Het werk van de gevallen engelen. Deel 2

  1. Engelen trouwen niet, geopenbaarde engelen wel
  2. Engelen zijn in kracht en sterkte meer dan de vlees en bloed
  3. De grote gruwel: engelensex
  4. Bastaards en Bileam, Balam
  5. Waterloze fonteinen, wolk en tornado

 


Engelen trouwen niet, geopenbaarde engelen wel

Een hele goede morgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de ISvG.

 

 

Vorige week stonden we stil bij een vreemd onderwerp. Hoewel het heel vreemd op ons overkomt, toch hebben we gezien dat het 100% Bijbels is en in de context van de eerdere ISvG thema’s die we behandeld hebben zeg ik u dit:

“Aangezien de Opname voor de deur staat, zo dichtbij staat ook de openbaring van de antichrist en het toekomstige werk van satans personeel.”

 

Vorige week eindigde ik met de woorden dat de Here Jezus vr Petrus en Judas al sprak over de komst en het werk van de toekomstige engelen. Daarvoor moeten we even terug gaan naar eerdere samenkomsten van ons. Toen ik sprak over onze oorlog in de hemelse gewesten en op aarde, zei ik u dit:

 

Maar ook de Here Jezus Zelf sprak in de Evangelin dat wij het lichaam van de Hemelsen zouden dragen.

         Matth. 22:30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.

         Mark 12:25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn.

 

Daarna zei ik dat u, als u zelf verder onderzoek wilt, dat u deze twee verzen over trouwende en ten huwelijk uitgevende, zou u kunnen leggen naast Matt.24:38 over de dagen van Noach. Dat wou ik nu even met u doen, beginnende met vers 37.

 

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;… tot zover.

 

De Here Jezus heeft het hier over de grote overeenkomst tussen de dagen dat zondige engelen zich openbaarden en seks hadden met vrouwen en reuzen bij hen verwekten n de dagen dat Christus met de Gemeente geopenbaard zal zijn. Dat is Zijn Wederkomst of beter gezegd Zijn toekomst.

De Here zegt Zelf, ik verzin dit dus niet, dat het grote overeenkomsten met elkaar zal hebben.

2Petr.2 sprak over de gruwelijkheden van de dagen van Noach en de Here Jezus zegt, dat zal weer zo zijn als Wij, collectief van de hemel nederdalen.

 

Nu, over dat trouwen. Hoe zit dat? Als we dit vers keurig leggen naast Matt.22:30 en Mark.12:35, dan zegt de Heer dat wij niet trouwende en ten huwelijk uitgeven, omdat wij de engelen Gods gelijk zijn. Die doen dat niet, en kunnen dat ook niet doen in hun hemelse lichamen! Laten we die onduidelijkheid maar direct wegnemen. Maar als engelen, in het algemeen, geopenbaard zijn, kunnen zij dat wl. Kijk, talloze geopenbaarde engelen, die in de Bijbel beschreven zijn, deden dat niet, maar diverse zondige engelen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, zoals Genesis 6 ons dat uitdrukkend vermeld! En dr legt de Here Jezus de klemtoon op.

 

         Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk

         zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven

 

Dus wie wel? Als de Here Jezus er direct er achter zegt dat het gaat om engelen Gods?

Ik denk aan de engelen Gods waarvan Judas sprak, dat er van hen waren; engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, namelijk het Goddelijke gebod in hun woonstede bij God te blijven en dus onzienlijk te blijven. Over die engelen gaat het hier volgens mij.

 

Terug naar begin

Engelen zijn in kracht en sterkte meer dan de vlees en bloed

Goed, ik hoop de draad weer een beetje te hebben opgepakt voor u. En hoop dat u weer een beetje in het vreemde onderwerp zit. We ware vorige week gebleven bij 2Petr.2:10. Dat ging over de heerschappijen en de heerlijkheden.

 

Petrus begon met een opsomming van zaken waar Gods oordeel over zal komen en dan gaan we naar vers 10:

2Pet 2:10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;

Daarvan zei ik dat het ging om hen die dan in de hemel wonen. Het goede antwoord was dus: Christus met de Gemeente uiteraard. Waarom Christus n de Gemeente? “Nou”, zei de Here Jezus, “als ze zijn opgestaan uit de dood, dus Wedergeboren zijn en bij de Opname van de Gemeente, als de bazuin zal slaan, veranderd zullen worden, …nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.” Aldus Matt.22:30.

 

Dus als valse profeten, of dat nu geopenbaarde zondige engelen zijn of mensen van vlees en bloed maakt niet uit. Als valse profeten de heerlijke heerschappijen lasteren, is dat vanuit aards standpunt volkomen dwaas, omdat:

2Pet 2:11 …de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, daarom zou men geen lasterlijk oordeel tegen hen, voor den Heere voortbrengen.

 

En Judas zegt dat het nog hoger ligt dan het aardse niveau, in het parallelvers in Judas 1:9. Daar zegt Judas, dat: zelfs Michael, de Hoofdengel, …de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: (niet ik, maar:) De Heere bestraffe u!

 

Dat houdt in, en dat is eigenlijk vrij eenvoudig als u Hebreen 1 en 2 zou bestuderen, dat het oordeel is gegeven aan Hem Die op de troon zit. Daaruit voortvloeiend zou ik zeggen dat engelen onderling, in die positie, als engel, elkaar niet oordelen (zie ook bijv. Hebr.2:5). Wat ik u nu vertel, dat impliceert 2Petr.2:4 ook, dat ik vorige week met u heb behandeld:

 

Den enigen Heerser, God, maar die komt uit Judas vers 4, heeft de engelen die gezondigd hebben bewaard voor het oordeel, zegt 2Petr.2:4 vervolgens.

Want: God zal hen oordelen en niemand anders.

 

Terug naar begin

De grote gruwel: engelensex

Goed.

In de vorige verzen van 2Petr.2, die ik met u vorige week heb behandeld, somde Petrus een paar zaken op, die we in verband kunnen brengen met het werk van zondige engelen n, tja sorry ik kan het ook niet anders verwoorden, engelensex.

 

Want als er iets is, dat zich expliciet kenmerkt aan de openbaring van zondige engelen, dan wel het werk dat zij doen, dan is n van de belangrijkste punten die genoemd worden: seks met engelen.

 

Petrus begreep dat maar al te goed en schreef vervolgens over de rechtvaardige Lot, het volgende:

2Petr.2:7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;

2Petr.2:8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);

 

Nog even een opmerking over deze laatste zin. In de Statenvertaling lezen we:

van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen

 

Maar het woordje “mensen” staat volgens mij niet in de grondtekst. Er staat “ath'-es-mos”, dat heeft men vertaald naar “gruwelijke mensen”, maar mijns inziens zou het beter zijn om het te vertalen naar “de gruwelijken”. Want of het letterlijk mensen zijn, dat is nog maar de vraag. En de gruwel komen we in de Schrift tegen in verband met een afgodsbeeld (de gruwel der verwoesting Matt.24:15), dan wel een afgod, een gruwel, die in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 2Thess.2:4

 

Eerlijkheidshalve zeg ik er wel bij dat “de gruwelijken” niet hetzelfde Griekse woord is, als de gruwel, die de Here noemt in Matt.24:15. Dit is alleen ter verdieping bedoeld.

 

 

Engelensex, daar was ik gebleven.

Over het oordeel over de valse profeten, en over hen heen, natuurlijk over de geopenbaarde zondige engelen en hun werken, zegt Petrus:

2Pet 2:12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden

(dat doe je met onredelijke dieren immers en Judas gebruikt exact dezelfde term in vers 10), dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;

2Pet 2:13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid,

In tegenstelling tot de kroon der rechtvaardigheid (2Tim.4:8), dan wel loon, die wij zullen ontvangen.

als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten,

Ez.28 zegt trouwens hoe de satan, het hoofd van deze groep gevallenen, aan die dagelijkse weelde is gekomen. Namelijk:

Ez.28:4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.

Ez.28:5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.

 

Dat bedoeld Petrus als hij zegt:

2Pe 2:13 … als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;

En maaltijd houden is de uitbeelding van gemeenschap.

 

Terug naar begin

Bastaards en Bileam, Balam

2Pet 2:14 Hebbende de ogen vol overspel,

Dat wil zeggen dat zij altijd zoekende zijn naar overspel, omdat “oog” in de Bijbel de uitbeelding is van de geest (zie: Jes.29:10, Rom.11:8, Opb.5:6). De geest is het inwendige van de mens, of het binnenste zo u wilt, en is synoniem aan de Bijbelse term “hart”, van waaruit men gelooft of in negatieve zin, zoals het geval is bij de satan, de plaats van waaruit de verheffing voortkomt, zijn binnenste namelijk.

 

2Pet 2:14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen;

Zoals ik al zei:  “Als je ’t over de duvel hebt ;-)”

 

Wat doen zij dan?

verlokkende de onvaste zielen,

Er staat trouwens gn zielen, maar geesten, dat is het Griekse “psuch”. Dus spreekt het hier over de mensen wier binnensten, wier harten, niet staan op het Woord van God, maar zijn omgevallen.

Okay, nu ietsjes moeilijker: Als hier staat dat zij de mensen met een onvaste geest verlokken, dan zijn zij niet uitverkoren! Want dat zij de Here Jezus toch?

Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan (d.w.z. ten tonele verschijnen / openbaren), en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Stof tot nadenken wellicht? Of het kwartje valt direct. Dat kan natuurlijk ook!

Hoe verlokken, dan wel verleiden zij deze onvaste zielen? Door oefening daarin, want oefening baart kunst!

 

hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;

En van die vervloekte kinderen en hun nageslacht, want die engelen kunnen zich voortplanten als zij geopenbaard zijn, zegt de Here God Zelf:

Deut.23:2 Geen bastaard zal in de vergadering des Heeren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des Heeren niet komen.

 

En als u denkt dat ik lukraak aan het citeren ben, dan lezen we gewoon even door in Deut.23, want dan zult u zien dat hier gesproken wordt over exact dezelfde dingen als Petrus zo dadelijk uiteenzet.

Deut.23:3 Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid.

Deut.23:4 Ter oorzake dat zij ulieden op den weg niet tegengekomen zijn met brood en met water, als gij uit Egypte uittoogt; En daar sprak Judas over, in Judas vers 5, namelijk “Egypteland”.

en omdat hij tegen u gehuurd heeft Bileam, den zoon van Beor, van Pethor uit Mesopotamie, om u te vloeken.

Deut.23:5 Doch de HEERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen horen; maar de HEERE, uw God, heeft u den vloek in een zegen veranderd, omdat de HEERE, uw God, u liefhad.

 

En waar spreekt Petrus over, nadat hij noemt “de kinderen der vervloeking”, dan wel de bastaards?

2Petr.2:15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balam, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft;

2Petr.2:16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd.

 

Ziet u dat er wederom over hetzelfde wordt gesproken! Wat ik doe, is samen met u, Schrift met Schrift vergelijken en de Bijbel centraal stellen, omdat Christus het Woord is!

En nog steeds loopt het gelijk op met Judas. Want ook Judas verwijst naar dit Schriftgedeelte in Deut.23, doordat hij zegt:

Jud. 1:11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kan ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Zowel Petrus als Judas spreken beiden over deze Balam, dan wel Bileam, die de uitbeelding is van de valse profeet, de valse leraar, die er op uit is Gods volk te vervloeken. En is dus de voorafschaduwing van de antichrist die zal komen. Bileams werk was het uitspreken van een vloek, om Gods volk te beschadigen. Het werk van de antichrist is een vloek dat Isral in de toekomst zal beschadigen. God heeft Bileam gebruikt om Isral te zegenen en God zal satan gebruiken om Zijn volk te zegenen. Dat klinkt erg vreemd, maar het komt er op neer, dat men juist vanwege de grote verdrukking acht zou slaan op Gods woord en dus iets te doen met Zijn woord. Wat men dus zal doen is vluchten uit Juda, naar de woestijn, alwaar God een plaats heeft bereid voor het volk. En dr wordt zij gezegend, omdat ze in de woestijn zal worden gevoed wanneer de grote verdrukking over de rest van de wereld gaande is. Zie ook Opb.12.

 

Terug naar begin

Waterloze fonteinen, wolk en tornado

Terug naar 2Petr.2 Petrus heeft net Balam genoemd en gaat nu verder.

En wat nu volgt, zijn werkelijk vreemde beschrijvingen. Helemaal als je niet de kennis hebt opgedaan die wij nu behandeld hebben. Want nu komt het:

2Pet 2:17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

Over wie spreekt Petrus hier? Wie werden er volgens de Bijbel in de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard?

         Jud.1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

         2Pe 2:4  Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel (Tartarus de hel uit de Griekse mythologie) geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

 

Dus wie zijn waterloze fonteinen? Wie zijn wolken van een draaiwind gedreven?

Wederom: de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, dan wel gezondigd hebben!

Dat is echt het hoofdonderwerp!

         Waterloze fonteinen. Water is de uitbeelding van het Woord Gods, dat volgens Joh.5:39 leven, dan wel Eeuwig leven voortbrengt. Waterloos is dus als ten dode opgeschreven. Wat een fontein hoort voort te brengen, is water. Wat een engel hoort voort te brengen, is het woord Gods. Want engel betekend in de grondtekst: boodschapper.

         Wolk. Een wolk is eigenlijk een hemellichaam dat thuis hoort in de eerste hemel. Het is niet tastbaar, maar desondanks bestaat het uitsluitend uit water.

         Draaiwind. Wind is de uitbeelding van de werking van de geest, denk maar aan Pinksterdag. Maar deze stormachtige wind, wervelwind, tornado, windhoos, enzovoorts, zijn dezelfde agressieve winden (Hetzelfde Griekse woord), die erop uit zijn, de mens te beschadigen n waar dit bekende citaat over de Here Jezus aan ontleend is:

Mar.4:37 Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

 

Dan nogmaals het vers, maar nu met de kennis van de betekenissen van de diverse woorden.

2Pet 2:17 Deze (zondige, al dan niet geopenbaarde, engelen) zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

 

 

 

Terug naar begin