Uitslag van De Eindtijd Enquête 2013.

  1. Ter inleiding.
  2. Eindtijdtekenen.
  3. Ufo’s.
  4. De Opname van de Gemeente.
  5. Illuminatie en complottheorieën.
  6. HAARP.
  7. 2012 & Mayakalender.
  8. Israël.

Ter inleiding.

In 2009 hield ik de eerste eindtijd enquête en inmiddels zijn er weer een paar jaren verstreken. In de afgelopen jaren hebben er veranderingen plaatsgevonden die wellicht ons beeld van de eindtijd hebben beïnvloed.

Om dat te kunnen meten, hield ik deze enquête. Met de vraagstelling heb ik geprobeerd een eindtijdbeeld naar boven te krijgen, waar je nu de uitslag van kunt lezen.

Terug naar begin

Eindtijdtekenen.

Een aantal van de stellingen die over de eindtijdtekenen gingen, heb ik ook in 2009 voorgelegd, om zo te kunnen meten in hoeverre de mening is verschoven. Meestal gaat het om enkele procenten, wat verwaarloosbaar is.

 

De eerst vraag ging over de verandering van de wereld ten opzichte van ongeveer 1950. 80% vond dat de wereld in negatief opzicht was veranderd en nog eens 19% was het daar enigszins mee eens. In vergelijking met 2009 is de groep die het er helemaal mee eens is met 13% gestegen. Dat is opvallend te noemen.

 

De volgende stelling had te maken met de Bijbel. De wereld is in onze ogen negatief veranderd, maar ervaren wij dat bijvoorbeeld als tekenen van de eindtijd, waar de Here Jezus over sprak in Matt.24?

Was in 2009 drie kwart van de geënquêteerden het hier mee eens, in 2013 is dit aantal vreemd genoeg gezakt naar 59%. Dit komt omdat de mensen die het er enigszins mee eens zijn, fors steeg. Van 1 op de 5 in 2009 naar 1 op de 3 in 2013.

 

Afbeelding: Ramp Japan 11 maart 2011.

We zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met beelden van natuurrampen en dergelijke. De volgende stelling had daar mee te maken. Het was een gevoelsvraag. Verwacht je dat er binnenkort weer een grote ramp zal plaatsvinden?

In 2009 was de groep die het hier enigszins en geheel mee eens waren 68% groot. Dit is nu gestegen naar 77%. Dit heeft onder andere te maken dat de 8% die het er in 2009 helemaal niet mee eens waren is gezakt naar slechts 1%.

 

Aangezien wij in 2013 sterker de verwachting hebben dat er binnenkort een grote ramp zal gebeuren, zou je mogen verwachten dat we dan zelf ook voorzorgsmaatregelen treffen. Uit de enquête blijkt echter iets anders. De groep aan de “negatieve” kant is namelijk met 16% gestegen ten opzichte van 2009, naar 56%. De verschuiving komt grotendeels doordat men daar nu meer een mening over heeft dan in 2009. Destijds had namelijk 19% daar geen mening over.

Ook zou het te maken kunnen hebben dat wij weliswaar een grote ramp verwachten, maar dan niet in onze eigen achtertuin.

 

Hoewel wij al deze dingen voor onze ogen zien gebeuren, zijn wij nog altijd erg van mening dat anderen totaal niet door hebben wat zich in deze wereld zich voltrekt. Dat is nu 93%. En is eigenlijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige keer.

Hoewel wij ons vrij veilig voelen in ons kikkerlandje en rampen zien gebeuren op de wereld met veel schade en vele slachtoffers, stelde ik de vraag in hoeverre je dat aan God toeschrijft. In 2009 was dit redelijk in balans in 2013 zien we dat iets meer mensen dit toeschrijven aan God.

 

 

 

Toen kwam de stelling over de PC, smart Phone, IPad, et cetera. Dit is iets dat steeds meer volgens mij in onze levens wordt geïmplementeerd. Toch vindt ongeveer 20% dat het niet echt een teken van de eindtijd is. Maar dat staat tegenover de groep van 68% die het dáár weer niet mee eens is en wel vinden dat de opkomst en afhankelijkheid van de PC een teken is van de eindtijd. In hoeverre daarin meespeelt dat het merkteken van het beest een computerchip zou kunnen zijn, durf ik je niet te zeggen. Het zou er wellicht mee te maken kunnen hebben.

 

“Pinnen mag” en “pin-only” winkels geven aan dat contant geld minder belangrijk wordt. Ik stelde de vraag hoe het zit met de cash loze samenleving.

Daar was eigenlijk iedereen het wel mee eens. 26% enigszins en 62% was het er geheel mee eens, samen 88%. Aan de andere kant van de streep was de groep die deze vraag negatief beantwoord slecht 2%.

 

93% bezoekt regelmatig of vaak eindtijd gerelateerde websites. En op zulke sites lezen we bijvoorbeeld achtergrond-story’s over kernmachten op de “as van het kwaad”. Zal er binnenkort een kernwapen worden ingezet? 1 op de 4 heeft daar geen mening over. Maar als we er dan een mening over hebben, dan leeft die verwachting toch wel. 39% was het met de stelling enigszins eens en nog eens 20% wat het er geheel mee eens.

 

Terug naar begin

Ufo’s.

Hybrids, marsmannetjes, engelen… Je ziet ze niet, net als dat je God niet kunt zien, maar bestaan buitenaardse wezens? De grootste groep (41%) gelooft niet in buitenaardse wezens. Aan de andere kant van de weegschaal vinden we twee redelijke groepen die de vraag positief hebben beantwoord en zijn goed voor 39%.

 

Ik zei al, “je kunt ze niet zien”. Of toch wel? Heb je wel eens een ufo gezien? De meesten van ons niet. Toch beantwoordde 15% deze vraag positief. Net als de ooggetuigen van het Roshwell incident. Is dat een complot? Houden de overheden informatie over ufo’s voor ons verborgen?

 

 

Waarschijnlijk zeggen daarom 2 op de 3 geënquêteerden dat het hele ufo gebeuren te maken heeft (enigszins en / of geheel) met de eindtijd.

Verwachten wij dan een buitenaardse invasie? Dat is eigenlijk helemaal in balans. 20% heeft geen mening en aan weerszijden vinden we twee groepen van ongeveer 40%.

 

Terug naar begin

De Opname van de Gemeente.

Omdat dit een dogmatische kwestie is, zijn de meningen erg verdeeld. Ik heb gevraagd naar de mening en niet naar de waarheid. Deze vragen zijn ook voorgelegd in 2009. We zien een verschuiving ten opzichte van 2009.

 

Allereerst de vraag of we überhaupt wel geloven in deze leer. Gaf in 2009 nog 91% aan hier helemaal dan wel enigszins in te geloven. In 2013 is dit gezakt naar 83%.

Toch is de verwachting dat de Opname van de Gemeente binnenkort zal plaatsvinden gelijk gebleven met 2009, namelijk driekwart.

Misschien is het dan niet onverstandig om helemaal klaar te zijn, als je die verwachting hebt. Die verwachting is gelijk gebleven met de vorige keer. Ook nu beantwoord ruim 80% deze stelling positief.

 

Ten aanzien van de Opname van de Gemeente zijn er grofweg drie varianten. Te weten:

1.    Pre-trib

2.    Mid-trib

3.    Post-trib.

Ook dit is in 2009 voorgelegd. Hieronder vindt je de uitslagen.

 

 

 

 

 

 

Als we dan in een oogwenk worden opgenomen, hebben we dan een soortement afscheidsbrief klaar gelegd voor “achterblijvers”? In 2009 zei 59% dat helemaal niet te hebben. Dat percentage is behoorlijk gestegen in 2013 naar 76%. Slechts 4% zegt nu zoiets echt te hebben.

 

Weten we precies wat de Opname, dan wel die leer inhoudt? Ten opzichte van 2009 is dit stabiel gebleven. Driekwart beantwoord deze stelling nog altijd positief. Waar we die leer leren is in ieder geval in mindere mate in de kerk. Want daar vinden we nog minder dan in 2009 aansluiting met onze eigen opvatting hier over. Was dit in 2009 slechts 46%, nu is dat nog maar 39%.

 

Dan is er nog die antichrist. Ook daar vroeg ik naar. Naar verhouding denken iets meer mensen dan in 2009 te weten wie dat zal zijn. Was de groep die dit positief beantwoordde in 2009 nog 19%. Nu is dat gestegen naar 30%. Toch weet het merendeel niet of niet echt wie de antichrist is of zal zijn.

 

Terug naar begin

Illuminatie en complottheorieën.

Nieuwe vragen dit jaar gingen niet alleen over Ufo’s, maar ook over geheime genootschappen. Kort geleden heb ik nog mailcontact gehad met Mat Herben, die na de dood van Pim Fortuyn, de touwtjes in handen kreeg. Hij zou destijds deel hebben genomen aan een Bilderberg conferentie in 2002, echter was dit niet correct en is door mij op de overzichtslijst van Nederlandse Bilderbergers aangepast.

 

Allereerst maar eens de stelling of we überhaupt geloven in complottheorieën. 5% gelooft daar helemaal niet in. De groep die dit positief hebben beantwoord is 72%.

En 81% denkt dat de Illuminatie een bestaand geheim genootschap is, net als de schrijver zelf.

Mat Herben nam geen deel uit van de Bilderbergconferentie, maar zijn die Bilderbergers zo machtig dat zij als een elitair genootschap in achterkamertje de wereldagenda schrijven en de wereld beheersen? Ook hier heeft 72% positief op geantwoord. Jazeker of ja, enigszins geloof ik dat Bilderbergers de wereld regeren.

 

Prinses Beatrix ging destijds als Nederlands staatshoofd en dochter van de oprichter van de Bilderbergclub met zeer grote regelmaat naar de conferenties. Nu zij geen koningin meer is en het stokje heeft overgedragen aan Willem-Alexander, rijst de vraag of de koning nu ook dát Bilderbergstokje van haar overneemt. Slechts 4% beantwoordde deze stelling negatief. En iets meer dan de helft heeft dit positief beantwoordt. Toch had maar liefst 43% hier geen mening over.

 

Hoe zit het met de symboliek? Zo vinden we op het “one Dollar” biljet een piramide met een alziend oog. Is dat die symboliek van de Illuminatie om aan te geven dat zij de touwtjes in handen hebben? Zien wij die symboliek dagelijks om ons heen? 13% beantwoordde dit negatief. 60% beantwoordde dit positief en een kwart had geen mening.

 

Terug naar begin

HAARP.

De volgende twee stellingen die ik had voorgelegd, gingen over HAARP. Een onderwerp dat de laatste jaren de aandacht heeft getrokken van eindtijd gerelateerde websites. Aangezien het onderwerp niet algemeen bekend is, is daar rekening mee gehouden.

 

 

Misschien niet onverstandig om eerst maar eens te vragen of men wel wist wat dat voor iets is, dat HAARP. 16% had totaal geen idee wat dat kon zijn. Toch wist 3 op de 4 wel of ongeveer wat HAARP is. Van die groep dacht 62% dat HAARP wel degelijk gevaarlijker is dan men vermoed. Toch is er ook een grote groep (één derde) die hier geen mening over heeft.

 

Terug naar begin

2012 & Mayakalender.

Doomsday is alweer achter de rug en de aluhoedjes zijn van de Franse berg gekomen. Er is niets gebeurd op 21-12-2012. Een goed moment voor zelfreflectie. In hoeverre dat eerlijk is ingevuld na die tijd, is niet na te gaan. Ik denk dat dit een redelijk betrouwbaar beeld is.

Zo bleek voor 21-12-2012 al dat velen in ieder geval niet het einde van deze wereld verwachtten. Mocht er iets gebeuren dan zal de aarde daarbij niet vergaan. Dat beeld komt ook naar voren in deze enquête. Maar liefst 82% zei stellig volstrekt niet te hebben geloofd dat de wereld zou vergaan. Niemand was het met de stelling geheel eens en slechts 5% was het er gedeeltelijk mee eens.

 

Ook dacht niemand dat de Opname toen zou plaatsvinden en slechts 5% dacht dat gedeeltelijk. Toch blijkt uit de grafiek dat als we dit leggen naast die ander stelling namelijk of we in die dagen vaker tot God hebben gebeden, dat we dat toch iets meer deden dan dat we dachten dat de Opname zou plaatsvinden. Ik heb ze samen in één grafiek geplaatst.

 

 

Hoewel de helft negatief heeft geantwoord op de stelling of de wereld vanaf 21-12-2012 in een veranderingsproces is terecht gekomen, meent toch ongeveer een derde dat die veranderingsproces wellicht toch is begonnen. Er was nog een vraag die ik had voorgelegd, echter is die op twee verschillende uitleg vatbaar. Dit is ook verschillend ingevuld. Daarom laat ik deze achterwege.

 

Terug naar begin

Israël.

De laatste zeven vragen gingen over Israël. Op deze vragen is behoorlijk positief geantwoord. De eerste vraag was of Israël speciaal is. Is het nieuws over Israël voor mij anders dan nieuws uit andere landen? 90% beantwoordde dit positief. Toch bidt 16% niet of niet echt voor de vrede van Jeruzalem, terwijl 50% dit beantwoordde met geheel eens.

 

 

Wij zijn nogal bevooroordeeld als het om Israël en om de Joden gaat. Dat laat bovenstaand grafiek duidelijk zien.

 

Toen volgde er een discutabele vraag namelijk of de Palestijnse moslims dan wel in “het beloofde land” thuis horen. Die vraag is discutabel, omdat deze visies vaak ten grondslag hebben gelegen bij genocides.

16% vond dat deze bevolkingsgroep niet of niet echt thuis hoorde in Israël. Eén derde gaf géén mening en de overige 50% vond dat zij daar ook thuis hoorden, zij het gedeeltelijk.

 

Veel commentaar kreeg ik bij de volgende vraag. Bent u bewust naar Israël geweest. Ongeveer 60% gaf aan geheel oneens te zijn met deze stelling. Het commentaar dat er een aantal keren bij geschreven was, is dat men dit in de toekomst graag wil doen, maar… ja, het financiële plaatje is niet zo rooskleurig. 27% heeft op deze vraag positief geantwoord.

 

Tot slot Israël en Iran. Hoelang gaat dat nog goed? Komt er een oorlog tussen beide landen? Een kwart heeft geen mening en 70% denkt of denkt gedeeltelijk dat dit inderdaad een kwestie van tijd is. Dus niet of die oorlog er komt, maar wanneer die oorlog er komt.

 

Een ieder die de moeite heeft genomen om deel te nemen aan deze eindtijd enquête, die toch iets minder groot is, dan ik had verwacht, wil ik ontzettend hartelijk bedanken! 

 

Terug naar begin

Copyright © 2013  Eindtijd in Beeld  -  Melle Velema. Alle rechten voorbehouden.