Gezondigd 1 sec voor de Opname en dan?

  1. Ome Jan.
  2. Waar ligt de scheidslijn?
  3. Zondigen na Wedergeboorte, hoe kan dat?
  4. Wat wordt er Opgenomen?
  5. Waarom moeten we vergeving van zonde vragen?

Ome Jan.

Ome Jan is 81 jaar. Heeft zijn hele leven samen met de Here Jezus gewandeld. In zijn leven kende hij, zoals elke christen, zijn ups en downs. Als hij had gezondigd, vroeg hij de Here om vergeving en wist dan, omdat het in de Bijbel staat, dat zijn zonden waren vergeven. ’s Middags kwam zijn dochter bij hem op bezoek. Er waren al vaker aanvaringen geweest tussen die twee. En ook deze middag liep het hoog op, heel hoog op. “Ik haat je pa”, zei z’n dochter, “En ik haat jou!” zei ome Jan. Toen hij dat had gezegd, stopte zijn hart en viel ome Jan dood op de grond. 

In zijn leven kende hij, zoals elke christen, zijn ups en downs.

Lev. 19:17 “Gij zult uw broeder in uw hart niet haten.” Mar. 12:31 “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” 

Arme ome Jan, voor altijd verloren! Want over zijn laatste zonde heeft hij de Here geen vergeving voor gevraagd. Maar is dat wel zo? Zou de Here op basis van deze gebeurtenis verloren laten gaan?

Elke christen zondigt. De één heel vaak de ander minder vaak. Niemand leeft zonder zonde. En van die zonde in ons leven, zullen wij ook niet af komen. Omdat de zonde in onze levens aanwezig is, moest de Here Jezus komen om hier verandering in aan te brengen.

 

Terug naar begin

Waar ligt de scheidslijn?

De Opname van de Gemeente kan ook elk moment plaatsvinden, net zo plotseling als dat je hart tot stilstand komt. En dan? Blijf je dan achter, als je net gezondigd hebt, maar niet of nog niet vergeving daarvoor hebt gevraagd? Waar ligt die scheidslijn eigenlijk? Één ding staat vast: de scheidslijn ligt niet bij de zonde! De scheidslijn ligt bij onze keuze voor Christus Jezus. Aanvaarden van Zijn offer voor ons en het geloof in Zijn opstanding uit de dood. Want als je één plant met Hem geworden bent, ben je wedergeboren. Rom.6 

Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding;

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. 11 Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere.

 

Terug naar begin

Zondigen na Wedergeboorte, hoe kan dat?

Wedergeboren wil zeggen dat je met de Here Jezus bent gestorven en de zonde niet meer in je leven heerst. Ook betekend het dat je met de Here Jezus Christus bent opgestaan uit de dood en het eeuwige leven hebt ontvangen. Maar, hoe komt het dan, dat ik na mijn wedergeboorte toch zondig? Er is een groot verschil tussen lichaam en geest. Één van beiden zondigt en kan niet naar de Hemel, het andere kan niet eens zondigen en is al in de Hemel.

Lichaam

Geest

opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde… Rom. 6:6

Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 Joh. 3:9

dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen 1 Kor. 15:50

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus; Ef. 2:6

En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Rom. 8:8

Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de Geest, indien tenminste de Geest Gods in u woont. Rom. 8:9

 

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Rom. 8:1

Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is; Rom. 8:5

maar die naar de Geest zijn, bedenken, wat van de Geest is.

 Rom. 8:5

Want het bedenken van het vlees is de dood; Rom. 8:6

maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede;

 Rom. 8:6

Als christen moet je deze strijd tussen lichaam en Zijn Geest ervaren. Dit noemen we onze twee naturen. Terug naar de vraag waarom we dan toch zondigen na onze wedergeboorte. Wat zondigt er lichaam of geest? Het lichaam uiteraard!

 

Terug naar begin

Wat wordt er Opgenomen?

Van hak op de tak; de Opname van de Gemeente vindt plaats en we hebben net daarvoor gezondigd en nog geen vergeving daarvoor gevraagd. Word je dan door Hem Opgenomen of niet? En dan die belangrijke vraag er achteraan: Waarom? 

De Opname van de gemeente.

Ja, je wordt Opgenomen door de Here Jezus, omdat, en nu komt het, niet je lichaam wordt Opgenomen, maar je veranderd lichaam wordt Opgenomen. Vlees kan immers niet naar boven. Christus Jezus ging ons voor. Toen Hij uit de dood was opgestaan, had Hij een Opstandingslichaam, dat voor sommige discipelen op dat van een geest leek (Luc. 24:37). Niet met het lichaam van vlees en bloed, dat gekruisigd was voer Hij naar de Hemel, maar met Zijn Opstandingslichaam! 

1 Kor. 15:51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: … wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, … zullen wij veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 

Onze geest, dat één plant is geworden met de Here Jezus Christus, hoort niet thuis in het aardse lichaam dat we nu hebben. Het is als water en vuur, het botst met elkaar, omdat het ene niet kan zondigen en het andere niet bij de Here hoort en daarom moet worden afgelegd om bij Hem te kunnen komen.

 

Terug naar begin

Waarom moeten we vergeving van zonde vragen?

Maar waarom moeten we dan vergeving vragen voor onze zonden, als wij, uit Hem geboren, niet kunnen zondigen en dus zonder zonde zijn? Onze geest zit in een lichaam dat zondigt. Als de geest uit het lichaam gaat, sterft het lichaam. Of andersom gezegd: als het lichaam dood is, gaat de geest uit het lichaam. Lichaam en geest zijn aan elkaar gebonden en hebben invloed op elkaar. Wat de Here wil is dat Zijn Geest rijkelijk in ons woont. Daardoor heeft de geest invloed op het lichaam, of wist je niet dat de geest vele malen sterker is dan het lichaam? Maar als het lichaam, de begeerte van het vlees, in kracht toeneemt, nemen de zonden ook toe. Dan kan Gods Geest minder rijkelijk in ons wonen en zijn de vruchten van de Geest ook minder.

Ome Jan, aan het begin van het verhaal, was wedergeboren.

Christus is éénmaal voor al onze zonden gestorven. Hij heeft ons vergeven. Ome Jan, aan het begin van het verhaal, was wedergeboren. Daarom had Christus Jezus zijn zonden al vergeven. Ook toen hij opnieuw zondigde, toen hij tegen zijn dochter zei: “ik haat jou ook!”, de Here had het hem al vergeven. Vergeving vragen aan de Here Jezus is echter wel noodzakelijk, ook al heeft Hij ons al vergeven. 2 Kor. 2:10 zegt namelijk: “opdat de satan over ons geen voordeel krijge”. Want ook al zijn wij één plant met Christus geworden, satan heeft macht over lichaam én geest. Het is de satan die je zo ver mogelijk bij de Here vandaan wil houden, zodat je mogelijk Christus offer verwerpt en zondigt tegen de Heilige Geest. 

In Christus zijn wij behouden, onze zonden zijn door Hem vergeven, waardoor we ook voor een ‘vergeten’ zonde, die je mogelijk nog niet hebt beleden tegenover de Here Jezus, bent toegevoegd aan Zijn lichaam, als je bent Wedergeboren. Daarover nog twee opstekers van de Here Jezus voor ons:

Jak. 4:7 Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden.

Rom. 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

 

Hij komt spoedig! Dus: “Heiligt u, want Ik kom spoedig.”

Gods zegen toegewenst,

Melle Velema.

Terug naar begin