Het werk van de gevallen engelen. Deel 1

  1. Ter inleiding
  2. 2Petr.2 vers 1
  3. Mensenhandel zoals in Babylon
  4. Schriftvergelijking 2Petr2 met Judas
  5. Schriftvergelijking 2Petr2 met Judas schematisch
  6. Dwaalleraars of zondige engelen in de toekomst?

Ter inleiding

Goedemorgen broeders en zusters. Ik heet u van harte welkom bij de ISvG.

 

Zullen we beginnen met gebed.

 

Vorige week heb ik de aftrap genomen voor het onderwerp dat ik de komende weken met u wil gaan behandelen. We stonden vorige week stil bij onze strijd in de hemelse gewesten en die na de Opname zullen continueren vanuit de hemel op aarde.

Ik eindigde met de Opb.12:12 waarin enerzijds gewezen wordt op de blijdschap voor hen die deel uitmaakten van de Opname en ingegaan zijn in het huis Mijns Vaders met de vele woningen. Maar anderzijds worden de mensen die de aarde bewonen gewaarschuwd voor de satan die tot hen afkomt met grote toorn.

 

Echter staat in hetzelfde hoofdstuk dat niet alleen de satan de hemel wordt uitgeworpen, maar met hem ook zijn engelen.

Het vreemde is, is dat daar amper aandacht aan geschonken wordt, terwijl het 100% Bijbels is. Het is beschreven in dat bekende stuk over Michal en Zijn engelen, die de uitbeelding zijn van Christus en Zijn Gemeente. En in de Bijbel vinden wij uitvoerige uiteenzettingen van zowel Christus en het werk dat Hij heeft gedaan en nog steeds doet en zal doen. Maar ook vinden we uiteenzettingen van het werk van de Gemeente, denk alleen maar aan de vele brieven die de apostelen hebben gezonden naar de verschillende Gemeenten.

 

In dat licht vinden we ook beschrijvingen van het werk dat de tegenstander heeft gedaan, nog steeds doet en zal doen. Maar over het werk dat zijn personeel doet, lijkt een lege, geheel onbekende, pagina te zijn.

 

We kunnen ons de vraag stellen: “Zou het dan niet meer dan logisch zijn, dat over hen op z’n minst toch ook iets geschreven zou zijn?”

 

Ja er is het een en ander over hen geschreven. Sowieso al twee complete hoofdstukken in de Bijbel spreken over het werk dat zij zullen doen, op aarde, na de opname van de Gemeente, als zij dus met de antichrist geopenbaard zullen zijn in vernedering.

En natuurlijk vinden we in Genesis 6 een duidelijke beschrijving dat in de dagen voor de zondvloed, waar de Here Jezus expliciet naar verwijst in Zijn “rede der laatste dingen”, er engelen hun woonstede bij God in de hemel hebben verlaten en seksuele omgang hebben gehad met de vrouwen van mensen.

Het gevolg was dat er rasvermenging plaatsvond en de zonde tot de hemel was gestegen. Waarschijnlijk was dat anders ook wel gebeurt, maar de zondige engelen fungeerden als een katalysator die de boel flink in de versnelling hadden gebracht. En over die engelen, die nu gebonden zijn in de hel in afwachting van het oordeel, over die engelen zei de Heer:

…want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven. Gen.6:13

 

Goed, dit is eigenlijk nog even ter inleiding om ons beeld in overeenstemming met de Bijbel te krijgen. Even synchroniseren dus.

 

Terug naar begin

2Petr.2 vers 1

Dan wil ik nu met u gaan naar 2 Petrus 2, waar een heel hoofdstuk lang, door Petrus wordt gewaarschuwd voor het werk dat de valse profeten in de toekomst zullen doen.

 

2Pet 2:1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen,

Hier vinden we direct twee linken, die we moeten vaststellen voordat we verder met het hoofdstuk kunnen.

De eerste is de verleden tijd “zijn geweest”, tegenover “zijn zullen”. Zoals het verleden was, zo zal het in de toekomst zijn.

De tweede is een Bijbels synoniem, namelijk de valse profeten zijn tevens de valse leraars en visa versa. De Here Jezus sprak over deze valse profeten in Matt.24:24 deze woorden:

Mat 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Mat 24:25  Ziet, Ik heb het u voorzegd!

 

In de Bijbelstudie van Matt.24 die ik op mijn website heb staan, ga ik veel dieper in op de achterliggende visie, maar het komt er op neer dat de Heer hier spreekt over het personeel van de satan.

 

Terug naar Petrus’ eerste zin:

Er zijn vroeger valse profeten onder het volk geweest, niet alleen voor de zondvloed. Want zegt Gen.6:4

Gen 6:4  In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, omdat Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden;

Daarom zegt Petrus dat er vroeger valse profeten onder het volk zijn geweest. En daar voegt hij aan toe: gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen,

Dit schrijft Petrus niet aan een gemeente (zoals Rom, Kor. Thess. Ef. Gal), die daarmee de Gemeente, het Lichaam van Christus uitbeeldt. Nee, Petrus schrijft deze brief aan gelovigen, maar nu blijkt aan hen die tot geloof zijn gekomen, na de Opname van de Gemeente.

Ja, dat hoeft u niet zo te lezen, want als u zegt dat dit tot gelovigen in het algemeen is geschreven, is dat uiteraard het juiste antwoord. Ik voeg alleen toe, dat deze woorden, net als het boek Judas, in het bijzonder bestemd zijn voor hen die deze geopenbaarde valse profeten zullen meemaken.

 

Goed. In dat licht, nog nmaal vers 1.

 

2Pet 2:1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen,

Dat is toekomst uiteraard! “invoeren zullen”, ook dat moet nog gebeuren.

 

ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;

En hier maak ik de volgende opmerking:

Petrus schrijft aan gelovigen. Als er geschreven wordt aan gelovigen, staat er doorgaans woorden als “wij, u, gij”. Maar niet hier. Hier gaat het over mensen die niet bij ons horen en daarom worden aangesproken met “hen”.

 

En eerlijk is eerlijk. Er staat: “De Heere, Die hen gekocht heeft”. Dat houdt in dat dit niet kan spreken over geopenbaarde engelen van satan, die na de Opname dit werk doen. Want de Heer is voor alle mensen gestorven voor hun zonden en niet voor de engelen. Daarom spreekt dit niet in mijn voordeel, om te bewijzen dat mijn visie juist is. Dat wil ik ook niet. Ik wil eerlijk samen de Bijbel bestuderen.

 

Maar we zijn ook nog maar in het eerste vers!

Terug naar begin

Mensenhandel zoals in Babylon

2Pet 2:2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

Als velen hun volgen, volgen zij uiteraard hun weg. Maar door die verderfelijke weg te volgen, wordt de weg der waarheid gelasterd. En voor de luisteraars die hebben opgelet bij de ISvG over de opbaring van de antichrist… Ik heb toen met u deze zin gelezen.

2Th 2:10  En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

En die kunt u gewoon leggen naast vers 2 van 2Petr.2. Wat Petrus noemt dat zij door het volgen van de verderfelijke weg, de weg der waarheid lasteren, dan wel verwerpen, noemt 2Thess.2:10 dat zij de waarheid niet aangenomen hebben en dat is ook lasteren, dan wel verwerpen.

 

Terug naar 2Petr.2. Vers 3.

2Pet 2:3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Het “van u een koopmanschap maken”, doet mij direct denken aan mensenhandel. De “u” in dit stukje, wordt handelswaar voor koopmannen. En de Bijbel legt uit dat na de Opname van de Gemeente, wanneer het antichristelijke wereldrijk geheel is geopenbaard en haar residentie heeft te Babylon, er weldegelijk sprake zal zijn van mensenhandel.

In Opb.18:11 staat dit:

Opb.18:11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;

 

En dan volgt er een ellenlange opsomming van producten. En dan lezen we dat er ook, naast goud, zilver, enzovoort ook genoemd wordt, namelijk de laatste twee producten: “lichaam en geest der mensen” zoals u het in de grondtekst kunt lezen. Namelijk in vers 13 van Opb.18.

 

Na het “van u een koopmanschap maken”, volgt:

over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

En dan vinden wij een Schriftverwijzing naar Judas vers 4. En dat Bijbelboek, althans mijns inziens, schrijft niet over dwaalleraars, maar over geopenbaarde engelen, na de Opname.

Judas begint zijn brief met een oproep, waar hij zich toe genoodzaakt voelt, namelijk te strijden voor het geloof. Waarom dan Judas?

Vers 4:

Jud 1:4  Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, (wie??? =>) goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.

Terug naar begin

Schriftvergelijking 2Petr2 met Judas

Judas zegt dat deze goddelozen tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn. Welk oordeel vragen we ons af. En dan wordt door Judas een opsomming gemaakt die we naast de volgende verzen van 2Petr.2 kunnen leggen. Leg uw ene hand bij 2petr.2 en uw andere hand bij het boek Judas.

Eerst Judas:

Jud 1:5  Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.

Jud 1:6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede (2Kor.5:2 Oiketerion) verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

Jud 1:7  Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

Jud 1:8  Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.

 

Okay, nu naar de andere hand en houdt Judas nog even vast:

2Pet 2:4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

2Pet 2:5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen(Jud.4) heeft gebracht;

2Pet 2:6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

2Pet 2:7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;

2Pet 2:8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);

2Pet 2:9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;

2Pet 2:10 Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden(jud.8) niet schromen te lasteren;

Terug naar begin

Schriftvergelijking 2Petr2 met Judas schematisch

 

Engelen

Judas: geopenbaard uit de hemel. Dat was niet de bedoeling

Petr.: Hebben gezondigd.

Noach

Jud: noemt het niet

Petr. Wel, want zoals we al lazen hebben engelen zich toen geopenbaard / gezondigd. (Gen.6)

Sodom en Gomorra

Jud: mensen zijn in die tijd “ander” vlees na gegaan, dan zijzelf waren. Dat is geen homoseksualiteit, dan zou er staan “hetzelfde” vlees, maar seks met geopenbaarde zondige engelen.

Petr.: Lot was er vermoeid van elke dag deze gruwel mee te moeten maken.

Waarom geen homoseksualiteit, maar engelensex?

Dan gaan we naar vers 5.

Genesis 19:5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

 

De mannen en niet de vrouwen, althans dat kun je niet terug vinden, roepen tegen Lot dat hij die mannen naar buiten moet brengen, zodat ze seks met hen kunnen hebben. Ja, walgelijk, dat verzin ik ook niet! Maar dat is wat hier staat.

 

Net als dat Lot wist dat het geen gewone mannen waren (Gen.19:1), maar engelen, zo hebben deze mannen dat ook geweten en willen maar n ding: seks met die engelen!

Judas 1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, …

 

En dat is waar Judas over schreef: namelijk dat de inwoners van deze steden gehoereerd hebben en niet seks hebben gehad met lichamen / vlees gelijk aan dat van hen, maar andere lichamen / vlees, namelijk met die van zondige engelen.

 

Wat we net lazen van Sodom, was wel het meest bizarre, namelijk zij wilden een soort homosex tussen hen en die engelen, die als mannen waren verschenen “on stage”. Nu, dat is echte “sodomie”.

Egypteland

Jud: benoemt het wel.

Piramidebouw, het grote mysterie. Ancient Aliens. Ook On stage / backstage. Bok Azazel???

Petr. Noemt het niet, net als dat Judas de zondvloed niet noemt.

Heerschappij

Jud.8 verwerpen

Petr.10 verachten

Heerlijkheden

Jud. Lasteren

Petr. Lasteren.

 

 

 

 

 

Allereerst de heerlijkheden. Als we niet precies weten wat hiermee bedoeld wordt, vergelijken we Schrift met Schrift. Een andere Schriftplaats waar dit Griekse woordje ook wordt gebruikt is:

Col 1:16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

En van diezelfde heerschappij zegt Ef.1:20 en 21 dat God Hem uit de doden heeft opgewekt en heeft gezet aan Zijn Rechterhand in de hemel;

Ef.1:21  Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

 

Het verwerpen, dan wel verachten van de heerschappijen, dan wel het lasteren van de heerlijkheden, zijn volgens mij een soortement synoniemen, omdat zij eigenlijk hetzelfde betekenen en daarom door beide broeders direct achter elkaar gezet worden.

En als u wel eens Openbaring heeft bestudeerd, dan ziet u direct wat Petrus en Judas met deze woorden bedoelen. Want Johannes omschreef het als volgt in Openbaring 13, over de geopenbaarde satan en met hem zijn personeel:

Opb.13:6 En het opende zijn mond tot lastering (dat zeiden Petrus en Judas al) tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.

 

Wie zijn dat? Die in de hemel wonen?

Opb.12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Opb.12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont!...

Die daarin wonen, zijn zij die gelasterd worden in Opb.13:6

 

Dan hadden we nog de heerlijkheden die Petrus en Judas beide noemden. Als die heerlijkheden in n adem genoemd worden met de heerschappijen, dan is die niet zo moeilijk lijkt mij.

Als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid (Kol.3:4), welke andere heerschappijen, in dit geval ook onzienlijke heerschappijen, zullen dan met Hem geopenbaard worden, zienlijk worden, in heerlijkheid? Wie hebben er heerlijkheid ontvangen voor de Rechterstoel van Christus?

Terug naar begin

Dwaalleraars of zondige engelen in de toekomst?

We gaan zo afronden. Maar ik wil u nog n ding meegeven.

Zowel Petrus als Judas beginnen met een waarschuwing over dwaalleraars.

En wat ze vervolgens beiden direct doen, is een opsomming maken van gebeurtenissen waarbij direct sprake is van het werk van zondige engelen die zich eertijds hebben geopenbaard in het vlees. En beiden nemen vervolgens woorden in de mond als ontucht, hoereren en overspel. Maar zij breidden het beiden uit. Zoveel zelfs dat je direct tot de conclusie komt dat het wel heel erg veel oneer is, als het gaat om letterlijke mensen, die uit een moeder geboren zijn.

Daarin zie ik dezelfde overtreffende mate als bijvoorbeeld in de profetie tot de vorst van Tyrus in Ez.28. “Gij zijt wijzer dan Danil” en “Gij waart in Eden, Gods hof”.

 

Hetzelfde lees ik ook hier. Dit wordt zeker, en dat zal ik ook niet ontkennen, gericht tegen dwaalleraars. Maar als u daar overheen leest, dan hoop ik dat u hetzelfde leest en ziet als ik.

En dan moeten we het afronden, maar volgende week hoop ik met u verder te gaan. Zullen we een zegen vragen voor het brood?

 

=======================

 

Ik kan me goed voorstellen dat u dit onderwerp vreemd vindt. En… Dat is het ook.

Maar stelt u zich voor dat u niet Wedergeboren was en de Opname is geweest.

En u bent wel nieuwsgierig naar de waarheid. Dan leest of hoort u op christelijke site’s:

“u heeft de Opname gemist”

         Ja, dat weet u ook wel.

“zorg dat u Hem straks niet mist!”

         Nee, dat begrijpt u nu ook wel.

“U zult de antichrist zien”

         Ja, er mankeert niets aan uw ogen, u ziet hem inderdaad. Maar u kampt met n vraag: “Waarom had niemand verteld dat de antichrist niet alleen kwam?”

         U vraagt zich dan terecht af: “was dit dan helemaal niet bekend?”

Daarom, nu het bekend is, kunt u anderen hierop attenderen. Want dat was wat Petrus deed en wat Judas deed!

Maar… Nu komt het:

 

Daarmee volgden zij de Here Jezus, Die het vr hen al sprak.

De Here heeft over het toekomstige werk van de zondige engelen gesproken, vr Zijn dood en Opstanding al.

 

En in dat licht, moet u ook de boodschap van vandaag zien. En volgende week vertel ik u, wat Jezus’ woorden waren.

 

We sluiten af met gebed.

Terug naar begin