De slang in de Bijbel.


De slang en de staf van Mozes.

  1. Ter inleiding.
  2. De slang in de Bijbel.
  3. De slang.
  4. Typologie over de staf die slang werd.

Ter inleiding.

Veel mensen zijn bang voor slangen. En vanuit de Bijbel kennen we een slang die de Bijbel onze tegenstander noemt. Maar als we echt willen weten wat een slang voor een beest is, zullen we de Bijbel moeten onderzoeken om te zien wat er nu werkelijk over geschreven staat. Zo komen we tot de Bijbelse Waarheid.

Het woord “slang” komt in de Bijbel 36 keer voor in 33 verzen. Verder wordt in de Bijbel, maar ook in onze eigen Nederlandse taal synoniemen gebruikt voor bestaande woorden. Bijbelse synoniemen voor slang, die ik heb gevonden, zijn “adder” en “basilisk” en “de Leviathan”.

Terug naar begin

De slang in de Bijbel.

Nâchâsh is het Hebreeuwse woord voor slang. Het is afgeleid van het woord dat het sissen van de slang verwoord. Het afgeleide woord is nâchash, bijna hetzelfde maar een dakje minder. De Engelsen noemen dat sissen van de slang: to hiss.

Dat tweede woord, nâchash, betekend sissen en of fluisteren van een (magische) spreuk. Dit laatste komt ook voor in een van de Harry Potter delen. Ja, dat zijn geen goede kinderfilms en ja, ik heb er een paar gezien. Maar behoudt het goede!

 

Schriftplaats

Wat kan, doet de slang? Wat wordt erover gezegd?

Gen.3:1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds

Is listig.

Gen.3:2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten

Spreken tegen een slang

Gen.3:4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven

De slang kan spreken.

Gen.3:13 Die slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

De slang kan bedriegen.

Gen.3:14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen van uw leven.

Die slang werd door God vervloekt.

De slang zal stof eten.

De slang beweegt zich voort over zijn buik.

Gen.49:17 Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende de verzenen van het paard, dat zijn rijder achterover valt.

Met een slang vergeleken worden

Slang kan het paard in zijn hielen bijten.

Ex.4:3 En Hij zeide: Werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde! Toen werd hij tot een slang; en Mozes vluchtte van haar.

Een staf veranderd in een slang

Ex.7:15… en de staf, die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen.

Een staf veranderd in een slang

Num.21:8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.

Er is een vurige slang.

Je moet naar de slang kijken om te leven.

De slang bied dus genezing.

Num.21:9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.

Slang kan op een stang gesteld worden.

2Kon.18:4 Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had…

De koperen slang kan verbroken worden.

Job 20:16 Het vergif der adders zal hij zuigen; de tong der slang zal hem doden.

Adders hebben vergif.

De tong van een slang kan doden.

Job 26:13 Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de snel wegschietende slang geschapen.

Het sterrenbeeld “de snel wegschietende slang” is door God geschapen.

Ps.140:4 Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. Sela.

De tong van een slang is scherp.

Addervergif is heet.

Spr.23:32 In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder.

Een slang kan gebeten worden.

Je kunt sterker worden, zoals een adder.

Spr.30:19 De weg van een arend in de hemel; de weg van een slang op een rotssteen; de weg van een schip in het hart der zee; en de weg van een man bij een maagd.

Over de rotssteen kruipt een slang.

Pred.10:8 …en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.

Een slang kan bijten.

Pred.10:11 Indien de slang gebeten heeft, eer de bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor de allerwelsprekendste bezweerder.

Je kunt je laten bezweren om te voorkomen dat je door een slang gebeten wordt. Heeft de slang je gebeten, maar ben je nog niet bezweert, dan kan zelfs de knapste bezweerder je niet meer helpen.

Jes.14:29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn.

(Profetisch) Uit een slang kan een basilisk “geboren” worden. De basilisk is ook een vurige vliegende draak.

Jes.27:1 Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de snel wegschietende slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; en Hij zal de draak, die in de zee is, doden.

De snel wegschietende slang (sterrenbeeld) is ook de Leviathan. De Leviathan is de kronkelende slang.

De zeedraak is de Leviathan.

Jes. 65:25 De wolf en het lam zullen tesamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijs der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn ganse heilige berg, zegt de HEERE.

De slang zal in de toekomst stof eten.

De slang zal in de toekomst geen kwaad doen en verderf brengen.

Jer.46:22 Haar stem zal gaan als van een slang; want zij zullen met krijgsmacht daarheen trekken, en tot haar met bijlen komen, gelijk houthouwers.

Een stem kan soms worden vergeleken met die van een slang. (Eng. To hiss)

Am.5:19 …of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan de wand, en hem beet een slang.

Een slang bijt.

Am.9:3 …en al verborgen zij zich van voor Mijn ogen in de grond van de zee, zo zal Ik van daar een slang gebieden, die zal ze bijten.

De Here kan een slang gebieden iemand te bijten.

Mi.7:17 Zij zullen het stof lekken, als een slang;

Een slang eet en of likt stof.

Matt.7:10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?

Je kunt een slang te geven. Hoort niet zo!

Luk.11:11 …of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?

Je kunt een slang te geven. Hoort niet zo!

Joh.3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

Mozes verhoogde een slang in de woestijn.

2Kor.11:3 Doch ik vrees, dat enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft…

De slang kan iemand bedriegen.

De slang is arglistig.

Opb.12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

De oude slang is de grote draak.

De oude slang is de duivel

De oude slang is de satan

De oude slang is op de aarde geworpen.

Opb.12:14 En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd, buiten het gezicht der slang.

Je bent veilig als je buiten het zicht veld van de slang bent.

Opb.12:15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

(Profetisch) Uit de mond van de slang komt water. Als een rivier.

Opb.20:2 En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

De oude slang is de draak.

De oude slang is de duivel

De oude slang is de satan.

 

Terug naar begin

De slang.

Als u de opsomming over de slang hebt gelezen, dan ziet u zelf dat de slang een apart wezen is. Uniek in zijn soort, omdat er geen ander dier is waar zoveel negatiefs over wordt gezegd. Met name als we spreken over de oude slang. Hij is onze tegenstander, de verklager onzer broederen, zoals in Openbaring valt te lezen. De oude slang is de typologische betekenis van de satan.

Net als bij het onderzoeken van de Bijbel naar de waarheid over de Leviathan, is ook bij het bestuderen van de Bijbel over de slang als snel duidelijk dat we kenmerken van de satan tegenkomen. Woorden als (arg)listig, bedriegen, bijten, vergif en dood slaan allemaal op de satan. Maar er staan ook positieve dingen over de slang in de Bijbel. In het rijtje hierboven kunt u lezen dat de slang op een stang geplaatst kan worden en dat je blijft leven als je naar de slang kijkt en dat je genezen kunt worden door de slang. Ik zal later uitgebreider hierop ingaan.

Voor nu wil ik alleen maar aangeven dat er ook positieve dingen over de slang geschreven worden. Met andere woorden er is een oude slang, maar kennelijk ook een nieuwe slang.

Terug naar begin

Typologie over de staf die slang werd.

Ex.4

2 En de HEERE zeide tot hem: Wat is er in uw hand? En hij zeide: Een staf.

3 En Hij zeide: Werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde! Toen werd hij tot een slang; en Mozes vluchtte van haar.

4 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit, en grijp haar bij haar staart! Toen strekte hij zijn hand uit, en vatte haar, en zij werd tot een staf in zijn hand.

5 Opdat zij geloven, dat u verschenen is de HEERE, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob.

 

Typologie is een methode die de Bijbel hanteert om door middel van beelden en of voorafschaduwingen op een verborgen wijze zaken te benoemen, die later in de Bijbel geopenbaard worden. De typologische betekenis van dit stukje is prachtig en volgens mij makkelijk te begrijpen.

De staf staat, rechtop, verticaal. Dat is het Leven en het verhoogde. Het tegenovergestelde daarvan is een staf die ligt, plat, horizontaal, in het stof der aarde waarnaar men zou terugkeren als men sterft. Dat is de dood en het vernederde. De staf die Mozes rechtop hield moest hij van de Heer op de aarde werpen. Het eerste waar ik dan aan denk is de satan, want die zal op aarde geworpen worden. We lezen vervolgens dat de staf in een slang veranderd. De oude slang staat typologisch voor de satan. En dan moet Mozes haar bij de staart pakken en veranderd de slang weer in een staf. En dat kan absoluut niet van toepassing zijn op de satan. Want de betekenis is: Opstanding uit de dood. De staf die in een slang veranderd en vervolgens weer veranderd in een rechtopstaande staf is typologische betekenis van Christus. Daarom wordt er voor de duidelijkheid aan toegevoegd: 5 Opdat zij geloven, dat u verschenen is de HEERE, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob.

Want geloof in de opgestane Christus Jezus, Die uitermate verhoogd werd (Fil.2:9) en degene die het geweld des doods had, verslagen heeft (Hebr.2:14), is verschenen in Zijn eerste komst en was de Here, de God van hun Vaderen!

 

We mogen nog een vervolg verwachten. Want wie is de nieuwe slang? En uitleg over de vurige slang, die anders is dan de andere slangen!

 

Terug naar begin