Corrupte Bijbelvertalingen

  1. Het maakt uit welke Bijbel u leest!
  2. Overzicht corrupties in het NT.
  3. Overzicht corrupties in het OT.

Het maakt uit welke Bijbel u leest!

God heeft Zijn Woord bewaard in de Reformatiebijbels. De belangrijkste is de Authorized of King James Version (AV of KJV 1611), en voor ons Nederlandstaligen is er de Statenvertaling (SV 1637).

Wanneer de Heer Jezus zei ‘de Schrift kan niet gebroken worden’ (Joh 10:35), onderstreepte Hij de onvergankelijke natuur van de Schrift. Van die onvergankelijkheid getuigen ook Jesaja en Petrus:

Js 40:8: ‘Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God bestaat in eeuwigheid’.

1Pt 1:24,25: ‘Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid’.

Geen enkel woord van God kan opzij geschoven worden en ze zal haar kracht en waarheid nooit verliezen. Zowel de (af)Schriften in Jezus’ tijd, als die van ons, zijn daarom foutloos in alles wat ze ons te leren hebben. Dit geldt evenzo voor de historische gebeurtenissen die erin voorkomen. De Heer Jezus behandelde de verhalen over ‘Jona in de grote vis’, de Vloed, Adam, Eva en Abel, als historische feiten (Mt 12:40; 24:38-39; 19:4-5; Lk 11:51). Paulus zinspeelde op Adam en Eva als letterlijke, historische personen (1Ko 11:8-9; 1Tm 2:13-14). Alles wat de Heer Jezus, Paulus en anderen uit de toenmalige (af)Schriften leerden, werd als ondubbelzinnige waarheid gepresenteerd, met inbegrip van alle historische gegevens. En om na te gaan of de onderwijzingen wŠŠr zijn, was en is er maar ťťn methode gesteld: de (af)Schriften raadplegen.

 

De Statenvertaling

De oorspronkelijke uitgave van de Statenvertaling in 1637 onderging in de loop der tijden vele taalkundige wijzigingen, wegens de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De nieuwste uitgave is die van 1977. De vertaling zŤlf bleef echter altijd dezelfde, vandaar dat er nogal wat archaÔsmen in behouden bleven en de leesbaarheid wat stroef blijft. Maar de Statenvertaling blijft de nauw≠keurigste en letterlijkste Nederlandse vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks; zoals ook de King James Version de beste Engelse vertaling blijft[1]. Beide Reformatiebij≠bels zijn op de gedegen Textus Receptus gebaseerd, voor het Nieuwe Testament.

 

Moderne vertalingen

Moderne vertalingen (sinds eind 19de eeuw) kan men beter mijden omdat deze mishandeld werden door vrijzinnigen en schipperaars. Zo zijn Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort[2], en Nestlť-Aland, corrupt te noemen. In het bijzonder de ‘bijbels’ in de omgangstaal, zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’ en ‘Het Boek’, kan je beter weren ! Maar ook de ‘Nieuwe Vertaling’ (NBG 1951) en ‘Voorhoevevertaling’ (Telos 1982, Nieuwe Testament) werden niet getrouw overgezet. Daarom is het goed om deze eens te vergelijken met de Reformatiebijbels. Dat doen we dan ook hierna. De ‘Groot Nieuws Bijbel’ en de Katholieke vertalingen laten we buiten beschouwing, omdat deze dezelfde corrupties vertonen en nog ergere.

Nota: In de Telosvertaling worden ook scherpe haakjes <> gebruikt: “Een groot aantal afwijkende lezingen is ... in de tekst zelf aangegeven, namelijk in die gevallen waar het een mogelijke verlenging van de tekst betreft ...” (Telos 1982 blz. IX - onderstrepingen van mij, M.V.). Dit zijn dus ook ‘twijfelhaken’ te noemen.

 

Terug naar begin

Overzicht corrupties in het NT.

 

KJV 1611

SV 1977

NBG 1951

TELOS 1982

Mt 1:25 And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

Mt 1:25 En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en noemde Zijn naam JEZUS.

Mt 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoongebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Mt 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij een Zoongebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.

‘haar eerstgeboren Zoon’ werd vervangen door ‘een zoon’.

Mt 5:22 But I say unto you, That whosoever is angry with his brotherwithout a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Mt 5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: RŠka! die zal strafbaar zijn door de grote raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Mt 5:22 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

Mt 5:22 Maar Ik zeg u, dat ieder die <ten onrechte> op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht, en wie tot zijn broeder zegt: ‘Raka!’, zal vervallen aan de Raad, en wie zegt: ‘Dwaas!’, zal vervallen aan de hel van het vuur.

‘ten onrechte’ uit de Bijbeltekst weggelaten. Toorn is echter op zŪch niet kwaad; zie Mt 21:12; Ef 4:26!

Mt 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

Mt 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen.

Mt 6:13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.[Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Mt 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Tekst gedeeltelijk tussen ‘twijfel-haken’ gezet of ontbrekend. De Textus Receptus (TR) bevat echter deze woorden.

Mt 16:3 And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring.O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye notdiscern the signs of the times?

Mt 16:3 En des morgens: Heden onweer; want de hemel is droevig rood.Gij geveinsden! het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden nietonderscheiden?

Mt 16:3 [En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?]

Mt 16:3 <en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Het aanzien van de hemel weet u wel te onderscheiden, maar kunt u het de tekenen der tijden niet?>

“Gij geveinsden” weggelaten, en het geheel tussen twijfelhaken.

Mt 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there isnone good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Mt 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eťn, namelijkGod. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

Mt 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

Mt 19:17 Hij nu zei tot hem: Wat vraagt u Mij over het goede? Een is de Goede. Als u echter het leven wilt binnengaan, bewaar de geboden.

De Heer antwoordt totaal anders en onwaarschijnlijk in de corrupte versies.

Mt 20:22 But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

Mt 20:22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij begeert; kunt gij de drinkbeker drinken, die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt zal worden? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

Mt 20:22 En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het.

Mt 20:22 Jezus antwoordde echter en zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het.

De woorden over Jezus’ ‘doop’ ontbreken.

Mt 23:14 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

Mt 23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en datonder de schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.

Mt 23:14 [Wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.]

Mt 23:14  (tekst weggelaten)

De tekst tussen twijfelhaken gezet of helemaal weggelaten. De TR bevat ze echter. Te bezwarend voor de katholieke clerus?

Mk 1:2-3 As it is writtenin the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

Mk 1:2-3 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.

Mk 1:2-3 Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Mk 1:2-3 zoals geschreven staat in de profeet Jesaja: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, die uw weg zal bereiden’; 3 ‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van [de] Heer, maakt zijn paden recht’.

De Reformatiebijbels spreken over profeten (meervoud). ZowŤl Maleachi 3:1 als Jesaja 40:3 spreken immers over de bode.

Mk 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

Mk 6:11 En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis.Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sůdom en Gomůrra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan die stad.

Mk 6:11 En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat daarvandaan en schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis.

Mk 6:11 En waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar weg en schudt het stof af dat onder aan uw voeten is, tot een getuigenis voor hen.

Oordeel weggelaten.

Mk 9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

Mk 9:44 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

Mk 9:44 [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.]

Mk 9:44 (tekst weggelaten)

Tussen twijfelhaken of weggelaten. De TR bevat deze tekst.

Mk 13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains.

Mk 13:14 Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting,waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) als dan, die in Judťa zijn, dat zij vluchten op de bergen.

Mk 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort - die het leest, geve er acht op - laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Mk 13:14 Wanneer u nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar het niet behoort, - laat hij die het leest erop letten! - laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen;

De verwijzing naar DaniŽl werd weggelaten!

Lk 2:14 Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

Lk 2:14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Lk 2:14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Lk 2:14 Heerlijkheid zij God in [de] hoogste [hemelen], en vrede op aarde, in mensen van [zijn] welbehagen.

Verminkte weergave!

Lk 2:22 And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to presenthim to the Lord;

Lk 2:22 En toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zijHem de Heere voorstelden;

Lk 2:22 En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen,

Lk 2:22 En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes waren vervuld, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer voor te stellen

Volgens de corrupte vertalingen had de Heer Jezus reiniging nodig!

Lk 2:33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

Lk 2:33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

Lk 2:33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

Lk 2:33 En zijn vader en moeder verwonderden zich over wat over Hem gesproken werd.

De corrupte vertalingen tonen Jozef als de echte vader van Jezus!

Lk 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

Lk 4:4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.

Lk 4:4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.

Lk 4:4 En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: ‘Niet van brood alleen zal de mens leven, <maar van alle woord van God>‘.

Er wordt hier Deut 8:3 geciteerd maar de NBG laat een deel weg en de Telos zet het tussen twijfelhaken!

Lk 4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Lk 4:8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Lk 4:8 En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Lk 4:8 En Jezus antwoordde en zei tot hem: Er staat geschreven: ‘[De] Heer, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen’.

Weglating van de woorden tegen satan.

Lk 9:55-56 But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of man is not come to destroy men’s lives, but to save them.And they went to another village.

Lk 9:55-56 Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om te behouden.En zij gingen naar een ander vlek.

Lk 9:55-56 Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen. En zij gingen naar een ander dorp.

Lk 9:55-56 Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen <en zei: U weet niet van welke geest u bent.>< Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te verderven maar te behouden.> En zij gingen naar een ander dorp.

Andermaal een groot stuk weggelaten of betwijfeld.

Lk 23:42 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

Lk 23:42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.

Lk 23:42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.

Lk 23:42 En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt.

De Godheid van de Heer Jezus wordt aangevallen.

Jh 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

Jh 3:13 En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit den hemel neergekomen is,namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

Jh 3:13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.

Jh 3:13 En niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen <die in de hemel is.>

Corrupte vertalingen reduceren de aanwezigheid van de Heer Jezus liever tot de aarde!

Jh 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship himin spirit and in truth.

Jh 4:24 God is eenGeest, en die Hem aanbidden, moeten Hemaanbidden in geest en waarheid.

Jh 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Jh 4:24 God is eengeest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

God is ‘een Geest’ en niet louter geest!

Jh 9:35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?

Jh 9:35 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende, zeide Hij tot hem: Gelooft gij in de Zoon van God?

Jh 9:35 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen?

Jh 9:35 Jezus hoorde dat zij hem naar buiten hadden geworpen en toen Hij hem gevonden had, zei Hij <tot hem>: Gelooft u in de Zoon des mensen?

Overal waar de Heer Jezus vraagt in Hem te geloven noemt Hij zichzelf de Zoon van God of van de Vader, niet ‘des mensen’.

Hd 1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God.

Hd 1:3 Aan wie Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.

Hd 1:3 Aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Hd 1:3 aan wie Hij Zich ook, nadat Hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen, terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen.

Volgens de NBG is de Heer Jezus niet met ‘duidelijke bewijzen’ verschenen.

Hd 2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne.

Hd 2:30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten.

Hd 2:30 Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten.

Hd 2:30 Daar hij dan een profeet was en wist, dat God hem met een eed had gezworen [ťťn] uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten.

Een belangrijk stuk ontbreekt.

Hd 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation.

Hd 17:26 En heeft uitťťn bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bepaald hebbende de tijden te voren verordineerd, en de grenzen van hun woning.

Hd 17:26 Hij heeft uitťťn enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.

Hd 17:26 En Hij heeft uit ťťn <bloed> [het] hele mensengeslacht gemaakt om op [het] hele aardoppervlak te wonen, terwijl Hij de bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft vastgesteld.

‘Bloed’ ontbreekt. Bedoeld wordt Adam ťn Eva. Zie kanttekening 52 Statenvertaling.

Rm 11:5-6 Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it beof works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.

Rm 11:5-6 Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anders is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anders is het werk geen werk meer.

Rm 11:5-6 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Rm 11:5-6 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar [de] verkiezing van [de] genade. Maar [is het] door genade, dan [is het] niet meer op grond van werken, anders is de genade geen genade meer.

Er ontbreekt een stuk.

Rm 13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and ifthere be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Rm 13:9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Rm 13:9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Rm 13:9 Want dit: ‘U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren’, en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.

Hier ontbreekt een gebod.

Rm 14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.

Rm 14:10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor derechterstoel van Christus gesteld worden.

Rm 14:10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor derechterstoel Gods.

Rm 14:10 Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor derechterstoel van Godgesteld worden

Er is een immens verschil tussen de rechterstoel van Christus (voor gelovigen, 2 Kor 5:10) en die van God (Op 20:11)!

1Ko 11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said,Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.

1Ko 11:24 En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam,dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

1Ko 11:24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

1Ko 11:24 en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor u is; doet dit tot mijn gedachtenis’.

Dit belangrijke gedeelte weggelaten!

1Ko 11:29 For he that eateth and drinkethunworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord’s body.

1Ko 11:29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

1Ko 11:29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.

1Ko 11:29 Want wie eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, als hij niet het lichaam <van de Heer>onderscheidt.

Op ‘onwaardige’ wijze eten, en het lichaam ‘des Heeren’ worden weggelaten.

1Ko 15:47 The first manis of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.

1Ko 15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de Hemel.

1Ko 15:47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.

1Ko 15:47 De eerste mens is uit [de] aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit [de] hemel.

De positie en Godheid van de Heer Jezus wordt in de corrupte versies hier niet onderschreven.

Gl 3:1 O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?

Gl 3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde?

Gl 3:1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

Gl 3:1 O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, u wie Jezus Christus als gekruisigd voor ogen werd geschilderd?

De ‘waarheid gehoorzaam zijn’ wordt hier letterlijk geweld aangedaan door dit gedeelte te wissen uit de tekst.

1Tm 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness:God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

1Tm 3:16 En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot:God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1Tm 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

1Tm 3:16 En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in [het] vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien door [de] engelen, gepredikt onder [de] volken, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.

In de corrupte versies is Jezus Christus niet God. Men spreekt daar louter van “Hij” of “Die” en dat is eigenaardig. De vertalers van “Het Boek” voelden dat aan en zetten daar “Christus”. Dat klopt dan tenminste taalkundig, maar dan wel geheel naast de grondtekst van de Schrift. Het is niet minder dan God die geopenbaard werd in het vlees: Joh 1:1,14.

Jk 5:16 Confess yourfaults  one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

Jk 5:16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel.

Jk 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Jk 5:16 Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Zonde begaat men tegen God, die Hij alleen kan vergeven. De Textus Receptus spreekt van paraptůmata: misstappen, fouten.

1Pt 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.

1Pt 2:2 En, als nieuwgeboren kinderkens, weest zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen

1Pt 2:2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

1Pt 2:2 Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis.

De onbijbelse toevoeging dat wij door werken zalig kunnen worden! De KJV heeft ook wel een toevoeging ‘of the word’ maar die is als (bijbels correcte) verduidelijking bedoeld.

Op 14:5 And in their mouth was found no guile: for they are without fault before the throne of God.

Op 14:5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor de troon van God.

Op 14:5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

Op 14:5 En in hun mond is geen leugen gevonden, <want> zij zijn onberispelijk.

‘want’ en ‘voor de troon van God’ worden weggelaten.

Op 21:24 And the nations of them which are saved shall walk in the light of it: and the kings of the earth do bring their glory and honour into it.

Op 21:24 En de volken,die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in haar.

Op 21:24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar.

Op 21:24 En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar.

Corrupte vertalingen maken het een stuk gemakkelijker om gered te worden!

 

Terug naar begin

Overzicht corrupties in het OT.

Ook Oudtestamentische Schriftplaatsen werden verminkt. Hierna enkele voorbeelden:

KJV 1611

SV

NBG 1951

Gn 47:31 And he said, Swear unto me. And he sware unto him. And Israel bowed himself upon the bed’s head.

Gn 47:31 En hij zeide: Zweer mij! en hij zwoer hem. En IsraŽl boog zich aan het hoofd van het bed.

Gn 47:31 Daarop zeide hij: Zweer het mij dan. En hij zwoer het hem. En IsraŽl boog zichaanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed.

Toevoegsel.

Ex 12:5 Your lamb shall be without blemish, a male of the first year: ye shall take it out from the sheep, or from the goats.

Ex 12:5 Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.

Ex 12:5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stukkleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten.

Het lam verwijst naar het Lam Gods!

Ps 8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

Ps 8:6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?

Ps 8:6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijkgemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

De status van de mens is die welke vermeld wordt in de Reformatiebijbels, en niet hoger.

Ps 12:6-7 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

Ps 12:7-8 De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.

Ps 12:7-8 De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Gij, Here, zult ze gestand doen, ons altoos beschermen tegen dit geslacht.

Het woordje ‘hen’ verwijst in de Reformatiebijbels naar de ‘redenen des Heeren’!

Mi 5:2 But thou, Bethlehem Ephratah,though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.

Mi 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in IsraŽl, en Wiensuitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Mi 5:1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over IsraŽl en wiensoorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Corrupte bijbels zeggen dat de Heer Jezus een ‘oorsprong’ had en niet eeuwig is.

Zc 9:9 Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.

Zc 9:9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig,en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Zc 9:9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig enzegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.

Geen Heiland in de besmette bijbels!

Zc 13:6 And one shall say unto him, What arethese wounds in thine hands? Then he  shall answer, Those with which I was wounded inthe house of my friends.

Zc 13:6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmee ik geslagen ben, in het huis van mijn liefhebbers.

Zc 13:6 En als men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden.

In de NBG kan je niet meer bemerken dat het om de Heer Jezus gaat!

 

 

Zie meer in: De Corrupties in de NBG-vertaling:  DOC  of  PDF

 

Over de ketterijen van Westcott & Hort, grondleggers van vele moderne vertalingen:

http://www.picknowl.com.au/homepages/rlister/wh/wh8.htm

http://www.mag-net.com/~maranath/ttt.htm, vertaald in het Nederlands: http://users.skynet.be/fa390968/_WestcottHort_CJCarter_NL.doc

 

Over de authenticiteit van de laatste 12 verzen van Markus:

http://users.skynet.be/fa390968/_Markus16.doc

 

Over de authenticiteit van het ‘Comma Johanneum’ (1 Joh 5:7-8):

http://users.skynet.be/fa390968/_CommaJohanneum.doc.

 

Over de authenticiteit van de perikoop ‘De Adultera’ (Joh 7:53 - 8:1-11)

         http://www.verhoevenmarc.be/_adultera.doc

 

(De DOC-versies zijn ook downloadbaar als PDF op mijn sites)

 

 


E-mail:                                     verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:                   www.verhoevenmarc.be of  users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de             Nieuwste Artikelen

 

Terug naar begin

Copyright © 2011 Marc Verhoeven, www.verhoevenmarc.be. Alle rechten voorbehouden.