als wij door de Here God zijn gesteld boven de dieren, wat in zekere zin waar is, dan zouden wij in de volgende situatie ons bevinden:

Jes.11:8 En een zuigeling zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk.(Jes.11:6-8, 65:25)

Jesaja 11:6-8 (de nieuwe schepping)

 

Met andere woorden, we zouden samen met piranha’s kunnen zwemmen zonder ons ook maar 1 seconde zorgen te maken over onze eigen veiligheid. Die situatie wordt ons voorgesteld in Gen. 1.

De clue van dit verhaal in Gen. 1, zit hem in de tussenzin. Dat is de zin tussen 1:26 en 1:28. Want in die tussenzin zal waarschijnlijk staan wat of wie er bedoelt wordt met heerschappij hebben of krijgen.

 

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Aha, dus toch Adam, namelijk de mens. Maar het punt is, dat Adam geen beelddrager van God is. De Bijbel zegt dat er maar Één beelddrager Gods is, namelijk Christus Jezus.

1.   2Kor.4:4 In wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

2.    Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen.

3.    Heb.1:13 Die, alzo Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

 

En mocht je dit toch willen toepassen op Adam, dat kan! Want 1.Kor.15:45 zegt dat Christus Jezus, de laatste Adam is.

 

Dus samenvattend:

Heeft de mens, u en ik, heerschappij gekregen over de aarde en over alles wat leeft (zie Gen.1:26,28)? Het antwoord is nee, nog niet. Waarom staat het daar dan? De Bijbel is het profetische woord, dat zeer vast is (2Petr.1:19). Dat gaat niet over het boek Openbaring alléén, maar over de hele Bijbel, (2Tim.3:16) van Genesis 1 tot en met het laatste woord in Openbaring 22. Er wordt dus gesproken over de laatste Adam, namelijk Jezus Christus, want Hij is Die beelddrager Gods.

 

Terug naar begin

Hoe ziet de Here God de wereld? 4 stellingen om over na te denken.

Als wij verantwoordelijkheid hebben over Gods schepping en er dus zorgvuldig mee moeten omgaan, dan staat dat zeker in de Bijbel. Ik heb al eerder op de site geschreven dat wij niet moeten denken voor de Here God, maar Hem moeten zoeken en onszelf zouden afvragen wat Hij belangrijk vindt. Op die manier kunnen we ook antwoord krijgen op de vraag hoe wij dan, Bijbels gezien, zouden moeten omgaan met de wereld waarin wij leven.

 

Stelling 1: De aarde is door God gezegend, daarom moeten wij er zorgvuldig mee omgaan.

Verwijzing(en) [sluiten]

[1:15] 2 Kor 4:4. Filipp 2:6. Hebr 1:3.

En tot Adam zeide Hij: Omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Gen 3:17

Door de vervloeking van het aardrijk, mogen we nu onkruid wieden.

 

Stelling 2: De Here God ziet om naar de mensen, ook al maken zij van de schepping een puinhoop.

Romeinen 1 zegt:

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten…

25 Die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in eeuwigheid, amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare driften…

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen;

 

Rom.1: God heeft de wereld overgegeven aan zijn eigen begeerlijkheden, dat betekend dat God de wereld heeft losgelaten. Naar mensen die Hem zoeken, ziet Hij om. Niet naar de wereld!

 

Stelling 3: Als Christen is het belangrijk om zorgvuldig met deze aarde om te gaan.

 

Kol.3: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 

Kol.3:10 En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft;

 

De mens wandelt naar het vlees, als het gaat om zich bezig te houden met zichtbare, vergankelijke, aardse zaken. Zoals geld, werk, computers, sport, vakantie, vrienden, of gewoon: ons dagelijks leven! Wij zijn deels de oude mens (tot de Opname van de Gemeente, de verlossing van ons lichaam), maar onze geest is één geworden met Die van Christus Jezus, de Nieuwe mens, het onvergankelijke, onzichtbare, geestelijke leven. (Of lees Rom.8 over het contrast tussen wandelen naar het vlees versus wandelen in de geest.)

 

Stelling 4: Als wij niet zorgvuldig met de wereld omgaan, dan is deze straks niet meer leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat wil de Here God tocht niet?

 

2 Petr. 3

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden voor het vuur bewaard tegen de dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont.

 

Uiteindelijk komen we bij de kern van dit vraagstuk. Namelijk: Wat verwachten wij nu eigenlijk als het gaat om deze aarde, die steeds meer vervuild wordt? Het antwoord is niets! Want als de Here God deze aarde, en haar werken en alles wat er in is, zal verbranden en ons juist daarom wijst op Zijn belofte, zouden wij dat ook moeten doen. Dat is wandelen naar de geest!

Michael Jackson's New Age leer verkondigt in een liedje.

 

Michael Jackson zong in een liedje “heal the World”. Deze wereld zouden wij niet moeten reinigen of beter moeten maken. Daar tegenover staat natuurlijk dat we het ook niet onnodig smerig en vuil moeten maken. De idee dat de mensheid verantwoordelijk is voor de aarde is niet afkomstig uit de Bijbel. Het is juist waar de Bijbel over spreekt, dat wij niet de aardse dingen moeten zoeken of bedenken, zoals het opleggen van verantwoordelijkheden voor zaken waar wij niet verantwoordelijk zijn. Het opleggen van regels is sowieso de oude natuur. Het oude verbond werd vervangen door het nieuwe, blijvende.

Gal.6:12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden (Opleggen van regels!!), alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

 

Terug naar begin

Worsteling van de oude mens, onze oude natuur.

Het zich bekommeren over de wereld, is aards. Het is typisch onze oude natuur. Want dan laat je namelijk los, de belofte die de Here ons heeft gedaan, namelijk het scheppen van een nieuwe aarde en nieuwe hemelen. De Bijbel maakt op een aantal plaatsen, soms snoeihard, duidelijk hoe we dit verschil moeten zien. Dus:

Oude natuur (oude verbond, wandelen naar het vlees, etc.)

Nieuwe natuur (het Nieuwe verbond, wandelen naar de geest, de Nieuwe mens, etc.)

1Kor.15:44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid,

1Kor.15:44 …een geestelijk lichaam wordt er opgewekt.

1Kor.15:44 Er is een natuurlijk lichaam,

1Kor.15:44 …en er is een geestelijk lichaam.

1Kor.15:45 De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;

1Kor.15:45 …de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

1Kor.15:46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke,

1Kor.15:46 …daarna het geestelijke.

 

1Kor.15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards;

1Kor.15:47 … de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

 

Matt 6:19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;

 

Matt 6:20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

 

2Petr.1:4 (Wij waren) … nadat gij ontvlucht zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

2Petr.1:4 Waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden,

Rom 8:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

Rom 8:8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

 

Rom 8:9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Rom 8:10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

 

 

De wedergeboren Christen bestaat uit twee naturen, een oude, het vlees en de nieuwe, namelijk zijn geest die één geworden is met Die van Christus Jezus. En altijd is daar strijd tussen. Elke keer als wij wandelen naar het vlees, dan is deze spreuk daarop van toepassing:

 

De hond is weergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en: de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. (2Petr.2:22)

 

Als we dit onderscheid, van de twee naturen in de Bijbel lezen, dan wordt het ons duidelijk dat de Here niets, maar dan ook helemaal niets wil weten van de oude natuur. Sterker nog de Vader ziet ons niet als die oude mens, die elke dag weer zondigt, maar ziet Zijn eigen Zoon in ons. De Bijbel hamert er echt op, om deze twee naturen, de oude en de nieuwe, waar wij elke dag mee worstelen, uit elkaar te houden. En dan vooral ons bezig houden met onze nieuwe natuur, die voor God bestaat.

 

Terug naar begin

Vertroostend woord van de Here Jezus Zelf.

Dus samenvattend kunnen we concluderen dat het heel erg is dat het milieu op zijn gat ligt, dat er een woord als “ozongat” bestaat, dat het klimaat veranderd, dat er daardoor in 2020 mogelijk ongeveer 50.000.000 milieuvluchtelingen worden verwacht, dat de politiek niet of veel te weinig en of veel te traag daar iets tegen doet en dat de bossen, de longen van de aarde, massaal worden gekapt. Hoe moet dat verder? Moet ik dan op mijn luie stoel blijven zitten en dit met lede ogen aanschouwen? Is dat soms de wil van de Here?

Vertroostend woord van de Here Jezus

 

Here Jezus wat wilt U eigenlijk dat ik doe? Ik maak me echt zorgen, maar dat is volgens Uw Woord leven naar het vlees. En de Here Jezus antwoordt:

 

Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Matt.6:25-34

 

 

Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. (Jes.65:17)

God's zegen toegewenst,

Melle Velema.

Terug naar begin