De slang in de Bijbel.


De vurige slang, alias de Seraf.

 1. Ter inleiding: Jesaja 6
 2. Betekenis en Schriftplaatsen over de seraf.
 3. Het hemelwezen: de seraf.
 4. Bijbelse typologie over de verhoogde slang.
 5. Waarom maakte Mozes een koperen slang?

Ter inleiding: Jesaja 6

De seraf.

1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel. 2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol! 4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen; en het huis werd vervuld met rook.

5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den Heere der heirscharen gezien. 6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. 7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend. 8 Daarna hoorde ik de stem des Heeren, dewelke zeide: Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen.

9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. 10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij het geneze. 11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde. 12 Want de Heere zal die mensen verre wegdoen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. 13 Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.

 

Terug naar begin

Betekenis en Schriftplaatsen over de seraf.

Weer eens een andere inleiding dan gebruikelijk. Het was niet mijn bedoeling om nu deze profetie uit te gaan werken, want ik geloof dat ik over het merendeel van de strekking van deze profetie al heb geschreven. Nee, wat het onderwerp is van dit derde deel, is de vurige slang, ook wel seraf genoemd.

Alleen hier in Jesaja 6 wordt de seraf bij zijn naam genoemd. Maar als je het woord opzoekt “saraph” opzoekt, kom je nog een paar Schriftplaatsen tegen, waar we een andere vertaling vinden.

 

De betekenis van “saraph” is als volgt:

         Branden(d)

         Giftig (slang) [figuurlijk bedoeld]

         een seraf of symbolisch wezen (van hun koperen kleur) [specifiek bedoeld]

         vurig (slang)

 

We vinden in de volgende Schriftplaatsen het woord “saraph”. Het vetgedrukte woord of woorden zijn vertalingen van het Hebreeuwse woord “saraph”.

 • Num 21:6 Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van IsraŽl.
 • Num 21:8 En de Heere zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
 • Deut 8:15 Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen, en schorpioenen, en dorheid, waar geen water was; Die u water uit de keiachtige rots voortbracht;
 • Jes 6:2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
 • Jes 6:6 Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had.

 

         Seraf is:

o   Vurige 2x

o   Vurige slang

o   Seraf(s) 2x

  

Het wordt in ieder geval duidelijk dat een seraf heel veel te maken heeft met een slang. En ťťn keer zelfs wordt vertaald met slang, een vurige slang wel te verstaan. “Saraph” is in de Bijbel een woord voor hemelwezen en voor slang, dan wel de eigenschap van de slang in het bijzonder, namelijk vurig!

Zo wordt in de Bijbel een hemelwezen aan een slang gekoppeld. Dat is overigens niet iets nieuws, want het hemelwezen satan, wordt ook als slang in de Bijbel genoemd.

 

Terug naar begin

Het hemelwezen: de seraf.

Een seraf is geen negatief hemelwezen. Het is niet de aanduiding van de satan of van zijn personeel. Als we precies willen weten wie of wat het hemelwezen seraf is, dan moeten we Jes.6 aandachtig lezen.

Jesaja zag de Here in de hemel zitten op Zijn troon. Hoe kan dat? Bijbels gezien is het onmogelijk dat vlees en bloed de hemel in kunnen gaan. Uiteraard ben ik mij bewust dat voor de Heer niets onmogelijk is, maar ik houd het erop dat Jesaja dit zag (visie) in een visioen.

In dit visioen wordt Jesaja een opdracht gegeven, en wordt er geprofeteerd over de toekomst van het Joodse volk. Toekomst! Dan, Jesaja ziet de Here zitten op Zijn troon. We hebben het nu over de positie, de hiŽrarchie in de hemel. De Heer zit HOOG en VERHEVEN, want er is niets hogers dan Hij! Maar waar zijn de serafs in dit verhaal? 2 De serafs stonden boven Hem

Hoe is dat ooit mogelijk? Het is mogelijk! Lees maar:

 • Matt 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
 • 2Pet 1:17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
 • Heb 1:4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geŽrfd heeft. […]Heb 1:8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
 • John 5:22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;

 

Ik geloof dat de twee serafs of serafim niets meer en niets minder zijn dan de uitbeelding van de Here Jezus Christus. Want mocht een seraf een hele hoge belangrijke engel of hemelwezen zijn, dan staat er in Hebr.1 dat Christus daar ver boven staat. En aangezien de Bijbel leert dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ……N zijn, kan Hij alleen boven Zichzelf staan. Meer ruimte laat de Bijbel daar niet over. En als het er dan helemaal om gaat, zou je moeten concluderen dat hťt hemelwezen Dť Seraf, de Opgewekte Christus is. Want allťťn Hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen, allťťn Hij is voortreffelijker dan de engelen en ver boven hen geplaatst, allťťn Hem is alle macht in de hemel en op aarde gegeven, allťťn Hij heeft het oordeel, want Hem is de scepter van het Koninkrijk gegeven!!! 

Dus ťťn seraf = Dť Seraf, de Opgewekte Christus Jezus. En de serafs zijn Zijn uitbeelding. Met die kennis gaan we naar een stukje typologie in de Bijbel over de seraf als vurige slang.

 

Terug naar begin

Bijbelse typologie over de verhoogde slang.

Num.21 De koperen slang

4 Toen reisden zij van de berg Hor, op de weg van de Schelfzee, dat zij om het land van de Edomieten heentrokken, doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg.

5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt van dit zeer lichte brood.

6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volk van IsraŽl.

7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de HEERE en tegen u gesproken hebben; bid de HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.

8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.

9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

 

Als u heel goed hebt gelezen (en dat is moeilijk hoor), dan zou u moeten constateren dat Mozes iets anders doet, dan de Here hem opdraagt. O ja? De Here draagt Mozes op om een vurige slang te maken. En wat maakt Mozes? Gťťn vurige slang, maar een koperen slang. Ah, wat flauw van die Melle. Of zou er een betekenis achter liggen? Daar kom ik zo op terug. 

De typologische betekenis van dit verhaal is primair te lezen in Joh.3:14

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15 Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

Er is volgens mij nog een typologische betekenis van dit verhaal te noemen. En omdat dat op een ander niveau ligt, zou ik willen zeggen dat die dan secundair is.

Uit de diverse Oud Testamentische profetieŽn valt op te maken dat het Joodse volk in de staat IsraŽl, vanaf het midden van de 70ste week van DaniŽl in de grootste verdrukking aller tijden terecht komt. Iets wat de Heer Jezus Zelf heeft geprofeteerd in bijvoorbeeld Matt. 24.

In het verhaal van de verhoogde koperen slang, valt op te maken dat de Here Degene was die vurige slangen zond. Daar vinden we het eerste Hebreeuwse woordje “Saraph”, vertaalt met “vurige”. Het is in de helft van de 70ste week van DaniŽl dan ook Gods toorn die gevoeld wordt. Zo valt bijvoorbeeld te lezen in Ez.39 dat de Here Zelf Gog tegen IsraŽl laat optrekken. Zo zou je de vurige slangen kunnen zien. Het is de Here God Die het initiatief neemt, ook al doet Hij dat door de tegenstander “de ruimte” te geven.

Wat er dan gebeurt, is dat de vurige slangen veel van het volk doden en dat gebeurt ook in de 70ste week van DaniŽl. Een klein groepje zal aan het einde van de 70ste week van DaniŽl, de Naam van de Heer aanroepen en wordt daardoor gered (JoŽl 2:32). Bij die gebeurtenis zullen zij Hem zien komen op de wolken. En dan komen we dus primair terecht bij Joh.3:14, want de Here Jezus moest verhoogd worden, zodat iedereen die naar Hem ziet, zou leven. Want als u in de Here Jezus gelooft, zegt Hebr.2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond… U weet wel van die uitspraak van voornamelijk niet gelovigen: zien is geloven! Het is dus precies andersom: geloven is zien! Zo ook het volk van IsraŽl in de woestijn. Zij moesten zien / kijken, naar de koperen slang om niet te sterven, dat is (blijven) leven.

 

Terug naar begin

Waarom maakte Mozes een koperen slang?

Maar waarom maakte Mozes een koperen slang? Nou om te beginnen zei de Here letterlijk tegen Mozes “maak u een seraf”. En als het gaat om ťťn seraf, dan gaat het om Christus Jezus. Even over het woord ‘maken’. “Dat kun je niet maken!” “Wat maakt mij dat uit.” “Twee en twee maakt vier”. In het Nederlands kan het woord maken al verschillend gebruikt worden en in het Hebreeuws al zeker. Want als maken allťťn maar creŽren zou betekenen, probeert u de bovenstaande zinnen dan maar eens, met creŽren in plaats van maken, in een gesprek met een ander. Ik betwijfel of u begrepen zou worden.

Het Hebreeuwse woord maken, kan ook zijn “volgen” of “zijn” of “worden” en nog twintig andere mogelijkheden. Maar met zulke woorden kunnen we zeker uit de voeten als het gaat om het begrijpen van Gods opdracht aan Mozes, in het licht van dat Christus Jezus de Seraf is.

1.    Volgt u een seraf. (Volg Christus Jezus (Het Evangelie))

2.    Weest u een seraf. (Wees gelijkvormig aan Christus Jezus Fil.3:21)

3.    Wordt u een seraf. (Leg uw oude leven af, om ťťn met Christus Jezus te worden. Rom.13:12, Ef.4:22, Hebr.12:1)

 

Het eerste antwoord op de vraag die ik stelde is een praktische, namelijk je moet die vurige slang ergens van maken. Een echte seraf maken kan gewoon niet! De seraf had ook prima van goud gemaakt kunnen worden, want er werd wel meer van goud gemaakt door het volk van IsraŽl. Denk maar aan de gouden kalf of de gouden oorringen. De typologische betekenis van goud, is die van eeuwige dingen. Een gouden kroon impliceert eeuwig koningschap! Maar de seraf werd gemaakt van koper.

 

Koper komt in de Bijbel veel voor. Zowel in positieve zin als negatieve zin. Een paar voorbeeldjes.

Positief:

         Het koperen altaar (Ex.38).

         Het koperen vat (Lev.6).

         Koperen wierrook vaten (Num.16).

Negatief:

         Goliaths koperen helm (Sam.17)

         Goliaths koperen scheenharnas (Sam. 17)

         De koperen dijen en buik van het beeld in de droom van Nebukadnezar (Dan.2)

 

Koper verbindt, is glanzend, lijkt op vuur dat verteert en maakt dingen helder. Niet voor niets lezen we in Openbaring 1:15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven…

 

De koperen slang duidt mijns inziens op Wie Christus Jezus voor ons is. Heb 5:10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek. De Hogepriester is de Middelaar tussen God en de mensen. Het koper verbindt namelijk en dat doet Christus Jezus ook voor ons. De verhoogde koperen slang is het beeld van de Here Jezus als de Middelaar.

 

         ITim.2:5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

         Hebr.8:6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

         Hebr.9:15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

         Hebr.12:24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.

 

Het volk van IsraŽl erkende tegen Mozes dat zij gezondigd hadden en Mozes bad voor het volk. Daar zien wij de rol van de middelaar al. Want Christus bidt ook voor ons. De slangen kwamen vanwege de zonde en het volk vraagt Mozes daarom: bid de HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneemt. Het wegnemen van slangen of zonden is het verzoeningswerk dat Christus voor ons deed. En daarom maakte Mozes een koperen slang, als uitbeelding van het verlossingswerk dat Christus toen zou doen in de toekomst!

 

In deel vier, mogelijk het laatste deel in deze serie, wil ik ingaan op de adder en de basilisk.

 

Gods zegen toegewenst,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin