Het werk van de gevallen engelen. Deel 3

  1. Ter inleiding
  2. 2Petr.2:17 naast Judas 12 en verder
  3. Valse vrijheid
  4. Opb. 14 merkteken van het beest.
  5. Conclusies
  6. Afsluiting van de serie

 


Ter inleiding

Een hele goede morgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de ISvG. En vandaag zijn wij slechts vijf dagen verwijderd van die beruchte datum. Want dan is het volgens sommigen doomsday, volgens de new-agers is het de transitie van het ene tijdperk naar de nieuwe tijd, the new age.

De Here Jezus zei dat dit zou komen, dat er mensen zullen zeggen: “de tijd is nabij gekomen”, in Luk.21:8.

Daarvan zegt de Heer niet of dat waar is of niet waar. Hij zegt alleen “gaat dan hen (valse profeten, -christussen dan wel leraren) niet na”. Waarom zegt de Heer dit? Als wij Zijn woord centraal stellen en bestuderen, dan komen wij tot de conclusie dat bij Hem de waarheid gevonden wordt. Het maakt dus geen ene mallemoer uit wat er gebeurt op 21-12-2012!

volgens de new-agers is het de transitie van het ene tijdperk naar de nieuwe tijd, the new age. 

Want wij behoren Hem nu al toe, omdat wij door Hem uit de dood zijn opgewekt. Kol.3 zegt:

Col 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Col 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Dus daarom maakt het niets uit, wat én of er iets gebeurd op deze, datum. Die veelvuldig is geprofeteerd, door de inspiratie, van de geest van de antichrist. Dat is de duivel.

 

Zullen we beginnen met gebed.

 

Terug naar begin

2Petr.2:17 naast Judas 12 en verder

Vanochtend zullen we voor de derde keer stilstaan bij Petrus’ woorden over het toekomstige werk dat de geopenbaarde zondige engelen zullen doen, na de Opname van de Gemeente.

Vorige week eindigde ik met de uitleg van 2Petr.2:17, waar Petrus een aantal synoniemen gebruikt ter aanduiding van “dezen” die in “de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.”

2Pe 2:17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

 

We hebben alleen nog niet dit naast Judas gelegd. Dat zullen we nu doen.

Jud 1:12  Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze;

·         Maaltijd is in de Bijbel de aanduiding van gemeenschap hebben. Dat hoeft absoluut niet persé seks te betekenen, dat is afhankelijk van de context waarin het staat.

zij zijn waterloze wolken,

·         Petrus sprak over waterloze fontijnen, Zie de vorige studie voor uitleg.

die van de winden omgedreven worden;

·         Petrus sprak over wolken die van draaiwind gedreven worden. Dat was diezelfde Griekse term van wind, die de Here Jezus bestrafte.

zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst,

·         Bomen kunnen mijns inziens ook aangeduid worden als geestelijke wezens. Als voorbeeld noem ik de genezing van de blinde man te Bethsaida beschreven in Markus 8.

Mark 8:22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.

Mark 8:23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.

Mark 8:24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.

Mark 8:25 Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.

Als je zonder enige voorkennis dit leest, zou je tot de conclusie kunnen komen, dat de Heer de blinde man niet in één keer kan genezen. Waarom kan dat niet? Natuurlijk kon de Here Jezus deze man in één keer genezen. Mijn visie is dat de Heer hem de eerste keer de ogen werkelijk opende, waardoor hij dingen echt zag, die wij “blinden” niet zien. Dat zijn de geestelijke wezens om ons heen. Want hét grote verschil tussen mensen en bomen is de grootte. Want als ik zeg: “een boom van een man”, weet u direct dat het gaat om iemand die groot van gestalte is. Een reus om het zomaar te noemen.

 

zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst,

onvruchtbaar,

·         Geestelijke wezens, engelen, kunnen zich niet voortplanten. Dat had ik u al gezegd. Maar dat kunnen zij wél als ze geopenbaard zijn. Zie Gen.6.

tweemaal verstorven,

·         Dat is 2x dood. Of dubbeldood. Want dubbeldood is een visie die ik al meerdere keren in de Bijbel ben tegengekomen. Het is geen Bijbelse term, maar contextueel vindt u hem terug in Openbaring en bij de dood van Goliath bijvoorbeeld. Dat was een nephilim, een reus. Nazaat van een zondige engel. Nadat David de reus had gedood, hakte hij ook nog eens zijn hoofd eraf. Goliath was dus dubbeldood.

·         Deze engelen zijn hun eeuwige leven in de hemel verloren. En als geopenbaarde wezens in het vlees, zullen zij wederom, voor een tweede keer, het leven verliezen. Dubbeldood dus!

en ontworteld;

·         Je wortels, zijn je roots, daar waar de boom begint te groeien. Dat beginsel, waar men dus vandaan komt, daarvan zij Judas dat zij hun beginsel hadden verlaten door uit hun woonstede te gaan.

Jud. 1:13  Wilde baren der zee,

·         De zee is in de Bijbel de uitbeelding van volkeren. En die wilde baren zijn die koppen die er bovenuit steken. Letterlijk!

hun eigen schande opschuimende;

·         Het woord schande is eigenlijk schaamte. En de schaamte bevindt zich in de schaamstreek en wordt bedekt door schaamhaar. En opschuimende is hetzelfde woord als exhibitioneren. Dat kunt u zelf controleren in de Stongvertaling van deze woorden. Ik denk dat de vertalers dit te pikant vonden en daarom voor een andere vertaling hebben gekozen. Maar ook hier vinden we weer een verwijzing naar seks. Vergelijk het met een potloodventer.

hun eigen schande opschuimende;

dwalende sterren,

·         Ja, dat zijn ufo’s! En ufo’s zijn dwalende sterren. Want wij weten niet wat sterren precies zijn. Hoewel de wetenschap er een verklaring voor gegeven heeft, moet je vaststellen dat een conclusie verbinden aan iets dat zo ver weg is, dat nooit iemand er heen kan om het met eigen ogen te onderzoeken, eigenlijk een gok is of een aannemelijke visie. Maar dat hoeft niet de waarheid te zijn.

·         Sterren horen vast aan de hemel te staan leert de Bijbel.

Gen 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.

Gen 1:17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.

·         De sterren zijn dus gesteld aan de hemel. En als ze dwalen, dan zijn zij hun positie verloren. En trouwens vliegende schotels zijn volgens de definitie van ufo, geen ufo, want ufo is een onbekend vliegend object, terwijl een schotel een bekend object is. Zij het wat vreemd als je dat ziet vliegen. De lichtbollen ufo’s, zijn de dwalende sterren die Judas benoemd. En die lichtbollen zijn al eeuwen lang waargenomen. Maar de climax in waarnemingsaantallen ligt toch echt in onze dagen.

En over die engelen zegt Judas, net als Petrus:

denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, 

Jud. 1:14  En van dezen, de zondige engelen, heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Jud. 1:15  Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Dan leggen we het apocriefe boek van Henoch er naast, waaruit Judas kennelijk citeerde. En daar lezen we in Henoch 1:9

En zie! De Heer is met zijn heilige myriaden (=duizenden) gekomen, om aan allen het oordeel te voltrekken, en om alle goddelozen te vernietigen; om alle vlees schuldig te verklaren betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Hier staat dus dat de Wederkomst van de Heer, met de Gemeente inhoudt dat we komen om te oordelen, zoals de term “Dag des Heeren” dat impliceert.

En in dat apocriefe boek Henoch, dat u kunt downloaden via EiB download, wordt inderdaad, zoals Judas al zei, over “dezen”, de zondige engelen, uitgebreid geschreven.

Terug naar begin

Valse vrijheid

Goed. Dat was na aanleiding van 2Petr.2 vers 17. En na 17 komt 18.

Dus zullen we beginnen met vers 18. Daar staat:

 

2Pet 2:18 Want zij, dus deze zondige engelen, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, Ho, stop! Wanneer spreken deze zondige engelen eigenlijk opgeblazen ijdelheid? Niet nu! Maar straks, na de opname van de Gemeente pas! Of zoals dit hoofdstuk begon:

…gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen (straks dus!)

 

2Pe 2:18  Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, (dat zijn lege, inhoudsloze woorden), verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden (onder andere zijn dat seksuele escapades, zoals Judas ook expliciet noemde bij de gruwelijkheden bij Sodoma en Gomorra en de naburige steden.),

 

Want zij,…verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden degenen (de mensen), die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;

Met andere woorden: het werk van de geopenbaarde engelen bestaat onder andere uit het verleiden van mensen, die zich bewust onttrekken van deze sodomie. En die engelen of valse leraars, beloven deze mensen vrijheid…

2Pet 2:19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid;

Vrijheid is volgens mij in dit vers niet positief, namelijk niet gebonden, zonder banden, dat is bandeloosheid. En dat is weer een synoniem van verdorvenheid. Ons leven met Christus ervaren wij ook als een vrijheid, maar Bijbels gezien is het normaal zich te binden en wel aan de Schepper Zelf uiteraard.

Paulus zegt bijvoorbeeld daarover in Fil.1 dat zijn banden met Christus openbaar zouden worden. En met die banden, bind je iemand vast. Daarna zegt hij trouwens dat hij de begeerte heeft ontbonden te worden van het vlees en met Christus te zijn. Tot zover over de vrijheid.

 

Over deze vrijheid die de gevallen engelen beloven; Petrus legt het uit met deze bewoording:

…want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.

Deze engelen zijn overwonnen en daarna gebonden in het vlees, door hun openbaring. En zij zijn dus ondergeschikt gemaakt en lager in rang dan de engelen Gods die in de hemel wonen. Dat is de betekenis van dit vers.

Terug naar begin

Opb. 14 merkteken van het beest.

Goed. Wellicht zijn er nog steeds luisteraars die zoiets hebben van “Melle je zoekt wel heel erg bevestiging in je gelijk, namelijk dat jouw visie alleen klopt.”

Wat Petrus nu gaat zeggen, kan volgens mij maar op één manier gelezen worden.

 

 

2Pet 2:20 Want indien zij (de mensen die verlokt worden met vrijheid), nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.

2Pet 2:21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.

 

Hier staat contextueel iets heel bijzonders. Allereerst moeten we met 100% vaststellen dat deze woorden van Petrus nooit kunnen gaan over de Gemeentelijke periode. Want éénmaal Wedergeboren kan men het eeuwige leven niet meer verliezen.

Ten tweede spreekt het hier over mensen die Jezus Christus hebben aangenomen. Want er staat dat zij de weg der gerechtigheid kenden. Deze mensen ontvangen dus ook eeuwig leven. Maar aangezien het hier moet gaan over de periode na de Gemeentelijke periode, gaat het hier dus over het ontvangen van eeuwig leven op de nieuwe aarde en niet de hemel.

 

Nu komt het. Hoe is het mogelijk dat men eeuwig leven ontvangt, maar dit toch zal verliezen als men afkeert van het heilige gebod? Er is dus iets funest, dat een ongekende destructieve uitwerking heeft, na de Opname van de Gemeente, dat zelfs Wedergeboren Christenen het eeuwige leven ontneemt.

 

Wat is dat voor iets vreselijks? Wat is zo sterk dat het Wedergeboorte kan ontnomen worden? Het antwoord staat in Openbaring.

Opb.14:9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

Opb.14:10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

Opb.14:11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Opb.14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

En dat is het heilige gebod dat hun overgegeven was uit vers 21. Het gaat om het 666 gedoe. Als een Christen dit zal nemen, zal hij alles verliezen! Het is het aller domste, stompzinnigste dat je kunt doen en al helemaal onbegrijpelijk voor iemand die de weg der gerechtigheid bewandeld.

Het grote punt met dit 666-teken is dat het een destructieve werking heeft op de mens in zijn geheel. Dus lichaam, ziel en geest. Dat blijkt bij het bestuderen van Openbaringen.

En zoals het bij mij overkomt, lijkt het erop alsof het 666-teken de geest van de mens ondergeschikt maakt, zoals we dat kennen bij hypnose, maar dan definitief! Want in bijvoorbeeld Opb.16 lezen we tot 3x toe dat deze mensen worden gestraft door God en niet tot erkenning komen, maar Zijn Naam lasteren.

Dus als een Wedergeboren Christen toch besluit alles overboord te gooien en voor de losbandige vrijheid van de zondige engelen kiezen door zich te scharen bij deze club waarvan hij eerst was ontvloden, dan is het volgende gezegde daarop van toepassing:

2Pet 2:22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

 

Terug naar begin

Conclusies

 

Dan zullen we nu vaststellen waaruit het werk van de zondige engelen zoal uit bestaat:

·         Ze zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. (1)

·         En velen zullen hun verderfenissen navolgen (2)

·         Ze maken van de mens handelswaar, denk in het bijzonder ook aan het merkteken van het beest, waarmee alleen nog kan gekocht en verkocht worden en aan mensenhandel (3)

·         De engelen die eertijds zich hebben geopenbaard, zijn gearresteerd en verblijven in de gevangenis voor geesten, namelijk de hel, dan wel daaronder. (4)

·         Het werk dat deze zondige engelen hebben gedaan, is gelijk aan dat wat zij zullen doen in hun parousia, aldus de vergelijking van de Heer Zelf in Matt.24 “de dagen van Noach”.

·         Hun werken, zoals rasvermenging tussen mens en engel, was zo intens gruwelijk, dat God alles doodde op aarde, op 8 personen na. De grootste natuurramp uit de Bijbelse geschiedenis!!! (5)

·         Sodom en Gomorra heeft God met vuur verbrand en omgekeerd en tot een voorbeeld gesteld voor iedereen. (6)

·         Dit deed God om nogmaals duidelijk te maken dat engelensex, waar de rechtvaardige Lot door gekweld werd, een goddeloos leven is en zal geoordeeld worden. (7, 8 en 9)

·         Wat deze geopenbaarde zondige engelen zullen doen na de Opname is Christus en de Gemeente lasteren. (10)

·         Dat is erg dom, want Wij zijn in kracht en sterkte veel meer dan zij. (11)

·         Deze engelen zullen net als onredelijke dieren, pure zondige dingen doen en dan staan seks met mensen en de mensen verleiden tot zonden centraal. (12)

·         Ze zullen rijk worden, doordat satan aan het hoofd staat als commandant van dit volk. (13)

·         En “commandant van dit volk” is volgens mij dezelfde bewoording die Daniël gebruikt in hoofdstuk 9:26, als we de grondtekst bestuderen.

·         (KJV) And the people of the commander (millitair en religieus) who is to come

·         (StVert)…en een volk des vorsten (commando gever), hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en… zo voort

·         De engelen zoeken naar gemeenschap met de mensheid, wat niet noodzakelijk seks hoeft te betekenen. Ze zoeken binding in ieder geval, wat Petrus noemt maaltijd houden. (13) Want binding engel mens is voor een lange periode onmogelijk geweest, minimaal 2000 jaren!

·         Hun binnenste, hun geest is gericht op overspel. Dat woord gebruiken wij ter aanduiding van een andere sexuele relatie naast de relatie die een man en vrouw hebben. In de Bijbel zijn man en vrouw dus getrouwd. Samenwonen en seks is iets van deze tijd en komt volgens mij niet in de Bijbel voor.

·         De Here Jezus sprak nadrukkelijk meerdere malen over trouwen en ten huwelijk uitgevende over engelen en over ons na de Opname van de Gemeente. De zondige engelen zullen dus kennelijk trouwen, maar zullen niet trouw blijven, want zij zijn altijd uit op overspel. (14)

·         Deze engelen verlokken de onvaste zielen, zoals een kinderlokker een kind verlokt met een snoepje. (14)

·         Daarin zijn zij zeer geoefend (14). En zal dus absoluut resultaat afwerpen. En het woord “gierigheid” is hetzelfde woord als uitbuiten, zoals we dat kennen bij kinderarbeid, gedwongen prostitutie en slavernij. Daarin zijn deze engelen geoefend en dat is dus onder andere het werk dat zij zullen doen.

·         Deze engelen zijn vervloekte kinderen. Bastaards, die nooit meer bij God zullen komen. Deze kinderen zijn dood voor de Vader. (14)

·         Deze engelen hebben God losgelaten en zijn dus verdwaald. Want dat krijg je als je van de weg der waarheid afgaat. (15)

·         En zij hebben hun eigen Bileam gevolgd, die een voorafschaduwing was van de komende antichrist. (15)

·         De engelen brengen Gods woord niet meer voort: waterloze fonteinen. (17)

·         De engelen laten zich niet meer leidden door Gods Geest: wolken van een draaiwind gedreven. (17)

·         Zij zullen grote dingen spreken, die bij bestudering van het Woord van God, volkomen inhoudsloos blijken te zijn. (18)

·         Zij zullen daarmee de mensen verleiden. (18)

·         Zij zullen de mensen verleiden met aardse dingen, vleselijke begeerlijkheden. Dat kan zijn seks, maar ook moet gedacht worden aan geld, macht, bijzondere gaven zoals tovenarij en magie. De mens is daar gevoelig voor. (18)

·         Het werk van de engelen is in het bijzonder gericht in het verleiden van hen die al een keuze voor Jezus Christus hebben gemaakt. Want die mensen hebben zich afgekeerd van deze zondige engelen en de mensen die het merkteken hebben aangenomen. (18)

·         De engelen proberen de christenen te verleiden met een speciale tactiek, namelijk met vrijheid, zoals een christen die ervaart nadat Hij Jezus Christus heeft aangenomen als zijn / haar persoonlijke Redder en Verlosser. (19)

·         De engelen zullen daarin slagen. Deze christenen ontnemen zichzelf het eeuwige leven en vergeving van zonden. Dat komt doordat ze het beeld van het beest aanbidden en het merkteken, 666, aannemen. Daarvoor bestaat geen vergeving of redding! (20, 21 en 22)

 

Terug naar begin

Afsluiting van de serie

2Pet 3:14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;

2Pet 3:15 En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

2Pet 3:16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

2Pet 3:17 Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijken (ath'-es-mos 2e x) mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

2Pet 3:18 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

 

============

Brood en beker.

 

We komen hiermee tot de afsluiting van alles wat in 2Petr.2 te vinden is over het toekomstige werk van de zondige engelen. En daarbij heb ik ook behoorlijk wat gebruikt uit het boek van Judas, maar niet alles.

Hoe meer we stilstaan bij de werkelijkheid die de Bijbel ons voorstelt, over de aanstaande periode na de Opname van de Gemeente, hoe meer we ons realiseren dat onze periode zich kenmerkt door genade.

Wij leven in een unieke Bijbelse periode. Dat komt omdat God ons tot uitzondering heeft gemaakt, nadat wij Hem hebben aangenomen als onze Heer.

 

Jezus Christus is het Woord. Wat Hij gedaan heeft, dus Zijn werken, is het verkondigen van Gods woorden. Dan mochten deze dingen over de zondige engelen bijzonder zijn en vreemd zijn, zelfs soms haast niet te bevatten. Maar het IS ZIJN WOORD!

 

Joh 21:25  En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan (en dus ook gesproken) heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.

 

Terug naar begin