Zijn wij nog wakker?

Perceptie.


Zijn wij nog wakker?

  1. Woord vooraf.
  2. Wat is perceptie?
  3. Perceptie in de Bijbel.
  4. Waarom heb je een goede perceptie nodig?
  5. Praktische voorbeelden.
  6. Laodicea, Christenen zijn massaal blind!
  7. ../../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130707-ISvG - Perceptie. Zijn wij nog wakker.mp3

AUDIO -> Zijn wij nog wakker deel 1 - perceptie deel 1      Zijn wij nog wakker deel 2 - peceptie en de Wederkomst deel 2


Woord vooraf.

Goede middag broeders en zusters.

Ik ben Melle Velema van de website eindtijd in beeld. Mij is gevraagd vanmiddag het met u te hebben over de Wederkomst van onze Here Jezus Christus.

 

Voordat we gaan beginnen wil ik u vragen, als u een Bijbel heeft meegenomen, op te zoeken Mattheus 6 “het gebed des Heeren” en dan vers 13.

 

Ik gebruik uitsluitend de Statenvertaling. Dat leest misschien niet makkelijk, maar het is een veel correctere weergave van de Griekse en Hebreeuwse teksten, dan andere vertalingen van de Bijbel. Ik ben al een paar keer tegengekomen, dat broeders en zusters opmerkten dat het in hun Bijbel anders was vertaalt of niet was overgenomen. Dus we nemen de proef op de som:

 

Matt.6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Maar het vers is nog niet afgelopen, want daarachter staat iets heel belangrijks, namelijk:

Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

 

Mocht dit laatste niet in uw Bijbel staan, dan hoop ik dat u zich zult afvragen waarom de vertalers deze woorden van God u onthouden. Mocht het wel in uw Bijbel staan, maar zijn gezet tussen zogenaamde twijfel-haken, zoals in de NBG vertaling, dan hoop ik dat u zich afvraagt waarom de vertalers deze woorden van God in twijfel trekken. Het hoeft immers niet tussen haakjes, want dit staat ook in de grondtekst.

 

Dus vanmiddag zult u het moeten doen met citaten uit de Statenvertaling, maar dan begrijpt u waarom ik tot deze keuze ben gekomen. Goed…

Terug naar begin

Wat is perceptie?

Perceptie:

Betekent: waarneming.

Wikipedia: Kort samengevat is perceptie het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie.

We zijn dit de hele dag aan het doen.

In het verwerkingsproces van informatie dat tot ons komt, kan er van alles fout gaan. Dit gebeurt dagelijks en soms bewust.

Reclame is daar een goed voorbeeld van. Als de producent ons de waarheid over het product zou vertellen, zouden wij waarschijnlijk veel beter nadenken over de consequenties.

EiB Downloads\nutella reclame engeland.wmv

 

Hoe ouder, hoe sterker!

Toen ik een klein jongetje was, ging ik met mijn ouders en mijn broertje naar de oma van mijn vader. In mijn beleving zal zij ergens in de 80 zijn geweest.

Ik was vier, ik zat in de eerste klas en ik was sterker dan mijn broertje.

Op school was er ook een jongetje dat twee jaar ouder was en hij was sterker dan ik. Maar de grootste jongen van klas 6 was ouder dan hem en veel sterker. Maar mijn vader was weer ouder dan die jongen uit groep 8 en was zeker weten veel sterker dan hij.

De conclusie die ik daaruit trok was: hoe ouder, hoe sterker!

De oma van mijn vader moest beresterk zijn en met gemak een boom uit de grond kunnen trekken. Dit is perceptie van een kind. De conclusies die ik trok, zijn logisch, maar niet reŽel!

 

Colin Powell

Maar wij volwassenen kunnen op exact dezelfde wijze verschrikkelijk de mist ingaan. De belangrijkste reden is denk ik dat wij onszelf niet toetsen!

Toen Colin Powell tijdens de vergadering van de Verenigde Naties zei dat Irak massavernietigingswapen had, dachten de meeste volwassenen niet dat hij zou liegen!

 

Optische illusies

Hersenen zeggen ons dat wat wij zien, de waarheid is. Als we dat aannemen, dan vergeten wij onszelf te toetsen.

 

Beeldvorming is heel erg belangrijk. We zijn zelf bezig met het vormen van een beeld, maar we vinden het ook belangrijk dat anderen een goed beeld van ons krijgen. Hoe presenteert u zich naar uw collega’s toe? Of als u een verkoper bent, hoe presenteert u zich naar de klant? Of hoe presenteert u het bedrijf waarvoor u werkt?
Terug naar begin

Perceptie in de Bijbel.

Jona verstopte zich voor God.

Ik vertelde u net over mijn supersterke oma. U dacht natuurlijk dat alleen kinderen zo konden denken. Kent u het spelletje “kiekeboe”. Voor baby’tjes geld: “als ik jou niet zie, zie je mij ook niet.”

 

 

Jona 1:1 En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:

2 Maak u op, ga naar de grote stad Nineve, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht.

3 Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan, en ging neder in hetzelve, om met henlieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren.

4 Maar de Heere wierp een groten wind op de zee; en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken.

5 Toen vreesden de zeelieden, en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaten, die in het schip waren, in de zee, om het van dezelve te verlichten; maar Jona was nedergegaan aan de zijden van het schip, en lag neder, en was met een diepen slaap bevangen.

 

Jona’s beeld van God was niet realistisch!

 

 

Job’s Godsbeeld.

In het Bijbelboek Job wordt Jobs Godsbeeld bijgesteld. In de eerste hoofdstukken lezen we dat Job alles ontnomen wordt, behalve zijn leven. Waarom gebeurt dit?

De vrienden van Job komen met antwoorden. Maar die antwoorden zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Hoofdstuk na hoofdstuk wordt gewerkt aan perceptie. Pas vanaf hoofdstuk 38 spreekt de Heer Zelf. De Heer geeft niet zo zeer antwoord op Jobs vragen, de Heer stelt Job vragen die zijn perceptie bij moeten stellen.

 

Zoals:

Job 38:1 Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder, en zeide:

Job 38:2 Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap?

Job 38:3 Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.

Job 38:4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.

 

Job 38:31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

 

Job 39:34 En de Heere antwoordde Job, en zeide:

35 Is het twisten met den Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoorde daarop.

36 Toen antwoordde Job den Heere, en zeide:

37 Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond.

38 Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden; of tweemaal, maar zal niet voortvaren.

 

Daarna gaat de Here God nog even door en gaat Job diep door het stof. Het gaat in het boek Job niet over de ellende van Job of de enorme zegening de Heer daarna gaf, het gaat om ons beeld van God.

Terug naar begin

Waarom heb je een goede perceptie nodig?

Deze thema dag gaat over: de Wederkomst van Jezus Christus! De Heer sprak uitvoerig over Zijn Wederkomst en de eindtijd, bijvoorbeeld in MatthťŁs 24. Dat heet “de rede der laatste dingen.”

 

Nu, de eerste opdracht die de Here Jezus ons geeft is:

Matt.24:4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide.

 

Dat zegt de Here, omdat Hij weet hoe de tegenstander te werk gaat. Hij zegt dit tegen Zijn discipelen, namelijk mensen die Christus volgen.

Als wij Christus volgen, dan zouden wij gehoor geven aan Zijn oproep. Als wij niet verleid willen worden, is het handig om te weten hoe die verleiding tot ons komt en hoe we ons daartegen kunnen wapenen.

 

Wordt niet verleidt.

Verleiding is het volgen van een alternatief. Het volgen van een andere weg dan waarop je hoort te lopen, resulteert in een andere eindbestemming. Dus je moet waakzaam zijn op de weg die je bewandeld. Je hebt daarvoor nodig:

Ps.119:105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

 

De Bijbel is de Waarheid en zodra je niet meer toetst aan de Bijbel, heb je grote kans het verkeerde pad in te slaan en dus verleidt te worden. En op al die andere wegen kom je de satan tegen:

1Pet 5:8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

 

Wakker zijn, waken => waakzaam zijn.

We zouden waakzaam zijn, wakker zijn! Dat is een Bijbelse oproep waar wij gehoor aan zouden geven.

1Thess 5:6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

 

Ik pleit ervoor dat Christen weer de Bijbel gaan bestuderen. Niet lezen, maar

Joh. 5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

 

Als je kennis hebt van de Bijbel, dan heb je een wapen waarmee je de vijand aan kunt.

Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

 

 

Hand.17:11 En dezen (broeders uit Berea) waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Als u een preek hoort of een Opwekkingslied zingt, dan zou u dit moeten toetsen aan de Bijbel. Want voordat je het weet wordt je perceptie veranderd!

 

Hoger dan de blauwe luchten.

Een simpel voorbeeldje. U moet daar niet te zwaar aan tillen, maar ik leg dit u eenvoudig uit.

Het liedje “hoger dan de blauwe luchten”, kent u waarschijnlijk wel.

 

Hoger dan de blauwe luchten

En de sterretjes van goud,

Woont de Vader in de hemel,

Die van alle kinderen houdt,

 

Okay, perceptie:

De Vader woont in de hemel en Hij houdt van alle kinderen. Daar heb ik geen moeite mee, maar waar de woonplaats van de Here is, vindt ik dubieus! Hoger, dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud…

 

Stel dat die hemel van de Vader direct boven de dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri, zou zijn. Dan is de Vader minimaal 3,99◊1013 kilometer van ons verwijderd. 399.000.000.000.000km.

Het beeld dat gevormd zou kunnen worden, is dat God ver weg is. En de Heer is niet ver weg, want:

Matt 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

 

De Heilige Geest overtuigt ons van zonde!

Dit voorbeeld is niet ver gezocht, maar mocht u het wat te overdreven vinden dan heb ik nog wel een ander voorbeeld uit de praktijk.

 

Een broeder vertelde mij dat de Heilige Geest hem had gezegd dat hij moest breken met een bepaalde zonde. Want, en dat horen we vaker in de gemeente, de Heilige Geest overtuigt ons van zonde! Toch???

 

Joh.16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

 

Als deze dingen nieuw zijn, is het misschien toch handig om de Bijbel maar weer eens ter hand te gaan nemen. Want het zou maar zo kunnen dat uw beeldvorming verstoord is.
Terug naar begin

Praktische voorbeelden.

In juni van dit jaar werden we geconfronteerd met het bericht dat br. Frank Ouweneel de feiten in zijn eindtijdstudies grotendeels verzon. Zijn werk is getoetst, nog niet eens aan de Bijbel en het bleek al niet te kloppen. Laat staan dat de boodschap, namelijk vervulling van Bijbelse profetie, klopt.

 

Wat u op het nieuws ziet, wat u in de krant leest, wil niet zeggen dat dat het hele verhaal is of de waarheid is.

         Colin Powell heeft ons bewust voorgelogen,

         de officiŽle lezing van 11 september is een leugen,

         klimaatgoeroe Al Gore heeft feiten verdraait in zijn “An inconvenient truth”,

   

Wederkomst.

De Wederkomst van onze Heer staat voor de deur. En aangezien wij dan met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid (Kol.3:4),

Kol.3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 

zullen we Hem eerst tegemoet gaan, in de lucht (1Thess.4:17).

1Thess.4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

 

Dat is de Opname van de Gemeente.

Okay, perceptie:

Sommige van ons zeggen of denken dat dit nog lang duurt. Maar de Here stelt dat beeld bij, perceptie:

2Pet 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

 

De NWO.

Na de Opname zal de antichrist geopenbaard worden. De satan weet dit en is al eeuwen bezig met de voorbereiding hierop. De Bijbel leert dat satan zich zowel bediend van religie als van heerschappij, net als Christus.

 

Rev 1:6  En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

 

Naast de bekende New Age religie bediend de satan zich, vandaag de dag ook van vrijmetselarij, in het Engels “Masonry” of “Freemasonry”. Twee maand voor de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika werd de start gemaakt met de voorbereiding voor een Nieuwe Wereld Orde.


 

 

…ťn van de grondleggers van de NWO, hoofd van de Freemasons destijds, schreef in zijn boek “Morals and Dogma of Freemasonry”:

         “Ja, Lucifer is God, en helaas is Adonay ook God.”

         “De religie van de Vrijmetselarij moet worden gehandhaafd in de zuiverheid van de Doctrine van de Lucifer.”

Jes.14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o (Lucifer (KJV)) morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

 

Dit leggen we naast de Bijbel en toetsen onze perceptie:

De koningen der aarde, dat zijn grote industriŽlen en regeringsleiders, worden door de duivel rijk gemaakt (Ez.27:33).

Ez.27:33 Als uw marktwaren uit de zeeŽn voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt.

 

Dit is niet iets nieuws, dit is al 2000 jaren bezig. Maar “voor wat, hoort wat”: daar tegenover staat dat zij de weg bereiden voor de komst van de antichrist.

Ps.2:2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde, …

 

Wist u dat heel veel Amerikaanse presidenten vrijmetselaar waren. Dat zijn OOK koningen der aarde! Dat beraadslagen doet men in het geheim, daarom gebeurt het nog wel! Ze hebben een eigen, geheime agenda, namelijk het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde met satan zelf aan de top.

 

Aan de totstandkoming van een Nieuwe Wereld Orde wordt vandaag nog harder gewerkt dan in de voorgaande eeuwen, zodat na de Opname van de Gemeente, als satan zich zal presenteren aan de wereld, hij verwelkomd zal worden als zijnde de verlosser voor de mensheid. Als een messias!

 

EiB Downloads\a new world order.wmv <- Geknipt stukje uit deze film:

 

2Kor.11:14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

Die geheime beraadslagingen hebben er voor gezorgd dat onze kinderen het evangelie van Darwin wordt geleerd. Dat God de wereld niet schiep, maar dat alles zonder God is ontstaan.

Maar men heeft ook gezorgd voor problematiek die zelfs op mondiaal niveau onoplosbaar lijken te zijn. Denk aan IsraŽl, het non-proliferatie verdrag, klimaat- en milieuproblematiek, de Eurocrisis, de banken crisis, terrorisme, islamisering van westerse landen, handhaven van mensenrechten, zoals; iets simpels als privacywetgeving en het opraken van fossiele brandstoffen.

 

Zijn wij nog wakker?
Terug naar begin

Laodicea, Christenen zijn massaal blind!

Wij leven in de Gemeentelijke periode van Laodicťa. Een periode waarin zelfs christenen lauw zijn geworden. De Here Zelf houdt ons een spiegel voor.

 

Opb.3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Heeft u wel eens in deze spiegel gekeken?

 

1.    Hoe vaak neemt u de tijd om een preek te toetsen aan het Woord?

2.    Was u net als onze broeder van mening dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonden?

3.    Als een niet-gelovige naar u komt en u vraagt: “Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets aan de problemen in de wereld?” kunt u hem dan antwoorden?

4.    Of weet u zelf dat antwoord ook niet?

5.    Als u daar geen antwoord op hebt, hoe dacht u hem te kunnen bereiken met het Evangelie?

6.    Leest u de Bijbel of onderzoekt u de Schriften?

7.    En als u een woord ontvangt, bent u dan zoals de broeders te Berea die moeite deden en controleerden of al deze dingen alzo waren?

8.    Waar is uw licht voor uw voet en uw lamp op uw pad?

 

Opb.3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

 

Trouwens, we lezen “de schande uwer naaktheid”. Maar dat mag u vervangen voor “schaamte”, omdat dat de eerste vertaling is van het Griekse woord “aischune  ahee-skhoo'-nay” en eigenlijk veel logischer is. De schaamte bevind zich namelijk in de schaamstreek en wordt verborgen door schaamhaar. Het is de nette benaming voor het geslachtsorgaan. Het hebben van een geslachtsorgaan is geen schande, maar wij schamen ons voor onze schaamte. Want het eerste wat  Adam en Eva deden toen zij hadden gegeten van de verboden vrucht, was het verbergen van hun schaamte voor de Here. Genesis 3:7-11

 

Okay, Perceptie:

Elke dag zijn er broeders en zusters die zeggen “Wij kunnen niet weten wanneer de Heer komt, want de Heer komt als een dief in de nacht! (1Thess.5:2)” Maar lezen niet door:

1Thess.5:4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

 

 

En zelfs voor het vers dat de Heer als een dief in de nacht komt, staat nog het nog duidelijker!

1Thess 5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

 

Jezus Christus komt spoedig, neemt u dat niet van mij aan, maar onderzoekt u dat zelf, het staat in de Bijbel! Het Woord van God is uw ogenzalf en als u dat gebruikt, zult u zien dat de Opname van de Gemeente meer dan eens voor de deur staat.

 

Bent u nog wakker? Bent u waakzaam? Waakt dan te aller tijd!!

 

Luk.21:36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen. (in de hemel namelijk!) Amen!

Terug naar begin

Copyright © 2012  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.