De slang in de Bijbel.


De Leviathan, de zeemonster / zeeslang.

  1. Ter inleiding.
  2. De Leviathan.
  3. De Leviathan in DaniŽl en Openbaring.
  4. De zeedraak.
  5. God spreekt over de satan, namelijk de Leviathan.

Ter inleiding.

Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden.

Veel mensen zijn bang voor slangen. En vanuit de Bijbel kennen we een slang die de Bijbel onze tegenstander noemt. Maar als we echt willen weten wat een slang voor een beest is, zullen we de Bijbel moeten onderzoeken om te zien wat er nu werkelijk over geschreven staat. Zo komen we tot de Bijbelse Waarheid.

Het woord “slang” komt in de Bijbel 36 keer voor in 33 verzen. Verder wordt in de Bijbel, maar ook in onze eigen Nederlandse taal synoniemen gebruikt voor bestaande woorden. Bijbelse synoniemen voor slang, die ik heb gevonden, zijn “adder” en “basilisk” en “de Leviathan”.

We beginnen met de misschien iets wat onbekende zeeslang, de Leviathan.

 

Terug naar begin

De Leviathan.

De Leviathan wordt in de Bijbel ook aangeduid als slang. Maar de Leviathan is meer dan een slang alleen. Het is eigenlijk een reptielachtig, monsterlijk wezen dat in de zee leeft. Ik heb hem nog nooit in de dierentuin gezien, dus de kans is groot dat dit wezen vandaag de dag niet meer bestaat. Of dat het beest wťl bestaat, maar dan niet zichtbaar is voor ons. En voor de mensen die denken dat dit wezen nooit heeft bestaan, zeg ik: Psalm 104:26 zegt uitdrukkelijk dat de Leviathan door God is geformeerd. Met andere woorden het ontkennen dat zoiets ooit heeft bestaan of bestaat, is het ontkennen van Bijbelse Waarheid.

De Leviathan komt in de Bijbel een paar keer voor. Eenmaal voor het woord “rouw” en de andere 5 keren als de naam van dit monster.

         Job 3:8 Dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken;

         Job 40:20 Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?

         Ps 74:14 Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen.

         Ps 104:26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.

         Isa 27:1 Te dien dage zal de Heere met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.

Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden. 

En voor de volledigheid, naast deze Schriftplaatsen wordt er in Job, vanaf 40:20, nog uitvoerig over de aspecten van dit beest gesproken. Dit loopt door tot aan het einde van hoofdstuk 41 van Job. Dus uitgebreid! 

In Jes.27:1 Worden ons een aantal synoniemen gegeven van de Leviathan. Het woordje “en” staat heel vaak voor, of kan vervangen worden door, het woordje “namelijk”. Even twee voorbeelden:

Rom 8:23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Maar er verandert niets aan de inhoud van deze zin als je namelijk vervangt door “en”.

Rom 15:9 En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. Maar er verandert niets aan de inhoud van deze zin als je namelijk vervangt door “namelijk”. Namelijk wil zeggen dat het stuk voor namelijk synoniem is aan het stuk na namelijk. Met deze opsomming van synoniemen, kun je in de Bijbel onderscheidt maken. En weet je met wie of wat je van doen hebt. Wel zo handig, toch.

 

De Leviathan is:

         een meerkoppig wezen.

         een geformeerd wezen.

         de langwemelende slang. Dat is ook een sterrenbeeld!

         de kromme slomme slang.

         de draak die in de zee is: de zeedraak.

 

Terug naar begin

De Leviathan in DaniŽl en Openbaring.

Wat mij direct opvalt, is dat ik in de Bijbel wel meer meerkoppige zeemonsters ben tegengekomen. De eerste is het derde dier dat wordt beschreven in DaniŽl 7. Namelijk het Griekse rijk van Alexander de Grote.

Dan 7:3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. […]  7:6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven. 

En nog een keer in Openbaring 13. Ook daar komt een meerkoppig monster uit de zee. Met de vermelding dat het om hetzelfde wezen gaat als waarvan DaniŽl had geprofeteerd.

Rev 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. 13:2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk 

De Leviathan leeft in de zee. Of zoals Pslam 104 zegt, de Leviathan speelt in de zee. In de visioenen lijkt hij misschien op een luipaard of een pardel, elders wordt hij aangemerkt als slang of als draak, dat ook niet bepaald hetzelfde is. Maar als ik u zeg dat de Leviathan de satan is, dan weet u hopelijk dat hij zich kan transformeren. In het hof van Eden kwam hij als slang en in Openbaring wordt hij gezien als de grote draak. Ik zeg dit in de hoop dat u door dit soort dingen kunt heen kijken. Het gaat erom dat we het hebben over ťťn en dezelfde persoon, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas… Opb.12:9

 

Terug naar begin

De zeedraak.

Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden.

Een andere naam voor Leviathan is zeedraak (Jes.27:1). In de Bijbel komt dat woord ook een paar keer voor. 

         Jes.51:9 Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des Heeren! ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Die den zeedraak verwond hebt?

         Ez.29:3 Spreek en zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan u, o Farao, koning van Egypte! dien groten zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt; die daar zegt: Mijn rivier is de mijne, en ik heb die voor mij gemaakt.

         Ez.32:2 Mensenkind! hef een klaaglied op over Farao, den koning van Egypte, en zeg tot hem: Gij waart een jongen leeuw onder de heidenen gelijk; en gij waart als een zeedraak in de zeeŽn, en braakt voort in uw rivieren, en beroerdet het water met uw voeten, en vermodderdet hunlieder rivieren. 

Farao, de koning van Egypte wordt genoemd een zeedraak. Is hij dan de satan of de Leviathan? Ja en nee. Er komt in de Bijbel een paar keer voor, dat een profetie specifiek tegen ťťn koning gericht is. Maar bij het lezen van die profetie wordt er wel heel veel macht toegekend aan die koning. Een beetje “overdone” om het zo maar te noemen. De reden daarvoor, is dat de profetie of aanklacht weliswaar gericht is tegen die ene koning, maar eigenlijk van toepassing is op de satan zelf.

Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden. 

Bij het bestuderen van die dingen kwam ik iets zeer specifieks tegen, waardoor je weet dat het meer over de satan gaat, dan over de koning. Het gaat om het hart van de koning. Daar is iets mee.

1.    De koning van BabelJes.14:12-14 12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! hoe zijt gij ter aarde neergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden.

2.   De koning van TyrusEz.28:2 Mensenkind! zeg tot de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Gods stoel, in het hart der zeeŽn! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.

3.   De koning van MagogEz.38:10 Alzo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken,

 

De Farao die ook als zeedraak genoemd wordt, mag in dit rijtje erbij gezet worden. Ik dacht dat ik ze allemaal had, maar nee! De Bijbel zegt over de Farao niet alleen dat hij een zeedraak is, maar ook dat er iets met zijn hart is. Lees mee.

4.   De koning Farao van Egypte - Ez.31:9 Ik had hem zo schoon gemaakt door de veelheid zijner takken, dat alle bomen van Eden, die in Gods hof waren, hem benijdden.10 Daarom, zo zegt de Heere Heere: Omdat gij u verheven hebt over uw stam, ja, hij stak zijn top op boven het midden der dichte takken, en zijn hart verhief zich over zijn hoogte;

 

Terug naar begin

God spreekt over de satan, namelijk de Leviathan.

Wat de bovenstaande heren met elkaar gemeen hebben is hun hart. Namelijk satans hart. Want zijn hart verheft zich tegen God en hij broedt ideeŽn uit in zijn hart. Er zijn maar een paar plekken in de Bijbel waar echt over de satan wordt gesproken. De inhoud daarvan is kort gezegd: vroeger was hij mooi en schitterend, maar toen er onrecht bij hem werd gevonden werd hij neergeworpen. In Job wordt er in twee hoofdstukken over de satan gesproken, maar dan bij monde van de Leviathan. Het stuk begint met de vragen die de Here God aan Job stelt. De antwoorden daarop zijn elke keer: Nee, Job kan het niet, maar de Heer wel! Het is een lang stuk, maar volledigheidshalve wil ik het toch meenemen.

 

Job 40:20 Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?

21 Zult gij hem een bieze in den neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren?

22 Zal hij aan u veel smekingen maken? Zal hij zachtjes tot u spreken?

23 Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf?

24 Zult gij met hem spelen gelijk met een vogeltje, of zult gij hem binden voor uw jonge dochters? Zullen de metgezellen over hem een maaltijd bereiden? Zullen zij hem delen onder de kooplieden? Zult gij zijn huis met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd? Leg uw hand op hem, gedenk des strijds, doe het niet meer. Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij ook voor zijn gezicht nedergeslagen worden?

 

Job 41:1 Niemand is zo koen, dat hij hem opwekken zou; wie is dan hij, die zich voor Mijn aangezicht stellen zou?

2 Wie heeft Mij voorgekomen, dat Ik hem zou vergelden? Wat onder den gansen hemel is, is het Mijne.

3 Ik zal zijn leden niet verzwijgen, noch het verhaal zijner sterkte, noch de bevalligheid zijner gestaltenis.

4 Wie zou het opperste zijns kleeds ontdekken? Wie zou met zijn dubbelen breidel hem aankomen?

5 Wie zou de deuren zijns aangezichts opendoen? Rondom zijn tanden is verschrikking.

Halverwege deze laatste zin begint eigenlijk het tweede stuk, dat niet in vragende vorm is geschreven. Kort over het bovenstaande. De Here spreekt hier over satans ondergang. De ondergang van satan begon vanaf het moment dat hij zich verhief tegen God. Veel van de vragen die God Job stelt, zijn min of meer profetisch van aard. Zo lezen we over zijn hoop die zal feilen. De strijd die satan streed en verloor. Als hij dood is zal hij niet meer opgewekt worden. “En als er iemand is die dat wil doen, laat hij dan voor Mij komen. Er is niemand die er vÚÚr Mij was, want Ik bťn God” zei God. Hierin valt de triomf van de Heer tegenover de vernedering van de Leviathan duidelijk op te maken. Maar vanaf vers 3 van Job 41 veranderd het verhaal van de vernederde satan, naar de engel Lucifer vÚÚr zijn val. Want de Heer spreekt over de bevalligheid zijner gestaltenis. Dat wil zeggen dat hij er schitterend uit zag.

 Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden.

Dan gaan we verder met het niet vragende vorm gedeelte. Het gaat, nogmaals, om de Leviathan en niet een engel, maar onder deze uitspraken over de Leviathan ligt de waarheid over Lucifer dan wel de satan. Houdt u dat in het achterhoofd.

6 Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten als met een nauwdrukkend zegel.

7 Het een is zo na aan het andere, dat de wind daar niet kan tussen komen.

8 Zij kleven aan elkander, zij vatten zich samen, dat zij zich niet scheiden.

9 Elk een zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads.

10 Uit zijn mond gaan fakkelen, vurige vonken raken er uit.

11 Uit zijn neusgaten komt rook voort, als uit een ziedenden pot en ruimen ketel.

12 Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een vlam komt uit zijn mond voort.

13 In zijn hals herbergt de sterkte; voor hem springt zelfs de droefheid van vreugde op.

14 De stukken van zijn vlees kleven samen; elkeen is vast in hem, het wordt niet bewogen.

15 Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten molensteen.

16 Van zijn verheffen schromen de sterken; om zijner doorbrekingen wille ontzondigen zij zich.

17 Raakt hem iemand met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht noch pantsier.

18 Hij acht het ijzer voor stro, en het staal voor verrot hout.

19 De pijl zal hem niet doen vlieden, de slingerstenen worden hem in stoppelen veranderd.

20 De werpstenen worden van hem geacht als stoppelen, en hij belacht de drilling der lans.

21 Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich op het puntachtige, als op slijk.

22 Hij doet de diepte zieden gelijk een pot; hij stelt de zee als een apothekerskokerij.

23 Achter zich verlicht hij het pad; men zou den afgrond voor grijzigheid houden.

24 Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder schrik te wezen.

25 Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren.

 

Wat moeten we eigenlijk met zulke Bijbelgedeelten? Is het ter opbouwing van de Gemeente of kunnen we voor ons eigen leven hier iets mee? Ik weet niet of dat de bedoeling is. Wat ik wel weet is dat de Heer ons niet in het ongewisse wil laten over wat Hij schept en hoe Hij naar Zijn maaksel kijkt.

Het wezen Leviathan werd volmaakt geschapen. Het was een dier dat letterlijk overweldigend qua kracht en aanzien was, ja net als Lucifer! Lucifer was een wezen waar tegenop gekeken moest worden. Maar, en dat komt niet echt naar voren in deze passages, de oorzaak dat de satan dat verloor, maakte dat hij een beest werd, dat neergeslagen zal worden. Nu is de satan een koning over alle jongen hoogmoedige dieren en hij ziet nog steeds alles wat hoog is, namelijk de hemelse dimensie. Daar is hij nog steeds.

Grapje van Melle. -Ik kon helaas geen afbeelding van de Bijbelse beschrijfing van de Leviathan vinden. 

Volgende keer gaan we verder over de slang en de typologische betekenis van de slang in de Bijbel. Ik hoop dat ik uw interesse heb opgewekt.

Gods zegen toegewenst,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin