God der goden. (engelen) Deel 2.

  1. De zonen gods.
  2. Goden na de zondvloed.
  3. Satan verandert zijn strategie van massale rasvermenging.
  4. Gods reden om IsraŽl uit Egypte te verlossen en de 10 geboden.
  5. Eerste aanknoping met DaniŽl.

De zonen gods.

In deel 1 heb ik een inleiding gegeven op deze studie over de God die gesteld is boven de goden. Hij wordt in de Bijbel meerdere keren God der goden genoemd, maar Diezelfde God zegt ook:

Jes.45:5 Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God;…

 

Na de zondvloed in de dagen van Noach was al het vuil weggespoeld. Dat is de werking van het wassende water. De aarde was weer schoon. Hoewel de Heer allang wist en ook al had gezegd dat satan opnieuw deze manier zou gebruiken om de lijn van de Messias te bezoedelen, kwam de mens weer in contact met deze buitenaardsen*. Ja, ik gebruik de synoniemen een beetje door elkaar, zodat u daar aan wendt.

*De Bijbelse definitie, zoals ik die heb verwoord, leest u in: De oorlogen des Heeren tegen de nephilim.

 

Want in Genesis 6:4 staat zwart op wit dat ůůk nŠ de zondvloed er reuzen op de aarde liepen. Hoe werden reuzen verwekt? Doordat engelen hun woonstede verlieten en vrouwen verkozen die zij wilden en bij hen nageslacht verwekten.

 

En in de Bijbel komen we dan ook meerdere letterlijke reuzen tegen. Dat maakt de zoektocht naar de goden in de Bijbel makkelijker. Want, waar rook is, is vuur. En waar reuzen zijn, zijn gevallen engelen. Want in deel 1 hadden we al vastgesteld dat deze engelen, na geslachtsgemeenschap niet meer terug kunnen naar de hemel. Zij zijn ťťn vlees geworden met de mens. (Gen.2:24, Matt.19:5-6, Mark.10:8, Ef.5:31) En nu dreigt er voor de wereld der mensen nŠ de zondvloed weer een buitenaardse invasie en menselijke rasvermenging.

Nephilim met de lengte van de cederen van Libanon en Eden.

 

De wereld is na de zondvloed veranderd. De mens wordt niet meer honderden jaren oud en er bestaat nu iets als regen. Dus “Nieuwe ronde, nieuwe kansen!” Of is het toch meer “Nieuwe heren, nieuwe wetten”?

 

Vrijwel direct na de zondvloed begint het gedonder al. Niet alles vinden we gedetailleerd beschreven in de Bijbel. Maar als Abram ongeveer 250 jaar later of zo in Egypte komt, bevindt hij zich al in het eerste wereldrijk van satan. U weet wel, dat beest uit Openbaring met 7 koppen, namelijk zeven opeenvolgende wereldrijken, beginnende bij het Egyptische, Assyrische, Babylonische, enz.

 

De Romeinse goden zijn gekopieerde Griekse goden en de Griekse goden vinden deels hun oorsprong uit deze tijd van Abram in Egypte, deels uit die van Noach en een deel uit de tijd voor Adam.

Ik zou zeggen, leest u mijn studie over de grote oorlogen des Heeren om Midden-aarde maar eens.

 

Terug naar begin

Goden na de zondvloed.

Met andere woorden toen Abram geboren werd, hoefde zijn vader Terah hem niet uit te leggen dat er meer bestaat dan al het zichtbare dat geschapen is. Want van kleins af aan heeft Abram engelen gezien. In Ur der ChaldeeŽn leefden goden onder de mensen. Dat lezen we in Jozua 24 bijvoorbeeld.

 

Joz.24:2 Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de Heere, de God IsraŽls: Over gene zijde der rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, [namelijk] Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend.

 

In de Bijbel kom je het woord goden vele malen tegen. In de voorstudie van deze studie heb ik getracht onderscheid te maken tussen goden en goden. In vele gevallen betekent goden gemaakte afgodsbeelden van hout of steen. In de andere gevallen zou je goden gewoon moeten omzetten naar engelen.

 

Daar is een hele goede reden voor! Als je alle goden letterlijk interpreteert als gemaakte afgodsbeelden, waar sommigen toe geneigd zijn, dan is de God der goden, de God van de gemaakte afgodsbeelden. En dat is in strijd met de Schrift!

 

Wat u ook heel goed moet vasthouden, is dat een gemaakt afgodsbeeld van hout of steen een beelddrager is van een geestelijke god, een engel dus. Zou gaf de Here God Zelf de opdracht aan Mozes om gouden beelden te maken van engelen. En hoe moet je een gouden engel maken als je niet weet wat een engel is en hoe hij eruit ziet?

 

In Exodus 25 geeft God die opdracht.

 

Exo.25:18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.

 

Hoe wist Mozes hoe die cherubim er uit zagen? Dat staat in hetzelfde hoofdstuk 25.

 

Exo.25:40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.

gouden beelden van engelen 

Dat is het verschil tussen goden en goden. En nu wij toch bij Exodus zijn, wil ik beginnen om een onder belicht gedeelte van het O.T. te verduidelijken. Want Abram was in Egypte geweest, en Jakob en Jozef ook. Sterker nog Jozef werd uiteindelijk onderkoning in Egypte.

 

Terug naar begin

Satan verandert zijn strategie van massale rasvermenging.

Het Egypte van die dagen was een groot satanisch bolwerk. Want satan heeft heerschappij over de stoffelijke wereld. Jozef had in Egypte een zelfde soort positie als DaniŽl had in Babel. DaniŽl was namelijk gesteld over alle tovenaars, magiŽrs en andere occultisten (Dan.2:48). En Jozef was als onderkoning aan het hof van Farao gesteld over het hele Egyptische rijk. En er zit veel overeenkomsten tussen de aanstelling van DaniŽl aan het hof van Nebukadnezar na het uitleggen van een droom en de aanstelling van Jozef tot onderkoning van Farao na het uitleggen van een droom.

 

Dromen uitleggen behoord tot occultisme. Tja, hoe zeg je zoiets? Kijk, je kunt globaal iets over dromen zeggen, daar is niets duisters aan. En sommige uitleggingen van dromen zijn al heel oud. Als je als vrouw droomt dat je een tand doorslikt, betekent dat dat je zwanger bent. Als je droom chaotisch is, betekent dat je met je werk of zo het overzicht kwijt bent.

Spr.5:2 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden.

 

Maar je hebt dromen en je hebt dromen!!! Bijzondere dromen of nachtgezichten zijn bedoelt om richting te geven of uitleg te geven. Daarom lezen we nogal eens dat er een engel verschijnt in een droom, of de Heer spreekt in een droom. En zo voort. Voor de uitleg van een speciale droom heb je hulp van boven nodig!

 

de droom van Farao

 

Wie riep Nebukadnezar bij zich toen hij had gedroomd? En wie riep Farao tot zich toen hij had gedroomd? De occultisten. Ik kan het niet glashard bewijzen, maar de occultisten aan het hof van in ieder geval Farao en in mindere mate Nebukadnezar, waren mijns inziens goden, dan wel halfgoden. Daar heb ik ook zo wel mijn redenen voor, maar die bewaar ik graag voor later.

 

…ťn reden die ik wel wil geven, is dat Egypte bouwwerken heeft, die niet door mensen gemaakt zijn. Het zijn de piramides. Als je eerlijk bent en je rekent uit hoe snel deze piramiden gebouwd zijn, met stenen die wij vandaag de dag niet kunnen hijsen, met een precisie van lasergestuurd equipment, dan moet je zeggen dat dat niet menselijk is. Dat is het verschil tussen mensen en engelen.

 

Toen IsraŽl in slavernij was in Egypte, waren deze engelen nog steeds aanwezig in Egypte. IsraŽl was slaaf van de Egyptische goden en halfgoden. En in veel mythologie lees je dan ook dat er goden zijn die de mens gebruiken als slaaf voor het bouwen van tempels en paleizen en voor het delven van metalen als ijzer en goud, het bakken van stenen en het oogsten en zaaien van het land.

 

Als we dan lezen in de Bijbel over de tien plagen in Egypte vlak voor de uittocht, dan lezen we bij de laatste plaag, de dood van de eerstgeborenen, dat God ook de goden van Egypte doodt, dan wel verdrijft. Daardoor is het voor IsraŽl en Egypte zichtbaar dat de slavendrijvers en daarmee de diensttijd voorbij is.

 

Ex.12:12 Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de Heere!

 

Satan is zelf de grootste slavendrijver en als hij geopenbaard is als engel op aarde, dan zal hij de mensen misbruiken als slaven. De Bijbel noemt dat “de harde dienstbaarheid” in Jesaja 14.

 

Jes.14:2 En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis IsraŽls zal hen erfelijk bezitten in het land des Heeren tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers.

3 En het zal geschieden ten dage, wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft doen dienen;

4 Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?

5 De Heere heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.

6 Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan.

 

Dus de Heer rekende af met de goden van Egypte. Houdt dat goed vast.

Het grote verschil met de het doen en laten van de engelen in Noach’s dagen, is de massale rasvermenging. Dat is een stuk minder geworden. Satans plan is nu veel meer gericht op het besturen van de mens door engelen.  

Slavernij

 

Vanaf de zondvloed beginnen pas de wereldrijken van satan, beginnende bij het Egyptische. En wat is Gods antwoord? God bevrijdt Zijn volk van de slavernij, door hen weg te laten trekken uit het land van de Egyptische goden.

 

Terug naar begin

Gods reden om IsraŽl uit Egypte te verlossen en de 10 geboden.

Als je begrijpt dat dat de reden was, dat God IsraŽl verloste uit Egypte, vanwege de engelen in het land, die hen misbruikte als slaven, dan begrijp je direct de start van de tien geboden die God IsraŽl gaf!

 

 

 

De tien geboden.

Ex.20:1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

2 Ik ben de Heere (Jehovah) uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

Wat de Heer doet, is hetzelfde als de engelen uit Egypte. Een engel of een god maakt zich bekend bij zijn openbaring door zijn naam te geven. Daarom hebben alle goden (ook vandaag de dag) een naam. De Naam van God is Jehovah. Dat zegt de Heer als eerste. Mijn Naam is Jehovah. (zie Luk.1:19 over GabriŽl) Maar ook gebeurt het vaak dat de Engel de Heer Zelf is en dan staat er “Engel Jehovah”, standaard vertaalt met Engel des HEEREN.

Mijn Naam is Jehovah. Ik ben jullie God. Ik heb jullie uit Egypte geleid en bevrijd van de goden. DŠŠrom:

 

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

IsraŽl zal geen andere engelen voor Zijn aangezicht hebben. Dat heeft de betekenis van de vorige zin. Voor Mijn aangezicht hebben, slaat op de diensthuis in Egypte. IsraŽl zal geen andere goden dienen, namelijk andere engelen, dan de Engel Jehovah. Ook heeft het de gedachte in zich dat de Engel Jehova zichtbaar is, omdat het gaat om Zijn aangezicht.

 

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Let op het synoniem, waar ik u op wees! Een gesneden beeld is een gelijkenis! Waar mogen zij geen beeld van maken?

  1. 1.    Boven, in de hemel: Daar zijn de engelen, machten en krachten (1Petr.3:22).

  2. 2.    Onder, in de aarde: Daar is de hel (Jes.14:9). Daar zijn ook gebonden engelen (2.Petr.2:4, Jud.1:6).

  3. 3.    Onder, in de wateren onder aarde: Daar wordt mijns inziens mee bedoeld de engelen die door de zondvloed van Gen.1:2 en in de dagen van Noach gedood zijn.

Het gaat om alle goden, engelen anders zijnde dan de God der goden, de Engel Jehovah! Het gaat niet om de handenarbeid of het boetseerwerk, ook niet om het beeldje, maar om het dienstwerk aan goden of aan de gelijkenis van goden. Dus als iemand een beeldje van een slapend poesje maakt en die in de vensterbank zet, is dat niet erg. Het is wel erg als je een beeld van de god Boeddha maakt en die in je vensterbank zet, als je als reden hebt dat het je geluk geeft. Daar gaat ook het volgende vers over:

 

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

 

En dit vers voegt de vorige twee weer bij elkaar. Namelijk, het gaat niet alleen om het buigen voor de beelden. Het gaat in de eerste plaats dat men niet meer zou buigen voor engelen die zich openbaren en zich uitgeven voor goden. Want dat was de reden dat IsraŽl verlost moest worden uit Egypte. Want in Egypte dienden de IsraŽlieten niet de beelden, maar de goden van Egypte. Deze engelen lieten hen slavenwerk doen en niet de beelden van die engelen.

 

DNA mixing plan

 

En dan staat er nog dat God ijverig is en de misdaad van de vaderen bezoekt enzovoort. Dat slaat op rasvermenging. Want de goden die onder de volkeren waren, vermengden zich nog steeds met de mensen, maar dat was niet meer satans hoofddoel, zoals dat wel het geval was in Noach’s dagen.

Rasvermenging gebeurde op kleinere schaal en had een ander doel. Dat doel was het versterken van de nieuwe strategie van satan. De wereldrijken die na de zondvloed van Noach achter elkaar ontstonden, hadden reuzen, magiŽrs, tovenaars en koningen nodig om alle neuzen van het volk / van het rijk, dezelfde kant op te laten wijzen. En ze waren nodig voor het versterken van het rijk.

 

En in de studie over de oorlogen des Heeren, zie je zelfs dat reuzen tegen reuzen vochten. En dat kwam ik nog vaker in de Bijbel tegen. Als je er boven op zit, lijkt dat vreemd. Dus moet je het van een afstandje bekijken. En dan zie je dat satan zijn macht telkens verschuift, zodat hij het meest tegenstand kan bieden tegen God, Gods plan en het volk van God.

 

Terug naar begin

Eerste aanknoping met DaniŽl.

En vanaf het moment dat IsraŽl de 10 geboden heeft ontvangen en door God is losgemaakt van de engelen die zich uitgaven voor goden, dient IsraŽl andere goden tot in de dagen van DaniŽl. Ja, daar hebben we DaniŽl weer! Er is echt een verband tussen de in MattťŁs 24 genoemde dagen van Noach en de profeet DaniŽl.

 

In de voorstudie ben ik vooral deze periode tegengekomen. En zelf bij de bestudering werd ik al moe van het lezen dat IsraŽl weer andere goden diende en dat God weer moest ingrijpen. Laat staan dat je je even in onze Heer verplaatst. Wat heeft onze Heer een engelengeduld met IsraŽl gehad.

Verder lezen? -> God der goden. (engelen) Deel 3.

Terug naar begin


Copyright © 2014  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.