De vraagbaak is er voor iedereen. Er staat zoveel informatie op deze site, je kunt zo worstelen met bepaalde onderwerpen en wat is nou waar en wat niet? Stuur je vraag naar eindtijdinbeeld@gmail.com, met het onderwerp "vraagbaak". Stel je vraag, daarna zal ik je vraag beantwoorden en beide op deze site plaatsen, zodat men weer wijzer kan worden van je vraag en het antwoord. Indien ik je vraag niet kan beantwoorden, zal ik je terug mailen. (publicatie onder voorbehoud van auteur.)

Opname Hemelse dimensie Eindtijd De "oude dagen" & Ufo's Overig

Back to Top


Waarom houdt God Zich niet aan het gebod: "Gij zult niet doodslaan"?

Er staat in de 10 geboden, Gij zult niet doden. Toch lees ik dat God opdracht geeft om soms een heel volk om te brengen, mannen vrouwen en kinderen. Gaat God hier dan niet tegen Zichzelf in?

Gij zult niet doden! Eigenlijk geef je al het antwoord. Want de mens mag niet doden van de Here God, maar de uitzondering op die regel is als het een opdracht van God is. Zelfs als het een heel volk, met vrouwen en kinderen betreft.

Ik snap dat het wat tegenstrijdig lijkt, maar als je de Schriftplaatsen opzoekt waar een slachting plaatsvindt, dan wordt eigenlijk al snel duidelijk waarom de Here niet wil dat die mensen leven. Twee redenen die de Bijbel noemt waarom de Here een uitzondering maakt op die regel zijn deze:

 1. God strijd tegen Bašl (satan). De volkeren die verslagen worden vereren Bašl en dat komt het hele oude testament naar voren.
 2. God strijd tegen de nakroost van gevallen engelen (satan’s engelenmacht), daarbij moet je denken aan de Enakieten, de Moabieten, Emieten en de RaphaÔeten. http://eindtijdinbeeld.nl/Nephilim%20en%20hun%20toekomst%20-%20Bijbelstudie.htm

Het grote verschil zit hem in dat de ene mens de andere niet mag doden. Maar dat God in de strijd tegen de satan wel mensen toestaat te doden. Het mooiste voorbeeld daarvan is David die Goliath versloeg. Goliath was een half mens, een bastaard namelijk. Hoe de Here met deze zaak omgaat is verder te lezen op deze site. Zie de blauwe link hierboven.

 

Back to Top


Is de olieramp de profetische vervulling van Opb. 8:8?

hoe denkt u over de olieramp, sommige mensen halen n.a.v. de ramp de Bijbeltekst aan van Openbaring 8 vers 8,  "1/3 deel van de zee kleurde met bloed" , hoe denkt u hierover?

Voor wat betreft de zee die in bloed veranderd (Opb 8:8), ik geloof dat de huidige olieramp iets anders is dan waar Openbaring over spreekt. Waar Openbaring over spreekt is Gods toorn. De toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid (ongeloof) en is niet bedoeld voor het Lichaam van Christus dat nu nog op aarde is. Met andere woorden, Openbaring 8:8 kan vandaag niet bezig zijn, omdat u en ik hier nog zijn. 

De Bijbel spreekt over de tijden en gelegenheden in Hand.1:7. Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; Daarvan wordt uitdrukkelijk gezegd dat de Vader de tijden (chronos) in Zijn eigen macht heeft gesteld. Ik wil hier alleen maar mee zeggen dat chronologie voor God de Vader belangrijk is en daarmee dus ook voor ons. En voor wat betreft chronologie geloof ik met heel mijn hart, en draag dat ook uit, dat eerst de Gemeente moet worden Opgenomen, voordat we in Opb. 6, 7 en 8 aankomen.

 

Back to Top


In april schreef u over een mogelijke opname op 18 of 22 juni, er is niets gebeurd.

Ik denk dat veel christenen teleurgesteld raken als een datum weer niet uitkomt, en eigenlijk is het voor een mens toch onmogelijk de datum te berekenen, maar misschien wel het jaar.

Er is inderdaad niets gebeurt op de genoemde datum. Het noemen van data is ook niet bedoeld om mensen teleur te stellen, maar waakzaam te houden en hun leven te richten op de belofte die Christus ons gaf, namelijk de verlossing van ons lichaam. Christus houdt Zich aan Zijn belofte. Ik geloof dat we wel zouden kunnen weten wanneer het zover is. En het jaar dus ook.

Maar op dit moment houd ik enigszins een slag om de arm, als het gaat om het jaar, dan wel de datum. Ik snap uiteraard wel dat mensen teleurgesteld raken en als dat door mijn toe doen is veroorzaakt dat spijt me dat.

 

Back to Top


 

Hoe denk jij over de datum 21-12-2012 , het einde van de mayakalender?

De diverse profetieŽn over 21-12-2012 zijn satanisch van oorsprong. Dan weten we in ieder geval dat het voor Christenen niet schrikbarend hoeft te zijn. De Maya's spreken niet over een definitief einde, maar over een overgang naar het Aquarius-tijdperk. In EzechiŽl 28:3 lezen we nog wel iets opmerkelijks over de satan. Daar lezen we dat hij wijzer is dan DaniŽl, omdat "zij" hem niets dat toegesloten was verborgen hebben gehouden. In het Bijbelboek DaniŽl lezen we ontzettend veel over de eindtijd. Er staan veel profetieŽn in die toegesloten moesten worden tot de eindtijd (Dan. 12:4). Maar deze kennis en uitleg waren en zijn voor de satan gewoon toegankelijk.

Ik geloof dat de satan op basis van zijn kennis, waarover in de Bijbel op meerdere plekken over wordt gesproken, mensen profetieŽn heeft gegeven over 2012. Satan denkt dat het dan zijn tijd is. We zullen het zien. En zo ja, dan vanuit de Hemel! 

Voor meer info: 2012 & Christen-zijn.

 

Back to Top


Wanneer denkt u dat de antichrist zich zal openbaren, en heb je ook een idee wie dat zou kunnen zijn ?

De antichrist is niet iemand die wij nu van televisie kennen, denk bijvoorbeeld aan Obama, Bin Laden, Balkenende of wie dan ook. De Bijbel geeft vrij duidelijk aan wie hij is, wat hij is en zijn zal. Ik heb er twee jaar geleden een artikel over geschreven, namelijk deze: http://eindtijdinbeeld.nl/de_antichrist.htm 

In de Johannes brieven vinden we de term "antichrist". Daaruit kun je het volgende opmaken:

 1. De antichrist wordt in verband gebracht met het laatste uur.

 2. De antichrist is een leugenaar, die de Zoon loochent.

 3. De antichrist loochent dat Jezus in het vlees is gekomen.

 4. De antichrist is nu al in de wereld.

 5. De antichrist zal komen.

 6. De antichrist die nu al in de wereld is, is geest.

Dus… de antichrist die komt is mens en is nu nog geest (dus niet zichtbaar!) Zie ook 2 Thess. 2 waar gesproken wordt enerzijds over de openbaring (dat betekend zichtbaar worden / verschijnen) en anderzijds over verborgenheid (nog niet zichtbaar). 

De antichrist is de satan zelf, hoe gek het ook moge klinken, in een eigen lichaam. Satan is een engel en engelen verschijnen (openbaar worden) als mannen in de Bijbel. Zij maken dus voor de gelegenheid hun eigen lichaam aan. Maar in tegenstelling tot alle Bijbelgedeelten waar de mannen of zonen Gods voor zeer korte tijd zichtbaar waren en niet langer dan strikt noodzakelijk, zo zal de satan gebonden worden in dat lichaam en niet terug kunnen keren in zijn verborgen positie.

U mag hem Maitreya noemen. Maar wilt u echt Bijbelvast zijn, dan is de antichrist gewoon de satan.

 

Back to Top


 

Weet u wat er na de Opname gaat gebeuren met de huisdieren die achterblijven?

Huisdieren gaan volgens mij niet mee. In de Bijbel komen we veel dieren tegen. Sommigen zijn een uitbeelding van Christus (Lam Gods, de Leeuw van Juda) en anderen van weer iets anders. In de Bijbel komen we ook dieren tegen die door de Here God worden gebruikt. Dat kun je letterlijk nemen, zoals de ezel waarop de Here Jezus zat tijdens de intocht in Jeruzalem, maar ook een ezel die sprak tegen BŪleam (Num. 22).

Maar voor de toekomst van de dieren... Is er een kattenhemel of hondenhemel? Waar gaan ze heen als ze dood zijn? Daarvoor ga ik even met u terug naar de schepping. In Gen. 1 lezen we in de verzen 20, 21, 24 en 30 over dieren als "levende zielen". Het woordje ziel heeft hier de betekenis van "wezen(s)".

Vervolgens lezen we in Gen. 7:21 en 22 (zondvloed) dat alles wat leefde, de geest gaf.

In het Hebreeuws staat er "Ruwach Neshaw Maw". Ruach is adem / geest en Neshaw Maw is de Levensgeest die de Here bijvoorbeeld in Adams neusgaten blies. De Levensgeest in ieder mens is van de Here God. Hij is daar de eigenaar van en de mens krijgt het gratis en zou daarom zijn leven in dienst stellen voor Degene aan Wie hij het leven heeft te danken. Maar goed, om niet te veel uit te wijden ga ik naar de dieren. Dieren zijn een levende ziel, maar in hoeverre zij Gods levensgeest hebben ontvangen weet ik niet. Zowel mens als dier hebben een eigen geest, dat is dat woordje Ruwach. Een mens heeft naast zijn geest ook Neshaw Maw, namelijk Gods Levensgeest. Ik ken maar ťťn Bijbelgedeelte dat spreekt over de toekomst van dieren, namelijk Prediker 3. 

Pred. 3

19 Want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. 20 Zij gaan allen naar ťťn plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weer tot het stof. 21 Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? 22 Daarom heb ik gezien, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is zijn deel; want wie zal hem daartoe brengen, dat hij ziet, hetgeen na hem geschieden zal?

In beide gevallen wordt hier gesproken over de adem, dat is exact hetzelfde woord voor geest, namelijk Ruwach. Het vlees, zegt Prediker in vers 20, gaat naar ťťn plaats, namelijk het keert terug tot stof. En de geest van de mens gaat naar boven en dat van de beesten gaat in de aarde. De idee is volgens mij en ik weet niet of het antwoord bevredigend is, dat de geest van de mens bij zijn sterven blijft, in de hemel of in de hel, en de geest van een dier verdwijnt. Extra argumentatie daarvoor is,

1.    het vlees verdwijnt ook in de aarde en wordt ook tot niets (stof).

2.    Bijbel maakt hiŽrarchisch onderscheid tussen mens en dier. (Gen.)

En in Prediker 3:22 lezen we wat het verschil is en waarom. Want eindigt vers 22 met, volgens mijn inzicht, hetgeen na hem geschieden zal. Voor de mens is er iets na hem, want zijn geest gaat naar boven als hij sterft.

 

Back to Top


Wanneer staan gelovige mensen, die in de 1000 jaren hebben geleefd, weer op uit de dood?

Ik heb een vraag over het bekende gebeuren van het Duizendjarig Rijk, er wordt van uit gegaan dat de Here Jezus hier op aarde regeert. Die mensen die in die tijd leven die moeten nog steeds tot bekering komen van hun zonden. Deze mensen gaan dan een keertje dood die de Here kenen. De vraag is wanneer staan deze gelovige mensen weer op uit de dood?, en wanneer krijgen die mensen die nog over blijven tot het einde van het Duizendjarig Rijk een nieuw lichaam?

In het 1000 jarig vrederijk bestaat er dood. Dat is in ieder geval te concluderen uit Opb.20, waar duidelijk wordt beschreven dat na de duizend jaren en de overwinning op de satan, de dood en de hel worden weggedaan. Het antwoord op je vraag valt te lezen in Jes.65:20 waar staat: 

         Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

 

De zin bestaat eigenlijk uit twee delen. Namelijk:

1.    Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;

2.    want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

In het eerste deel wordt duidelijk gemaakt dat er geen jonge baby’s zijn, wat dat ook moge betekenen. En dat er geen oude mannen zijn, die hun dagen niet kunnen vervullen. Tweemaal ontkennend wil zeggen: er zijn dus wel oude mannen hun dagen zullen vervullen. Vervullen tot wat? Nou ik denk tot het einde van die 1000 jaren. Daar kom ik straks weer op terug. 

Het tweede deel bestaat ook weer uit twee delen, die, als je ze onder elkaar zet, synoniemen blijken te zijn. Lees maar:

1.    een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde,

2.    een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

 

Hoe komt de jongeling te sterven? Doordat hij zich niet onderwerpt aan Jezus Christus, Die Koning de koningen en Heer der heren is. Ik denk niet dat dit slaat op een doodstraf die door de Here Jezus is ingesteld. Temeer omdat er bij staat dat hij, die zondaar dus, vervloekt zal worden. De uitwerking van die vloek beŽindigt het leven. 

Zo kom je dus, net als in onze tegenwoordige tijd uit op twee categorieŽn. 1 de gelovige die met Christus leeft en dus Zijn Leven ontvangen heeft en 2 de ongelovige die op 100 jarige leeftijd nog jong is, die niet het Leven van Christus heeft en daarom zal sterven, wat een vervloeking op zichzelf is natuurlijk.

Ik denk dat het in de 1000 jaren mogelijk is, om niet te sterven, mits je Christus Jezus, hťt Leven hebt ontvangen. 

Opstanding uit de dood: De zondaar zal voor de grote witte troon verschijnen (Opb.20) en belanden waar de dood en de hel ook zijn. De gelovige, zal mogelijk niet sterven in de 1000 jaren, maar wel voor de grote witte troon verschijnen. Zijn eind bestemming is de beloofde nieuwe aarde.

Back to Top


Aliens die sex hebben met vrouwen. Hoe zit dat?

Ik heb je artikelen over aliens en UFO's gelezen.
Duidelijk dat satan altijd heeft geprobeerd het DNA van de mens binnen te dringen om op die manier de mens en schepping van binnenuit te vernietigingen, te vergiftigen. Ik geloof ook dat de 'geweldigen van de voortijd' en de later de reuzen in Kanašn, dergelijke verworden mensen zijn geweest. Dit kan zeker ook de reden geweest zijn dat God door middel van de zondvloed een einde maakte aan de verwording van de mens. Daarmee is de zondvloed niet ten eerste een straf, maar een genade-daad om het kwaad te stuiten.
 
Wonderlijk vind ik wel hoe de 'bevruchting' plaats zou vinden. Immers demonen hebben geen lichaam en kunnen geen sexueel contact hebben met mensen. Toch lees ik wel eens dat bij zogenaade Opwekkingen, waar ook demonische machten spelen, vrouwen zich soms sexueel aangevallen voelen. Jij zegt dat demonen zich kunnen vestigen in een lichaam, de aliens zouden daar een voorbeeld van zijn. Maar waar halen ze zo'n lichaam vandaan? Ik blijf het wonderlijk vinden.
 

Voor wat betreft de aliens de sex hebben met vrouwen. Demonen kunnen zowel mannen als vrouwen bezetten, maar geen sex met hen hebben. demonen hebben namelijk gťťn lichaam en de Bijbel beschrijft zeer vaak dat demonen altijd op zoek zijn naar een lichaam om dat te kunnen bezetten. Parasieten dus. Engelen kunnen wel sex hebben. In de Bijbel wordt een engel die zichtbaar is voor de mens, altijd als man beschreven. In Gen. 6 is te lezen dat deze mannen (zondige engelen) sex hebben met vrouwen. Hier ligt dus het onderscheid. Engelen kunnen dit wel en demonen niet. Engelen zullen ook nooit een lichaam bezetten, omdat zij een eigen lichaam hebben. Wel is te lezen, bijv. woorden van Paulus, dat je last kunt hebben van aanvallen van een engel van satan. Paulus vergelijkt dit met een doorn in 't vlees. (2 Kor. 12:7) 

Ik ken de verhalen van opwekkingen waar vrouwen zich verkracht voelen tijdens de opwekking. Ik denk dat het hier om een demonische activiteit gaat. Een demon kan namelijk je dingen doen geloven en echt voor je maken die niet echt zijn. Denk bijv. aan hypnose en het eten van een citroen.

Voor wat betreft Maria. Ja ik weet niet hoe ik dat moet verklaren. Het is in elk geval geen sex geweest, omdat Maria tot aan de bevalling als maagd is beschreven en maagd ben je Bijbels gezien alleen als je nog geen sexuele omgang hebt gehad. Hoe het wel is gegaan, durf ik niet te zeggen, geen idee. Het gaat er denk ik voornamelijk om dat we het in geloof aannemen!

P.S. Als zondige engelen met vrouwen omgang hebben gehad dan worden de baby's Nephilim genoemd.

Hoe worden dan ufo's gemaakt?

Waar het materiaal van de ufo vandaan komt weet ik niet. Mogelijk gebruiken deze zondige engelen aardse grondstoffen, of misschien kunnen ze zelf iets toveren? Het zijn bovenmenselijk intelligente wezens en dat komt overigens ook altijd in die ufo-films naar voren. Dat we een alien-invasie op aarde krijgen staat in Openbaring vermeld. De engelen van satan worden immers uit de hemel geworpen. En bij die gelegenheid verliezen zij hun verborgen identiteit, waardoor ze zichtbaar zijn geworden voor de mensheid op aarde. (Dit is uiteraard na de Opname van de Gemeente.)

 

Back to Top


Het hersteld Romeins rijk, is dat het beest of de vrouw uit Openbaring?

Wat mij wel vaker opvalt, is dat men het beest of de vrouw uit Openbaring als de Katholieke kerk en het Romeinse rijk bestempeld. Deze leer is ontstaan ten tijde van de reformatie. De RK kerk was destijds de grootste vijand van de reformanten.
De RK kerk is absoluut een antichristelijk instituut, maar Bijbels gezien is zij niet het beest waarover Johannes schreef. Want hoewel Johannes eerder schreef dat er velen antichristen zijn geworden, wil dat niet zeggen dat zij allen de antichrist zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel.
 
In DaniŽl 2 worden de wereldrijken in een droom van Nebukadnťzar voorgesteld als ťťn beeld. Dit beeld bestaat uit verschillende materialen, maar het zijn geen vijf beeldjes, maar nogmaals ťťn. De fout die men maakt als men zegt dat het Romeinse rijk het antichristelijke rijk is zit hem in dit onderscheid.
Want onze koningin Beatrix staat voor het koninkrijk der Nederlanden, toch! Zo staat Nebukadnťzar voor het gouden hoofd. Vers 38 zegt: gij zijt dat gouden hoofd. Het beeld staat in zijn geheel voor Babel, namelijk het Babylonische rijk, waar de satan in het verborgene nog steeds de koning van is (Jesaja 14 (profetie tegen de koning van Babel)). Maar als het gouden hoofd Babel is, dan zijn ook de armen en benen Babel en ja zelfs de voeten van ijzer en modderig leem. Alles is Babel.
Alle rijken hebben Babel als hoofdstad gehad op ťťn na, namelijk het Romeinse rijk. Dat was verschillend van de rest in dat opzicht. Dit laatste wordt dan ook in DaniŽl 7:7 beschreven. Als de voorgaande rijken voorbij zijn gegaan en het Romeinse op het wereldtoneel verschijnd..., en het was onderscheiden van al de dieren, die voor hem geweest waren; en het had tien hoornen. Er is maar ťťn verschil tussen deze dieren / rijken, namelijk dat de Romeinen Rome als hoofdstad hadden en de rest niet. Maar het blijft ťťn beeld, het wordt in Openbaring 17 beschreven als ťťn beest met zeven koppen, maar het is en blijft Babel.
 
Wat straks zal komen is er nu niet!!! En Rome is nog steeds "zichtbaar" en de RK kerk en haar macht is nog steeds "zichtbaar". Want het Romeinse deel (ijzer) zal uiteindelijk gelijk staan met leem (de mens zonder God) en met de Griekse overheersing van Alexander de Grote (koper). Voor meer info over het gelijk staan van het koper, ijzer en leem vindt u hier.

Het beeld zelf.

Dan. 2:32, 33

Uitleg v/h beeld.

Dan. 2:35

Uitleg v/h beeld

Dan. 2:45

 1. goud
 2. zilver
 3. koper
 4. ijzer
 5. ijzer en leem
 1. goud
 2. zilver
 3. koper
 4. leem
 5. ijzer

* in omgekeerde volgorde

 1. goud
 2. zilver
 3. leem
 4. koper
 5. ijzer

* in omgekeerde volgorde

Openbaring heeft het niet over een zichtbaar rijk waar men zich over verwonderd, maar noemt dit:

 • 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.Babylon is Grieks voor Babel, niet voor Rome. Babel is niet zichtbaar, maar was tot dan toe verborgen.
 • 6 ... En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering. De verwondering van Johannes heeft te maken met het zichtbaar worden van wat zo lang verborgen was, namelijk Babel.
 • Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt, dat de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. De Bijbel leert expliciet dat zowel de vrouw als het beest een verborgenheid zijn. Dit is dť reden dat Johannes zich zo verwondert.
 • 8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderdzijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. De Bijbel legt hier uit dat de koning van Babel (de vrouw) en het Babylonische (antichristelijke) wereldrijk zal opkomen uit de afgrond (daar was zij dus verborgen, overdrachtelijk gezien). Het Babylonische rijk was zichtbaar ten tijde van DaniŽl bijvoorbeeld. Het Babylonische rijk is niet meer zichtbaar geweest sinds zeer lange tijd, omdat de Bijbel zegt dat zij verborgen is. Maar ondanks dat zij niet is, is het er wel. Want dit zal uit deze verborgenheid komen en tot verwondering zijn voor hen die op de aarde wonen.
 
De Bijbel is uiterst duidelijk over wat of wie het beest is en wat niet. De leer van Rome als antichristelijk rijk is in evangelisch Nederland zo vaak klakkeloos overgenomen, dat men soms, helaas, het Woord van God er niet meer op na slaat om te onderzoeken of hetgeen geleerd wordt overeenkomt met de Schrift.
 
Dus heb ik u bij deze een, hopelijk voor u, duidelijke uitleg mogen geven, wat de Bijbel Zelf zegt over het beest. Of u het er mee eens bent wat ik u geschreven heb... …ťn ding staat voor ons als een paal boven water: het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan!! In Christus Jezus is alle overwinning!

Back to Top


(Noorse profetie)Geen Opname, maar beschermplaats?

Wat ik me echter afvraag is waarom jij denkt dat de profetie aangeeft dat vergeven christenen vůůr ww3 worden opgenomen?

Vanuit de Bijbel heb ik een visie, namelijk dat de Opname van de Gemeente plaats vindt voor de grote verdrukking en voordat de antichrist verschijnt.

Ik vond deze visie terug in de Noorse profetie, zij het dat de oudere vrouw niet specifiek "de Opname van de Gemeente" zei. Maar wat ze zei was dit:

Maar diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

Bijbels gezien ken ik maar ťťn plek waar het werkelijk veilig is en waarvan ik zeker weet dat we daar zullen zijn wanneer de derde wereld oorlog zal uitbreken. Ik heb hier een aansluitende tekst gevonden, dat niet vaak wordt gebruikt. Luk. 21:36. De Here Jezus zegt: "Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen."

De idee is, dat als de ellende, om het zo maar te noemen, los breekt op aarde, dat je dan zult staan voor de Here Jezus. De Here Jezus is gezeten aan de Rechterhand Gods, in de Hemel. Als je voor Hem staat, ben je dus ook in de Hemel. Dus als je waardig wilt geacht worden door de Here Jezus, zodat Hij je dit laat ontvluchten, is het zaak om, begin van het vers, te waken en te bidden.

De idee dat de Here ons dan een bovennatuurlijke bescherming geeft is overigens Bijbels te onderbouwen. Maar dan kom ikzelf met een ander probleem te zitten, namelijk dat ik dan niet sta voor de Zoon des mensen en dat was wat de Here Jezus had gezegd. En zo zijn er dan nog misschien wel honderd andere zaken die ook zeer ingewikkeld worden.

Ik hoop echt dat ik het goed heb kunnen uitleggen, zo niet laat me het dan weten.

 

Back to Top


Bidden in tongen.

Wat is uw visie ten aanzien van het bidden in tongen?

 

Bidden in tongen, van de Heilige Geest afkomstig, staat in de Bijbel. In de gemeente van Korinthe vond dit plaats.

In de hele Bijbel komt het bidden in tongen, in de gemeente, alleen in 1 Korinthe 14 voor en nog niet eens positief. Dat geeft, dat we, waar we het bidden in tongen in de gemeente tegenkomen, we voorzichtig hiermee moeten omgaan. Paulus heeft niet voor niets duidelijke uitspraken gedaan over het bidden in tongen in de gemeente.

Want, het bidden in tongen, mag dan wel een werking van de Heilige Geest zijn, het is niet ter opbouw van de gelovigen in de gemeente, maar het is een teken voor de ongelovigen (1 Kor. 14:22). Het bidden in tongen levert voor de bidder niets op, want het laat het verstand vruchtloos (vers 14). Dus voorzichtigheid is zeker geboden. Als er in de gemeente in tongen wordt gebeden, laat het dan altijd ordelijk gebeuren. Ik wil dit niet in de gemeente uitbannen, want dat staat niet in de Bijbel. Wat er wel staat en waar hoofdstuk 14 mee eindigt is:

39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde talen te spreken.

40 Laat alle dingen eerbaar en met orde geschieden.

Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord. Mocht u nog andere vragen hebben of mocht dit andere vragen bij u oproepen dan hoor ik het graag.

Back to Top


TRIN video, wat is Shaba?

Uit herinnering weet ik dat je een video op je site hebt, met een TRIN-fragment met een verklaring van bepaalde tongen. … zegt dat Shaba doorbraak betekend, maar het klinkt mij nogal Indisch in de oren. En waarom moet je nou elke keer Shaba zeggen? Terwijl het leuker is om Halleluja te zeggen. Maar ik vroeg me af of jij weet of makkelijk te weten kan komen wat die woorden als Shaba betekenen. Laat het me alsjeblieft weten als je iets voor me hebt.   

Ik heb niet de gave van het vertalen van tongen. Maar om nu met lege handen aan te komen...

Shaba in het Hebreeuws kan zijn:

compleet zijn / vol zijn. Het wordt dan zo geschreven: sh‚ba'.

Vervoeren in gevangenschap. Het wordt dan zo geschreven: sh‚b‚h

Maar ik moet je eerlijk bekennen dat het mijn interesse heeft opgewekt en wel zoveel dat ik het Nederlands Rabbinaat een mail* heb gestuurd met de vraag of zij jou vraag en tevens de mijne kunnen beantwoorden. Als ik van hen een reactie heb ontvangen hoop ik daar misschien ook nog een artikeltje aan te kunnen wijden. 

*Tot op heden geen mail teruggehad.

 

Back to Top


Muziek in de Hemel?

zullen we in de hemel ook weer muziek maken?

In de Hemel is er muziek. Onder andere in Openbaring, na de Opname van de Gemeente wordt er in de Hemel muziek gemaakt. En ik denk dat wij daar aan meedoen en niet aan de zijlijn staan toe te kijken. Ik heb slecht ťťn Bijbelvers toegevoegd, maar er zullen ongetwijfeld veel meer zijn. 

Opb. 5:9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

 

Back to Top


Christelijke bio-energetica?

Mel, ik heb nog een vraag voor je. Laatst hoorde ik van een visie van een christen-therapeut die de techniek van bio-energetica gebruikte in zijn praktijk. Kijk maar eens op Spectrum13. Hun visie komt hier kort gezegd op neer. Ze beweren dat bio-energetica in zichzelf niet occult is, maar dat andere godsdiensten dit hebben geclaimd en dat dus nu bijna alle bio-energetica occult is. Maar het idee van de energiebanen is door God in ons lichaam gelegd en daar is niks occults aan. Je kunt met deze energiebanen en Jezus hele goede dingen doen. Zo ook met Gestallt-therapie. Ik merk dat ik er erg huiverig voor ben. Ik vind het vaag klinken en begrijp eerlijk gezegd niet zo goed dat zij zo op het randje aan het opereren zijn.

Ben jij dit vaker tegengekomen (die visie) en hoe zie jij dit? 

Dat bio-energetica ken ik eigenlijk alleen als niet-christelijk fenomeen. Wat ik ervan denk? Vandaag de dag is men "opzoek naar het wonder", om het zo maar te noemen. We willen genezen of het nu linksom of rechtsom is. Daarbij gaat men voorbij aan de vraag waarom er ziekte is en waarom de Heer niet altijd Wedergeboren Christenen geneest. In mijn omgeving ken ik mensen met doofheid, dyslexie en heb zelf ADD. Waarom hebben we dat? En als het voor de Here Jezus zo makkelijk is om ons te genezen, waarom doet Hij dat dan niet? Als we niet willen stil staan bij die vragen, dan gaan we letterlijk voorbij aan Zijn wil en zoeken we zelf wel naar genezing.

Daarentegen is het natuurlijk zo, dat als ik griep heb, dat ik dan naar de huisarts ga. En dat als jij je been breekt, je laat behandelen in het ziekenhuis. Ik geloof niet dat dat kwalijke zaken zijn. Ik denk dat mensen niet in eerste instantie zoeken naar genezing via bio-energetica, maar pas als de reguliere wetenschap de mens geen genezing kan bieden. Daarom ben ik zelf, zeg maar vanaf de afgelopen zomer, na diverse studies over onder andere genezingsdiensten, sceptisch geworden.

Back to Top


Waarom naakt profeteren? (1 Sam. 19)

Een vraagstuk wat mij de afgelopen tijd bezig houd gaat over 1 samuel 19 (statenvertaling). Hierin word gesproken in vers 9 dat de boze geest van de Heere over Saul kwam. Dit is een stuk wat ik kan begrijpen.  
Vervolgens moest David vluchten en Saul kwam hem achterna. Toen Saul zijn boden stuurden om David op te halen begonnen tot 3 keer toe de boden te profeteren. De vierde keer ging Saul zelf en begon ook zelf te profeteren waarop hij zijn kleding uittrok net als de profeten en viel bloot neer voor Samuel voor de hele dag en nacht. Hier wordt geschreven dat Geest Gods over hen kwam.
 
Mijn vraag concreet: Was dit een boze geest van de Heere of niet? Waarom zouden wij naakt gaan voor God gaan liggen, hiermee wordt de Vader toch niet mee aanbeden? Wat is de bedoeling hiervan? Ik haal niet uit de tekst dat David zelf ook aan het profeteren was en dat Samuel dit ook deed, wel dat Samuel was aangesteld over de groep. 

 

Om te beginnen het is een leuke vraag, omdat het vrij ingewikkeld is om het te begrijpen, wanneer we het zo lezen en tot ons nemen. Zowel in SamuŽl als in bijvoorbeeld Richteren, staan verhalen die op ons soms vreemd overkomen. Het gaat bij zulke verhalen dan ook vaak om de diepere betekenis van het verhaal. Met een moeilijk woord: typologie. Typologie wil zeggen dat het verhaal een afspiegeling is van iets dat zal komen. 

David is in de hele Bijbel meestal een type van de Here Jezus. In de Psalmen lezen we vaak dat David dingen zegt die op hemzelf niet van toepassing zijn of slechts gedeeltelijk, maar wel van toepassing zijn op de Here Jezus. Dat dit zo is wordt onder andere in de HebreeŽn naar voren gebracht.

Koning Saul is een type van de wet. De wet heerst over het Joodse volk en het volk wordt niet dichter bij de Here gebracht. Het is dan ook de wet die de Here Jezus wilde doden. Dit in de personificatie van de Schriftgeleerden en de FarizeeŽrs.  

In 1 Sam. 19 wordt dit gegeven, dat de wet (een bediening des doods) tegen het ware Leven strijdt, min of meer tot uitbeelding gebracht.

Voor wat betreft het profeteren. Ik heb niet de minste twijfel dat het hier gaat om het werk van Gods Geest waardoor men profeteert. Sauls profetie was mijns inziens absoluut niet demonisch van aard. Waardoor men het stukje afsluit met de open vraag: moeten we Saul nu ook tot de profeten rekenen (vers 24)? Nee, dat hij heeft geprofeteerd, dat is duidelijk, maar kennelijk was zijn gesproken woord niet dusdanig belangrijk dat het in de Bijbel is opgenomen. In het verhaal van Mozes en de 70 ouderlingen werd er ook geprofeteerd, maar ook deze inhoud wordt niet nader vermeld (Num. 11). 

Waarom Saul dit profeteren naakt deed en dat ook nog eens gedurende een dag en een nacht is iets lastiger, omdat ik het ook niet precies weet. Het doet mij denken aan de koning van Babel, die vernederd werd vůůrdat hij tot erkenning kwam dat de Here God Dť Almachtige is (Dan. 4). Wat ik zie, is dat Gods Geest over Saul komt, waardoor Saul zich vernederd. Letterlijk vernederd hij zich door niet te blijven staan, maar door te gaan liggen (laten vallen) en lager dan dat kun je volgens mij niet. Ook het uitkleden, je naaktheid te tonen, is een vernedering. Gods Geest laat hem mijns inziens niet vallen of zijn kleren uittrekken. Volgens mij doet hij dat zelf, juist omdat hij Gods Geest ervaart. (Net als dat DaniŽl zich op zijn aangezicht laat vallen toen hij de engel des Heren zag) 

Maar goed. Als dit het is, zoals ik het zie, dan spreekt het in ieder geval over dat iedereen tot erkenning zal komen dat Christus de Here is. (Jes. 45:23, Rom. 14:11 en Fil.2:10) En dus ook de satan en zijn personeel en hun bediening des doods, door mensen de wet op te blijven leggen. 

 

Br. Ab Klein Haneveld heeft al eens over dit onderwerp gesproken en zijn bijdrage is deze: 

Saul is een type van het oude verbond (Mozes) en David van het nieuwe. Samuel is altijd de representant van het Woord van God, God's eeuwig voornemen, etc.

Als Saul (de wet) in de omgeving komt van Samuel en David (nieuwe verbond) blijkt die net als het hele gezelschap rond Samuel en David te profeteren. De wet is behalve een verzameling leefregels (buitenkant, bekleding) immers ook de "aanleiding tot een betere hoop" en getuigt van de genade onder het nieuwe verbond, waarvan Christus de Middelaar is.

Daarbij gaan de kleren uit: de bedekking wordt weggenomen. Zie o.a. 2Kor.3 en 4. Dag en nacht heeft hier de strekking van: voortdurend. Alles in de wet spreekt over Christus. Altijd. De verklaring voor al die bijbelse geschiedenissen is altijd gelegen in de profetische, typologische betekenis! 

Ik hoop dat dit antwoord je heeft geholpen. Maar mochten er nog andere vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

 

Back to Top


 

Opstandingen der doden en waar verblijft men na de dood?

graag zou ik je een vraag willen stellen over de behoudenis van mensen die niet voor Jezus hebben gekozen tijdens hun leven hier op aarde en zonder Jezus aangenomen te hebben te zijn gestorven. Hoe zijn de mensen behouden toen Jezus nog niet voor onze zonden aan het kruis is gestorven, hoe kunnen/hebben zij het eeuwig leven gekregen en hoe niet. En de mensen die na de kruisdood van Jezus geen keuze voor Hem hebben gemaakt waar zijn die nu als ze gestorven zijn? En krijgen zij nog een tweede kans om zich te bekeren, zo ja wanneer gaat dat plaats vinden. Worden zij weer op de aarde geplaatst na de opname of ergens tijdens de grote verdrukking? Ik zou dat heel graag willen weten. En dan heb ik nog een vraag, waar zijn alle mensen nu die wel wedergeboren zijn, en zijn gestorven, bij Jezus of al in de hemel bij God? Of zijn ze "slapende" wachtend totdat de grote verdrukking heeft plaats gevonden. en Jezus ons allemaal samen brengt bij God. 

In 1 Kor. 15 wordt eigenlijk jouw hele vraag uiteen gezet. Christus Jezus wordt in dit vers geplaatst als grote scheidslijn tussen twee perioden. Eerst even de vers:

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.

 

Met andere woorden, alle mensen vanaf adam, zijn aards en sterven. In Hebr. 9: 27 staat hoe de Here God dit heeft geregeld:

 

En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

Dus zo is het geregeld voor alle mensen. Nou ja, totdat de Here Jezus stierf en nog belangrijker ťn opstond uit de dood. Daardoor is het voor mensen die in de Here Jezus geloven en dus willen delen in Zijn dood en Zijn opstanding (Wedergeboorte) het ťťn en ander veranderd ten aanzien van de tot nu toe geldende regel. Want dan mag een Wedergeboren Christen gewoon op aarde leven, hij is voor de Here Jezus, naar de oude mens gesproken, gestorven en het oordeel wat zou komen, heeft de Here Jezus op Zich genomen. Wat blijft er dan over: een mens van vlees en bloed, maar met een levendmakende Geest in zich. Want onze oude geest / onze oude natuur is gestorven en dat bestaat dus helemaal niet meer!  De Bijbel zegt daarover, dat onze geest is geheiligd en dat we nu alleen nog maar uitzien naar het moment dat onze vlees ook geheiligd / vernieuwd wordt. Want ons aards lichaam past niet bij onze nieuwe geest. Dat gebeurt binnenkort bij de Opname van de Gemeente.

Voor alle mensen die hebben geleefd tot aan de dood van de Here Jezus, geld dus nog de gewone regel. Je sterft ťťnmaal en dan is het wachten op het oordeel. Het oordeel vindt plaats op de uiterste dag, ook wel de jongste dag genoemd (Opb 20).

Voor alle mensen die hebben geleefd vanaf de Opstandingsdag van Christus tot nu en niet zijn Wedergeboren, geld de nog altijd geldende regel uit Hebr. 9:27. Als men sterft moet men wachten op het grote oordeel op de laatste dag. Waar verblijven al deze mensen die gestorven zijn? Dat staat beschreven in Opb. 20. Iedereen die nog niet geoordeeld is, zal op die dag geoordeeld worden en deze mensen zijn verzameld in de hel, de dood en de zee. Dat er meerdere plekken onder de aarde zijn, heeft zo zijn reden.

De hel: In mijn optiek komt men in de hel, als men als mens ongelovig is gestorven, zowel in de periode voor als na Christus.

De dood: Mijns inziens is dit een plek waar geen mensen zijn. Volgens mijn studies moet dit de plek zijn, waarover Peterus en Judas schreven. Een plek namelijk waar de geesten (engelen en demonen) die de Here ontrouw zijn geweest, worden bewaard tot de dag van het oordeel.

De zee: De zee is enerzijds een uitbeelding van de dood, aan de andere kant het beeld van het leven. In Openbaring 20 wordt beschreven dat de dood en de hel in het poel des vuurs worden geworpen. Maar dat wordt niet van de zee gezegd. Volgens mijn studies is de zee de plek waar oudtestamentische gelovigen worden verzameld. Daar wachten zij op de dag dat zij geoordeeld zullen worden. Wel staat er over de zee dat zij er niet meer zal zijn (Opb. 20). Waarom? Als men geoordeeld is, hoeft men niet meer daar verzameld te worden. Na het oordeel is die plek nooit meer nodig. Ook Jona profeteerde over de zee als plek waar hij naar toe ging en zag toen hij in de buik van de vis zat.

Waar zijn de mensen die in Christus gestorven zijn? Op dezelfde plek als waar levende wedergeboren Christenen zijn: (Ef. 2:6) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus;

Wij zijn bij onze Wedergeboorte in de hemel gezet. Dus als we dood gaan, gaan we nergens naar toe, want we zijn al in de hemel. Kijk, de hemel is iets wat we niet zien. Dus we weten niet waar het is, maar kennelijk heel dicht bij ons. Het is net als met de Here Jezus. Hij woont in jouw hart, maar is tegelijkertijd gezeten aan de rechterhand Gods. Zo is het ook met onze geest, want die kan je nooit meer los zien van Christus. Dus waar de Here Jezus is, daar is ook Arjan. Ik begrijp dat het wat lastig klinkt, maar dat is in ieder geval wat de Bijbel leert.

 

Dan nog even de vraag: krijgt men een tweede kans?

Nee! Als men nu leeft, moet men nu ook Leven! Want na dit leven (met een kleine l) komt het oordeel. De oudtestamentische gelovigen krijgen ook geen tweede kans, maar direct het oordeel. Zij krijgen het aardse leven terug. De mensen die na de Opname van de Gemeente tot geloof komen, zullen doorgaans het aardse leven verliezen, maar daarover valt een andere uitzondering. Zij krijgen bij aanvang van het millennium hun aardse leven al terug. Dus voor de nieuwe hemel en aarde. Dit in tegenstelling tot de oudtestamentische gelovigen.

 

Verder staan er op mijn site nog wel een paar artikelen hier over.'

 

Back to Top


Opstandingen der doden en waar verblijft men na de dood? Deel 2.

De mensen die na het sterven van Christus Jezus niet wedergeboren zijn en sterven die komen dus niet in de hemel, maar wat bedoel je dan met ze komen nog voor het laatste oordeel, wat gaat er dan precies gebeuren? Dat snap ik niet zo goed. Zoals ik het goed begrijp moet een ieder wedergeboren zijn voordat hij of zij sterft anders is er geen eeuwig leven meer voor hem in de Hemel. Ik heb altijd gedacht dat de niet wedergeboren mensen weer op de aarde geplaatst worden en dan door de grote verdrukking heen moeten gaan. 

Het laatste wat je schreef, dat niet wedergeboren mensen weer op aarde geplaatst worden en door de grote verdrukking moeten, is voor mij een nieuw gedachtegoed. Met andere woorden: die kende ik nog niet!

Maar die klopt in ieder geval niet.

Waarom niet?

 

Omdat er dan minstens ťťn reden ten grondslag zou moeten liggen, dat men hun aardse leven terug krijgt. De Bijbel geeft over dit onderwerp overigens uitvoerig tekst en uitleg, want dit wordt in de Bijbel "Opstanding der doden" genoemd.

De Bijbel maakt in de opstanding der doden twee onderscheidingen. (Joh. 5:29)

1.    Opstanding des levens

2.    Opstanding der verdoemenis

 Even wat voor je uitgezocht. En op zich snap ik nu die redenering wel, omdat er een verwijzing in Joh. 5:29 (Statenvertaling) naar 1 Thess. 4:16 wordt gegeven. Dit impliceert dat deze tekst in verband gebracht moet worden met het moment dat de graven open zullen gaan bij de Opname van de Gemeente. Even de tekst lezen:

Verwondert u daar niet over, want de ure komt, waarin allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.

 

Die verwijzing is mijns inziens niet correct. Want de Bijbel geeft aan wanneer "de ure" (het moment) komt dat allen geoordeeld worden, namelijk op de laatste dag (Opb. 20). Er is hier sprake van oordeel, want men hoort de stem van de Here Jezus en wordt daardoor uit de graven opgewekt. Opbaring noemt dit: de hel en de dood gaven de doden die in haar waren en de zee gaf haar doden. En het oordeel, om het zomaar te noemen, is, voor de ťťn opstanding des levens, men krijgt het aardse leven terug en wel op een nieuwe aarde!, of men staat weliswaar op uit de dood, maar ontvangt niet het leven, dan is men dus dood (bet. "gescheiden van God") en dat is de opstanding der verdoemenis. Dit laatste wil zeggen dat de geest van een persoon die het kwade gedaan heeft, uit de hel (verzamelplaats voor deze geesten van overleden mensen) wordt gehaald en vervolgens in het poel des vuurs wordt geworpen (Opb. 20 noemt dit de tweede dood).

Voor de mensen die opstandig des levens ontvangen, komen mijns inziens uit de zee (Opb 20), werden daar dus verzameld (grote wachtkamer om het zo maar te noemen) en worden op de nieuwe aarde geplaatst.

 

Maar ik zal proberen een korte uiteenzetting te geven.

IEDEREEN DIE GEBOREN WORDT, STERFT EN ZAL OOIT ……NMAAL GEOORDEELD WORDEN. Hier, speciaal voor u een overzicht van de mensen die overleden zijn of zullen overlijden in de toekomst en hun bestemming.

GelovigenVan Adam tot Christus: worden verzameld in de zee (Opb. 20), dus niet in de hemel en zullen naar verwachting dus opstanding des levens ontvangen, op de laatste dag.

OngelovigenVan Adam tot Christus: worden verzameld in de hel (Opb. 20), ook niet in de hemel en zullen naar verwachting dus opstanding der verdoemenis ontvangen, op de laatste dag.

Gelovigen. Van Christus tot aan de Opname: Zijn bij hun Wedergeboorte op aarde al in de hemel gezet (naar de geest gesproken) en ontvangen bij de Opname een nieuw lichaam, daarom gaan de graven open. Het oordeel vond plaats aan het kruis, dus een verantwoording voor de zonden die wij nu doen, is voorbij. Nogmaals ťťnmaal zo'n oordeel!!! GENADE Arjan!

Ongelovigen. van Christus tot aan de Opname: worden verzameld in de hel (Opb. 20), ook niet in de hemel en zullen naar verwachting dus opstanding der verdoemenis ontvangen, op de laatste dag.

Gelovigen. Van de Opname tot aan de Wederkomst: Worden verzameld onder het altaar (Opb. 6:9), en worden door de Here Jezus net zo speciaal behandeld als de gelovigen van Chr. tot aan de Opname, maar op een ander niveau, om het zomaar te noemen. Zij krijgen (Opb. 20:4) deel aan de eerste opstanding der doden, namelijk vÚÚr de laatste dag (zo'n duizend jaar daarvoor). Het niveau verschil wil zeggen dat zij hun aardse lichaam weer terug krijgen, terwijl wij een hemels lichaam hebben en houden voor altijd. Na de duizend jaar zullen zij op de nieuwe aarde leven als mensen en wij blijven in onze hemelse positie. (Ik weet eerlijk gezegd niet goed hoe dat er allemaal uitziet, we moeten het gewoon maar geloven, want de Bijbel zegt dat het zo verdeeld wordt.)

Ongelovigen. Van de Opname tot aan de Wederkomst: worden verzameld in de hel (Opb. 20), ook niet in de hemel en zullen naar verwachting dus opstanding der verdoemenis ontvangen, op de laatste dag.

Het millenium. Lastig. Ik geloof dat onze degeneratie, het oud worden, ziektes en het sterven, geheel geminimaliseerd zal worden in de periode dat de satan voor 1000 jaar gebonden zal zijn. Echter zal de satan aan het einde een korte tijd losgelaten worden (ook weer Opb. 20). Daarbij zal het hem lukken, om sommigen van de mensen die dan leven, te verleiden. Alle mensen die dan leven hoeven dan niet meer per se uit de graven op te staan, omdat ze wellicht 1000 jaar kunnen worden (net als heel vroeger (Methķsalah 996 jaar oud) Gen. 5.). Maar ook zij, net als ieder ander, zal geoordeeld worden.

Als iedereen dan is geoordeeld, zijn de bokken van de schapen gescheiden. Al het oude kan worden weggedaan en het nieuwe kan dan komen.

 

Back to Top


Denk jij dat we een lichaam hebben in de hemel?

Ik geloof dat we in de hemel een lichaam hebben. Dat dat zo is, kun je uitvoerig in de Bijbel lezen in 1 Kor. 15.

Een paar stukjes daaruit:

         En er zijn hemelse lichamen (vers 40) Hoe zien deze lichamen er uit?

         een geestelijk lichaam (vers 44),

         onverderfelijk (vers 50),

         niet van vlees en bloed (vers 50),

         onsterfelijk (vers 54),

         verschillend in heerlijkheid (vers 41).

Back to Top


Hebben we in de hemel weer een vader/moeder of alleen 1 Vader (GOD) ?

Als je vader en moeder ook naar de hemel gaan, zul je je ouders daar zien. Niet als je ouders, maar als je broeder en zuster, namelijk dienstknechten / boodschappers / zonen (dochter) van de Here God. Om een gelijkwaardige manier. Er zijn in de hemel geen ouders, omdat dat betekend dat er kinderen in de hemel geboren worden. En dat zal niet gebeuren.

         Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. (Mark. 12:25)

Het heeft te maken met het feit, dat hier op aarde mensen hun leven geven aan de Here Jezus. Als je dat hebt gedaan, ben je uit God geboren. Alleen wat uit God geboren is, vinden we terug in de Hemel.

         Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. (Luk. 20:36)

         Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die liefheeft Degene, Die geboren heeft, die heeft ook lief degene, die uit Hem geboren is. (1 Joh. 5:1)

Zie ook: 1 Joh. 3:9, 4:7, 5:4 en 5:18

 

Back to Top


Hoezo paradijs in het dodenrijk? De Hemel toch!

Jij beweert dat het Paradijs onderdeel uitmaakt van hel. Dat klopt niet. Het dodenrijk is de hel niet, het dodenrijk kent zelfs twee verschillende vormen, het Paradijs en de plaats waar de rijke man was (zie: Lukas 16:21-32)

Ja, dat klopt. Het dodenrijk en de hel zijn verschillend. Bedankt voor het meedenken. Het paradijs is de aanduiding voor drie verschillende plekken.

 1. Het aardse paradijs. Het hof van Eden. Een verwijzing is te vinden in Jes. 51:3 maar het wordt een paradijs! Een tuin als in Eden!

 2. Het Hemelse paradijs. Die verwijzing gaf je me al, namelijk 2 Kor. 12.

 3. Het onderaardse paradijs.

Ik leg graag even uit waarom ik denk dat er een onderaards pararijs is.
In Luk. 23 lezen we:
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.


De moordenaar vraagt de Here om hem te gedenken in het Koninkrijk. De Here Jezus weet dat Hij, als Hij sterft niet naar het Koninkrijk gaat, omdat Hij eerst de dood gaat overwinnen. De dood is niet te vinden in het Koninkrijk. De Here zou pas op de derde dag uit de dood opstaan. Daarom zegt de Here Jezus tegen de moordenaar dat hij vandaag, dus diezelfde dag met de Here in het paradijs zou zijn.
Daar is de dood, namelijk de afscheiding tussen de Here God en de geest van de mens. Dat is de eerste dood!

 

Back to Top


De 1e ruiter uit Opb. 6:2 Christus of antichrist?

27-11-2011

Mijn visie is al enige tijd herzien. De vraag die men in Openbaring zou stellen is niet "Wie is de ruiter op het witte paard?", maar "Waar is dit een uitbeelding van?". De tweede ruiter, op het rode paard neemt de vrede weg. Het eerste paard is de uitbeelding van de vrede. Dit wordt gebracht door een ruiter met een kroon. Deze persoon noemt DaniŽl, in Dan.9:27, dan ook een vorst van een volk.

Dus geen Christus of antichrist! Maar de uitbeelding van de vrede, dan wel het sluiten van een verbond tussen de velen (uw volk uit uw heilige stad (Dan.9:24)) en een vorst van een volk dat komen zou.

Back to Top


Is er gezinshereniging in de Hemel?

Is er straks een leven in de hemel, in het Vaderhuis en ben ik dan weer samen met mijn man / vrouw en kinderen?

De Hemel en de aarde zijn totaal verschillend. Hier op aarde worden we oud, dat komt omdat we gebonden zijn aan de tijd. In de Hemel is er geen tijd. Wij leven op aarde in een lichaam dat zondigt, maar het hemelse lichaam dat wij straks krijgen, kan niet zondigen. Ik heb zelf ook een vrouw en drie kinderen en het lijkt mij fantastisch als ik in de Hemel met hen verder kan leven.
Maar ik geloof dat de gezinnen, zoals we die hier op aarde hebben, niet dezelfde samenstelling hebben in de Hemel. Want je hebt ouders en misschien ook wel broers of zussen. Dat was ook een gezin, maar dat wordt ook niet herenigd. We zullen elkaar allemaal kennen, maar omdat er niet gehuwd wordt in de Hemel, het fundament van het gezin, geloof ik dat we allen als Zijn zonen zullen zijn. Verschillend in heerlijkheid, maar allen volledig toegewijd als koningen en priesters van de Here Jezus.

In het 1000 jarige Vrederijk wordt wel gehuwd en zodoende gezinnen gesticht, maar dat geld op een ander niveau, namelijk het aardse niveau.

Back to Top


Zou de Opname in de 2de helft van de 70ste week kunnen plaatsvinden?

Persoonlijk denk geloof ik dat de opname zou KUNNEN zijn in de tweede helft. Er staat namelijk in de bijbel het volgende: En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd. (2 Thess. 2:6) M.i. is ‘wat hem weerhoudt’ de Gemeente, zodra wij weg zijn zal hij zich openbaren. Maar mogelijk is de Antichrist al onder ons (70e jaarweek Daniel), maar hij openbaart zich pas in de tweede helft (2012?), dan zou dat toch ook het moment van de opname kunnen zijn?

(op jou website: En daarvan staat geschreven, dat deze dimensies in zijn macht gegeven zullen worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Dit zijn 3,5 jaren, 42 maanden en of 1260 dagen. Het betreft hier de laatste helft van de 70e week van Daniel.)

 

Voor wat betreft de Opname van de Gemeente en het jaar 2012:

De Opname van de Gemeente vindt plaats voorafgaand aan de 70ste week van DaniŽl. De Gemeente is, zoals jij ook al aangaf, de "wederhouder" uit 2 Thess. 2. In hetzelfde stuk staat dat de antichrist, daar genoemd de zoon des verderfs, daarna zich zal openbaren. Niet de openbaarwording van de antichrist luidt de 70ste week in, maar de Opname van de Gemeente. Het gevolg van de Opname is namelijk de openbaring van de antichrist.

 

Okay. Hoe zit het met 2012? 

Satan zelf verkondigd dat 21-12-2012 zijn tijd zal zijn, bekend onder de naam New Age. Ik heb lang gedacht dat deze datum in het midden van de 70ste week zou vallen, echter waren we nu dan in de Hemel aan het feesten met Christus onze Heer.

Qua tijdsaanduiding zegt de Bijbel nog iets zeer expliciets, namelijk in vers 6 van 2 Thess. 2:

En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd. We kennen de Nederlandse uitdrukking wel t.z.t. dat is ter Zijner tijd, ja met een hoofdletter z. Het gaat namelijk om de tijd, afkomstig van God. Als we dit afzetten tegen het vers in 2 Thess. 2 vers 6, zien we dat het niet meer gaat om Gods tijd, maar om de tijd die gekoppeld wordt aan de zoon des verderfs, namelijk: de antichrist.

 

Samenvattend:

         Het gevolg van de Opname van de Gemeente is het aanbreken van de 70ste week van DaniŽl en de openbaring van de antichrist.

         De Bijbel zegt dat de antichrist op zijn eigen tijd zich zal openbaren.

         Satan zegt dat zijn tijd begint op 21-12-2012.

 

Let wel: dit zijn feiten, geen conclusies.

 

Back to Top


Seminars over het merkteken, terwijl het beest nog niet is opgestaan?

Maar mijn vraag aan jou is als volgt, er zijn tegenwoordig vele Christelijke broeders die het land door trekken met seminars. En wel over het boek openbaringen 13, vers 16, waar het over het merkteken van het beest gaat. 

Naar hun zeggen is dat een chip die straks wordt ingevoerd bij de mens, omdat er dan niet meer gefraudeerd kan worden. Zonder het genoemde teken ( chip ) kan er niet gekocht of verkocht worden. Naar hun zeggen duurt het niet zo lang meer, maar Christenen mogen dat teken niet aan nemen, want dan zijn ze voor eeuwig verloren. Het genoemde teken in openbaring 13, vers 16 vindt plaats in de laatste 3 1/2 jaar of 42 maanden, dus dan is de gemeente naar jou uitleg al op genomen. Maar wat bezield deze broeders om zo'n uitleg te geven, op zo'n manier breng je toch een valse lering door het land. Graag hoor ik jou mening hier eens over.

 

Voor wat betreft de chip. De chip is al klaar en wordt vandaag de dag aan duizenden mensen verstrekt, door deze te implanteren in de hand of het voorhoofd. Deze chip heeft de dubieuze naam "Digital Angel". 

Deze chip zou heel goed mogelijk het beruchte teken van het beest kunnen zijn, maar een voorloper van het uiteindelijke teken zou ook kunnen.  Dat broeders nu al waarschuwen, daar lijkt mij niets mis mee. Maar het beschreven scenario uit Openbaring moet nog komen en is nog niet aangebroken.

De antichrist, die in Openbaring 13 het beest wordt genoemd, wordt gekoppeld aan dit teken. De Bijbel spreekt dus over het teken van het beest. Chronologisch gezien zou je op basis van dit Schriftgedeelte mogen concluderen dat het beest eerst moet zijn opgestaan, wil het gekoppeld kunnen worden aan een teken.

Het opstaan van het beest, zoals Openbaring dat beschrijft, of het openbaar worden van de zoon des verderfs (2 Thess. 2) is nog niet aangebroken. Het teken van het beest, zal in de tweede helft van de 70ste week verplicht zijn. Zeer goed mogelijk, ook gezien het feit dat de Digital Angel nu al wordt geÔmplanteerd, zal in de eerste helft van de 70ste week een forse aanloop worden gemaakt naar een volledige invoering van dit systeem van kopen en verkopen.

 

Dus als er seminars worden gegeven, is het goed dat men nu al waarschuwt voor de Digital Angel. Maar of we nu al mogen spreken over het teken van het beest, terwijl deze nog niet is opgestaan, is lastig te zeggen.

Wij christenen zien dan ook niet uit naar gebeurtenissen die zich afspelen rondom de antichrist, maar die van Christus. Zijn Wederkomst en 7 jaren daarvoor de Opname van de Gemeente.

 

Back to Top


Moet men in het 1000 jarig Vrederijk nog een keuze maken?

U schrijft bij een uitleg , dat men ook in de 1000 jarig vrederijk ook nog de kans krijgt om de Here Jezus te erkennen als je Heiland , dat is bij het gedeelte van "Over wie gaan wij regeren", maar als het 1000jarig vrederijk aangebroken is dan is iedereen toch al tot de Here Jezus bekeert ,anders maak je toch die 1000jarig vrederijk niet meer mee.

 

Voor wat betreft het 1000 jarig vrederijk en de mogelijkheid tot erkenning van Jezus Christus als Heiland, het volgende:

Bij aanvang van het 1000 jarig vrederijk, zal de Gemeente, het Lichaam van Christus niet dezelfde positie innemen, als de mensen die dan op aarde wonen. Want onze toekomst is geen aardse, maar een Hemelse. De duizend jaren zullen zich afspelen op de oude aarde. De mensen op de aarde zijn dan dus automatisch nog deelachtig aan de oude schepping, waar de Heer mee zal afrekenen. Want wij verwachten op grond van de Bijbel een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde (een nieuwe schepping). 

Zo als het nu is, dat men een persoonlijke keuze moet maken voor Christus om behouden te zijn, zo zal het ook in de 1000 jaren zijn. Aangezien de mens zich gewoon kan voortplanten, zoals daarvoor, zullen dus ook de kinderen van deze laatste lichting mensen, een persoonlijke keuze moeten maken voor Christus. Zelfs als satan veilig is opgeborgen voor 1000 jaar, zal blijken uit wat de Bijbel daar over zegt in Openbaring 20, dat de mensheid na 1000 jaren in vrede te hebben geleefd en geleefd te hebben in aanwezigheid met de zichtbare Jezus Christus, zij dat overboord kunnen gooien als satan wordt losgelaten. 

Dus in de duizend jaren kan men wel met Christus leven, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen automatisch is behouden. Ook dan zal men een persoonlijke keuze voor Christus moeten maken.

 

Back to Top


De eindtijd zonder doom scenario's?

Gelet op de "mogelijke"eindtijd duiken er in de media te pas en te onpas berichten op over de NWO. Hoe zit het nou met die chip en 2012. Ik raak er behoorlijk van in de war. Kun jij zonder doom scenario's te scheppen uitkomst bieden?

U vraagt mij zonder doemscenario’s iets over de eindtijd te kunnen vertellen. De Bijbelse profetieŽn aangaande de eindtijd zijn vrijwel allemaal niet erg rooskleurig, om het zo maar te noemen.

Maar, natuurlijk kan ik u vertellen, dat als u Jezus Christus hebt aangenomen in uw leven, als uw persoonlijke Redder en Verlosser, dat u behouden bent voor de komende onheil dat over de aarde zal komen. Ik geloof, dat de Bijbel ons leert, dat Die Redder ons zal redden en dat Hij als Verlosser ons zal verlossen, voordat de hel op aarde losbreekt. En dus voordat de chip bij mensen wordt ingebracht en de antichrist ten tonele is verschenen en de grote verdrukking is begonnen. 

Op mijn website staat erg veel informatie over de Opname van de Gemeente. Dit is het moment, dat alle mensen die Jezus als hun Redder hebben aangenomen, gered zullen worden, alhoewel dat niet een hoofddoel is, maar een doel op zich, zodat de rest van de profetieŽn vervuld kunnen worden.

 

Back to Top


Is iemand die geloofd in Jezus maar niet gedoopt is behouden?

Het antwoord op je vraag is: JA!

Bijvoorbeeld Gal. 3:26 "Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus." en Hand. 16:31 "Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. " 

Maar, zoals de Here Jezus ons in alles is voorgegaan, dus ook in de doop, zo mogen wij Hem volgen.

"Wat aarzel je nog? Kom, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroepen van zijn naam." Hand. 22:16

 

Back to Top


In Opb 7 staat toch dat wij door de grote verdrukking gaan?

Was opnieuw in openbaringen aan het lezen en las in openbaringen 7 dat ook de gelovigen door de grote verdrukking zullen gaan. Lees Opb. 7:9-17

Het is dus niet zo dat de christenen de verdrukking bespaard blijven , zelf geloof ik dat we er middenin leven nu te zien aan alle dingen die gebeuren en aan het doden van de vele christenen in diverse landen.

De Bijbel legt uit, in Openbaring, dat in de grote verdrukking, mensen een bewuste keuze voor Christus zullen maken. Het directe gevolg van deze keuze is het verliezen van het aardse leven. Maar wat we hopelijk weten, is dat het aardse leven voor iedereen een keer stopt en daarom dan ook niet draait om ons aards bestaan, maar om het eeuwige leven met Christus Jezus.

In het kort: Het Lichaam van Christus, Zijn Gemeente, is tot het moment van haar Opname actief aanwezig op aarde en deelt daardoor ook in het lijden met Christus. Na de Opname is het voor de antichrist mogelijk om zich te openbaren en zal hij in de aankomende zeven jaren, de eerste 3,5 jaar wereldverbeteraar zijn en de laatste 3,5 jaar wereldheerser zijn. Dit, tot het moment dat Christus Wederkomt en Zijn Troon vestigt op de oude aarde voor 1000 jaar.

Dat we nu christenvervolgingen zien is verdrukking en wordt zo ook in de Bijbel genoemd. Maar de grote verdrukking is iets zeer specifieks, waarover de Bijbel spreekt, dat zij aan tijd gebonden is (3,5 jaar) en dat deze uniek is in haar soort (Matt. 24).

Back to Top


Wat betekent: "Tekenen aan de hemel"

Beste melle, er staat in de bijbel dat er in de eindtijd tekenen aan het helal zullen zijn, wat zouden dat voor tekenen kunnen zijn?

Ik heb 3 Schriftplaatsen voor je opgezocht waar staat geschreven dat er tekenen aan de hemel zullen zijn. 

1.    Jer 10:2  Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.

2.    Luk 21:11  En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.

3.    Luk 21:25  En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

 

Wat er werkelijk staat geschreven, dus als je de strong’s vertaling uit het Hebreeuws erbij pakt, kom ik tot dezelfde conclusie als die van Pastor F. M. Riley. In Luc. 21:11 staat er letterlijk:

         en grote (groot, grootst,)

         tekenen (in de zin van ceremonieel of bovennatuurlijk, betreffende een wonder of (voor)teken)

         van (weg (van iets dichtbij), toepasbaar letterlijk en figuurlijk, gebruikelijke toepassing bij scheiden of arriveren)

         den … geschieden (zal komen, zal passeren, zal mogen, zal vallen)

         hemel. (aan de hemel of in de lucht, mogelijk afgeleid van het Griekse woord “oros”. Oros opkomen, omhoog gaan, stijgen)

 

Een komende planeet of ster die naar de aarde gaat zou heel goed deze betekenis kunnen hebben.

 

Back to Top


 

De behoudenis van Kinderen of baby’s als die overlijden.

Ik heb de stellige overtuiging dat de Here Jezus iets speciaals met kinderen heeft. De Bijbel leert ons dat de Here niet wil dat de kinderen worden weggestuurd, maar laat zien, dat wij als volwassen van de kinderen kunnen / moeten leren.
Tot dusver heb ik de overtuiging dat kinderen onder “voogdijschap” van hun ouders staan, en dat de Vader de Enige rechtmatige eigenaar is. Omdat Hij ons heeft geschapen. Als vader of moeder kun je bewust een keuze maken, om na de geboorte van je zoon of dochter, hem of haar terug te geven aan de Vader. (dat heet “opdragen”)
Daarmee erken je Zijn Vaderschap om het zo maar te noemen en mag je weten, dat wat er ook gebeurt met je kind, het na de Vader zal gaan als het zou overlijden of wordt Opgenomen door de Here Jezus.
 
Maar ergens in het leven van een mens (en ik weet echt niet wanneer dat is) komt er een moment dat hij of zij zelf een keuze mag maken. Daarbij is het volgens de Bijbel zo, dat wanneer je geen bewuste keuze voor Jezus maakt, je ook een keuze maakt. Namelijk: het (nog) niet kiezen voor Hem. 

 

Back to Top


 

Kinderdoop en volwassendoop en opnieuw dopen.

Mensen uit de Gereformeerde Gemeente zeggen dat de kinderdoop voldoende is en spreken steeds over "opnieuw dopen". Hoe zit dit eigenlijk?

Wanneer je je een Christen noemt, wil dat zeggen, dat je Hem volgt. Maar dat niet alleen! Een Christen is IN CHRISTUS! Rom. 6: 6-8 

6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

7  Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

8  Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 

De Here Jezus werd niet gedoopt als kind, maar maakte op volwassen leeftijd de keuze om Zich te laten dopen. Het grote verschil tussen een kind en een volwassene is: het bewust zijn van je daden. Zo is het ook in de meeste landen ter wereld wettelijk geregeld, dat de daden van een kind onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen. Maar van een volwassene mag verwacht worden dat hij zich bewust is van zijn daden. 

Wanneer men bewust kiest om met Christus te sterven en nieuw leven van Hem te ontvangen, door zich te laten dopen, is het bij de kinderdoop een bewuste keuze van de ouders voor het kind en bij volwassendoop een persoonlijke keuze.

Behoudenis is en blijft individueel. Je bent bijvoorbeeld niet behouden omdat de dominee een fijne Christen is, of omdat je ouders of ega gelooft. Het gaat om het maken van een eigen keuze. Rom. 14:12 Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven.

Ik wil niet zeggen dat de kinderdoop fout is. Wanneer de ouders met dezelfde overtuiging hun kind laten dopen, zoals iemand kiest voor een volwassendoop, is dat prachtig. Maar komt deze keuze uit wetsgetrouwheid, dan heeft het voor God geen enkele waarde. 2 Kor. 3:6 ...want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 

De woordkeuze opnieuw dopen, houd volgens mij in, dat men opnieuw een bewuste keuze maakt om zich te laten dopen. Voor zover ik weet zijn de consequenties (bij volwassendoop 2x of meer) daarvan niets anders dan die van de eerste keer. Zelf geef ik dagelijks mijn hart aan Jezus, terwijl ik weet dat ik allang Zijn kind ben. Maar zoals wij van onze eigen kinderen het elke keer fijn vinden om te horen dat ze van ons houden, zo vindt onze Vader dat ook!

Opnieuw dopen, in de zin van eerst als kind en daarna als volwassene, is een verkeerd woordgebruik. Omdat bij de eerste doop het kind niet de keuze heeft gemaakt, maar de ouders de keuze voor het kind hebben gemaakt. 

 

Back to Top


Wat gaan we in de Eeuwigheid allemaal doen?

Een beetje vaag allemaal. Mijn gedachten gingen nog wat verder…..als ik me bedenk dat het miljarden jaren. Of eigenlijk oneindig verder zal gaan, bekruipt me toch een beetje een raar gevoel.Hoe kan dat nou? Wat gaan we daar allemaal doen dan? En dat oneindig lang!!!Heb jij hier weleens over na gedacht? Zijn er antwoorden op deze vragen? Want miljarden a miljarden jaren is wel hťťťťl erg lang.

Om te beginnen is het belangrijk te begrijpen dat onze Vader, onze God, in een andere dimensie leeft dan wij. God is niet aan tijd gebonden, maar houd de tijd in Zijn hand. Wij daarentegen, zijn ons hele aardse leven aan tijd gebonden.

Vanaf de dag dat onze moeder ons verwachtte, wist ze dat wij na ongeveer negen maanden in haar armen zouden liggen. Toen we geboren werden, vond dat plaats op een datum en een tijd, die we doorgaans elk jaar vieren als onze verjaardag.

Tijd heeft onze lichamen veranderd. Van baby naar kind, van kind naar tiener en van tiener naar een 20-er, 30-er enz. Vandaag kunnen we aan mensen zien of ze oud of jong zijn, doordat de tijd ons veranderd. 

Maar daar komt verandering in. In de Hemel is namelijk geen tijd en begint de eeuwigheid. Het is een andere dimensie waarin dood niet meer bestaat. Wat de Bijbel dan beschrijft over ons is het volgende:

 • maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Mark 12:25
 • Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Luc. 20:36 
 • En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Opb. 1:6
 • En Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Opb. 5:10

Wij zullen in de Hemel, gelijk zijn aan engelen. Namelijk volmaakt en in overeenstemming met God leven. En in de eeuwigheid, dus al die miljarden, miljarden jaren (die dus niet in de Hemel bestaan) zullen wij vanuit onze nieuwe functie, de Heer dienen, als koningen en priesters. 

Ik denk dat dit is wat je noemt een droombaan! En eenmaal in dienst bij de beste Werkgever, zul je nooit meer anders willen! In de Bijbel kan je lezen over verschillende koningen en priesters, die een voorafschaduwing zijn aan hetgeen ons straks te wachten staat.

 

 

Back to Top


 

Wat gebeurd er na de opname?

In een fractie van een seconde is je aardse lichaam veranderd in een hemels lichaam en sta je met miljoenen boven op de wolken boven de aarde. Dan gaan we luid juichen voor onze Heer en brengt Hij ons naar het Vaderhuis. Lees verder de studie over Openbaringen 4 en 5.

 

Back to Top


Welke taal spreken we in de Hemel?

We spreken ťťn taal, namelijk Zijn taal. Omdat we in Hem zijn en blijven.

 

Back to Top


Wat gebeurt er met mijn eigen vleselijke lichaam na de Opname van de Gemeente?

het aardse lichaam hoort niet in de hemel thuis, je geest krijgt een hemels omhulsel.

 

Back to Top


Zijn er in de Hemel WC's?

Nee. Wel eten en drinken, maar je hoeft niet meer naar de wc. De Bijbel beschrijft op een aantal plekken iets over menselijke uitwerpselen en wordt (volgens mij over de hele wereld, dus ook buiten de Bijbel) als onrein gezien. Er is in de Hemel niets dat onrein is. Op aarde hebben wij een onrein lichaam (hoe vaak je ook onder de douche stapt hoor) en een onrein lichaam brengt onreine dingen voort, namelijk dat wat in de wc thuis hoort. Een hemelslichaam, brengt alleen reine dingen voort, maar niet iets wat in een hemelse wc thuis hoort.

 

Back to Top


Wordt er in de Hemel getrouwd of kan je verliefd worden?

Nee, in de hemel wordt niet getrouwd.

Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Mark. 12:25

Ik geloof wel in een duidelijke onderscheidt tussen mannen en vrouwen, maar ik denk niet, Bijbels gezien, dat we daar huwelijken zien en kindertjes geboren worden. (misschien voor sommigen wel jammer, aangezien onze hemelse lichamen 1.000.000 x mooier en aantrekkelijker zijn dan de aardse.)

Back to Top


 

Indigo kinderen en New Age.

heb net wat gelezen over Indigo kinderen, ook wel kristalkinderen of nieuwetijdskinderen genoemd. Deze zijn uitzonderlijk hoogbegaafd, hebben een ander bewustzijnsniveau en sommigen verklaren dat ze van andere planeten komen of gereincarneerd zijn.
De new age schrijft hierover dat de mensheid zich langzamerhand naar een hoger bewustzijnsniveau aan het evolueren is.
Wat weet jij over dit fenomeen?

Ik ken dit wel. Het o.a. geprofeteerd door de Maya's op grond van de gebeurtenissen vanaf 21-12-2012. Kinderen zouden dan zo zijn, als wat je beschrijft. Dat neemt niet weg, dat hoe dichter we bij die vreemde datum komen, deze duistere tekenen meer en meer zichtbaar worden.

Back to Top


De graven die openscheuren.

Ik heb een vraag over de scheuring van de tempel en het openbreken van de graven en de heiligen die verschenen aan de mensen.
Altijd heb ik begrepen dat de graven nog moeten opengaan, maar nu ik lees dit en ik denk dus dat vanaf die tijd al de openbaringen in vervulling gaan.
Wat vind jij hiervan?

Ik ken twee verschillende visies ten aanzien van het open gaan van de graven.
De eerste is die van het moment dat de Gemeente van Jezus Christus wordt opgenomen. Volgens Thessalonizensen zullen de mensen die levend overgebleven zijn, de overleden broeders en zuster niet voorgaan. Dus kort gezegd: Eerst gaan de graven open en ogenblikkelijk zullen wij door Hem worden opgenomen.
De tweede is dat de Opname plaatsvindt en vervolgens later het opengaan van de graven.
Ik geloof zelf het eerste, maar voeg er aan toe, dat dit in een punt des tijds zal plaatsvinden.

Back to Top


 

Christenvervolgingen: lijden met Christus of grote verdrukking?

Je spreekt over toorn is straf. Als je al die berichten leest dat er in bv Eritrea Christenen in een container worden gestopt met buiten 40 graden en binnen vele malen warmer, dan is dat toch een geweldige vorm van lijden wat de Christenen moeten ondergaan.
Als je deze vreselijke berichten leest dan is dat toch de hel op aarde, een vorm van lijden dat Christenen moeten ondergaan door een geloofskeuze. Ik heb zo veel moeite met dit lijden dat je dit gewoon geen plek kan geven.

Wij Christenen hoeven niet door de grote verdrukking, maar wat deze mensen in dit soort landen moeten doorstaan is toch een ongelooflijke grote verdrukking ? Dit soort berichtgeving van deze vormen van Christen vervolging komen tot ons via berichtgeving van internet sites, maar de verschrikkelijke pijn die deze Christenen hebben kunnen wij ons toch niks bij voorstellen.
Hoe zie jij dat, deze vorm van lijden en pijniging ?

Ik denk dat veel mensen dezelfde vragen stellen als jij. Ook ik lees dit soort berichten en wordt daardoor bedroefd. Hoe moeten we deze Christenvervolgingen zien in het licht van de Bijbel?

Allereerst wil ik duidelijk stellen dat het niet om Gods Toorn gaat.

 • Gods Toorn is voor de kinderen der wetteloosheid.

 • Gods Toorn kent een vastgestelde tijd en wettelijke kaders waarin God Zijn Toorn over de wereld laat komen.

 • Gods Toorn is niet voor Zijn kinderen, die nu al delen in Zijn Heerlijkheid.


Deze wereldwijde Christenvervolgingen, martelingen en het doden om het getuigenis van Jezus Christus komt niet van God! Maar van satan, die zich altijd verheft tegen God, dus ook dat wat God toebehoort, of uit Hem geboren is.
Hoewel satan strijdt in het geestelijke tegen God, zien wij deze strijd op aarde in het vlees. Op aarde lijkt het mens tegen mens, maar de mens die uit God geboren is, is al dood voor God en heeft al nieuw leven. Het oude is afgedaan en omdat men in Christus Jezus is, strijdt satan dus ook tegen Jezus, Die in de Christen woont.

Heel makkelijk gezegd allemaal, maar elke Christen heeft een strijd te leveren:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ef. 6:12

Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. 1 Petr. 4:13
In de Bijbel staat veel geschreven over het lijden met Christus. En dat is iets wat door zal gaan tot aan de Opname van de Gemeente. Maar heel duidelijk legt de Bijbel uit, dat dit lijden niet in verband staat met straf uit de Hemel, maar tot het verkrijgen van de zaligheid!

Back to Top


Is alverzoening een dwaalleer?

Een vriend van mij gaf aan dat Gods liefde voor ons zo groot is dat God het nooit toe zal staan dat wij voor eeuwig verloren gaan als we Jezus Christus niet aannemen in dit leven op aarde als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en dat Hij voor onze zonden aan het kruis is gegaan en er iedere dag weer vergeving mag zijn.

Het grote probleem met alverzoening is dat men het Woord van God loslaat. En wanneer dat gebeurt spreken wij over een dwaalleer. Dit is typisch voor tijd waarin wij leven.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:16

Wat de Bijbel ons leert is dat ieder mens leeft in zonde en dat de zonde definitief een scheiding heeft gemaakt tussen God en de mens. Daarom legt Johannes hier uit, dat we altijd bij Jezus Christus uitkomen als het gaat om het verkrijgen van Eeuwig Leven.
God is i.d.d. een genadig God, niet omdat alle mensen naar de Hemel gaan, maar omdat Hij alle mensen Zijn genade toereikt door het offer dat Christus voor ons heeft gebracht. Daarom mogen wij hier op aarde dit enorme geschenk aannemen in geloof en alleen dat geeft ons Eeuwig Leven. In de Hemel is er geen plaats om keuzes te maken, want na de dood vindt er scheiding plaats.
Scheiding van lichaam en geest, Leven en dood.

Rom. 3:9-20 leert ons dat alle mensen zondaren zijn.
Rom. 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
Romeinen spreekt hier over het "derven". Dit wil zeggen dat niemand Gods heerlijkheid in kan gaan of kan ontvangen. Daar tegenover staat ook nog eens dat men voor elke zonde straf van God ontvangt. Want Gods is Rechtvaardig en Zijn oordelen zijn Rechtvaardig.

Rom. 3:25, 26
25 Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende hem, die uit het geloof van Jezus is.


De Enige Weg is Jezus Christus, Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, Want alleen Zijn bloed geeft ons vergeving van zonde.

Alverzoening zegt dat er buiten de aanname van dit geschenk (het bloed) vergeving van zonde mogelijk is. En zij plaatsen dat, God een Genadig God is, buiten de Bijbel.
Daardoor zegt men: God is ALTIJD een genadig God.
Daardoor zegt men: dat je na de dood ook vergeving van zonde kunt krijgen.
En zelfs wordt in sommige alverzoeningskringen beweert dat er voor de satan vergeving van zonde is.

Spr. 17:15 Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige veroordeelt, zijn de HEERE een gruwel, ja, die beiden.

De Here is Rechtvaardig, wij zijn ook rechtvaardig gemaakt, alleen door het geloof in het bloed van Jezus. Anders niet. Sterker nog, Spreuken 17:15 zegt dat het de Here een gruwel is, als men een goddeloze (iemand die dus niet gelooft in het bloed van Jezus Christus) rechtvaardigt!

Alverzoening is een dwaalleer!

Back to Top

 


Botsing tussen het vlees en de geest.

Een poosje terug ben ik geraakt door de woorden “het gaat niet om u”(mij) Het gaat om GOD. Ik worstel soms zo met mijn "ik" en Zijn wil. Hoe kan ik daarmee omgaan?

Allereerst wil ik je er op wijzen dat je dit niet negatief moet zien, maar juist positief en de Here dankbaar zijn om deze strijdt. Raar hŤ!
Het zit zo:
Iedere Christen is zijn of haar leven verwikkeld in een strijd waar je niet van af komt. Dit heet de botsing tussen het vlees en de geest. Daarin willen wij leven zonder zonden en de wil van de Here Jezus doen. (de wil van de Geest) Maar ons vlees wil dat niet en doet voortdurend dat wat we niet willen. Zelf kunnen wij daar niets aandoen. De enige Die ons in deze strijd kan helpen, is Christus Zelf.

Daarom, elke keer als je merkt dat het niet goed gaat, zeg je dit tegen Hem. Hij begrijpt dit volkomen en wil dat je op Hem vertrouwd, ook als het helemaal niet lukt en je Hem 100 keer per dag dit vertelt. Hij heeft namelijk al deze zondes al op Zich genomen en er mee afgerekend. Hij ziet je dus niet als zondaar, maar als Zijn kind.

De strijd die je ervaart, hebben heel veel mensen en het is Gods Geest Die ons overtuigt van zonde. Blijf daarom zo dicht mogelijk bij Hem Die jouw al heeft gered!

Back to Top


New Age.

Wat is er fout aan New Age?

Het is een duidelijke vraag: wat is er fout aan New Age?
Over New Age is veel geschreven en veel gesproken, maar als ik het bij mezelf houd zijn het deze twee zaken, die de boventoon voeren, fout:
Een nieuwe tijd, door mensen en voor mensen, waar de Here Jezus buiten staat en waar ieder mens, zelf een stukje god of Jezus of Boeddha in zich draagt.
Het gaat in wezen om de "ik" en niet om de Here Jezus. Daardoor wordt de ego van de mens een afgod.
Het vervelende is, dat de New Age boodschap heel mooi verpakt is. Je zegt namelijk niet dat je tegen wereldvrede bent, toch? Maar de wereldvrede die ze willen, is buiten Jezus Christus om. En dat is fout. Maar eenmaal wat dieper in de New Age, wordt het duidelijk wie werkelijk de inspirator is van deze wereldvrede, namelijk de duivel. Want alle zaken binnen de New Age, vervangen het fundament dat de Here Jezus is.
Zo is er binnen de Yoga ook een onderdeel levitatie, dat niets minder is dan occultisme.

Kern van de boodschap: alles wat in de plaats wordt gesteld voor God, is per definitie afgoderij. New Age is ook afgoderij, zij het heel mooi verpakt, waardoor helaas al veel broeders en zusters hun leven met de Here Jezus hebben ingeruild voor een leven met "de god" van de New Age.

Om mijn website komt het New Age gedeelte met name terug in de artikelen over 2012.

Back to Top


Apocriefe boeken, en de boeken naast de bijbel.

Hallo Melle, wat vind jij van de apocriefe boeken, en de boeken naast de bijbel?

Het is een heel lastig onderwerp, dat ook mij heeft bezig gehouden. Het belangrijkste Boek is de Bijbel. Het Woord is Waar en Getrouw. Dit is en blijft het uitgangspunt.
Als wij apocriefe boeken lezen en de waarheid daarvan willen onderzoeken, dan begint dat vanuit de Bijbel. Wanneer men de waarheid uit de Bijbel loslaat en de apocriefe boeken wel accepteert als waarheid, is men verkeerd bezig.

Ik heb diverse apocriefe boeken gelezen. Zo ook het boek Henoch. Een zeer boeiend boek. Vanuit de Bijbel kun je bepaalde profetieŽn onderzoeken, maar daarbij is de Bijbel Gods Woord en het apocrief, slechts een marker, om dat wat geschreven is, er uit te laten springen.

Back to Top


Zonde en Opname

Ik heb een vraag over de opname. Als je voorheen in zonde heb geleefd, maar later echt berouw hebt en Jezus om vergeving vraagt in je gebed. Ben je dan toch behouden? Anoniem

Bedankt voor je mailtje. Wat je schrijft is heel herkenbaar voor mij. Ook ik ben een mens en ook ik heb dagelijks te maken met zonde. Het mooie is, dat je zegt, dat je het ervaart als strijdt. Dat betekent, dat de Heilige Geest je bewust maakt van zonde in je leven en dat je daarmee moet afrekenen.

Dat is helemaal niet makkelijk. En dat is ook wat de Bijbel leert. Jezus volgen is niet makkelijk en daarom mag je Hem altijd vragen je hierbij te helpen. Hij heeft voor eens en altijd afgerekend met de zonde. Dus ook de zonde die je morgen en overmorgen doet. Dat wil niet zeggen, dat als je Hem toebehoort, je zonder blikken of blozen mag zondigen.

Luister naar wat de Heilige Geest zegt. Hij maakt je duidelijk, dat je wandel heilig moet zijn. Dat gaat met vallen en opstaan. Het doet me denken aan het verhaal dat de Here Jezus over het water loopt. Petrus vraagt de Here Jezus dan of hij naar Hem toe mag lopen. En zo lang Petrus zijn ogen op de Here gericht houdt, zakt hij niet in het water. Maar als zijn ogen dan op het water gericht zijn, begint hij te zinken. Hou je ogen op Hem gericht.

Wat betreft het missen van de Opname.
Als je de Here Jezus hebt aan genomen, als je persoonlijke Redder en Verlosser, zal Hij je Redden en Verlossen, dat is Zijn genade voor jou. De Bijbel zegt verder, dat als je de Heilige Geest hebt ontvangen, je zeker deel hebt aan de Opname.

2 Tim. 4:8
Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Back to Top


 

Extra jaartjes voor de Joodse kalender?

Dit artikel las ik gister bij Xander:

Ongeveer 2 1/2 jaar geleden kreeg ik van het Opperrabbinaat voor Nederland deze brief met de volgende inhoud.

Omtrent het verblijf van het Joodse volk in Egypte, waarbij het op een tegenstrijdigheid lijkt, dat dit verblijf 210 jaar zou hebben geduurd, terwijl de Bijbel in Exodus hoofdstuk 12, zin 40 spreekt over 430 jaar. De hier genoemde 430 jaar moet volgens vele rabbijnse commentatoren gerekend worden vanaf het "Verbond tussen de stukken". Dat dan gesloten zou zijn toen Abraham 70 jaar oud was. De 400 jaar(Genesis 15,13) beginnen dan bij de geboorte van Isašk; 190 jaar daarna kwam IsraŽl in Egypte, zodat het werkelijk verblijf aldaar 210 jaar zou hebben geduurd.

Volgens de Loeach (agenda van de Joden) leven we nu in het jaar 5769, ( de Bijbel spreekt dat het 430 jaar), dus kunnen we er nog 220 jaar bij doen.
5769 + 220 = 5989 +1 = 5990
De laatste 10 jaar voor de periode van de zegels, bazuinen en de schalen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Wat is jouw mening hierover?

Het is zeker interessant te noemen. Het leuke is en daar reken ik mezelf ook onder, dat willen berekenen en daardoor weten, hoever we zijn op de Tijdslijn van Gods Heilsplan. Ook zonder deze berekeningen, kunnen we, aan de hand van de tekenen die de Heer ons heeft voorgehouden in MatteŁs 24, zien dat we slechts een zeer korte tijd voor de Opname van de Gemeente staan.

Deze informatie wijst ons op een andere wijze op zeer spoedige komst van onze Here Jezus Christus. Een soort gelijk iets vond ik afgelopen week in de studie over Babylon, dat mijns inziens gewoon Tyrus is. Het gaat in de profetie over Tyrus om 70 jaren van vergetelheid. En dat is niets minder dan een verwijzing naar DaniŽl en de 70 weken voor de Komst van de Messias.

Er zijn twee aspecten bij tijdsberekeningen.
De eerste is: toepassing van de berekeningen en zo voorzeggen, wanneer de Here Jezus zal komen. Hierover zegt de Here, vrij vertaald, dat moet je niet doen, want je weet niet precies wanneer Ik terug kom. De Here zegt dat, om te verkomen dat we gaan zitten rekenen, in plaats van de ogen open te houden.
De tweede is de interpretatie van de berekeningen. Hierdoor zijn wij in staat, om vanuit de tekenen die de Here ons heeft voor gehouden in MatteŁs 24 aangaande Zijn Komst, vast te stellen, dat de tijdsberekeningen een bevestigende aanvulling geven. Daarvan heeft de Heer gezegd: Wees waakzaam! Wanneer ik kom, verwacht Ik namelijk dat je wakker bent en niet in slaap gevallen bent.
Ik blijf het interessant vinden. We verwachten de Opname van de Gemeente elk moment. Want de Heer heeft gezegd, dat deze generatie geenszins voorbij zal zijn gegaan, wanneer al deze dingen gebeuren.

Back to Top


Is het herstelde Romeinse rijk het antichristelijke wereldrijk?

Nee.

Waarom niet. In bijna elke gemeente wordt deze leer verkondigd. Maar het is Bijbels gezien, niet correct. Ik kan het ook niet helpen en geef direct toe dat ik dat tot voorkort heb aangenomen als een zeer reŽle mogelijkheid.

Opb.17:8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft.

De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve. 12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op ťťn uur met het beest.

Wat hier zonder meer duidelijk wordt gemaakt, is, dat na de zesde (het Romeinse rijk) gťťn herstel plaatsvindt, maar wordt opgevolgd door een ander, namelijk het zevende rijk. 

Maar de zeven hoofden zijn ook de zeven koninkrijken, gepersonifieerd door de zeven koningen. Maar het zijn ook de zeven wereldrijken van satan. Als Johannes dit visioen krijgt, leeft hij ten tijde van de Romeinse overheersing. Welke rijken waren het ook al weer?

 1. Het Egyptische wereldrijk
 2. Het Assyrische wereldrijk
 3. Het Babylonische wereldrijk
 4. Het Medoperzische wereldrijk
 5. Het Griekse wereldrijk
 6. Het Romeinse wereldrijk
 7. Het Antichristelijke wereldrijk

De Bijbel is heel duidelijk, dat deze wereldrijken er zijn geweest. En dat vijf van hen zijn gevallen, voorbij zijn gegaan. Want door de komst van de MedoperziŽrs, viel het Babylonische rijk en ga zo maar door. Een is, dat is dus het zesde wereldrijk, namelijk het Romeinse, ten tijde van de Openbaring aan Johannes. En dan staat er niet dat het Romeinse, het zesde, zich zal herstellen, maar dat er een ander rijk zal opkomen. En wanneer het antichristelijke wereldrijk is gekomen, zegt vers 10, dan "moet hij een weinig tijds" blijven. Dat is een korte tijd, namelijk 7 jaren, met de opkomst van het zevende rijk meegerekend. Dat is kort in vergelijking met de voorgaande rijken. Tevens is "een korte tijd" en "moet hij" een verwijzing naar Opb. 12:12 " want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft. " Hij moet namelijk op aarde worden geworpen, want door het verbreken van de zeven zegels door het Lam, kan alleen Gods Heil gebracht worden. 

De Bijbelse volgorde hierin is:

 1. Opname van de Gemeente.
 2. Satan wordt op aarde geworpen en openbaart zich als de antichrist. Hij is dus het tweede beest, dat op het Lam lijkt.
 3. Het eerste beest komt op, namelijk het antichristelijke, het zevende wereldrijk. Het opkomen van het eerste beest, wordt uitgevoed door het tweede, daarom staat er op ťťn uur (op vrijwel hetzelfde moment / bijna gelijktijdig ). Het kan nooit gelijktijdig, omdat de chronologie dan niet meer klopt.

Dat betekent: dat het zevende rijk helemaal niet zichtbaar is, in onze dagen, want de antichrist is nog niet geopenbaard en hij zal het zevende rijk stichten. Als je zegt dat het herstelde Romeinse rijk het toekomstige antichristelijke wereldrijk zal zijn, kom je niet uit met de profetie dat het nog moet komen, omdat de stichter van dit rijk er nog niet is. Tevens ruk je het begrip "een weinig tijds" uit zijn verband. Hieronder het Romeinse rijk links en rechts het herstelde Romeinse rijk (EU en Unie van de Middellandse zee)

Binnenkort uit zal ik Studie Openbaring 17 deel 2 plaatsen, waarbij deze zaken nogmaals worden onderzocht.

Back to Top

 

 

 

 

 


Engelen in de gevangenis geworpen. Toekomst of al gebeurt?

Judas vers 6 spreekt over de engelen die in bewaring zijn gebracht tot het oordeel van de grote dag' met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
zie ook 2 petr 2:4
Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgeven aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Met verwijzingen naar opb 20:3

Melle, hoe kunnen Petrus en Judas hier al over spreken als dit nog in de toekomst gebeuren moet (voorspelt door Johannes in Openbaringen ) ??????

Hoe zit dt nou, met die engelen?
Om te beginnen, er zijn miljarden engelen. Zo als de mensen op aarde niet op een kluitje leven, maar verspreidt over de aardbol, zo zijn de engelen ook verspreidt over de hemelen en zijn er gevallen engelen verspreidt over de hemelse gewesten, de onzienlijke wereld.
 

In deze onzienlijke wereld kennen we verschillende plekken waar zij verblijven. Dat is op de aarde, deze worden boze geesten genoemd. Onder de aarde:
 

 • Dodenrijk: deut 32:22
 • Sjeool: Job 11:8
 • Onderwereld: Spr 9:18
 • Onverzadigbare afgrond / put / groeve: Spr 27:20
 • Hel / Gehenna: Mat 5:29
 • Tartarus 2 Pet. 2:4

Een aantal van deze plekken hebben verschillende namen voor dezelfde plaats. Voor het gemak splits ik het maar even in twee delen. Een plek voor de zielen van mensen die zonder God gestorven zijn. De andere plek of plekken, is het werkterrein van satan en de gevallen engelen. Zoals er in de Hemel een organisatie en rangorde en vergaderingen zijn, zo zal dit in de onderwereld ook het geval zijn. Er zit namelijk een grote geestelijke organisatie in de onderwereld, die aan de hand van doelstellingen, proberen alles naar satans hand te zetten.

In de periode van de Zondvloed, zijn er onder andere vele engelen gebonden, waarvan er in 2 Pet. 2:4 de reden wordt beschreven. Deze gevangenissen voor deze engelen bevinden zich, buiten onze dimensie, namelijk de onzienlijke wereld. Maar in de onzienlijke wereld, die de hemelse gewesten worden genoemd, bevinden zich ook plekken, waar de satan regeert, maar eigendom is van de Here God, omdat Hij de Schepper is.

Dat deze engelen geworpen zijn, en gebonden zijn, betekent, dat deze engelen beoordeeld zijn, en bewaart worden voor het moment dat de Here hen zal veroordelen. Maar voordat ze in het poel des vuurs, wat ook weer iets anders is en ergens anders is, dan de hel en onderwereld, zullen sommigen worden losgelaten, met een bedoeling. En dat vinden we weer terug in Openbaring.

Back to Top


Moet de gemeente door de grote verdrukking?

Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld het volgende vers?

1 Thess 1:10

En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn.

 

Wij verwachten Zijn Zoon uit de hemelen. Jezus is immers gezet op de rechter troon, naast de Vader. Hij zal ons eerst opnemen en bij die gelegenheid zal Hij Zijn voeten niet op aarde zetten, maar zal dit wel doen als Hij terugkomt, zoals Hij heeft belooft.

Zijn wederkomst is daarom ook veel belangrijker in Gods heilsplan, dan de opname.

Omdat God wil dat Zijn volk, het Joodse volk Hem aanneemt als hun God en Zijn Zoon Jezus Christus als hun Redder en Verlosser. Dit zal Zijn volk uitroepen bij Zijn komst. Sterker nog, dit zal het teken zijn dat Jezus kan komen. Ze zullen de Messias, de enige echte aanroepen om hun te redden. 

Vele Joden zullen eerst denken dat de vorst die komen zal, alias de mens der wetteloosheid, alias de antichrist, dan wel Satan zelf, hun Messias is, omdat hij zegt dat hij dat is. En omdat hij zijn woorden kracht bij zal zetten door wonderen, tekenen en grote krachten. Hij zal vrede tot stand brengen in het Midden-Oosten en hij zal het voor elkaar krijgen dat de Al-Aqsa moskee plaats zal maken voor de tempel. Dan is het niet meer dan logisch dat je haast wel moet geloven dat hij je Messias is. Het staat toch in de Thora, dat we samen met de Messias de tempel zullen herbouwen. Hij geneest mensen, brengt religies bij elkaar, zorgt voor vrede en bevat boven natuurlijke wijsheid, die alleen maar van “god” kan komen. Ze zullen er in stinken, tenminste velen. Niet alleen de hele mensheid, maar met name het Joodse volk. 

God gaat pas verder met IsraŽl en de laatste jaarsweek als de gemeente weggenomen is. Wij gaan niet door de grote verdrukking, om de meest eenvoudige reden, dat God ons niet heeft bestemd voor dat gedeelte van Zijn Heilsplan. Als je het toch graag wilt meemaken, omdat je van mening bent, dat Zijn genade voor jou niet van toepassing is, dan kan het zijn dat je het mee zal maken.

 

Maar laat me je dit zeggen!

Satan wil zich openbaren. Dat staat in de bijbel. Maar satan heeft dit zelf ook al verkondigd in deze wereld. Satan gelooft ook dat God en Jezus bestaan. En hij heeft tegen zijn volgelingen ook gezegd dat zijn eigen tijd, dat is de tijd dat hij zich mag openbaren, nog niet aangebroken is.

Tevens geeft hij via een ander kanaal, namelijk via de New Age beweging aan, dat zijn nieuwe tijd pas kan aanvangen, wanneer die fundamentalistische christenen weg zijn, hetzij door hen om te brengen / vermoorden, hetzij doordat ze van de aardbodem worden weggenomen door buitenaardse krachten, zoals de Nephilim.

Dit laatste is weer zo typisch: dat ze weggenomen worden. Satan kent de eindtijd! Reken maar van yes. Hij weet donders goed waar hij op moet wachten. Maar dan loochent hij de Zoon weer, door deze bijzondere daad van Christus toe te schrijven aan zijn eigen machten, namelijk de Nephilim, de reuzen, aliens of zeg maar gerust demonen. Waarvan een compleet geloof door satan is opgebouwd. Deze Nephilim wonen / verblijven op de planeet Niburu. En zullen hier naar toe komen. Satan zal toch straks de wereld een degelijke verklaring moeten geven voor de verdwijning van miljoenen mensen.  

Als jij in Jezus Christus bent en Hij is in jou, door de werking van Zijn Heilige Geest, dan ben jij zo’n vervelende fundamentalistische christen die het nieuwe tijdperk van satan tegen houd.

Back to Top


Is de Opname van de Gemeente hetzelfde als Jezus' Wederkomst?

Deze gedachte komt heel erg veel voor binnen gemeentes. Ik wil niet zeggen dat dit fout is, of zondig is.

Maar deze gedachte klopt mijns inziens niet. 

2 Thess 2:1-4

1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd.

 

Vrij vertaald zegt dit stuk: Je moet niet denken dat de dag van Jezus' wederkomst aanstaande is. Dat dat op Gods agenda, punt nummer 1 is, want dat is niet zo.

Deze dag van Jezus' wederkomst komt niet voordat eerst twee andere punten zijn geweest. Dat zijn:

 1. afval van het geloof
 2. de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs.
 3. dan pas de wederkomst van Christus.

God wil duidelijk voor ons zijn, maar soms vinden we het zo moeilijk, dat we zelf niet luisteren naar wat God zegt en blindelings dingen aannemen.

 

God zegt wel:

 • eerst leiden en sterven, dan pas overwinning en opstanding.
 • eerst het oude verbond, dan pas het nieuwe.
 • eerst Adam, dan pas Christus
 • eerst Hemelvaart, dan Pinksteren.
 • eerst een verbond met IsraŽl, dan een verbond met de Gemeente
 • eerst de laatsten, dan pas de eersten
 • eerst de opname van de gemeente, dan pas de wederkomst.
 • eerst de voltooiing van de profetieŽn, dan een nieuwe aarde en hemel.
 • eerst 69 weken, dan pas de 70e week.

 

Want, zegt God: de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.

God zegt niet dat Jezus niet terugkomt. Want de wederkomst is het allerbelangrijkste punt op Gods agenda. Maar niet het eerste op Zijn agenda Want dan zal Zijn Zoon verheerlijkt zichtbaar zijn voor alle mensen op aarde. 

De opname hoort bij de tijd van de gemeente en de wederkomst is voor allen en zeker voor het volk IsraŽl. Zij zullen namelijk bij deze gebeurtenis worden verlost van de mens der wetteloosheid, omdat hij bij de wederkomst vernietigd word door de adem van Zijn mond.

Back to Top


 

Waar gaan we, na de dood, naar toe?

Beste melle,gaat iemand die sterft direkt na zijn dood naar christus en is hij dan bij kennis,ervaart hij dingen,of weet hij niks meer,ervaart niets meer(zieleslaap) tot jezus terug komt naar de aarde.

Wanneer iemand dood gaat, is het afhankelijk van zijn of haar keuze voor de Here Jezus in zijn / haar leven wat er daarna met iemand gebeurt.
Als een christen overleidt, dan zal hij / zij, op het moment van het overleiden uit zijn aardse lichaam gaan. En de geest van deze gaat naar de 3e hemel, ook wel Abrahams schoot genoemd.
Daar blijft diegene wachten totdat de gemeente helemaal is opgenomen. Vanuit de derde hemel gaat hij of zij dan naar het Vaderhuis, met zijn vele woningen. Daar wordt hij of zij met de opgenomen gemeente verenigd.

Als iemand bewust geen keuze heeft gemaakt voor de Here Jezus, maar had dit wel kunnen doen. Of mensen die bewust, hun leven in zonde hebben geleefd, zullen in de hel wachten, totdat iedereen geoordeeld zal worden voor de grote witte troon. Daarna zal men vermoedelijk naar het poel van vuur worden gebracht.

Maar er zijn ook mensen, die nooit Jezus gekend hebben, of nooit de kans hebben gehad, om een bewuste keuze voor de Heer te maken. Denk bijvoorbeeld aan doodgeboren baby's.
Hier is het afhankelijk van gebed van andere mensen wat er zal gebeuren.
Een baby, die bij of voor de geboorte is overleden, heeft nooit zelf een keuze gemaakt. Als zijn / haar ouders wel een keuze hebben gemaakt voor de Heer, zullen ze vermoedelijk ook tijdens de zwangerschap voor de baby hebben gebeden. Dan wordt het babytje door de Heer thuis gehaald. Maar voor het twijfel geval is er nog een andere plek. Hier zal men wachten tot men door de Heer geoordeeld word. Sommige noemen dat het vagevuur. Ik niet. Vuur zie ik als iets helligs. Dat is het zeker niet. Het is een wachtplaats voor de overleden zielen.

Hier zal men wachten, tot de dag dat iedereen geoordeeld zal worden voor de grote witte troon. Ook de christenen? Nee, ons oordeel heeft de Here aan het kruis weggedragen. Hij is al voor onze zonde gestorven. En dat hebben wij al voor Hem beleden. Dat is ook wat de Bijbel beschrijft in het Nieuwe Testament.

Back to Top


De wederkomst van de nephilim.

Hallo Melle,

Ik lees net het een en ander over ufo's op jou website en ook het bekende gedeelte uit Matt. 24.
In heel veel studies wordt verondersteld dat hier de terugkomst van de Nephilim mee bedoeld wordt, maar is dit wel correct??
Zo het niet zo kunnen zijn dat Jezus hier de onverschilligheid en de onkunde van de mensen mee bedoeld en het spotten met degene die de terugkomst van Christus verwachten?


36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.


Ik lees hier eigenlijk eerder dat de mensen de tekenen der tijden niet in de gaten hebben, door gebrek aan kennis?? Maar pas als het te laat is zullen ze zien dat Jezus terug komt en dat ze veroordeeld worden.

Ik zou jou gedachte hier wel eens over willen weten. Het is maar een gedachte, geen discussiepunt.
W.

 

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen afkomst. Ik heb bijvoorbeeld, vroeger altijd geleerd dat de opname van de gemeente plaats vind na de grote verdrukking. In mijn onzekerheid over onze / mijn toekomst, heb ik mij volledig overgeven aan de Heer. En Hem gevraagt hierin Zijn waarheid bekend te maken.

Met name Matt.24, waarin de Here een verwijzing maakt naar de eindtijd van Noach, is voor mij een duidelijk beeld van de aanstaande toekomst. Henoch, een beeld van de gemeente, werd opgenomen door de Heer Zelf. Omdat de Here hem rechtvaardig vond.
In de Romeinenbrief vinden we terug, dat we niet op basis van de wet, het trouw naar de kerk gaan bijvoorbeeld, behouden worden, maar op basis van ons geloof in de Here Jezus Christus. Dat is wat ons rechtvaardig maakt en ons behoud.

Noach daarentegen, is een beeld van IsraŽl, dat door de grote verdrukking / 40 dagen regen gaat, maar door de Heer beschermd wordt en zodoende verder leeft op aarde, nadat het water is weggezakt / de grote verdrukking weg is.

Het is niet voor niets dat de Here Jezus Zelf heel duidelijk verwijst naar de dagen van Noach.
Een vreselijke tijd, doordat engelen hun positie bij de Here God, ontrouw werden en gemeenschap hadden met de vrouwen van de mensen.
Deze engelen, zijn door de Heer gebonden en worden bewaard tot de eindtijd. Waarbij zij (net als de satan bij het einde van de 1000 jaren) opnieuw worden ontbonden. En waarbij zij net als satan de mensen zullen misleiden en dood en verderf zullen brengen, zoals voor de zondvloed. Maar deze zullen allemaal, eeuwig van de Here God gescheiden leven in de poel des vuurs.

Wat betreft Aliens en UFO's. Ik denk dat wij als christenen niet moeten geloven in leven op andere planeten, omdat het Woord ons dat niet leert. Echter is de Bijbel heel duidelijk over de aanwezigheid van buiten-aards-leven, namelijk alles wat door de Here is geschapen buiten-de-aarde, in de Hemel namelijk. Ook zegt de Bijbel dat een deel van deze, buitenaardse heerschappij, de Here ontrouw is geworden.
Deze gevallen engelen, zullen in mijn beleving zeker zichtbaar op aarde verschijnen. De meest bekende daarvan is de satan zelf, die zich nu al meerder malen, in een zelfgemaakt lichaam aan diverse geloofsgemeenschappen is verschenen als de maitreya.
Ik heb zelf in de studies hierover op internet diverse filmpjes en foto's over geesten gezien. Ik raad je dit overigens met klem af om ook te doen, maar deze andere wereld bestaat en doet zeer haar best om zich meer en meer bekend te maken onder de mensen.(
1Thess 5:21 "Onderzoek alles, behoud het goede")

*Je schrijft:
In heel veel studies wordt verondersteld dat hier de terugkomst van de Nephilim mee bedoeld wordt, maar is dit wel correct??
Deze gevallen engelen, die zichtbaar op aarde waren in de dagen van Noach, zullen op de zelfde wijze zichtbaar terug komen en zichtbaar verschijnen aan de mensen. Dat is dan ook een van de redenen, dat de Here Jezus, ons zo duidelijk wijst op de enorme overeenkomsten tussen deze twee eindtijden.

Maar aangezien ik geloof, op basis van wat de Bijbel ons leert, zullen wij dit niet meemaken op aarde, aangezien de opname van de gemeente vooraf gaat aan de komst van de grote verdrukking en de openbaring van de antichrist.


*Nog een extra noot van Melle:

Nephilim zijn niet de gevallen engelen! Maar zijn de kinderen van de gevallen engelen. Deze worden in het oude testament met name op diverse plaatsen beschreven. Dus een gevallen engel heeft geslachts gemeenschap met een vrouw. De vrouw wordt zwanger en baard een nephilim. Dit wordt doorgaans vertaalt met reuzen, giganten, titanen, mannen van naam.

In het boek van Henoch wordt hier behoorlijk diep op in gegaan. Deze nephilim zijn dus half mens en half hemelwezen. En dat geeft dus echt problemen. Vandaar de beschrijving in de bijbel van de gruwlijke oorlogen dat IsraŽl voert tegen andere volkeren, om zodoende deze reuzen (Goliath bij de Filistijnen) te doden.

Omdat zij deels menselijk zijn, sterven zij. Maar omdat zij ook deels hemels DNA hebben, blijft hun geest op aarde rond zweven en gaat deze geest niet naar de hel of een andere plek. Deze gestorven reuzen / nephilim zijn boze geesten, waar wij allemaal dagelijks nog last van ondervinden.

En dan kom je in het nieuwe testament ook heel veel nephilim tegen. En in dat geval is het niet het volk IsraŽl dat ten strijde tegen hen trekt, maar onze Here Jezus Christus Zelf!

Henoch 15:8-12

8 En nu zullen de reuzen die voortgekomen zijn uit geest en vlees kwade geesten genoemd worden op 9 de aarde, en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Kwade geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige Wachters ligt hun begin en eerste oorsprong; 10 zij zullen kwade geesten op aarde zijn, en kwade geesten zullen zij genoemd worden. En zoals de geesten van de hemel in de hemel hun woonplaats zullen hebben, zo zullen de geesten van de aarde, die op aarde geboren zijn, hun woonplaats op aarde hebben. 11 En de geesten der reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, en bewerken de afbraak van de aarde, en veroorzaken moeilijkheden: zij nemen geen voedsel, maar 12 hongeren en dorsten desondanks, en geven beroeringen. En deze geesten zullen tegen de mensenkinderen opstaan, en tegen de vrouwen, omdat zij van hen uitgegaan zijn.

 

Back to Top


 

Van wanneer kunnen we echt over de eindtijd spreken, zoals in de Bijbel beschreven is?

We vragen ons af hoe het nu zit met al de grote gebeurtenissen VAN DE AFGELOPEN 2000 JAAR. In het jaar 1500 geloofden ze allemaal dat de opname er zal komen. Iedereen ging naar een bepaalde stad en hebben allemaal gewacht, de hel was toen ook op aarde, het was verschrikkelijk. Misschien hebben overheid er toen ook wel een andere draai aangegeven. Hiltler was toch ook de duivel op aarde. miljoenen joden vermoord!
Saddam Hoesein, rusland, afrika, aids, de pest, tsunami,nederland onder water. Zijn dit allemaal maar gewone gebeurtenissen die niet in de openbaringen worden vermeld? Of zijn dit niet juist de zaken waar openbaring het over heeft.

Wat is het verschil tussen jullie beschreven gebeurtenissen en het huidige? Je zou kunnen zeggen dat al die gebeurtenissen, zoals de 2e wereld oorlog ook bij de eindtijd hoort. Maar dat is niet helemaal correct.

Bij het begrijpen van de dingen die in ons leven gebeuren, zoals oorlogen en bepaalde historische mijlpalen is het handig om te weten waar we staan in de eindtijd. Dit doe ik zelf aan de hand van de Tijdslijn van Gods Heilsplan.
De Bijbel is zo verschrikkelijk duidelijk daarin, dat ons dat de zekerheid geeft, wanneer we onzeker worden over deze gebeurtenissen.

Matt. 24. De Here Jezus spreekt in Matt. 24 over de les van de Vijgenboom. Dit is een verwijzing naar IsraŽl, maar nog meer in het bijzonder de stichting van de staat IsraŽl in 1948, dat drie jaar na de 2e wereld oorlog.
De Here zegt hier iets belangrijks over. Namelijk dat Zijn Wederkomst naar de aarde is verbonden met deze gebeurtenis. Want, zegt de Heer, deze generatie die ontstaan is vanaf de stichting van de staat IsraŽl, zal absoluut niet voorbij zijn gegaan, wanneer ze de weeŽn zullen zien en voelen en als Hij terug komt.

Vanaf 1948 kunnen we daadwerkelijk spreken over de eindtijd of het laatst der dagen. Dit betekend en ik geloof dat met heel mijn hart, dat wij de Wederkomst van onze Messias bewust gaan meemaken. En met de Wederkomst van de Heer ook de Opname van zijn gemeente.

Als we dit gegeven nu weer terug beredeneren, dan zien we dat er een enorme, ongekende, onstopbare, climxerende lijn is te zien, voelen en horen, ten aanzien van de door de Heer genoemde weeŽn uit MatteŁs 24. Dit is dan ook een letterlijke boodschap aan ons: Let op de weeŽn! en Let op de Vijgenboom!

Nog even terug naar de vraag, is er een verschil in de gedachte die men bijvoorbeeld in 1500 had ten aanzien van de opname van de gemeente en nu? Ja, namelijk; de Vijgenboom waar de Heer ons op heeft gewezen, was toen bezet door diverse overheerser, maar niet terug gegeven aan de Joden. Dit is voor de Heer een MIJLPAAL en daarom heeft Hij deze gebeurtenis expleciet vermeld.

 

Back to Top


De Heer Jezus en satan zijn beiden de morgenster, hoe zit dat?

vraag: je zegt over satan de morgenster. Hoe zit het met de uitspraak van Jezus in openbaring 22
Opb. 22:16 Ik, Jezus, heb mijnen Engel gezonden, om ulieden dat te betuigen m de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de heldere morgenster.
Job 38:32 Kunt gij de Morgenster te voorschijn brengen op haren tijd, en den Wagen met zijne kinderen voeren?
2Pe 1:19 En wij hebben des te vaster het profetische woord, en gij doet wŤl, dat gij daarop acht geeft, als op een lamp, die licht geeft in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt, en de morgenster opgaat in uwe harten;
Opb. 2:28 en ik zal hem de morgenster geven.


En dan ook weer over satan:

Jes 14:12 Hoe zijt gij van den hemel gevallen, gij schone morgenster! Hoe zijt gij ter aarde geveld, gij die de volken krenktet!

 

Zowel onze Heer Jezus als Zijn grootste tegenstander, de satan, worden morgenster genoemd. Hoe zit dat nou precies ?
Allereerst wordt met het woordje 'ster', soms verwezen naar een Hemelwezen. Dit zegt iets over hun oorsprong, namelijk de hemelse gewesten. Boven al deze sterren, die allemaal qua lichtschijnsel van elkaar verschillen, torent de felste, namelijk de Morgenster, ver boven hen uit. Dit zegt iets over de Heerlijkheid van deze Morgenster. En daarmee iets over de positie van dit hemelwezen in de Hemel. 

De Morgenster is een verwijzing naar de allerhoogste positie binnen de hiŽrarchie van de engelenmachten. Dit houdt in, dat deze Ster dag en nacht voor Gods aangezicht / troon mag en kan verschijnen.
De Heer Jezus bekleedt deze positie. Want Hij is boven de engelen gesteld en "troont op de cherubijnen". Maar ook de satan heeft nog steeds deze positie, hoe onvoorstelbaar dat ook mag zijn. Tot aan het moment, dat hij metterdaad uit de Hemel geworpen wordt, klaagt hij ons dag en nacht (opnieuw een bevestiging van zijn positie in de Hemel) aan, voor Gods Troon. Opb. 12:10
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager onzer broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is neergeworpen.

 

Daarom wordt satan ook aangeduid als morgenster, omdat zijn Hemelse positie zeer hoog is. Let wel de positie van de Heer Jezus en satan zijn niet gelijk, maar zijn vergelijkbaar. Zie ook:Satan op aarde geworpen

Back to Top


Over wie gaan wij dan regeren?

Over wie gaan wij dan regeren? Over ons zelf? Samen met Jezus regeren, dan moet je ergens over kunnen regeren. Koningen en prinsen kunnen niet over elkaar regeren, denk ik.

In Lucas 19 lezen we de vergelijking van de Heer Jezus over de tien ponden. Dit is, dacht ik, de enige plek in het Nieuwe Testament, waar de Heer met oog op het Koninkrijk Gods letterlijk zegt: "Zo heb macht over tien steden." 
Ik heb laatst een soortgelijke vraag gehad en toen geprobeerd uit te leggen, dat we vroeger veel kleine koninkrijkjes, graafschappen en hertogdommen hadden. Mogelijk, dat het er straks ook zo zal uitzien. Maar dat durf ik niet te zeggen. In ieder geval wel, dat we samen met de Heer zullen regeren gedurende 1000 jaar in Zijn Koninkrijk, namelijk in het Koninkrijk Gods op aarde. 


Wat betreft de straf: De bijbel is zwart-wit en niet licht- en donkergrijs. Dat neemt niet weg, dat we nu in de genade- periode leven en, dat men zelfs in het 1000- jarige Vrederijk nog alle kans heeft, om Jezus te erkennen als Heer. Daarna begint de Eeuwigheid. Genade alom dus, maar wel zwart-wit! Matt. 12:30 Wie niet vůůr Mij is, is tegen Mij, en wie Mij niet helpt ,om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen. 
Dit is het welbekende tekstgedeelte, dat ,als je niet kiest, je ook kiest!

Back to Top


Wie worden er behouden, alleen die in, Jezus geloven?

Uw vraag kan meerdere kanten op. Maar er vanuit gaande, dat u het Behoud bedoelt, waardoor men het Eeuwige Leven kan verkrijgen, antwoord ik u als volgt:

Het Geloof in Jezus en het Hem erkennen als Redder en Verlosser, is in elk geval nodig, om behouden te zijn. Als aanvulling staat er ook in de bijbel, dat de Heilige Geest het onderpand is van onze Toekomst, het Leven in Eeuwigheid met de Heer.
Maar ook, nadat de Gemeente is opgenomen, zullen er mensen tot bekering komen, ook zij zullen behouden worden. En ook de mensen, die geboren zullen worden in het Messiaanse 1000- jarige Rijk en die in Jezus gaan geloven, zullen de Eeuwigheid binnengaan.

 

Back to Top


Waarom wordt de satan na 1000 jaar vrede weer losgelaten?

Beste Melle,tijdens het duizendjarige vredesrijk wordt de duivel (vast)gebonden door god,maar wordt daarna opnieuw losgelaten, wat is hier de zin van,is er eindelijk vrede wordt hij opnieuw losgelaten?

Dit heeft te maken met de verschillende groepen mensen in de Bijbel. God heeft namelijk met alle- een Plan.

Periode Gods plan satan oordeel
Gemeente: Periode +/- 2000 jaren. Het verzamelen van het beste deel voor Jezus. De leden zijn voorbestemd, om een Hemelse positie te bekleden. Hij probeert mensen van Jezus af te houden, zodat zij niet kunnen worden toegevoegd aan de Gemeente. Geen. Wel Beloning in de vorm van meer of minder Heerlijkheid. Bij het aanvaarden van Jezus, legt de mens, op aarde al, het oude kleed af en trekt het Nieuwe aan.

 

De 70ste week: Periode van + /- 7 jaren. Zie: (Dan. 9) Om gerechtigheid en verzoening te brengen tussen IsraŽl en de Messias. Een 7 -jarige heerschappij over de aarde. Hij is uit op vernietiging van IsraŽl, zodat zij niet meer verzoend kunnen worden met Jezus. De 2de Komst van Jezus. Vestigt Zijn Troon in Jeruzalem. Vernietigt het kwaad, satan voor 1000 jaar gebonden.

 

Het Messiaanse Rijk: Periode van 1000 jaren. Alle mensen op aarde, waaronder ook het overblijfsel van IsraŽl, leven in Vrede. Nog 1x losgelaten, om zo nog een laatste groep op aarde de Eeuwigheid te laten verspelen. Opgenomen Christenen kunnen niet verleid worden. Grote Witte troon: Oordeel over allen, maar niet over hen,die uit de Gemeentelijke periode stammen, zij hebben al Loon gekregen.

Dus samenvattend:

Satan wordt opnieuw los gelaten, zodat het koren van het kaf op aarde gescheiden kan worden.

De mensen hebben gedurende 1000 jaar in Vrede geleefd en alle kans gehad, om te weten te komen, dat Jezus de Enige Weg is naar de Eeuwigheid. Satan zal, nadat hij is los gelaten, doen, wat hij altijd doet, liegen en bedriegen, om nog zo veel mogelijk mensen te proberen van het Eeuwige Leven met God af te houden.

Dat is toch niet eerlijk! Jawel, de Heer God heeft vanaf het begin van de schepping ons iets belangrijks gegeven, namelijk "de eigen keuze-mogelijkheid". Hierdoor worden wij een mens en geen robot. God wil, dat wij kiezen. Onze keuze is altijd bepalend geweest voor God en voor onszelf.

In de Gemeentelijke periode benutten wij een unieke kans. Als je nu kiest vůůr Jezus, krijg je geen oordeel, maar een Beloning en de Heerschappij met Jezus in het Messiaanse Rijk. De overigen uit de andere periodes zullen evenwel als nog geoordeeld worden. Zij zullen de Heer rekenschap moeten afleggen over, dat, wat zij hebben gedaan.

Back to Top


Waarom zijn we nog niet opgenomen en waarom duurt het allemaal zo lang!!!?

Dit is de meest begrijpelijke vraag van vandaag. Waarom stellen wij de vraag niet aan onze Heer Jezus Zelf? Heer, waarom duurt het zo lang?

En weet je, wat Gods Zoon hierover tegen ons zegt in Zijn Woord bij monde van de Apostel Petrus....?

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Pet 3:9

Elke seconde, dat de Gemeente langer op aarde aanwezig is, betekent dat genade voor alle andere mensen op de aarde, omdat wij de 'wederhouder' zijn (2 Thess 2). Want zodra wij weg zijn.... Dan zegt de Heer in Zijn Woord:

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft. Op. 12:12

En "wee" houdt in: Berg je, vlucht, zoek dekking.

Wees daarom blij voor de mensen om ons heen, dat God zolang genadevol is en beslist niet traag. En dat Hij iedereen nu nog de kans geeft, om tot inkeer te komen en een bewuste keuze te maken voor de Heer. Mogen velen nog die kans met beide handen aangrijpen.

Hij vertraagt Zijn belofte niet, deze zal in vervulling gaan, maar Hij is genadevol / lankmoedig!! Prijst de Heer daarom met heel je hart!

 

Back to Top


Kan de opname van de gemeente ook halverwege van de grote verdrukking plaats vinden 2?

En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf en haar kind ( de gemeente? ) werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon. ( Dit ‘kind’zou kunnen duiden op de gemeente!) . En de vrouw ( IsraŽl ) vluchtte naar de woestijn ( Petra? ), waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij ( het restant wat er na 3Ĺ jaar van ellende en oorlog nog over is van IsraŽl, het z.g. gelovig overblijfsel! En dit na Gog en Magog e.d. ) daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Openbaringen 12: 1-6

Ik heb en had mij tot dusver nog nooit of te nimmer verdiept in de mogelijkheid van de z.g. midtrib mogelijkheid en eigenlijk maar min of meer klakkeloos aangenomen dat we zouden worden opgenomen voor de 70e jaarweek, echter door dit vers ben ik nu aardig aan het twijfelen geraakt en daar ik je site, en dus je mening graag lees en zťťr op prijs stel, wil ik je dit ‘probleem’ toch even voorleggen. Met belangstelling kijk ik uit naar je antwoord. Sivia V. Zwolle

Het antwoord staat in de Bijbel.

In het verstaan van de profetie van de eindtijd komen we altijd terug bij DaniŽl 9. 
De 70ste week heeft betrekking op: Het Joodse volk, de stad Jeruzalem en het land IsraŽl. Deze jaarweek duurt 7 jaar en kan pas aanvangen, als de Gemeentelijke periode is verlopen. 

Nu de vraag over openbaring.
En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf en haar kind ( de gemeente? ) werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon. ( Dit 'kind'zou kunnen duiden op de gemeente!) . En de vrouw ( IsraŽl ) vluchtte naar de woestijn ( Petra? ), waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij ( het restant wat er na 3Ĺ jaar van ellende en oorlog nog over is van IsraŽl, het z.g. gelovig overblijfsel! En dit na Gog en Magog e.d. ) daar 1260 dagen onderhouden zou worden.

Als je het bovenstaande gewoon leest, lijkt het of de 1260 dagen direct aanvangen na de geboorte van het kind en het wegvoeren van het kind. Maar dat is niet zo. Waarom niet?
 

 1. Het kind is wellicht een beeld van de Gemeente.
 2. Terstond na de bevalling, als het kind helemaal "klaar" daarvoor is, wordt het direct weggevoerd naar God, omdat de Gemeente een Hemelse positie heeft. (Ef.2:6)
 3. Het verbond, dat de antichrist met IsraŽl ( = de vrouw) sluit, is voor de hele 7 jaren gesloten en niet alleen voor de eerste 3,5 jaar.
 4. Er staat in de bijbel, dat in de eerste 3,5 jaar het optreden van de twee getuigen in IsraŽl en vooral Jeruzalem plaats zal hebben, om aan de hele wereld een indrukwekkend getuigenis van de macht van Jezus te geven.
 5. Deze eerste 3,5 jaar zal men zich veilig wanen in IsraŽl en op het moment dat men zegt: "Alles is vrede", zal het onheil over hen vallen. IIn Matt. 24 zegt de Heer Jezus, "Als je op het dak bent, ga dan niet terug, om je jas op te halen" Hier wordt daarmee heel duidelijk aangegeven, dat IsraŽl, de vrouw uit openbaring, moet vluchten. Waarvoor? In Openbaring voor de draak, die voor de vrouw staat, in Matt. 24 moet IsraŽl vluchten voor de Gruwel der Verwoesting.
 6. Kennelijk zit er een onzichtbaar gat in de tijd tussen het verhaal van de vrouw en dat van de draak. Maar dit hiaat wordt opgeheven, wanneer je Dan. 9 als uitgangspunt neemt en je de profetieŽn van de Heer Jezus uit Matt 24 of 25 er overheen legt.
 7. Een ander aspect is, dat de Bijbel ons leert, dat wij behouden worden voor Zijn toorn. Deze toorn komt pas in de 70ste week van Dan. 9, omdat deze periode dient : Om te verzoenen en Gerechtigheid te doen voor: Israel, Jeruzalem en het Joodse volk.
 8. Dit is de reden, dat men zegt: DaniŽl 9 is de sleutel tot het verstaan van de profetie. Dit hoofdstuk in de Bijbel is het uitgangspunt, zodat men vervolgens in staat is, om alle andere profetieen te kunnen begrijpen.

Dit is, hoe ik het zie. Rosh Hashana zou het moment kunnen zijn, dat de Opname plaats vindt. Maar ook als de opname na Rosh Hashana plaats vindt en dat blijkt reeds, blijft toch elke profetie in de bijbel overeind staan. Omdat elk Schriftwoord in de Bijbel letterlijk in vervulling zal gaan.

 

Back to Top


Mijn vraag is, zal er herkenning zijn in de hemel, zal je je familie die in Christus gestoven is terug zien en zal je herinnering aan een dierbare die verloren is worden weggenomen?

Ik heb een boekje gelezen,dat "Doden sterven niet" heet. Hierin staan getuigenissen van mensen, die een "bijna-dood" ervaring hadden. Zij verklaarden vaak, dat zij overleden familieleden herkenden. 
 
Zelf denk ik dat ook. Ik heb zelf mijn opa voor een aantal jaren verloren aan kanker. Toen ik bij hem kwam in de aula, waar hij lag opgebaard, was mijn eerste indruk: "Dat is opa niet". Dit is heel menselijk en zelfs min of meer logisch. De ziel van mijn opa was immers niet meer aanwezig in zijn aardse lichaam. Ik kende de ziel van mijn opa, want dat was de innerlijke uitstraling van mijn opa. Uiteraard kende ik ook het uiterlijk van mijn opa. Zo als ik hem altijd zag. Maar toen zijn ziel eruit was, herkende ik mijn opa haast niet. 
 
Ik weet bijna zeker, dat, als ik straks bij mijn Heer ben, ik mijn opa ook weer zal zien. Zijn aardse lichaam zal worden opgewekt bij de opname en veranderd worden in een Hemels lichaam. Tot die tijd zullen alle zielen, die in Christus gestorven zijn, in Zijn liefdevolle Nabijheid zijn in de Met Christus-Zijn-situatie. Hem kunnen wij ook herkennen, omdat Hij de Werkelijke Persoon is, Die we daar aantreffen. Wat betreft de herinneringen aan verloren dierbaren, dat denk ik niet, aangezien we in de Hemel volledig op Die Ene Vertrouwde Persoon Jezus gericht zijn, zullen we waarschijnlijk niet echt aan de aardse zaken, ook niet aan de mooie kanten van het leven, denken.

Nog een aanvulling hierop kreeg ik van mijn zuster Judith.

Bij de Verheerlijking op de berg,waarschijnlijk de Olijfberg, verschenen Mozes en Elia aan de Heer Jezus. De discipelen ,die daarbij waren,zagen hen voor het eerst op aadre en wisten toch direct ,wie die Hemelse personen waren!Ja ,inderdaad Mozes en Elia! Petrus zei: "Heer ,zullen we drie tenten voor jullie opzetten." Als de discipelen hier op aarde hen al kennen en herkennen, zal dat in de Hemel zeker het geval zijn,ook zal er herkenning zijn met andere`` gezaligden``.

Zie eventueel ook : Hemellingen herkennen elkaar 

Back to Top


Ufologie in de bijbel?

Mijn vraag aan u is, De uittocht uit Egypte werd begeleid door de wolkkolom, de verheerlijking op de berg, de aanwezigheid van God bij de Ark in de tempel van Salomo. Is dit ook niet een openbaring van Ufologie. Het volk bij de berg , waarop Mozes de stenen tafelen krijgt, zijn gelaat straalt zodat het afgedekt moet worden.

Dit is een hele goede vraag, omdat uw voorbeelden best wel een buitenaards tintje hebben.

Eerst zet ik een paar groepen onder elkaar. Dat zijn:

 1. God ,Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij hebben een Hemelse Rang en hebben hun Hoofdverblijf in het Vaderhuis, oftewel de Hoogste Hemel.
 2. Engelen. Alle engelen zijn geschapen door God en hebben eveneens een hemelse rang. De dienaren van de Heer kunnen en mogen ook wel in de Heilige Hemelen komen, omdat zij heiligen in de Bijbel genoemd worden.
 3. De engelen, die hun oorsprong ontrouw werden, de gevallen engelen, zijn eertijds ook geschapen met een hemelse rang en mogen nog wel in de hemelse gewesten verblijf houden, maar kunnen niet voor God Zelf of in de Heilige hemelen verschijnen, omdat zij immers niet meer heilig zijn en omdat hun oordeel al vast staat.
 4. Mensen. Geschapen door God. Hebben een aardse standplaats. Zij kunnen alleen door de dood, het afleggen van het aardse lichaam, een Hemelse Rang en standplaats verkrijgen. 
   
   
  De uittocht uit Egypte werd begeleid door de wolkkolom. 
   
 5. 21 De HEER ging voor hen uit,om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en 's nachts de vuurzuil. Ex. 13, 21-22 
   
 6. Is hier sprake van UFO's. Nee. De UFO's, waar ik over heb geschreven zijn zij, die hun oorsprong, de Hemel, hebben verlaten. Met andere woorden: Gevallen engelen. Hier in Ex. 13 lezen we juist, dat de Heer Zelf in de wolk aanwezig was.  
   
  De Verheerlijking op de berg. (Jezus, Mozes en Elia) 
   
 7. Matt. 17:1-13. Ook hier gaat het niet om engelen,die hun oorsprong ontrouw zijn geworden. Maar om de zichtbare verschijning van de mannen Gods rondom Jezus. Bij UFO’s betreft het zonder meer de verheerlijking van satan, maar hier gaat het volledig, om Jezus en Zijn Verheerlijking. Deze gebeurtenis werd door de Vader Zelf vanuit de Hemel geregeld. Omdat de Vader dit beslist wilde, werd het mogelijk gemaakt voor de discipelen, die bij Jezus waren, om Mozes en Elia te zien. Tevens is deze gebeurtenis voor de christenen een heel belangrijk gegeven, omdat het uitsluitsel geeft over de vraag, wat voor lichaam wij krijgen, zodra wij worden opgenomen. 
   
  De Aanwezigheid van God bij de Ark in de tempel van Salomo. 
   
 8. In 2 Kron. 7 lezen we, dat God door middel van een vuur-vlam spreekt tot Salomo en het volk en daarmee het offer op het altaar aansteekt. Ik kan me voorstellen, dat we ons een laserstraal zouden kunnen inbeelden, zoals we dat in de vele SF.films tegenkomen. Maar, dat het hier om vuur gaat en niet om een bliksemflits, moet in eerste instantie al worden opgemerkt. Vuur uit de Hemel, hier bij de nieuwe tempel, of in het verhaal over de priesters van bašl op de berg Karmel met het optreden van Elia of, wanneer het gaat over tongen van vuur op het hoofd van de discipelen met Pinksteren, al deze uitingen zijn van God Zelf en tonen in deze vormen van zichtbaarheid Zijn Heilige Werking. 
   
  Mozes van de berg met een "verheerlijkt" gezicht. 
  Ook hier gaat het niet om de verheerlijking van satan, zoals dat wel het geval is bij UFO's, maar juist om de Verheerlijking van de Heer zelf, omdat God in Mozes' nabijheid was. 
   
  Ik hoop, dat ik op deze manier voor u duidelijk uiteen heb gezet, dat het in het ene geval gaat om de Verheerlijking van God en in het andere geval, wat niet Bijbels is, dat het gaat om de verheerlijking van satan, doordat zijn engelen zich soms op een spectaculaire, maar wel bedrieglijke wijze zich vertonen aan de mensen.

Back to Top


Zijn de paus en de rooms katholieke het beest uit openbaringen?

Nee. Waarom niet?

Ik heb je informatie gelezen, Marten. Hoewel dit schrijven van jou aantoont, dat elke beschrijving van het beest uit Openbaring met het functioneren van het instituut de R-K kerk en haar paus overeenkomen, zijn zij het niet met name.

Dit, omdat het beest pas op aarde zal verschijnen in de tijd na de Opname en in de 7 jaren van de dan regerende antichrist. Een illustratie daarvan, is het beeld van het beest, dat er nooit eerder in die vorm in de geschiedenis is geweest. Dit attribuut zal pas midden in deze periode geplaatst worden in de tempel. Dat er ook vroeger een beeld van de paus is gemaakt en zelfs vereerd werd, is zeker te beschouwen als een deel van het draaiboek van, wat komen gaat. Echter wat openbaring ons hoofdzakelijk laat zien, is een uiteenzetting van de gebeurtenissen van de laatste zeven jaar voor de Wederkomst van onze Heer Jezus Christus heeft plaats gevonden. Ook alle andere punten, die je aandroeg, zoals het verplaatsen van de sabbat als rustdag naar de zondag, veranderen van de wet, zijn een voorafschaduwing van datgene, wat straks in de periode van de grote onderdrukking voor 100% werkelijkheid zal worden.

Dat neemt niet weg, dat de R-K kerk en de paus zeker negatieve beelddragers zijn van de toekomst en met dit gegeven beslist niet bijdragen aan de Heerlijkheid van onze Heer Jezus.

 

Back to Top


Holografische beeld van 'Jezus op wolken'

Allereerst de eerste vraag. Je schreef:
Als Jezus Christus komt, ( en Hij zal komen), dan moeten wij in acht nemen dat buitenaardsen in staat zijn om ons een hologram voor te spiegelen. Dit hologram zal ons doen twijfelen zodat wij denken dat de eerste komt van Jezus de 'ware' komt zal zijn. Wij moeten er op voorbedacht zijn dat dit holografische beeld van 'Jezus op wolken', of via een Ufo, niet de echte Jezus is.
Dus hoe kunnen wij het beste aanvoelen wat wel en wat niet echt is?


Dit is heel scherp van je! Ik had hier zelf nog niet eens aan gedacht. Ik geloof met heel mijn hart dat je als wedergeboren christen niet bang moet zijn voor een holografisch beeld van Jezus op de wolken. Waarom?
De eerste gebeurtenis, die nu voor de deur staat, is de opname van de gemeente. Bij die gelegenheid, komt onze Here Jezus wel uit de hemel, maar niet naar de aarde. Wanneer Jezus ons roept "B. K. kom!", zul je in een oogwenk samen met vele vele christenen in de wolken zijn. Daar is ook onze Here Jezus. Van daar af neemt Hij ons mee naar de hemel, waar wij met Hem voor een tijdje verborgen blijven voor de wereld.
De grote verdrukking zal dan op aarde beginnen en na ongeveer 7 jaren, keren wij met Jezus terug naar de aarde. De Here Jezus zal dan als koning gaan heersen over de aarde voor 1000 jaar en wij die door Hem 7 jaar daarvoor waren opgenomen, zullen voor 1000 jaar met Hem regeren over de aarde.
Bij deze wederkomst op aarde, komt Jezus zichtbaar als verheerlijkte overwinnaar op de wolken. Dit zou men mogelijk kunnen projecteren door een hologram. Heel goed mogelijk. Wie er daardoor misleidt zou kunnen worden, zijn de mensen die christen zijn geworden in de periode van de grote verdrukking.

Back to Top


Ashtar commando en Jezus van Sananda

Je tweede vraag was:
Ook ben ik bang dat mensen er in tuinen om zich op te laten stralen door Ufo's die zeggen dat ze in Liefde van God komen om de mensheid te redden voor natuurgeweld en rampen. Op het net is veel te lezen over het Ashtar commando die beweerd dat Jezus of Sananda hun leider is.
Ik ben hier huiverig voor en heb ook hiervoor een droom als waarschuwing gehad. Sananda is NIET dezelfde als Jezus Christus. Waarom zou Jezus opeens zijn naam veranderen, een naam die ons niets zegt. Wij kennen Jezus Christus al zo'n 2000 jaar onder zijn eigen naam!


Weer goede vragen hoor!
De buitenaardsen zullen mensen mogen uitkiezen, die zij maar willen. Ik verwacht dat niet alle buitenaardsen (demonen) zich als marsmannetjes manifesteren, maar ook als hoge meesters. Ze zullen er sowieso op uit zijn om met de vrouwen gemeenschap te hebben en bij hen kinderen te verwekken. Hoe bizar dit ook klinkt! En dit alles zal men doen uit: de Liefde van God komen om de mensheid te redden voor natuurgeweld en rampen.
Dit heet niet voor niets de grote verdrukking. Maar dit zal pas kunnen gebeuren wanneer Jezus ons heeft opgenomen.

Back to Top


Werkt het Ashtar commando samen met de opgevaren meester jezus?

Als laatste schreef je:
Het Ashtar Commando beweerd ook dat zij samenwerken met de Witte broederschap en opgevaren Meesters waaronder ook Jezus als opgevaren Meester behoord. ( ???????????????????)
Laten wij ons onderscheidingsvermogen, iets wat ons erfgoed van God is, gebruiken om alles te onderzoeken en alleen het goede er uit filteren en onthouden met ons verstand die wij als mensheid, zoals ook onze vrije wil, gekregen hebben van onze enige echte God.


In de bijbel, die ik geloof van kaft tot kaft, lezen we dat de Here Jezus overwinnaar is. Dat betekend dat Hij zelf niemand nodig heeft om Koning te zijn en te blijven. Samenwerkingsverbanden zoals het Ashtar commando, laat echter zien, dat een samenwerkingsverband nodig is voor de mensheid. Dit staat niet in de bijbel. Het moet echter wel op iets bijbels lijken; namelijk Jezus als Koning en wij, die Zijn kinderen zijn. Daarbij komt dat God ons heeft geroepen uit genade en dat onze toekomstige functie in Gods heilsplan op basis van genade aan ons gegeven heeft.
Echter valse bewegingen, zoals het Ashtar Commando, laat zien dat zij samenwerken met de opgevaren meester Jezus. Dit is ťťn van de vele valse jezussen. Niet intrappen dus!

Back to Top


Waarom moet je tijdens het bidden je handen vouwen en je ogen dicht hebben?

Beste,

Ik denk dat je minder snel afgeleidt bent. Als je je ogen dicht hebt, kunnen ze niet afdwalen en als je handen gevouwen zijn, kunnen ze je niet afleiden door te friemelen, om het zo maar te zeggen. En ik vind het eerbiedig, maar dat is mijn mening.

Back to Top

Bidden voor de vrede van Jeruzalem.

In de gemeenten en kerken, word veel gebeden voor de vrede voor Jeruzalem. Om te beginnen is dit niet fout of verkeerd. God zal dit gebed ook zeker verhoren. Dit heeft God zelf door zijn profeten heen geprofeteerd.

Daarom weten we dat God dit zal doen. Zijn woord en daad zijn bij God hetzelfde. 

Maar het is misschien wel goed om te weten wanneer God dit zal doen.

De bijbel verteld ons hoe het zal gaan met de vrede van IsraŽl en Jeruzalem. 

DaniŽl 9:25 en 26

Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd.

En 26 Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld.

DaniŽl 9 gaat over de 70 weken, die eerst zullen gepasseerd moeten zijn, voordat er weergerechtigheid zal zijn voor Gods volk. Dit is Gods belofte aan Zijn volk.

We lezen dat er tot het einde toe oorlog en vast besloten verwoestingen zullen zijn. We weten dat het eerst wachten is op de aanvang van de 70e week.

Als u dus bid om de vrede van Jeruzalem, dan bid u dus voor een punt op Gods agenda die zal komen, maar pas aanvangt wanneer u al bent opgenomen, wanneer u in Christus bent.

 
Back to Top

Moet ik bang zijn voor het merkteken van het beest; 666?

Beste M,

Mijns inziens wordt dit merkteken gegeven, aan de mensen die het beest uit openbaringen aanbidden. Dit beest komt pas op in de tijd van Gods toorn, namelijk de grote verdrukking. Mijns inziens, zullen we worden opgenomen, voordat de antichrist zich zal openbaren.

Dit neemt niet weg, dat de voorbereidingen voor dit merkteken geheel zijn afgerond en de RFID-chip, dat volgens mij de voorloper is op het teken van het beest, nu al bij 10.000den mensen is geÔmplementeerd. Wees dus wel waakzaam. dinsdag, 16 juni 2015 15:39

Back to Top