Studie Openbaring


Gemeente van Smyrna.

 1. Openbaring 2:8-11
 2. Aankondiging van Christus.
 3. Toestand van de Gemeente – ruwweg vanaf het jaar 100 – 300 nC.
 4. Wat gaat goed en verkeerd.
 5. Op welke wijze is de satan de Gemeente binnen gekomen?
 6. Welk loon zal men ontvangen?

../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130609-ISvG - Openbaring 2 - Smyrna.mp3


Openbaring 2:8-11

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Opb.2:8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

 

Terug naar begin

Aankondiging van Christus.

Een mirrestruik.

Smyrna betekent: bitterheid. In het woordje Smyrna zit het woordje “mirre”, dat werd gebruikt om lijken te balsemen. Mirre was één van de drie geschenken die de Here Jezus kreeg bij zijn geboorte. Dat één van de wijzen uit het oosten Hem mirre gaf, was de verwijzing naar Zijn toekomstige dood. Want mirre beeld uit: de dood & Opstanding, namelijk Wedergeboorte. De andere cadeaus waren goud, de uitbeelding van eeuwigheid, verwijzend naar Zijn koningschap en wierook, de uitbeelding van priesterschap. Zo komen wij bij koninklijk priesterschap, namelijk die van de ordening van Melchizédek, beschreven in de Hebreeënbrief. De Here Jezus werd dus bij zijn geboorte al getypeerd als zijnde de toekomstige Hogepriester van het Nieuwe verbond en kon dit alléén maar worden, door Zijn leven te geven en door op te staan uit de dood. Daarom begint de aankondiging van Christus in deze brief als volgt:

Opb.2:8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:

Terug naar begin

Toestand van de Gemeente – ruwweg vanaf het jaar 100 – 300 nC.

Dit is de periode van de grote christenvervolgingen in de tweede en derde eeuw. Uitspringend zijn de meest verschrikkelijke vervolgingen onder de keizers Decius (249-251), Valerianus (257-258) en Diocletianus (303-313). Deze vervolgingen vormen het belangrijkste onderwerp van deze korte brief.

 

9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk),

Christen-zijn in die dagen, was ongekend zwaar. Dit kwam door de verdrukking in die dagen over de Christenen. Als je verdrukt wordt, wordt je vanzelf arm. Het is namelijk erg lastig om je in het openbaar te vertonen om boodschappen te doen, want als je gezien wordt, is het goed mogelijk dat je met je boodschappen nooit meer thuis komt. En je werkgever wil niet opgepakt worden, omdat hij een Christen in dienst heeft. Maar de Heer zegt: “Maar je bent geestelijk gezien rijk!” Deze Gemeente heeft kennelijk werk voor de Here gedaan, waardoor zij, ware het dat zijn aards gezien armoede leden, rijk waren in Zijn ogen. De Here benoemd dat nog speciaal: “Ik weet uw werken”. Het werk wat Smyrna had gedaan, is denk ik dit:

Matt.6:19 Vergadert u geen schatten op de aarde… 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

Verder in vers negen lezen we:

9 …en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

 9 …en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Lastering wordt in de Bijbel ook wel in verband gebracht met het belasten. Dan leg je iemand een last (juk) op. Degenen die dat deden, zeiden dat zij Joden zijn, en zijn het niet. Dit waren geen Joden, maar kwamen toch met wetten. Ik denk dat hier wordt gesproken over het misvormen van de Gemeente in een religieuze beweging. Wedergeboren Christenen zijn niet religieus en gaan niet gebukt onder de wet, maar leven uit Zijn genade.

Rom.6:14 …want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

 

Maar wie waren die zeiden dat ze Joden waren dan wel? Zij zijn een synagoge van de satan. Wat wil dat zeggen? De Christenen tijdens deze gemeentelijke periode werden zwaar vervolgd. En zij kregen te horen dat zij het verkeerd deden (lastering). Misschien kent u wel deze harteloze woorden (lasteringen): Dat is de straf van God, of God straft onmiddellijk. Met kracht en geweld werd geprobeerd de werken en de geestelijke rijkdom, waar de Here over sprak, te niet te doen, door hun leven in de genade te veranderen in leven onder de wet. Het wegnemen van de zalige hoop die wij hebben (Tit.2:13).

 

Wat betekent de “synagoge van Satan”?

Synagoge betekent:

1. bijeenkomst, meeting, samenkomst, vergadering

2. montage, zetting

Synagoge is in de eerste plaats een groep mensen. Pas in de tweede plaats is het de aanduiding van het gebouw of de ruimte waar de vergadering, dan wel deze groep mensen samenkomen.

 

De synagoge des satans is de aanduiding van die groep mensen die zeggen dat zij Joden zijn, terwijl ze dat niet zijn. Mensen die de wet weer willen invoeren, zoals de Joden dat gewend zijn, maar de Christenen die in de genade en vrijheid leven en zich niet weer het juk laten opleggen, lasteren zij. Nu deze groep mensen vormen samen de vergadering van onze tegenstander, de satan.

 

Er staat trouwens ook “satanas” en geen “diabolos”. Het gaat uiteraard om dezelfde, maar de klemtoon ligt op de tegenstand en niet op de verwarring, om het zo maar te zeggen.

 Christenen op de brandstapel

 

10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.

De Smyrnaperiode, die de Efezeperiode opvolgde, kende, zoals ik al schreef, onder leiding van diverse Romeinse keizers, zware Christenvervolgingen in de vroege kerkgeschiedenis. We lezen dan hier in vers tien over een verdrukking van tien dagen. Er zijn drie verklaringen die ik ben tegen gekomen.

 1. “Tien dagen” kan een verwijzing zijn naar tien grote vervolgingen die onder tien Romeinse keizers zou plaatsvinden (van keizer Nero in 54 nC. tot en met Diocletianus).
 2. Een tweede interpretatie ziet in de verdrukking van tien dagen de zwaarste christenvervolging, die plaatsvond onder keizer Diocletianus en die tien jaar duurde (303-312 nC.).
 3. Een derde interpretatie zegt dat de tien dagen een symbolische voorstelling zijn van een bepaald, beperkt tijdsbestek. Als vergelijking worden aangedragen:
  • Gen.24:55 Toen zeide haar broeder, en haar moeder: Laat de jonge dochter enige dagen, of tien, bij ons blijven; daarna zult gij gaan.
  • Dan.1:12 Beproef toch uw knechten tien dagen lang, en men geve ons van het gezaaide te eten, en water te drinken.

 

Terug naar begin

Wat gaat goed en verkeerd?

Wat gaat goed?

In ieder geval is uit de overlevering duidelijk naar voren gekomen dat het bloed der materlaren het zaad der kerk werd. Met andere woorden, hoe meer Christenen de dood werden ingejaagd, hoe meer gelovigen erbij kwamen. 

 

Wat gaat verkeerd?

Er is mij niet iets bijzonders opgevallen.

 

Terug naar begin

Op welke wijze is de satan de Gemeente binnen gekomen?

We lezen over de gemeentelijke bitterheidperiode (Smyrna) dat de satan probeerde binnen te komen, maar geen voet tussen de deur kreeg. Ik denk dat de Here daarom geen uitspraak doet, zoals we bij Efeze bijvoorbeeld lazen: (Opb.2:4) Maar Ik heb tegen u…

7 Gemeenten in klein-Azië

Wat de satan wel heeft gedaan, is de strijd aanvoeren om de Gemeente fysiek uit te roeien, te lezen in de woorden verdrukking uit vers 10. En wat direct aan satan wordt gekoppeld is natuurlijk: Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt…

Ook het werk van de mensen die de Gemeente lasterden en geen Joden waren, wordt toegeschreven aan de satan. De Bijbel noemde dat werk afkomstig zijnde uit de synagoge des satans.

Maar ondanks deze bittere periode, bleven velen trouw aan Christus en aan het werk voor Christus, namelijk het bouwen van de Gemeente. Velen hebben hun trouw aan Christus met de dood moeten bekopen, maar dat wordt door de Heer beloond met, hoe kan het ook anders:

…Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Ziet u hoe mooi deze tegenstellingen, dood en leven, zijn.

 

Terug naar begin

Welk loon zal men ontvangen?

11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

Ook hier wordt gezinspeeld op de dood die vele voor ogen hebben gehad. Want de tweede dood zal niet over hen (en ook niet ons) komen.

 

Terug naar begin