De oorlogen des Heeren tegen de nephilim.

De oorlogen des HEEREN tegen de nephilim.

 1. Geloof jij het?
 2. Het boek van de oorlogen des Heeren.
 3. Situatieschets:
 4. Het Kanašn-mysterie.
 5. Belofte “zand en sterren” met Abram.
 6. De grote strijd om Midden aarde.
 7. Abram’s strijd.
 8. Melchizedek.
 9. Jeruzalem, hoofdstad van Midden Aarde.
 10. Eindconclusie.

Spreuken 21:31 Het paard wordt bereid tegen den dag des strijds; maar de overwinning is des Heeren.


Geloof jij het?

Mythologie.

In Handelingen 14 lezen we hoe Paulus en Barnabas worden gezien als personificatie van de mythologische Romeinse, dan wel Griekse goden. Paulus werd gezien als de god Mercurius (Hermes), omdat hij het woord voerde en Barnabas werd gezien als de god Jupiter (Zeus). En voor de duidelijkheid, dat was niet gekscherend bedoelt, maar bloedserieus. Want men was werkelijk in de veronderstelling dat zij getuigen waren van een zogenoemde “close encounter”.

 

Hand.14:11 En de scharen, ziende, hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen.

Hand.14:11 En de scharen, ziende, hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen, en zeiden in het Lycaonisch: De goden zijn den mensen gelijk geworden, en tot ons nedergekomen.

 

Vandaag de dag is deze mythologie nog steeds bekend en wordt nog steeds in stand gehouden door bijvoorbeeld voetbalclubs, zoals Ajax, Heracles, Achilles en zo voort.

 

Geloof jij het? Geloof jij in mythologie?
Terug naar begin

Mythologie in de Bijbel.

Hoe vreemd het ook moge zijn, de Bijbel, bij monde van mijn Here Jezus Christus, sprak, dan wel verwees, naar mythologie. Wat moet je daarmee?

De Here Jezus vergeleek zichzelf met Jona in bijvoorbeeld Matt.12:40. Daar haalt de Here een Grieks mythologisch wezen aan, namelijk de Kethos. Dat is een zeemonster, dat volgens de Griekse mythologie is verslagen door Perseus.

 

De Kethos is overigens in de Bijbel de uitbeelding van het dodenrijk, waar de Heer heenging toen Hij stierf. Pas na Zijn opstanding uit de dood (Joh.20) gaat Hij naar de hemel.

 

Ook gebruikt de Bijbel 11 x het Grieks mythologische woord “Hades”, ter aanduiding van het dodenrijk. Hades is volgens de overlevering de god van de onderwereld.

 

Verder vinden we nog het woord “Tartarus” in 2 Petrus 2:4. Dit is puur de verwijzing naar de Griekse mythologie dat melding maakt van verschillende delen in Hades. Tartarus is het laagste gedeelte, het ergste gedeelte van de onderwereld.

 

Als je niet in de Griekse mythologie gelooft, waarom verwijst God Zelf dan naar deze overleveringen? Geloof jij het?

In Job 40:10 zegt de Heer: “Zie nu Behemoth, welken Ik gemaakt heb…”. Geloof jij in het bestaan van dit beest? Het beest bestaat al tijden niet meer, maar heeft bestaan, omdat God Zelf zegt dat Hij dit beest gemaakt heeft. Dat is het hele eieren eten: geloven in dat wat je niet kunt zien!

 

Joh.20:29 … zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.

 

Terug naar begin

Mysterieuze boeken uit de Bijbel.

Het mag dan vreemd op ons overkomen dat de Heer Zelf verwijst naar Griekse mythologie, een ander fenomeen moet dan ook genoemd worden. Naast de verwijzing van overleveringen van de goden en de titanenstrijd, verwijst de Bijbel ook naar boeken waarvan het hedendaags bestaan twijfelachtig is of die niet meer voor handen is.

 • ∑         Het boek van Henoch. (Judas citeert daaruit, expliciet Jud.1:14,15)

 • ∑         Het boek des Oprechten. (Joz.10:13 en 2Sam.1:18)

 • ∑         Het boek der oorlogen des Heeren. (Num.21:14)

 • ∑         “Het boek der verspieders”. (Het zevendelige boek met de beschrijving van het land Kanašn). (Joz.18:9)

 • ∑         Het boek der kronieken der koningen van Medie en Perzie. (Esth.10:2)

 • ∑         Het boek der geschiedenissen van Salomo. (1Kon.11:41)

 • ∑         “Het boek” de historie van het boek der Koningen. (2Kron.24:27)

 

Wat direct opvalt is dat alle bovengenoemde boeken ťťn ding gemeen hebben, namelijk: geschiedenis. Zowel de mythologie als deze boeken worden in de Bijbel gebruikt met als doel ons te wijzen op de geschiedenis.

  

Terug naar begin

Waarom?

Zoals de dagen van Noach, met inbegrip van de reuzen!

“De geschiedenis herhaalt zich.” Of zoals Jezus ons leerde:

Mattheus 24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren.

Al eens eerder was ik “het boek van de oorlogen des Heeren” tegengekomen in studies. En nu kwam ik het toevallig weer tegen. Het is in eerste instantie eigenlijk een vrij onduidelijke frase in Numeri 21. Numeri 21 spreekt over de verhoging van de koperen slang (vers 1-9) en daarna diverse veldtochten van IsraŽl (vers 10-19), in hun strijd om het land Kanašn in te nemen (vers 20-35).

 

Daar staat dit:

Num.21:14 (Daarom wordt gezegd in het boek van de oorlogen des HEEREN: Tegen Waheb, in een wervelwind, en tegen de beken Arnon, 15 En den afloop der beken, die zich naar de gelegenheid van Ar wendt, en leent aan de landpale van Moab.)

 

Zelfs na tien keer lezen, kun je het nog niet begrijpen. Dat komt omdat er in bedekte termen wordt gesproken. In mijn onderzoek heb ik geprobeerd te achterhalen of dit boek misschien nog bestaat of dat het een verwijzing is naar Schriftgedeelten in de Bijbel die men zou kunnen aanduiden als “het boek van de oorlogen des Heeren”.

 

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren. De aanknopingspunten.

Ik heb vier aanknopingspunten gevonden in de zoektocht naar het boek, dan wel naar de inhoud van dit boek. Want daar draait het tenslotte om.

 

 • 1.    In welk context wordt dit boek genoemd?

 • 2.    Waar wijzen de geografische namen naar?

 • 3.    Met wie is de Heere in oorlog?

 • 4.    Wat zeggen Bijbelse naslagwerken en Bijbelcommentaren over dit stuk?

 

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren. 1 - Context.

Hoofdstuk 21, waar vers 14 en 15 in staan, vinden we de uiteenzetting van de oorlog die IsraŽl voerde om Kanašn in te nemen. Dat is eigenlijk het standaard commentaar en dat is de waarheid.

 

Opmerkelijk is dat hoofdstuk 21 begint te spreken over “mythologische” slangen, die ook worden aangeduid als hemelwezens met zes vleugels (Jes.6:2), namelijk Seraphim. Op mijn website vindt je de symbolische uitleg van de Bijbel over de “vurige” slang.

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudies/Reeks/De%20slang%20in%20de%20Bijbel/de_slang_in_de_bijbel_3.html#De vurige slang, alias de Seraf.

 

Na de vermelding van “het boek” in hoofdstuk 21, lezen we hoe God, de koning van Basan, in de hand geeft van Mozes (vers 34), zodat deze sterft. Maar het bijzondere is dat deze koning een nephilim was. Zijn vader was engel (hemels / *buitenaards) en zijn moeder mens (aards / zienlijk).

 

Koning Og behoorde tot ťťn van de allerlaatste reuzen op aarde. De andere reuzen die behoorden tot “het overblijfsel der reuzen” (Joz.13:12), waren natuurlijk zijn zonen. De laatste reuzen, nephilim**, die op aarde hebben gelopen, zijn door / o.l.v. Mozes gedood. En dat wordt beschreven in het allerlaatste vers van hoofdstuk 21.

Reus "E" is koning Og. "A" is de mens van vandaag (6 feet).

Reus "E" is koning Og. "A" is de mens van vandaag (6 feet). 

 * Ik gebruik uitsluitend de Bijbelse definitie van buitenaards. Synoniemen van buitenaards zijn hemels en onzienlijk.

Buitenaards: alles dat geschapen is door God buiten de zienlijke, tastbare, aardse wereld. Voorbeeld: engelen, machten, krachten, enz. (Col.1:6).

 

** Grondtekst zegt RaphaÔm. Na Num.13:33 komen er geen Nephilim meer voor in de Bijbel. Dan verschijnen daar de RaphaÔm. In de Bijbel komen we meerdere aanduidingen tegen die de term “reus” aangeven, denk ook aan Enakieten en Emieten. Wil je nog meer info: http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Reuzen_en_nephilim/nephilim_en_hun_toekomst.html

 

Conclusie: Dus tussen de Seraphim en de nephilim meldt de Here God dat er een iets geschreven is in een boek, met de titel: “de oorlogen des Heeren”.

 

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren. 2 - Lokatie.

Omdat vers 14 en 15 van Numeri 21 zo omstreden zijn, verschillen zelfs de Statenvertaling en de King James Version in de vertaling van de woorden in de grondtekst.

 

http://www.bibleistrue.com/qna/arnonmap.gif

14 …Tegen (1)Waheb, in een (2)wervelwind, en tegen de beken (3)Arnon, (St.Vert.)

14 …What he did in the Red sea, and in the brooks of Arnon (KJV)

 • 1.    Waheb (St.Vert.) is in de grondtekst “Vaheb”. Het is een plaatsaanduiding in Moab. De KJV heeft het vertaald naar: “what he did”. Dit woord komt slechts 1x voor in de Bijbel.

 • 2.    Wervelwind (St.Vert.) is in de grondtekst “Suphah”. Dat is een orkaan, storm, wervelwind. Maar – en ik heb geen flauw idee waarom – het zou ook de betekenis kunnen hebben van de plaatsaanduiding “de Rode zee”. De KJV vertaalt het naar “in the Red sea”. Nogmaals, geen idee waarom. Maar het is kennelijk ook een locatie. Bijbelcommentaar van Gill wijst Sihon aan. Het woord komt 17x voor. In de Statenvertaling alleen als iets met “-wind”.

 • 3.    Beek Arnon. Deze beek bestaat vandaag de dag nog.

 •  

 • 15 …, die zich naar de gelegenheid van (4)Ar wendt, en leent aan de landpale van (5)Moab.)

 • 4.    Ar. Een plaats in Moab, ten oosten van de Dode zee en ten zuiden van de beek Arnon (JordaniŽ)

 • 5.    Moab. Dat gebied bevond zich aan de oostkant van de dode zee (ook wel zoute zee genoemd). Vandaag de dag JordaniŽ.

 

 http://www.bibleistrue.com/qna/arnon1.jpg

 

Conclusie: Alle genoemde locaties geven een relatief klein gebied aan ten oosten van de Dode zee. De KJV vertaling “Rode zee” is een locatie dat zeer ver buiten dit gebied ligt en is daarom twijfelachtig te noemen.

 

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren. 3 - Oorlog tegen wie?

Er is volgens de Bijbel ťťn aartsvijand. Dat is satan. De betekenis van “sawtan” is tegenstander, degene die weerstand / tegenstand bied. In Openbaring 12 wordt dan ook gesproken over een hemelse oorlog tegen de satan. En spreekt de Bijbel over geestelijke strijd / oorlog die de gelovige zal ondervinden, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Efez.6:12).

 

Conclusie: Als de Heer een oorlog heeft, dan staat bovenaan de strijd tegen de aartsvijand, de satan.

 

Terug naar begin

Het boek van de oorlogen des Heeren. 4 - Bijbelcomm. J. Gill

In een veel later moment in mijn onderzoek van deze studie, vond ik bevestiging van mijn bevinding.

Commentaar uit “John Gill’s Exposition of the Entire Bible”.

 

Numeri 21:14

Wherefore it is said in the book of the wars of the Lord ... A history of wars in former times, which the Lord had suffered to be in the world; and which, as Aben Ezra thinks, reached from the times of Abraham and so might begin with the battle of the kings in his time, and take in others in later times, and particularly those of Sihon, king of the Amorites, and his conquests of some parts of Moab; and to this book, which might be written by some one of those nations, Moses refers in proof of what he here says:

 

what he did in the Red sea; that is, what Sihon king of the Amorites did, or the Lord by him, "at Vaheb in Suphah", as the words may be rendered; either against a king, or rather city, of Moab, whose name was Vaheb, in the borders of the land of Moab, or how he destroyed that city Vaheb with a storm or terrible assault (l):

 

and in the brooks of Arnon: some places situated on the streams of that river, which were taken by the Amorites from the Moabites, as the book quoted plainly testified.

 

(l) Vid. L'Empereur. Not. in Mosis Kimchi οδοιπορια p. 195.

 

Conclusie: Gill is het niet eens met de vertaling “de Rode zee” en wijst ťťn bepaald gebied aan ten oosten van de Dode zee (gezien vanuit de beek Arnon is dat westelijk). Ook verwijst hij naar de tijden van Abram en zijn strijd tegen de koningen van die tijd.

 
Terug naar begin

Conclusies:

 

 • 1.    Tussen de Seraphim en de nephilim meldt de Here God dat er een iets geschreven is in een boek, met de titel: “de oorlogen des Heeren”.

 •  

 • 2.    Alle genoemde locaties van de oorlog des Heeren geven een relatief klein gebied aan ten oosten van de Dode zee.

 •  

 • 3.    De oorlog des Heeren is primair de strijd tegen de aartsvijand, de satan.

 •  

 • 4.    Bijbelcommentaar van dhr. Gill wijst ťťn bepaald gebied aan ten oosten van de Dode zee. En verwijst hij naar de tijden van Abram en zijn strijd tegen de koningen van die tijd.

 

En omdat ik het frappant vond, dat Gill tot dezelfde conclusie kwam als ik, neem ik je graag mee naar de echte oorlog des Heeren! Dat boek is weliswaar niet meer voor handen, maar na het lezen van dit boekje / studie, ken je in ieder geval de buitengewoon opmerkelijke inhoud van:

 

het boek van de oorlogen des HEEREN

 

Terug naar begin

Situatieschets:

Ecologie.

Voordat ik met je naar de oorlog des Heeren kan gaan, moet ik eerst de situatie van die dagen uitleggen. Ik heb het over de dagen nŠ de grote vloed in de dagen van Noach en voor de verwoesting van Sodom en Gomorra.

 

Abram werd geboren in Chaldea, in de stad Ur. Hij groeit op in een samenleving waar kennis van de kosmos centraal staan. Waarover later meer. Abram trouwt met Sarai in het land van de astronomen en astrologen, zo’n 4100 jaar geleden. In Genesis 11:31 lezen we dat de familie van Abram uit Ur der ChaldeeŽn vertrekt richting Kanašn.

Het dal Siddim was erg vruchtbaar en groen, zoals de hof van de Heer.

 

Rond het jaar 2050 v.Chr. kreeg Abram de opdracht God te volgen naar het “land dat Ik u wijzen zal”. (Gen.12:1) Vandaag de dag is daar alles kurkdroog en woestijnachtig. Maar in de dagen van Abram waren daar grote eikenbossen (Gen.13:18) en het gebied rond Sodom en Gomorra, het dal van Siddem, was een vruchtbaar, groen gebied. (Gen.13:10). De Bijbel zegt dat het vergelijkbaar was als “de hof des HEEREN”. Of dat een verwijzing naar Eden is, weet ik niet zeker. Maar er is geen andere hof des Heren op aarde te bedenken. Dat was dan ook de reden voor Abram’s neef Lot, om daar te wonen.

 

Terug naar begin

Godendienst.

Ik vermoed dat de oorsprong van veel postzondvloedse mythologie, haar oorsprong vindt in deze tijd. Het is opnieuw de tijd dat de aarde “buitenaards” bezoek kreeg. De Bijbel zegt daarover het volgende:

 •          In de prezondvloedse dagen kwamen engelen naar de aarde. (Gen.6:1-4)

 •          Zij verwekten bij de vrouwen van mensen nageslacht, die de Bijbel noemt:

 •    o   Nephilim

 •    o   Reuzen

 •    o   Mannen van wie we vandaag de dag de naam nog weten. (Archillis, Hercules, Bachus enz.)

 •          Maar ook na de grote vloed waren er reuzen op de aarde. (Gen.6:4 o.a.). Dat betekent dat wederom engelen geslachtsgemeenschap hebben gehad met vrouwen.

 

…ťn van de conclusies die Zacheria Sitchin stelt in zijn onderzoek naar de archeologie uit Chaldea en omgeving (SumeriŽrs), is dat een groot deel van de wereld bezoek heeft gehad van de Annunaki. Dat zouden goden zijn van de planeet Niburu. De wereld heeft onderwijs gekregen van deze wezens.

 

De Bijbel spreekt niet over geschapen zichtbare wezens op andere planeten. Dus is de uitleg van de Annunaki aan de SumiriŽrs in strijd met de Bijbelse Waarheid. Maar dat houdt niet in, dat de Annunaki, dan wel “de goden” niet naar de aarde zijn gekomen. Want dat is wel in overeenstemming met de Bijbelse Waarheid. Daarom vinden we in het N.T. verwijzingen naar de heidense geschiedenis over goden (mythologie).

 

De omgeving van de ChaldeeŽn tot aan Kanašn kende veel bezoekers uit de hemel. In het O.T. komen vele oorlogen voor tegen stammen die banden hadden met zondige engelen en reuzen in hun midden hadden. Denk aan de RafaÔeten, Zamzumieten, Enakieten en de Emieten.

In het O.T. komen vele oorlogen voor tegen stammen die banden hadden met zondige engelen en reuzen in hun midden hadden. Denk aan de RafaÔeten, Zamzumieten, Enakieten en de Emieten. 

De bekendste O.T. afgod is de Bašl. Overal we “Bašl’s” (en plaatsnamen met –bašl /bašl-) tegenkomen in de Bijbel, moeten we ons twee dingen bedenken. De Bijbel zegt dat het afgoden zijn. En ten tweede, Bašl betekent meester en echtgenoot (man). Een echtgenoot ben je volgens de Bijbel als je een vrouw hebt, waarmee je je kunt voortplanten.

 

Extra toelichting: Hier vinden we kortsluiting met Jezus’ woorden over de dagen van Noach voor de zondvloed en de dagen van Zijn aanwezigheid (Wederkomst = Parousia). Dit heb ik uitgelegd in de video presentatie: On Stage - Backstage - Deel 5-7 - De toekomst van de zondige engelen beschreven in de Bijbel. [HD]

 

…ťn van de allereerste dingen die we uit de Bijbel leren over buitenaardsen, is dat zij vrouwen zoeken om zich voort te planten. (Zie Genesis 6:1-4). Bašl’s zijn daarmee een verwijzing naar goden die zich hebben verbonden met een volk / stam door middel van een huwelijk met een vrouw uit die stam / volk en liet zich vereren als god. In ruil daarvoor gaf de god hen onderwijs en bescherming.

 

Een toelichting mijnerzijds.

De eerste Bašl’s zijn volgens mij daadwerkelijk zondige engelen die zich als goden lieten vereren. Maar volgens de verhalen (mythologie) zijn ze weer verdwenen of verlagen. De Bašl-verering is gewoon doorgegaan, men is blijven roken aan de Baal’s (Hos.11:2). Volgens de SumiriŽrs zijn de Anunaki vertrokken naar hun eigen planeet. Maar de Bijbel leert overduidelijk dat alle zondige engelen die zich ooit geopenbaard hebben op aarde, zijn gebonden en bewaard worden in Tartarus (2Petr.2:4, Jud.1:6). Daar vinden we de N.T. mythologie-connectie!

 

Nu, Abram leefde in die dagen waarin de goden opnieuw naar de aarde kwamen, zich voortplantten en onderwijs gaven. Daarom was de torenbouw van Babel een object / instrument om naar de hemelen van de sterren (“shamayim”) te luisteren (“shama”).

Zie: http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-ISvG/de_toren_van_babel.html#De primaire reden om de toren en de stad te bouwen.

     

Het onderwijs van de zondige engelen bestond onder andere uit astronomie en astrologie. Dat haal ik primair uit de Bijbel, maar kijken we naar megalithische bouwwerken, zoals de piramiden van Gizeh, Puma Punku, Chitzen Itza, Machu Picchu enzovoort, dan kom je op hetzelfde uit.

 

Terug naar begin

Het Kanašn-mysterie.

Dronken Noach in Genesis 9.

Nu ik je beeld heb bijgesteld over Abrams dagen, ga ik met je terug naar het verhaal. Abram zou God volgen, want "hij moest naar het land dat God hem wijzen zou". (Gen.12:1)

Dat beloofde land is Kanašn. Maar dan roept bij mij de vraag: Waarom in vredesnaam Kanašn? Veel logischer zou het zijn als Abram overal mocht wonen, behalve Kanašn! Want Kanašn is vervloekt.

 

En ook die vervloeking is vreemd te noemen. Even een stapje terug in de tijd. Noach had drie zonen, aldus Genesis 9. Noach wordt op een dag dronken van zijn zelfgemaakte wijn en ligt bloot in zijn tent zijn roes uit te slapen (vers 20). Zijn zoon Cham ziet Noach’s geslachtsdeel (essentie van “de naaktheid” huns vaders). En Cham vertelt wat hij heeft gezien. De andere twee zonen gaan achterwaarts de tent van hun vader in en leggen een kleed over Noach heen, zonder naar hem te kijken. Dat is respect!

 

Noach wordt wakker, bemerkt wat er is gebeurd en dan denk je dat Cham op z’n donder krijgt, maar zijn kleinzoon krijgt op z’n donder en niet zo’n beetje ook.

Gen.9:25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanašn; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!

 

Terug naar begin

Twee mysteries betreffende Kanašn.

Dus in plaats van Cham, dat voor ons logisch zou zijn, wordt de zoon van Cham, Kanašn vervloekt door Noach. De grote vraag is, waarom?

Dus het mysterie kent twee vragen:

 • 1.    Waarom werd Kanašn vervloekt i.p.v. zijn vader?

 • 2.    Waarom moest Abram naar het land van de vervloekte Kanašnieten?

 

In ieder geval was dit een duidelijk signaal voor Gods tegenstander, de satan. De satan stuurde of stond toe dat engelen die onder zijn gezag stonden als goden naar de aarde kwamen en misschien wel in het bijzonder naar het gebied van Kanašn. Bedenk dat al het nageslacht van de zondige engelen (de reuzen) voor de vloed, door de vloed gedood zijn. En na de vloed zou satan opnieuw proberen zijn stempel in de schepping te drukken, door engelen met mensen te kruisen.

Zoals ik al aangaf hebben deze goden onderwijs gegeven over de sterren en banspreuken en vervloekingen (Bileam Num.22), maar ook onderwijs over aardse dingen zoals oorlog voeren, wapens maken, steden bouwen (toren van Babel, piramiden). 

Zoals ik al aangaf hebben deze goden onderwijs gegeven over de sterren en banspreuken en vervloekingen (Bileam Num.22), maar ook onderwijs over aardse dingen zoals oorlog voeren, wapens maken, steden bouwen (toren van Babel, piramiden). Hierin presenteert satan zijn visie en zijn waarheid over “zand & sterren”. Waarover later meer.

 

Terug naar begin

Belofte “zand en sterren” met Abram.

Gods heilsplan dat de kop van de slang zal vermorzelen.

Na de zondvloed is satan begonnen met zijn plan, toen Noach Kanašn vervloekte en de tweede zoon, Sem, de zegen van de eerstgeborene gaf. Daaruit viel voor satan op te merken dat Gods plan de lijn zou volgen van Sem.

 

Want God had geprofeteerd in Genesis 3, over de slang in de hof van Eden:

Gen.3:14 Toen zeide de Heere God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.

Gen.3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

 

Uit de lijn van nakomelingen van Adam en Eva zou iemand opstaan die de satan zou overwinnen. Satan wist dit en heeft deze lijn dus met Argusogen (ook ;-) mythologisch) gevolgd en geprobeerd te doden, dan wel te dwarsbomen. Dat moet je ook van hem verwachten, hij is immers dť tegenstander, die tegenstand biedt!

Gen.3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

Als je de lijn van nakomelingen van Sem volgt, kom je uit bij Abram (Gen.11:10 e.v.). Abram komt vanuit het land van de sterrenkundigen aan in het land Kanašn, bij de eikenbossen van Morť. Vervolgens was er honger in dat land en is Abram naar Egypte gegaan waar hij persoonlijk contact heeft gehad met de Farao van die dagen. Ik weet niet of de piramiden toen al gebouwd waren, maar anders heeft hij ze toen gezien!

Zeer rijk gezegend met goederen en dienstknechten uit Egypte vertrekt hij weer naar Kanašn. Abram scheidt zijn wegen met neef Lot die in Sodom gaat wonen.

 

Terug naar begin

God belofte: zand & sterren.

En dan komt er een moment dat ik onder de aandacht wil brengen. God zegt tegen Abram dat hij het land Kanašn moet doorkruisen, omdat het hem en zijn nageslacht is beloofd.

Gen.13:15 Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad, tot in eeuwigheid.

Gen.13:16 En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden.

 

Ik sprak al over satans presentatie van zijn visie van “zand & sterren”. Die visie moet satan wel presenteren, omdat God dat ook doet! Het stof der aarde, wordt later genoemd “zand der zee (Gen.22:17)”.

 

De belofte van het “zand” staat aan het eind van Genesis 13. De belofte van de “sterren” vinden we begin hoofdstuk 15.

 

Gen.15:5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!

Gen.15:5 Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! 

Tussen de Seraphim en de nephilim meldt de Here God dat er een iets geschreven is in een boek, met de titel: “de oorlogen des Heeren”. En tussen de belofte van “het zand” (stof) en “de sterren” vinden we “de oorlogen des Heeren”. Opmerkelijk!

 

Houd dit vast, want ik verwijs graag naar dingen die ik al heb gezegd / geschreven.

 

Terug naar begin

De grote strijd om Midden aarde.

Ik gebruik bewust “Midden aarde”, omdat velen van ons deze term herkennen. Waarvan? De film trilogie “Lord of the Rings”. De filmreeks is gebaseerd op de boeken van Tolkien.

Eerlijkheidshalve zeg ik dat ik deze films goed vind op het vlak van het visualiseren van mythologische gebeurtenissen. Je ziet veel verschillende soorten nephilim, zoals elfen, hobbits, dwergen, NazgŻls en reuzen. Het grote gevaar aan de andere kant is dat je totaal niet ťťn op ťťn goed en slecht kunt laten slaan op de Bijbel.

verschillende soorten nephilim, zoals elfen, hobbits, dwergen, NazgŻls en reuzen. 

Hoe komt Tolkien aan de term “Middle earth”? Ik heb voor je Wikipedia geraadpleegd en daar lezen we dat Tolkien, in 1914, in een toen al oud Engels fragment stuitte op de term “Midden aarde”.

 

…ala ťarendel engla beorhtast / ofer middangeard monnum sended.

Heil (gegroet) Earendel, heerlijkste der engelen / boven Midden-aarde, tot de mensen gezonden.

Tolking geeft aan dat hij deze term niet zelf verzonnen heeft, maar een modernisme is van de oude taal.

 

Eigenlijk konden we daar zelf ook achter komen, maar ja…

 

Een ander woord voor aarde = land! Dan wordt het Midden-land. En die kennen wij vandaag de dag allemaal! Nou ja, de zee van Midden-land: MIDDEL-LANDSE ZEE.

Ik verzin dat niet. En ik was er waarschijnlijk ook niet op gekomen, als ik deze oude landkaart niet was tegengekomen, uit 1651.

 

http://www.bible.ca/archeology/maps-bible-archeology-exodus-route-kadesh-barnea-john-speed-1651ad.jpg

 

Als het de zee is van Midden-aarde, dan moet er noodzakelijk ook een Midden-aarde zijn. Alleen gebruiken wij deze oude term niet meer. Maar dat is het gevolg van onze taalverloedering. De Middellandse zee is dus gewoon de zee van het Middenland = Midden-aarde!

 

Terug naar begin

De vier koningen. Verbond tussen mens en nephilim.

De grote oorlog staat op punt van beginnen. In Genesis 14:1 worden ons vier koningen voorgesteld. Waarna in vers 2 wordt gezegd dat zij ten oorlog gingen. Deze 4 koningen beginnen de oorlog. Wie zijn zij?

 

Gen.14:1  En het geschiedde in de dagen van Amrafel, den koning van Sinear, van Arioch, den koning van Ellasar, van Kedor-laomer, den koning van Elam, en van Tideal, den koning der volken;

 

Als we antwoord willen op de vraag wie zij zijn, dan kijken we naar de betekenis van hun namen.

 

 • 1.    Amrafel: Hij is de koning van Sinear, dat is Babel. Sommige Bijbelcommentaren suggereren dat het Nimrod zelf was. De betekenis van zijn naam is nůg dubieuzer! “Spreker der duisternis” of “spreker van geheimen”.

 • 2.   Arioch: Hij is koning van Ellasar, dat “opstand tegen God” betekent. De betekenis van Arioch is “lang”, “groot”, zoals een reus.

 • 3.   Kedor-laomer: heeft geen bijzonder naam. “Een handvol garven”. Kedor-laomer is koning van Elam, dat een jonge man, een maagd, een geheim betekent.

 • 4.   Tideal: De betekenis van zijn naam is “dat het juk breekt; kennis van ‘omhoog’ brengen (zoals een lift). Hij is koning, maar niet van een land, maar “der volken”.

Tidal wave: De koning der volken vinden we nog steeds terug in het Engels. In de Bijbel worden de volken en hun rumoer vergeleken met het bruisen van de zee. (Ps.65:8) 

Tidal wave: De koning der volken vinden we nog steeds terug in het Engels. In de Bijbel worden de volken en hun rumoer vergeleken met het bruisen van de zee. (Ps.65:8)

Wie van de vier is opvallend? Kedor-laomer! Hij valt op door zijn onopvallende naam betekenis. Het is dan ook deze Kedor-laomer, die ten strijde trekt tegen vijf andere koningen. Hij wordt daarin bijgestaan door drie bondgenoten.

 

Mijn interpretatie van deze drie bondgenoten, is dat zij nephilim waren. We vinden een onderwijzer in duistere zaken, een reus en ťťn die de stenen van Bašlbek (3 stuks van meer dan 1.000.000 kilo per stuk) op zijn plaats kon zetten. Want zelfs vandaag de dag bestaat er geen apparaat die dat kan.

en ťťn die de stenen van Bašlbek (3 stuks van meer dan 1.000.000 kilo per stuk) op zijn plaats kon zetten. Want zelfs vandaag de dag bestaat er geen apparaat die dat kan.

 

 

Terug naar begin

De vijf koningen.

De vijf koningen die aangevallen worden, wonen in Kanašn. 12 jaar lang dienden zij Kedor-Laůmer, maar in het 13de jaar stopten zij daarmee. In het 14de jaar kwam Kedor-Laůmer met zijn bondgenoten om te laten zien wie de baas is. Maar zover is het nog niet.

 

De vijf koningen zijn die van Sodom en Gommora en de steden daar omheen. Judas schrijft daar over:

Jud.1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

 

Hier lezen we natuurlijk niet over homoseksualiteit, zoals vaak verkeer wordt gedacht, maar hier gaat het (overduidelijk!) om “ander vlees”, verschillend van het menselijke vlees van de inwoners van Sodom, Gomorra en de steden rondom. Dus geslachtsgemeenschap tussen zondige engelen en mensen. Dit vers staat N.B. direct nŠ de beschrijving dat zondige engelen zich openbaarde aan de mensheid als goden (Jud.1:6).

 

Maar vÚÚrdat Kedor-Laůmer aankomt in het dal Siddim, strijdt hij nog tegen vier andere volken, waarvan in ieder geval twee reuzenvolken.

 • 1.    Namelijk de RafaÔeten. Goliath van Gath (2,85m) was RafaÔet (2Sam.21:18-20) en koning Og van Bazan (zijn bed was 4,05m lang) was een RafaÔet (Deut.3:11 vertaalt naar “reuzen”)

 • 2.    De tweede groep waren de Emieten. De Bijbel zegt over dat volk het volgende: Deut.2:10 De Emieten woonden te voren daarin, een groot, en menigvuldig, en lang volk, gelijk de Enakieten. 11 Dezen werden ook voor reuzen gehouden, als de Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten.

Goliath van Gath tegen David 

Meer info over reuzen in de Bijbel: Nephilim en hun toekomst

Je zou denken dat als in ieder geval 2 van de vier reuzenvolken waren, dat de andere twee dat dan ook waren. Maar dat is slechts een aanname en geen feit (tenzij de Bijbel anders meldt).

De andere twee volken waren de Zuzieten en de Horieten.

 

Op deze afbeelding zie je hoe de vier koningen, vanuit het noorden de strijd voeren.

 

En vanuit de vlakte van Paran gaan ze weer noordelijk. Ze gaan richting het dal Siddim (de 5 koningen). En onderweg voeren ze oorlog tegen de Amalekieten en de Amorieten. (Amorieten zijn ook reuzen volgens Amos 2:9. Vergelijkbaar met de hoogte van een ceder (40 tot 60 meter bron))

 

En vanuit de vlakte van Paran gaan ze weer noordelijk. Ze gaan richting het dal Siddim (de 5 koningen). En onderweg voeren ze oorlog tegen de Amalekieten en de Amorieten. 

 

 

Terug naar begin

Vier koningen tegen vijf.

En pas dan krijg je de werkelijke oorlog.

Gen.14:8 Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar; en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim,

Gen.14:9 Tegen Kedor-laomer, den koning van Elam, en Tideal, den koning der volken, en Amrafel, den koning van Sinear, en Arioch, den koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf.

 

Het sluit af met de belangrijke opmerking, waar je niet aan voorbij zou moeten gaan: “vier koningen tegen vijf”. Koning Kedor-Laomer met zijn bondgenoten zijn dus in de minderheid. De grote vraag die wij ons dan moeten stellen, is:

 • ∑         “Waarom vlucht de meerderheid voor de minderheid?”

 

Gen.14:10 Het dal nu van Siddim was vol lijmputten; en de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten, en vielen aldaar; en de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte.

 

De reden om te vluchten als meerderheid voor de minderheid, is dat de minderheid sterker is. Om dit nog iets moeilijker te maken, wijs ik nog maar eventjes naar de uitspraak van Judas over Sodom en Gomorra. Zij hadden zondige engelen in hun midden, waar zij mee hoereerden. Dus ook daar hebben reuzen gelopen. En Kedor-Laomer had ook al gestreden tegen andere volken waar reuzen woonden.

 

Maar God verdelgde niet Asteroth-karnaim en Schave-kiriathaim en de steden rondom hen en ook niet Elam en Ellasser, maar Sodom en Gomorra! Omdat de hoererij van Sodom en Gomorra veel erger waren, dan waar dan maar ook! Daarom heeft God hen gestraft en tot een voorbeeld gesteld. “Als jullie zo met zondige engelen omgaan, zoals Sodom en Gomorra, dan zul je verdelgd worden!”

 

Trouwens, Asteroth-karnaim, de stad van de Raphaim, heeft ook een bijzondere betekenis. In “Ashtaroth” vinden we de “taroth”. Kaarten die waarzeggers gebruiken om de toekomst te voorspellen. En die voorspelling of de (voor-)kennis, komt uit de sterren “Ashtar”. “Karnaim” betekent dubbele hoorn. Het is de stad van een zondige “ster” met twee horens. Nee, het is niet satan hoogstpersoonlijk, maar wel een van zijn engelen, die daarmee een voorafschaduwing is van de gevallen morgenster (Jes.14:12) met twee horens, zoals het Lam, maar het spreekt als de draak (Opb.13:11).

En die voorspelling of de (voor-)kennis, komt uit de sterren “Ashtar”. “Karnaim” betekent dubbele hoorn. 

In de vlucht van de vijf koningen, sneuvelen twee van de vijf, namelijk koning Bera van Sodom en koning Birsa van Gomorra. De steden worden leeg geroofd door de vier koningen en de inwoners van de steden worden meegenomen (meestal als slaaf).

 

Terug naar begin

Abram’s strijd.

Onder hen bevindt zich ook de neef van Abram, Lot, die ook wordt aangeduid als “broeder” van Abram. En een van de ontkomenden gaat naar Abram om het hem door te geven.

Als Abram dat hoort, verzameld hij SLECHTS 318 man. En met die 318 mannen gaat hij die vier koningen achterna om Lot te bevrijden. Dus die vier koningen waren al zo imposant dat de vijf koningen vluchtten voor hun leven, waarbij twee werkelijk het leven lieten! En tegen die imposante vier koningen gaat Abram vechten om Lot te bevrijden. Houdt dat vast!

 

Gen 14:14 Als Abram hoorde, dat zijn broeder (neef Lot) gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe.

Gen 14:15 En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus.

Gen 14:16 En hij bracht alle have weder, en ook Lot zijn broeder en deszelfs have bracht (de goederen van Lot) hij weder, als ook de vrouwen, en het volk.

 

Gen 14:14 Als Abram hoorde, dat zijn broeder (neef Lot) gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe.

 

 

Let op: Abram gaat met 318 man hen achterna, verjaagt de vier koningen met hun reuzenlegers, bevrijdt Lot en neemt de hele buit en volk mee terug!

Nu hebben we weer een vraag! Hoe is dit mogelijk?

 

Hoe kan een groepje van slechts 318 mannen, deze vier koningen, waaronder misschien drie machtige nephilim-koningen, wegjagen, zodat zij, netals de vijf koningen, werkelijk vluchten voor hun leven?

 

Die vraag is te beantwoorden als we doorlezen en in de volgende verbazing vallen.

Vervolgens is er sprake van een nieuwe koning van Sodom. Deze was betrokken in de strijd tegen Kedor-leomer en zijn bondgenoten. Met andere woorden, Abram had versterking. Daar kom ik zo op terug.

Deze nieuwe koning van Sodom gaat naar het dal Schave, het dal der koningen. Want daar zal hij Abram ontmoeten / tegenkomen en kan hij Abram bedanken. Het dal Schave, het konings dal, ligt ten noorden van Jeruzalem, waar later Absalom een pilaar “Absaloms hand” had opgericht (2Sam.18:18)

KJV concordantie - Shaveh

 

Terug naar begin

Melchizedek.

Voordat de nieuwe koning van Sodom, Abram ontmoet in het koningsdal, verschijnt er eerst een andere koning. Ik moet zeggen, de meest opmerkelijke koning uit het O.T.

Het is Melchizedek, de koning van Salem. En hij was de priester van de allerhoogste God, namelijk de God van Abram. Hier in het verslag van de grote oorlog van midden aarde, verschijnt hij plots en zo plots is hij ook weer verdwenen en wordt hij nog een keer genoemd in de Psalmen (110:4). En daarna verschijnt hij nog in het N.T.

 

In Hebreeen 7 wordt dit verslag van Abrams ontmoeting met Mechizedek toegelicht.

 

Hebr.7:1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;

Hebr.7:2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes;

Hebr.7:3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.

 

Hebreeen 7:3 zegt overduidelijk dat deze koning geen mens van vlees en bloed is, maar identiek is aan de Zoon van God. Met andere woorden, we hebben hier van doen met een voorverschijning van de Christus, Jezus Christus (een Christofanie).

Hebr.7:1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; 

Zo vreemd als wij het vinden dat in die dagen zondige engelen verschenen aan de mensen, zo vreemd vinden wij het misschien ook dat God verschijnt aan mensen.

 

God is voor deze grote oorlog aan Abram verschenen:

Gen.12:7 Zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere, Die hem verschenen was.

 

En ook daarna:

Gen.17:1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

 

Op exact dezelfde wijze als de zondige engelen.

 

Daarom noemt de Bijbel de God Die verschijnt aan de mensen, zoals zondige engelen dat ook doen: de Engel des HEEREN. Dat kun je opmaken uit bijvoorbeeld Gen.16 waar Hagar, de dienstmaagd van Abrams vrouw Sarai, in gesprek is met de Engel des HEEREN. En in Gen.16:13 blijkt het gewoon om God Zelf te gaan, Die met haar sprak.

 

Melchizedek is Dezelfde als Jezus Christus en dat wordt uitgelegd in Hebr.7. Dus God verschijnt hier weer aan Abram, maar nu als de Koning van Salem. Salem is de oude naam van Jeruzalem. En zoals er in deze dagen van Abram, zondige engelen en hun zonen, goden en koningen waren van steden (en vaak voor jaren), zo was Melchizedek de koning van Salem. Niet voor een dag of voor de gelegenheid, maar wellicht voor een langere periode.

 

Bizar? Ja! Maar dat is nu juist het VERSCHIL tussen alle vorige bedelingen en de bedeling der verborgenheid (waarin wij nu leven), waarin God (en ook de zondige engelen) zich NIET openbaren en niet onder de mensen zijn!

 

Goed, terug naar het verhaal. Want ik schreef al: Die vraag is te beantwoorden als we doorlezen en in de volgende verbazing vallen. Nu, in die volgende verbazing zijn we gevallen. Melchizedek, de koning van Salem ontmoet Abram.

 

En let op wat er nu gebeurt:

Gen 14:19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

 

Melchizedek zegt iets dat we eerder al zijn tegengekomen. Hij wijst Abram op een eerdere gebeurtenis en op een komende gebeurtenis. Welke gebeurtenis is dat?

De zegening die God aan Abram gaf! En de toekomstige zegening die Abram in hoofdstuk 15 krijgt.

 

Namelijk “zand & sterren” belofte / zegening, om het zomaar te noemen. Want Melchizedek verwijst naar de hemel (de sterren) en de aarde (stof der aarde / zand der zee).

Met andere woorden:

 • 1.    Tussen de Seraphim en de nephilim, vinden we het boek “de oorlogen des Heeren”.

 • 2.    Tussen de belofte van het zand en de sterren, vinden we “de oorlogen des Heeren”.

 • 3.    Tussen het begin van “de oorlogen des Heeren” tegen de nephilim-koningen en het einde van “de oorlogen des Heeren”, vinden we de Overwinnaar, de HEERE, in de personificatie van Melchizedek.

Jezus Christus, MichaŽl, de Engel des HEEREN, de Koning des Vredes is de overwinnaar! 

Het is Melchizedek Zelf, Die aan Abrams zijde meevocht en waardoor de grote, geweldige reuzen en hun nephilim-koningen op de vlucht sloegen en geen enkele waarde meer hechtten aan de buit die zij behaald hadden.

 

Nog even een toelichting:

Om je een idee te geven hoe groot “de have” van Lot was, moeten we even terug naar Genesis 13, waar Abram en Lot nog samen optrokken. Daar staat:

Gen.13:5 En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.

Gen.13:6 En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen.

Samen hadden ze zo veel vee en tenten en knechten, met hun gezinnen, dat het onmogelijk was om nog samen te wonen. Abram nam niet alleen alle bezittingen van Lot mee, maar ook de rest en al het volk van duizenden mensen.

Tot zover deze toelichting.

 

Want dat de nieuwe koning van Sodom ook meevocht en de overwinning daardoor behaald werd, is bedenkelijk. Vijf koningen vluchtten voor hun leven en dan voelt de koning van Sodom zich ineens wel sterk met een mini legertje van 318 man. Dat zet je aan het denken. Maar als God Zelf meestrijd aan Abrams zijde, weet je bijvoorbaat al wie er gaat winnen, toch?

 

Want voor wie vluchten demonen en boze geesten (dat zijn de geesten van de nephilim overigens!)?

Jak.2:19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

 

Heeft Melchizedek Zelf meegevochten?

Ja! Dat is het grote geheim! Hij is God Zelf. Het waren Zijn oorlogen. Abram gaf Hem tienden van de hele buit! Maar Mechizedek was toch koning des Vredes en niet des oorlogs?

 

Dat klopt! Maar hoe krijg je vrede?

 • 1.    Door met je vijanden een vredesverbond te sluiten.

 • 2.    Of, door geen vijanden meer te hebben. (Dat bereik je als je je vijanden doodt.)

 

God is geen God die met Zijn vijanden heult. Hij gooit het nooit op een akkoortje met Zijn vijanden. Dus wat overblijft is je vijanden verslaan, zodat je in vrede kunt leven! Dat is Melchizedek.

Het is Diezelfde God, Die in de Wederkomst met Zijn heilige engelen is gekomen en zichtbaar en tastbaar zal zijn. En de de volkeren zal oordelen en zijn vijanden zal doden.

Matt.25:31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beŽrft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

 

En zoals Melchizedek verscheen aan Abram, zo verdween Hij ook weer. En komt de koning van Sodom Abram bedanken. De koning van Sodom wil Abram alles schenken, op zijn volk na. Maar Abram wil niets van de koning van Sodom aannemen. Zodat niemand kan zeggen dat Abram rijk is gemaakt door de koning van Sodom. Daarmee neemt Abram afstand van Sodom en de sodomie.

Een oordeel kwam over Sodom en alle steden in het dal Siddim. 

Dat bewijst hij tegenover God, door dit te zeggen tegen de koning van Sodom: Ik heb mijn hand opgeheven tot den Heere, den allerhoogsten God, Die hemel en aarde bezit;(Gen.14:22)

En zo volgt Abram Mechizedek’s advies op om niet te heulen met de vijand (ander vlees) en het op een akkoortje te gooien. Abram schaart zich achter de Overwinnaar, naar wie hij wijst als hij zijn hand heeft opgeheven. En ongeveer 15 jaar later werden Sodom, Gomorra en de steden rondom, verwoest, verdelgd, veroordeeld door “buitenaards” Goddelijk geweld.

 

Terug naar begin

Waar zijn Sodom, Gomorra en het dal Siddim?

En mijn visie is dat de Dode zee, zoals wij die nu kennen, in Abrams dagen helemaal niet zout was. Het was zo mooi daar dat het leek op de Hof des Heren, en zoals Egypte vroeger was: groen en vruchtbaar (Gen.13:10). De Dode zee is daar het tegenovergestelde van. Net zo tegenovergesteld als leven en dood!

 

De Bijbel noemde dat groene, vruchtbare gebied van Sodom en Gomorra, het dal Siddim. Siddim komt alleen in Genesis 14 voor. En daar wordt direct gezegd, in het geval je het op de kaart wilt zoeken: Vandaag de dag is dat de Zoutzee! En voor Genesis 14 kom je de zoutzee niet tegen in de Bijbel! En na Gen.14 kom je het dal Siddim niet meer tegen.

 

Gen 14:3 Deze allen voegden (toen) zich samen in het dal Siddim, dat is (dus nu) de Zoutzee.

 

Zie de afbeeldingen van Google Maps die ik heb aangepast (ter illustratie).

Zoals waarschijnlijk in de dagen van Abram. En zoals de beschrijving uit het boek van de oorlogen des HEEREN (Num.21:14,15) 

Zoals waarschijnlijk in de dagen van Abram. En zoals de beschrijving uit het boek van de oorlogen des HEEREN (Num.21:14,15)

 

Het dal Siddim is de Zoutzee geworden.

Het dal Siddim is de Zoutzee geworden.

 

Een paar hints die de Bijbel verder geeft:

 • ∑         Sodom en Gomorra zijn letterlijk omgekeerd (Deut.29:23)

 • ∑         Over deze steden regende het: zwavel en zout (Deut.29:23)

 • ∑         Het is onmogelijk om daar (nu) te wonen (Jer.49:18)

 • ∑         Het is nu zoals een zoutgroeve (Zeph.2:9), maar een groeve is een afgrond en de afgrond is een Bijbelse synoniem van de zee (bijv. Job 38:16 en Gen.1:2). Daarmee zou de zoutgroeve een synoniem zijn van de Zoutzee.

 

Terug naar begin

Jeruzalem, hoofdstad van Midden Aarde.

Ooit afgevraagd waarom Jeruzalem het decor is van de wereld? Wat is er zo belangrijk aan Jeruzalem? Waarom komt dat wel in het nieuws en niet New Dehli of Hongkong of Denver?

Volgens de tekst op de kleitabletten die de Sumiriers achter hebben gelaten, zouden de Annunaki Jeruzalem hebben gebruikt als Space-control-centre voor hun ruimteschepen. Waarom Jeruzalem? Waarom werd Jezus in Jeruzalem ter dood veroordeelt? Waarom die stad in het vervloekte gebied van de Kanaanieten?

 

Ik zei al dat God een plan had gemaakt, dat uit het geslacht van Adam, iemand zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Sindsdien is satan zich ervan bewust dat God een plan heeft bedacht en dus zal uitvoeren, dat hem letterlijk de kop gaat kosten.

 

Voordat Abram een zoon kreeg, deed God Abram de belofte van zand en sterren. God zou uit zijn geslacht de grote Koning voortbrengen. Wist je dat tussen Abram en Adam ongeveer 2083 jaar zit.

 • ∑         Adam heeft Methusalah persoonlijk gekend en hem gewezen op Gods belofte.

 • ∑         Methusalah heeft Sem persoonlijk gekend en hem gewezen op Gods belofte.

 • ∑         En Sem heeft Abram persoonlijk gekend en hem gewezen op Gods belofte.

 

Tussen Adam en Abram zaten twee “opa’s” tussen, in een tijdsbestek van meer dan 2000 jaren. En God bevestigde wat de “opa’s” ook al hadden gezegd:”Er komt een Koning, een afstammeling van Adam (Mens).” En dat werd de Zoon van Adam, de Zoon des mensen, Jezus Christus.

Van Adam tot / met Abraham

Maar even terug naar Jeruzalem.

 • ∑         Abram werd opa van Jacob, die later Israel werd genoemd en waaruit de 12 stammen van Israel uit voort zijn gekomen.

 • ∑         En die 12 stammen werden verdeeld over het land Kanaan.

 • ∑         En Jeruzalem werd de hoofdstad uiteindelijk van de 2 en 10 stammen van Israel, onder leiding van de tweede koning van Israel; David.

 • ∑         En pas na David kwam koning Salamo die in Jeruzalem de tempel voor God zou bouwen.

 

Voor dat alles, voordat Abram Łberhaupt een zoon kreeg, verscheen God Zelf in de persoon van Melchizedek. Als de ware Koning van Salem en (zoals Hebr.7 dat zegt) als de Hogepriester van Salem.

Daarmee bevestigde God dat de Koning der mensen uit het geslacht van Adam, Abraham, Israel, David enzovoort, Zijn residentie zou hebben in Salem. En Die Koning zou daarnaast ook nog eens de Hogepriester zijn naar de ordening van Melchizedek, dus ook te Salem.

 

Vanaf die dag stond vast dat Salem de stad van de grote Koning zou worden. Dus wat doet de tegenstander? Als hij dan de komst van die Koning niet kan tegenhouden, dan kan hij in ieder geval nog proberen de stad van de Koning naar zich toe te trekken of als dat niet lukt het te vernietigen, zodat de Koning daar Zijn residentie niet kan vestigen.

 

Terug naar begin

Eindconclusie.

En daarom is Jeruzalem de Hoofdstad van Midden Aarde. En daarom is de hele strijd tussen de zondige engelen aan de ene kant en het Leger van Melchizedek en Abram aan de andere kant een voorafschaduwing van de dagen van de Wederkomst van Jezus Christus.

 

De eindconclusie is dan volgens mij ook deze:

Het boek “de oorlogen des HEEREN” beschrijft de gebeurtenissen in het dal Siddim. Het waren de dagen nŠ de zondvloed, waarvan Genesis 6:4 al zei dat er toen ook reuzen over de aarde liepen. Dat hebben we vastgesteld vanuit de Bijbel.

Het waren de dagen nŠ de zondvloed, waarvan Genesis 6:4 al zei dat er toen ook reuzen over de aarde liepen. Dat hebben we vastgesteld vanuit de Bijbel.

 

Net als dat Noach onbevlekt was, koos ook Abram om niets aan te nemen dat ook maar iets met de zondige engelen en de nephilim te maken had. Hij wees het rijkelijke aanbod van de koning van Sodom af! En daarmee had hij geen deel (gemeenschap) aan hun zonden (hoereren).

 

Het waren de oorlogen des Heeren, omdat de Here Zelf, als de Koning des Vredes (Salem), oorlog voerde tegen de andere koningen. En de overwinning lag bij Melchizedek.

 • ∑         Hij was groter dan de koning Arioch, de reus (figuurlijk gesproken).

 • ∑         Hij sprak namens de God Die hemel en aarde bezit, in plaats van koning Amrafel die alleen duisternis sprak.

 • ∑         Hij was niet zoals koning Tideal, een koning der volken, maar Koning der koningen, Koning van hemel en aarde.

 

God heeft Zijn grootheid bewezen en dat staat in het boek van de oorlogen des Heeren.

 

Het geeft ons dus een kijkje in de keuken van de bedelingen waarin er geen verborgenheid meer is / was. En hoe vreselijk het ook was in die dagen van Abram. Het was minder, vťťl minder erg dan de dagen van vÚÚr de zondvloed. Want toen heeft God de hele aarde geoordeeld met een watervloed en hebben slechts 8 die ramp overleeft!

 

Dus hoewel het verhaal behoorlijke overeenkomsten heeft met wat de buitenaardsen hebben gedaan in de dagen vÚÚr de vloed, het is in kwaliteit en kwantiteit minder erg.

Je kunt het ook omdraaien. Het verhaal van wat de buitenaardsen hebben gedaan in de dagen nŠ de vloed, valt in het niet als je stil staat bij de gruwlijkheden die zij in de dagen vÚÚr de vloed gedaan hebben. Die waren veel erger, zowel in kwaliteit en kwantiteit!

 

En over die dagen van voor de vloed, over die dagen gaan de bekende gelijkenis Die de Here Jezus ons gaf en ik ook al aanhaalde:

 

Mattheus 24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

Of populair gezegd:

 

Gods zegen,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin


Copyright © 2013  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.