De eindtijd in beeld.

  1. De tekenen van de eindtijd.
  2. De Opname van de Gemeente.
  3. De Wederkomst van de Here Jezus Christus.
  4. Profielschets van de geënquêteerden.
  5. Diverse eindtijd gerelateerde vragen.

De tekenen van de eindtijd.

2009 was een bewogen jaar. Zo kende Nederland een economische achteruitgang. De Mexicaanse griep kwam in ons land en zorgde voor veel zorgen. De aanslag op het koninklijk huis in Apeldoorn. En in december brak ook nog eens de Q-koorts uit. Maar buiten Nederland gebeurde er ook verschrikkelijk veel. Aardbevingen, overstromingen, orkanen en vulkaanuitbarstingen. En niet te vergeten de wereldwijd verspreide Mexicaanse griep.

Zouden dit soms de tekenen zijn waarover de Here Jezus sprak. Immers voor Zijn Wederkomst,  zouden er tekenen zijn, die Hijzelf de weeën noemde.

Matt. 24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Als we kijken naar de laatste periode in de menselijke geschiedenis en we proberen ergens een markering aan te brengen waar voor ons gevoel de negatieve climax is ontstaan, dan is het wel ergens rond 1950. De eerste enquêtevraag was dan ook of men vond dat vanaf 1950 de wereld in negatief opzicht was veranderd. Ja! Een absolute meerderheid vindt dit. 67% was het hiermee geheel eens en nog eens 29% was het er deels mee eens.

Waarom vindt men eigenlijk dat de wereld zo negatief is veranderd de laatste 60 jaren. Heeft het te maken met wat de Here Jezus zei over de eindtijd? Ja zegt zo’n 75%. Ik zie om mij heen de tekenen waarover de Here Jezus heeft gesproken. Dat is ongekend veel. Maar of de Mexicaanse griep nu ook in het rijtje van de weeën voor de Wederkomst van de Here Jezus thuis hoort zijn de meningen meer verdeeld. Bijna een kwart van de mensen is het er geheel mee eens en zegt: “ja, de Mexicaanse griep hoort in het rijtje thuis”. En 32% is het daar deels mee eens.

Hoe zit het met ons gevoel. We hebben soms zo’n verwachtingsgevoel. Zegt ons gevoel dat er binnenkort weer een ramp zal plaatsvinden? Misschien een zware aardbeving of grote overstroming. Bijna de helft zegt: “ja, ik heb dat gevoel”. En 8% zegt: “nee, ik heb dat gevoel helemaal niet”.

Als we luisteren naar ons gevoel kan het zijn dat we voorzorgsmaatregelen treffen. Het zou vervelend zijn als er iets zou gebeuren en we zijn er niet op voorbereid. De vraag die ik stelde was: “in hoeverre bent u het er mee eens dat u zich voorbereid op een ramp in Nederland dan wel in uw woonplaats?” De meningen waren zeer verdeeld.

We mogen dan heel verschillend kijken naar onszelf en naar de manier of we ons nu wel of niet moeten voorbereiden op een eventuele ramp, we zijn over anderen wel erg eensgezind. Want wij vinden, bijna unaniem, dat de mensen om ons heen niet door hebben wat zich in de wereld afspeelt. Het klinkt haast hoogmoedig. Dat is het uiteraard niet, want de Here heeft ons verschillende keren op het hart gedrukt waakzaam te zijn. Maar liefst 76% van de mensen is geheel van mening dat andere mensen niet door hebben wat er nu werkelijk zich in de wereld afspeelt.

Zijn wij nu uit de recessie of niet? Absoluut niet, zegt 47% en 31% deelt gedeeltelijk dezelfde mening. Daarentegen is toch nog zo’n 4% dat het daar weer niet helemaal mee eens is en wel vindt dat we er weer uit zijn. Met de economische malaise is onze baanzekerheid toch wel een beetje spannend te noemen. Want het is mogelijk dat we onze baan kunnen verliezen als het slecht met de economie gesteld is. Ongeveer 2 op de 5  heeft eigenlijk geen idee of ze hun baan dit jaar zullen verliezen. 39% verwacht het niet werkloos te worden en nog eens 11% is het daar gedeeltelijk mee eens. Aan de andere kant zijn er ook mensen die wel verwachten zonder werk te komen zitten. Het zijn er niet veel. 6% zegt ja ik verlies zeker dit jaar mijn baan.

Als we het over de eindtijd hebben, komt steeds vaker het jaar 2012 naar voren. In 2009 zijn er maar liefst drie films uitgebracht die over 21-12-2012 gaan. Wat vinden wij christenen van deze datum? Zal 2012 het grootste rampjaar ooit worden? De helft van de mensen heeft eigenlijk geen idee. De overige helft is toch meer te vinden bij de nee stemmers dan bij de ja stemmers. Want een kwart zegt niet te denken dat 2012 het grootste rampjaar ooit wordt.

Het onderwerp “tekenen van de eindtijd” sluit ik af met een theologische moeilijke stelling. Namelijk: “de rampen die de wereld nu treffen, zijn van de Here God afkomstig.” Het is een vraag waar kerkvisies nogal in verschillen. En dat het een lastige vraag was blijkt wel uit de uitslag hieronder in een grafiek weergegeven.

 

 

Terug naar begin

De Opname van de Gemeente.

De Opname van de Gemeente is op zichzelf niet echt een discussie onderwerp. De meeste mensen zeggen te geloven in de Opname van de Gemeente. 83% van mensen zegt geheel in deze leer te geloven en nog eens 8% staat daar gedeeltelijk achter. Een zeer kleine minderheid zegt niet of gedeeltelijk niet te geloven in de Opname van de Gemeente. We hebben het dan over respectievelijk 1% en 3% van de mensen.

Waar wel veel verschillend over wordt gedacht, is over de vraag wanneer dit dan zou gaan plaatsvinden. Is deze gebeurtenis nu voor of na de grote verdrukking? Laten we maar veilig beginnen met de vraag of we denken dat dit zeer spoedig zal gebeuren of niet. Gezien er veel mensen zijn die de wereld negatief zien veranderen is de verwachting dat de Opname van de Gemeente niet lang zal uitblijven groot. Een kwart van de mensen is gedeeltelijk van mening dat de Opname van de Gemeente binnenkort zal plaatsvinden en maar liefst de helft van de mensen weet dit vrijwel zeker. De grootste groep mensen, gezamenlijk goed voor 84%, zegt dan ook klaar te zijn om door de Here meegenomen te worden naar de Hemel.

We voelen ons innerlijk klaar voor deze gebeurtenis. Dat is enorm belangrijk, want ik geloof dat de Here dat ook van ons verwacht. Voor sommigen van ons is het zelfs iets om alvast een soortement afscheidsbrief klaar te leggen, zodat bijvoorbeeld de buurvrouw weet dat we door de Here zijn opgenomen als ze ons al een paar weken niet meer heeft gezien. Ongeveer één op de vijf zegt zo’n brief of iets anders klaar te hebben gelegd, zodat mensen weten dat we zijn opgenomen.

Wat de Opname van de Gemeente precies inhoud, weten we aardig goed. Bijna de helft zegt dit geheel te weten en nog eens een kwart zegt dit gedeeltelijk te weten. Samen goed voor bijna 75%. 19%  zegt het niet of niet helemaal te weten wat de Opname van de Gemeente inhoud.

En dan komen we bij de vraag, die altijd weer discussies oproept: Wanneer? Voor of na de grote verdrukking of misschien wel in het midden van de zeven jaren? De meeste nee stemmers zijn te vinden bij “de Opname vindt plaats bij de Wederkomst van de Here Jezus”, dus na de grote verdrukking en “de Opname vindt plaats halverwege de 70ste jaarsweek van Daniël”, dus net voor de grote verdrukking, maar na het verschijnen van de antichrist, waarvan de helft geen idee heeft wie de antichrist zou kunnen zijn en 1 op de 5 daar niet echt een mening over heeft. De meeste ja stemmers vinden we bij de visie dat de Opname van de Gemeente voor de 70ste week van Daniël zal plaatsvinden, dus voor de Wederkomst van de Here Jezus, voor de grote verdrukking en voor de komst van de antichrist. Bij wijze van spreken zou dat nu kunnen gebeuren. Hier onder de specificaties.

 

Grafiek Opname van de Gemeente. 

We geloven grotendeels in de leer van de Opname van de Gemeente, maar onze visies zijn niet helemaal gelijk. Maar niet alleen onze visies verschillen, het wil ook nog wel eens verschillen met de visie van de kerk of gemeente waar we ’s zondags naar toegaan. 13% zegt dat zijn of haar visie verschilt ten opzichte van de kerk of gemeente waar men naar toegaat. 39% heeft daar niet echt een mening over of weet dit niet. Bijna de helft van alle stemmers zijn mensen die gedeeltelijk of geheel dezelfde visie hebben als die van hun gemeente. Dat is toch wel goed nieuws.

 

Terug naar begin

De Wederkomst van de Here Jezus Christus.

De Bijbel leert dat voor de Wederkomst van de Here Jezus nog veel verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. Je zou het kunnen vergelijken met een bevalling. Voordat er een prachtig baby’tje in het wiegje ligt, zal er eerst een pijnlijke bevalling plaatsvinden. Als we nu denken aan het mooie van de Wederkomst van de Here Jezus, worden we dan ook bedroefd als we denken dat die gebeurtenis wordt vooraf gegaan aan vreselijke ellende? Ja, dat bedroefd ons. Meer dan 80% heeft ja of gedeeltelijk ja gestemd.

Uit de enquête bleek dat we, voor ons gevoel, een redelijk beeld hebben als het gaat om de Wederkomst van de Here Jezus. Een vijfde deel heeft geen mening of weet het niet helemaal. Een derde heeft gedeeltelijk ja geantwoord en bijna een kwart heeft een goed beeld voor ogen en heeft geheel mee eens gestemd. Dat we er een beeld van vormen komt meestal door gewoon Bijbel lezen. Maar soms krijgen we een droom. Het gebeurt niet heel vaak, maar toch, soms krijgen we een droom over de Wederkomst van de Here Jezus. 8% heeft op de vraag: “Ik heb wel eens een droom gehad over de Wederkomst van de Here Jezus” geantwoord met gedeeltelijk eens en nog een 19% met geheel eens, dat betekent dat 1 op de 4 mensen in het “ja”kamp te vinden zijn. Dat vind ik best heel erg veel.

We gaan nog even door met onze beeldvorming. Als de Here Jezus terug komt, weten we dan waar we zijn en wat we dan doen? Ja, zegt 1 op de 3, ik weet waar ik ben en wat ik dan doe. Een kwart hangt tussen het wel en niet kunnen weten en 13% zegt: Nee, ik weet helemaal niet waar ik dan ben en wat ik dan doe.

Toen kwam er een vraag waar je misschien alle kanten mee op kunt. Bij de teruggestuurde enquêtes werd vooral bij deze vraag veel commentaar bijgeschreven. Namelijk deze: Als Christus op aarde verschijnt, breekt direct vrede uit. De ene kant zegt: ja, de Here komt namelijk als de Vredevorst. Dan andere kant zegt: nee, als de Here komt zal hij de antichrist verdelgen met de adem Zijns monds:

2 Thess. 2:8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

 

 

Kortom, we hebben een aardig beeld als het gaat om de Wederkomst van de Here Jezus. Voor sommigen is dat te danken aan dromen, wat al werd geprofeteerd door de profeet Joël. Maar dat de Here terugkomt, dat is zeker. Zal Zijn Wederkomst nog lang duren? Een paar jaren of tientallen, honderden jaren? De vraag die ik stelde was deze: De Wederkomst van de Here Jezus gaat nog een aantal jaren duren? De vraag is achteraf niet specifiek genoeg geweest, naar mijn mening.

 

Terug naar begin

Profielschets van de geënquêteerden.

De geënquêteerden bidden gemiddeld zo’n 2,8 uur per week en leest zo’n gemiddeld 3,7 uren per week de Bijbel, bijvoorbeeld bij Bijbelstudie. Ongeveer 10% bezoekt nooit een eindtijd gerelateerde site, maar, al met al, zitten we gemiddeld zo’n drie uur en 12 minuten per week achter zulke sites. Per dag bidden we een klein half uurtje, lezen we een half uurtje per dag de Bijbel en zitten we per dag ongeveer 27 minuten achter een eindtijd gerelateerde site.

Een christen worstelt met zijn twee naturen. In het kort: zondig in het vlees, maar zonder zonde in de geest. Door deze worsteling willen wij niet zondigen, maar zondigen wij toch. Een lastig pakket. Daarom stelde ik de vraag hoe vaak loop je nu tegen deze zondes aan?

 

Het geeft maar weer eens aan dat veel mensen geconfronteerd worden met hun zondebeleving. Dat is een goed teken, want de Bijbel leert ons dat de Heilige Geest ons bewust maakt dat we zondigen. Als we niet willen zondigen, maakt het dat we soms dingen zeggen of keuzes maken die anderen niet zullen begrijpen. Maar ook op vele andere terreinen voelen we ons wel eens alleen staan. Ongeveer 1 op de 3 ervaart dit één keer per week en 27% zegt dit toch wel 2 tot 5 keer per week te ervaren.

Je zou haast denken dat ons geloofsleven toch best wel zwaar is. Maar dat is het absoluut niet. 64% vindt het geloofsleven helemaal geen zware last en niemand vond het wel een zware last.

 

Terug naar begin

Diverse eindtijd gerelateerde vragen.

Ik was altijd van mening dat het Bijbelboek Openbaring een moeilijk boek was om te lezen. In totaal was ruim twee derde niet of gedeeltelijk het niet eens met de stelling dat het Bijbelboek Openbaring lastig was. Slechts 1% vond het wel een lastig Bijbelboek. Het Bijbelboek Openbaring heeft mijns inziens een hoog eindtijd gehalte. Antwoorden op onze vragen levert ons kennis op. Maar soms heb je zo’n vraag, waar je misschien wel eens een matig antwoord op hebt gehad of tot op de dag van vandaag nog steeds geen antwoord op hebt gehad. 29% heeft geen onbeantwoorde eindtijdgerelateerde vragen. Gelukkig maar. Maar er zijn ook mensen die dat wel hebben. Want 17% heeft met “gedeeltelijk eens” gestemd en 12% zegt: “ja, ik heb een onbeantwoorde eindtijdgerelateerde vraag.”

Is de eindtijd spannend? Jazeker! De helft is het hier geheel mee eens en vindt de eindtijd spannend. Nog eens 33% is het gedeeltelijk hiermee eens. 7% vindt de eindtijd helemaal niet spannend.

Er blijven nog twee vragen over. Deze vragen gaan over de dimensie buiten de aardse. Want wat wij zien met onze ogen is niet alles wat er werkelijk is. Er is een Hemel en er is een dodenrijk, er zijn engelen en er zijn demonen. Maar deze dingen zijn onzichtbaar voor ons, omdat wij alleen kunnen / mogen waarnemen in onze aardse dimensie. Buiten de aardse dimensie is er dus een buitenaardse dimensie waar de Here Jezus Christus is en nog veel meer. Echter dat woordje buitenaards heeft in ons Nederlands een andere betekenis gekregen, namelijk die van ufo’s, vliegende schotels en marsmannetjes.

De eerste vraag die ik over dit onderwerp stelde, was dan ook voor sommigen erg lastig. De vraag luidde: “Ik geloof dat ufo’s bestaan”. De mensen die niet geloven in ufo’s waren iets groter dan de mensen die “ze zien vliegen”. Geheel mee oneens was 36% en gedeeltelijk oneens was 8%. Samen dus 44%. Mensen die wel geloven dat ufo’s bestaan vormen samen toch nog 39% van de stemmen. Het verschil in het beantwoorden van deze vraag was met name gelegen in de opvatting van wat Bijbels gezien een ufo is.

Zoals wezens uit de dimensie buiten de aardse naar de aarde komen om zich te openbaren, volgens vele niet gelovigen overigens, zo zend de Here God ook wel eens Zijn engelen om ons van dienst te zijn. Zelfs kan het gebeuren dat we het zelf niet eens door hebben. De meesten kennen wel van die verhalen van iemand die hulp kreeg van een aardige man en toen ze de man wilde bedanken was hij spoorloos verdwenen. Hebben we dat zelf wel eens meegemaakt?

Hebr. 13:2  Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.

 

Terug naar begin

Ieder die heeft meegedaan aan deze enquête, door deze in te vullen of anderen hierop te attenderen of het online plaatsen van deze enquête op internet: Hartelijk dank! Ook bedankt voor de vele bemoedigingen en opbouwende woorden. Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.

Hartelijke groet, Melle.

Terug naar begin

Copyright © 201 Eindtijd in beeld. Alle rechten voorbehouden.