Illuminatie versus Bijbelse symboliek. Deel 2: de Piramide en de Hoofdsteen.

 1. Ter inleiding.
 2. De piramidevorm.
 3. De zwevende steen.
 4. Het gebouw dat piramide heet.
 5. Piramide; een geestelijk huis.
 6. Gelijkvormig aan Christus.
 7. De mystiek van de piramide & Orion.
 8. Luciferiaanse leer tegenover de Bijbelse leer over de uiterste Hoeksteen.
 9. Het alziend oog.

Ter inleiding.

Het Illuminatie symbool, de piramidevorm met een alziend oog erboven, kent u waarschijnlijk wel. Het is hťt symbool dat prijkt op het meest toegankelijke betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika. Het “One Dallar” biljet.

Het is het biljet dat vrijwel iedere Amerikaan weleens in zijn handen heeft gehad. Zelfs de aller armsten van Amerika hebben dit biljet wel eens gehad, al was het als aalmoes voor een bedelaar. Hier is uiteraard over na gedacht. De piramide wordt onderaan voorzien van een banner met de boodschap, in het Latijn: “Nieuwe Wereld Orde”. Maar hoe zit het eigenlijk met die piramide? Is ook dit symbool, net als de obelisk, een uit de Bijbel afkomstig symbool? En zo ja, welke overdrachtelijke betekenis heeft de piramide dan? Dat onderzoeken we in deze studie.

Terug naar begin

De piramidevorm.

De piramide is eigenlijk een bijzondere vorm. Omdat je er drie verschillende vormen in herkent. De eerste is de vorm die we van het zijaanzicht waarnemen, namelijk de driehoek.

De drie is de typologische betekenis van de belofte. Als u daar meer over wilt lezen, dan verwijs ik u graag naar de bedelingenleer studie over de derde bedeling, namelijk die van de belofte, waar u ook meer informatie vindt over het getal drie.

 

De tweede vorm die we in de piramide tegenkomen is de onderkant. Daar vinden we een vierkant dan wel een vierhoek.

In de Bijbel komen we nogal eens tegen, waarneer gesproken wordt over iets dat de hele wereld aangaat, dat het betrekking heeft op “de vier hoeken der aarde” In bijvoorbeeld Opb.20:8 lezen we die term.

En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

 

De vier is dan in de Bijbel ook de typologische aanduiding van de zienlijke, tastbare wereld. Wilt u daar meer over lezen, dan verwijs ik u naar de studie van de bedelingenleer, deel 4, de bedeling der wet.

De laatste vorm die we tegenkomen in de piramide, is de piramide in haar geheel. Als we alle hoeken optellen, tellen we vijf. De piramide is dus een vijfhoek.

De vijf is in de Bijbel de typologische aanduiding voor de onzienlijke wereld, de verborgenheid. Als u daar meer informatie over wilt lezen, verwijs ik u graag door naar de studie van de bedelingenleer, nummer vijf, de bedeling der verborgenheid.

 

Terug naar begin

De zwevende steen.

De piramide die we binnen de Illuminatie tegenkomen is vaak eentje die niet af is. De Engelsen noemen deze piramide daarom dan ook: “The unfinished pyramid”. Dat komt omdat de bovenste steen niet vastzit, maar er los boven zweeft. Misschien is het nieuw wat ik nu schrijf, maar die bovenste steen, komen we in de Bijbel een aantal keer tegen, met verschillende benamingen. 

Als eerste noem ik de Hoeksteen.

Ef.2:20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen

1Petr.2:6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Een hoek is altijd het uiterste van het bouwwerk. En een hoeksteen is een kapiteel, een hoofdsteen en een bovenste steen. Het sluitstuk van het bouwwerk, geplaatst op de meest hoge en daarmee verheven plaats van het bouwwerk. Daarom lezen we in de bovengenoemde verzen dat “Hoeksteen” geschreven is met een “CAPSlock” H. Leuk om even te noemen; Kapiteel en Capslock zijn afkomstig van “kop” dat hoofd betekent. Daarom spreken we in het Nederlands over een hoofdletter en de Engelsen over een Capital. Die Hoeksteen, met een hoofdletter is dus het hoofd van het bouwwerk. En waar is het hoofd altijd geplaatst? Boven op!!! 

Die Hoeksteen is natuurlijk Christus Jezus. Want lezen we in 1Petr.2:6 dat het geloof in Die Hoeksteen, je niet zal beschamen. Verder komen we de hoeksteen ook nog tegen in het Oude Testament. Want Petrus citeerde immers Jesaja.  

 1. Job 38:6 Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?
 1. Jes.28:16 Daarom, alzo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.
 1. Zach.10:4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen.

Verder komen we deze Hoeksteen, hetzij anders verwoord, nog tegen in de onderstaande verzen. 

 • Zach.4:7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!
 • Ps.118:22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
 • Matt.21:42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

 

Even een zijspoor. We lezen enerzijds over de hoek en anderzijds de steen. Maar waarom is het gebouw gebouwd van steen en niet van goud? Of van een ander materiaal? Dat komt omdat Christus in de Bijbel wordt vergeleken met de steen.

1Petr.2:4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

En als Christus de Levende Steen is, dan weten we ook hoe Zijn Koninkrijk eruit ziet. In DaniŽl 2 lezen we over het beeld dat de op elkaar volgende wereldrijken voorstellen. Elk wereldrijk wordt vergeleken met een materiaal.

Dan.2:31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk. 32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; 33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

Nadat DaniŽl het beeld uit de droom heeft beschreven, gaat hij verder met het einde van het beeld. 

34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. 

In ons jargon, noemen we dit, mijns inziens terecht, het Koninkrijk van de Steen. Daarmee verwijzen we naar deze Steen uit DaniŽl 2, naar de Levende Steen uit 1Petr.2:4 en natuurlijk de uiterste Hoeksteen.

Terug naar begin

Het gebouw dat piramide heet.

Piramiden associŽren wij met Egypte. Dat is in zekere zin terecht, omdat de belangrijkste of bekendste piramiden in Egypte te vinden zijn. Maar ook op andere plaatsen in de wereld vinden we piramiden. Voor zover ik heb nagegaan komt het woord piramide in de Bijbel niet voor. Het is dus niet een Koninklijke residentie van Farao. Wat we wel lezen als naam voor de Koninklijke residentie van Farao is de term “huis van Farao”.

Gen.12:15 Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao.

 

Maar het huis van Farao is geen piramide! Volgens de schoolboeken zouden het graftombes zijn. Die idee is gestoeld op het feit dat in de piramiden sarcofagen zijn gevonden met de gemummificeerde lichamen van Farao’s. Ik denk dat die idee wel heel erg kort door de bocht is. Daarin word ik bijgestaan door opvattingen van wetenschappers, zoals John Anthony West, onafhankelijk Egyptoloog en John Dering. Ook zij zeggen dat het de grootste onzin is, om te zeggen dat piramiden zijn gebouwd voor het doel om doden te begraven. “Een tombe is het dus absoluut niet. Het is een wild en veel te kortzichtige conclusie, waarbij men verzuimd verder te kijken dan hun neus lang is.” 

Wat het niet is, denk ik wel te weten. Maar wat het wel is, is mij en velen met mij ook niet helemaal duidelijk. Het heeft in ieder geval te maken met godsdienst, priesterschap en geheimen (dat zijn verborgenheden) die alleen bekend waren voor degenen die in de piramiden mochten komen.

 

Terug naar begin

Piramide; een geestelijk huis.

Maar als ik dit opsom, kom ik direct uit, Bijbels gezien, bij Christus en de Gemeente. Want Christus is Die bovenste Hoeksteen of Hoofdsteen. Het Hoofd van het gebouw om het zo maar te noemen. En als we dan nog even terug gaan naar 1Petr.2 dan lezen we dat dat zo is.

1Petr.2:4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Dit vind ik altijd zo leuk! In vers 4 gaat het over de Levende Steen, Christus en in vers 6 gaat het over een uitersten Hoeksteen, ůůk Christus. En daartussen staat gewoon dat wij, Christenen, levende stenen zijn en dat wij collectief ťťn lichaam vormen, dat ditmaal een geestelijk huis wordt genoemd. Dat is Bijbels gezien ook de enige volgorde. Christus is namelijk het fundament waarop het huis is gebouwd (1Kor.3:11). Op dat fundament staat Gods gebouw (1Kor.3:9), waarvan wij levende stenen zijn. En de meest hoog verheven en laatste steen is de Hoeksteen, namelijk Christus.

We weten misschien niet precies waartoe de piramiden toe dienden, maar zoals ik het Bijbels zie en daarover straks meer, lijkt het mij dat Gods gebouw, waarvan Christus de uitersten Hoeksteen is, een piramide is. Ik schreef in hierboven dat piramide te doen hadden met priesterschap en met geheimen. Als we dat naast het vers leggen waar staat dat wij levende stenen zijn, zien we een opmerkelijke overeenkomst.

Bestaande piramiden

De Bijbelse piramide

Het heeft in ieder geval te maken met godsdienst,

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, (dat is de tempel, waar men komt voor de dienst aan God)

 

priesterschap

tot een heilig priesterdom,

en geheimen (dat zijn verborgenheden) die alleen bekend waren voor degenen die in de piramiden mochten komen.

om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. (Geestelijke offeranden zijn niet zichtbare offeranden. Geest, hemel, vijfde bedeling slaan op de verborgenheid. Dus dat wat geheim is!)

 

Terug naar begin
 

Gelijkvormig aan Christus.

Maar kan het dan niet zo zijn, dat we geen piramide zijn, maar een gewoon huis? Daarvoor moeten we kijken naar de vorm.

 

De uiterste hoeksteen zou in het eerste plaatje het complete dak betreffen. Dat is op zich mogelijk. Maar de vorm van het gebouw verandert dan. Dan heb je boven een losse driehoek en onder een vierkant. Het grote euvel zit hem in het feit dat de Bijbel ons op talloze Schriftplaatsen leert dat wij ťťn in Christus zijn. Dus als je de hoeksteen legt op het geheel daaronder, blijft de vorm van de hoeksteen gelijk aan hetgeen ermee verbonden wordt. Is de hoeksteen een driehoek, zoals bij de piramide en wordt deze gelegd op de rest van het gebouw, dan blijft het een piramide, maar dan wat groter. Is de hoeksteen een vierkant dan zou deze, wanneer het geplaatst is op het onderstel een grotere vierkant moeten vormen, om te voldoen aan de eis dat het ťťn gebouw is en daarmee ťťn vorm heeft. Want in 1Petr.2:5 staat dat wij levende stenen zijn. Dat wil zeggen dat wij gelijkvormig zijn aan Christus, Die de Levende Steen is. Dus gelijk qua vorm is heel belangrijk. Dat lezen we ook bijvoorbeeld in Fil.3:21

Fil.3:21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 

Daarom houd ik het er op, dat de beste uitbeelding die wij kennen voor het onderstel van de Hoeksteen de piramide is. Zodat de Hoeksteen, met de levende stenen ťťn vorm zijn en blijven en natuurlijk doordat Christus de Hoeksteen is, wij met de Hoeksteen Hem gelijkvormig zijn geworden!

 

Terug naar begin

De mystiek van de piramide & Orion.

De bekendste piramiden zijn die van Gizeh. Daar staan twee grote en een kleinere vlak bij elkaar. Ze zijn vermoedelijk gebouw rond 2500 voor Christus. De bouwwerken zijn sowieso al fabelachtig.

Die piramiden bestaan uit 2.000.000 stenen. Elke steen weegt wel 2500 kilo. En daar komt nog eens bij dat die 2.000.000 stenen in 23 jaar op z’n plaats zijn gebracht. Een kort rekensommetje leert dat dat betekent 1 steen per 2 minuten. Dat is zo’n razend tempo. Dat lukt ons vandaag de dag nog niet eens met hijskranen et cetera.

De stand van de piramiden ten opzichte van elkaar, komt exact overeen met de stand van de “riem van Orion”. Dit zijn ook drie sterren. Daarvoor was het noodzakelijk dat de piramidebouwers kennis hadden van de constellaties. En dan kom ik altijd uit bij Gen.6:4 en 5, namelijk de ancient aliens, de reuzen, de nephilim.

Gen 6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. 5 En de Heere zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

En veel minder belangrijk, maar wel veel explicieter het apocriefe boek Henoch. In Henoch 8:3 en 4 staat ongeveer hetzelfde als in Gen.6. Namelijk:

Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal (onderwees) astrologie, Kokabel de constellaties, EzekweŽl de kennis van de wolken, ArakwiŽl de tekenen van de aarde, SamsiŽl de tekenen van de zon, en SariŽl de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel...

De kennis die de piramidebouwers van de constellaties hadden, hebben zij gekregen volgens dit apocriefe boek van de zondige engel Kokabel. Zelf vul ik dan ogenblikkelijk in, maar dat hoeft u niet te doen, dat die zondige engelen, waarvan expliciet in Gen.6:4 staat dat deze ook na de zondvloed nog reuzen hebben verwekt, een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in de bouw van deze megalomane bouwwerken. Mensen kunnen stenen van 2500 kilo niet optillen, reuzen misschien wel. Mensen kunnen stenen van 2500 kilo niet laten zweven, zondige engelen wel. En ga zo maar door. Dit is een visie van mijn kant. 

Orion komt in de Bijbel voor. Job.9:9, 38:31, Amos 5:8. Ook in Jesaja 31:10 vinden we het Hebreeuwse woord voor Orion, maar is vertaalt met gesternten. In een bijzondere Bijbelstudie over de typologische betekenis van de sterren, van broeder Ab Klein Haneveld, vond ik deze uitleg over Orion. Waar eerst nog wordt ingegaan op het sterrenbeeld stier, waar Orion deel van uit maakt.

De Stier is een uitbeelding van Christus met Zijn gemeente, Die uitgaat om te heersen en recht te spreken (Openbaring 22 : 12; 1 Korinthe 6 : 2, 3). Van het zevengesternte wordt in de mythologie gezegd, dat het zeven maagden waren, die door Orion bemind werden. Ze werden veranderd in zeven witte duiven. De overdrachtelijke betekenis wijst naar de gemeente: maagd = volmaakt in Christus; duif = Heilige Geest; zeven wijst op zeven gemeenten, voltooiing. Orion = het Licht, dat verschijnen zal.

Deuteronomium 33 : 16, 17: Jozef vergeleken met os/oeros. Jozef kreeg eerstgeboorterecht (later: EfraÔm) en werd koning in Egypte. Beeld van de Heer, Die na Zijn vernedering als Heerser over de wereld zal terugkeren. 

Psalm 44 : 5, 6

5 Gij Zelf zijt mijn Koning, o God! gebied de verlossingen Jakobs.

6 Door U zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten;

in Uw Naam zullen wij vertreden, die tegen ons opstaan. 

Orion wordt in de Bijbel genoemd in dezelfde teksten als het zevengesternte. Het Hebreeuwse woord is kesiel = sterke man, held of reus. De Latijnse naam is af te leiden van het Hebreeuwse woord "oor" = licht. Orion = het komende Licht (Jesaja 9 : 1). Orion werd oorspronkelijk als Oarion gespeld. Orion wordt afgebeeld met een knots in de rechterhand en een kop van een leeuw in de linker. Hij draagt een zwaard aan zijn gordel. De voet is boven de vijand (Lepus) gesteld.

 

Terug naar begin

Luciferiaanse leer tegenover de Bijbelse leer over de uiterste Hoeksteen.

Niet zo verwonderlijk is het dan, dat we het zevergesternte tegenkomen op de tracing boards van de Vrijmetselarij. Net als de piramide met de uiterste Hoeksteen bij de Illuminatie. Of de Obelisk, zoals ik in de voorgaande studie uiteen heb gezet. Het gaat erom dat zij die de Luciferiaanse doctrine aanhangen, door satan worden misleidt. Satan verdraaid de waarheid, zodat alleen de leugen overblijft. Zo worden verborgen, Gemeentelijke en Bijbelse waarheden over de positie van Christus (als Die levende Hoeksteen) vervangen en wordt die plaats toegeschreven aan de engel van het licht, namelijk Lucifer. Dat is de satan! 

Dus de werkelijke betekenis van deze piramide is Christus is het Hoofd van de Gemeente. Met Christus als Hoeksteen zijn wij Hem gelijkvormig geworden, hetgeen slaat op onze verheerlijkte lichamen, die we zullen ontvangen ter gelegenheid van de Opname van de Gemeente. Dit symbool spreekt dus over onze Gemeentelijke positie met Christus in de Hemel. Een hogere positie is er in de hele schepping niet te vinden.

Terug naar begin

Het alziend oog.

Nog heel kort. Ik was het bijna vergeten. De Hoeksteen wordt binnen de Illuminatie “het alziend oog” genoemd en wordt door de Vrijmetselarij ook genoemd “de grote architect”. Ook het alziend oog is Christus. Oog is in de Bijbel de typologische betekenis van geest. Daarom is de Hoeksteen Zelf een piramide, een vijfhoek. Want vijf slaat op verborgen dingen, zoals de geest onzienlijk is!

Het oog van de Here God komen we meen ik zo’n elf keer in de Bijbel tegen. Met name in EzechiŽl. De meeste verzen hebben ongeveer deze strekking:

Ez.7:9 En Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; Ik zal u geven naar uw wegen, en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn; en gijlieden zult weten, dat Ik de Heere ben, Die slaat.

Het oog dat alles ziet. Het heeft ook met oordeel te maken, zoals we ook hier lazen. Het alziende, alles bespeurende komen we ook tegen in Openbaring.

Opb.2:23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.

Christus is Degene Die de harten en nieren onderzoekt. En dat wordt afgesloten met loon naar werken. Dat is oordeel, maar dan positief gezien. Wat ontvangen wij dan? Vers 28 zegt: En Ik zal hem de morgenster geven.

 

Goed, daar laat ik het eerst even bij. Misschien nog een vervolg, maar misschien ook niet.

 

Gods zegen toegewenst, 

Melle Velema.

 

Terug naar begin