Wij leven in de matrix!

 1. Ter inleiding.
 2. Typologische Bijbelse betekenis van de matrix.
 3. De eerste zwangere vrouw uit de Bijbel.
 4. De tweede zwangere vrouw uit de Bijbel.
 5. De positie van de Gemeente in de matrix.
 6. Wat kunnen wij hiermee?

Ter inleiding.

Misschien ken je de film the Matrix wel. In deze film wordt de kijker ontgoocheld door de realiteit te zien als een illusie. En de echte realiteit blijkt te liggen op een hoger niveau. Daarvoor heb je uiteraard geen film nodig, want dit is wat de Bijbel zelf zegt over het verschil tussen het aardse en het hemelse niveau.

Terug naar begin

Typologische Bijbelse betekenis van de matrix.

Het Engelse woord “matrix” betekent letterlijk baarmoeder. We vinden in de Engelse King James vertaling (1769) op vijf plaatsen deze uitdrukking “matrix”. Namelijk in: Ex 13:12 en 15, 34:19, Num. 3:12, 18:15.

Num 18:15 Every thing that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the Lord, whether it be of men or beasts, shall be thine: nevertheless the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.

Al wat de baarmoeder opent, van alle vlees, dat zij den Heere zullen brengen, onder de mensen, en onder de beesten, zal het uwe zijn; doch de eerstgeborenen der mensen zult gij ganselijk lossen; ook zult gij lossen de eerstgeborenen der onreine beesten. 

De baarmoeder is de plek waar het nieuwe leven begint. Bij ons mensen is dit waar de baby groeit, dat moge duidelijk zijn. Maar de typologische betekenis van de baarmoeder is die van verborgenheid. Want zonder hulpmiddelen is het onmogelijk om de baby te zien of te beoordelen of het een jongetje of meisje wordt. De baby, het nieuwe leven, groeit in de verborgenheid op totdat het klaar is om geopenbaard te worden. En als laatste wil ik nog kwijt dat de baby op zichzelf, het nieuwe leven dus, typologisch staat voor opstandingsleven dat wij ontvangen hebben toen wij Wedergeboren werden = Nieuw leven ontvingen.

Dus:

 1. De matrix staat voor: de verborgenheid. (Ef. 3:2,3)
 2. De baby staat voor: het nieuwe leven, Wedergeboorte. (Rom. 6:4)
 3. De baby moet groeien tot het klaar is en dat staat voor: dat wij als Wedergeboren Christenen leven in de verborgenheid en wachten op onze openbaring met Christus Jezus in heerlijkheid. (Kol. 3:4)

 

Terug naar begin

De eerste zwangere vrouw uit de Bijbel.

Nu is er op dit moment iets in verwachting. Dat iets is vrouwelijk uiteraard. Zij is uitgerekend en de weeŽn zijn begonnen. Sterker nog de weeŽn volgen zich snel achter elkaar op. Over wie hebben we het? We hebben het over de hele schepping. Misschien niet Bijbels, maar misschien wel begrijpelijk is de term “moeder aarde”. Dan hebben we een vrouw die kan baren en ze staat voor de hele schepping. We lezen dit in de Bijbel in Rom. 8:22

Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

 

Zie je dat de Bijbel spreekt over meer dan het alleen in verwachting zijn. Zij is volgens de Bijbel op het laatst van haar zwangerschap, want zij is in barensnood. Dat wil zeggen dat ze op het punt van bevallen staat en dat de weeŽn zich elkaar maar blijven opvolgen. Spannend! Nu het volgende: 

De Here Jezus, man, zonder aardse kinderen, legt Zijn discipelen uit, wat zij moeten verwachten in de eindtijd. De tijd dus dat iemand is uitgerekend! In Matt. 24 lezen we dat de Here Jezus uitlegt over oorlogen en ander ellende en sluit het eerste stukje af met de volgende zin.

Vers 8, Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Deze smarten wordt in de NBG vertaald met de weeŽn. In het Grieks staat er het woordje “odin”, dat betekent smart en hoort specifiek bij de pijn van de moeder voor en tijdens de bevalling van haar kind. 

Ik blijf dit echt verbazend vinden, hoe de Here Jezus iets typisch vrouwelijks toepast op een veel groter geheel, terwijl Hij Zelf man is en geen vrouw.

 

Terug naar begin

De tweede zwangere vrouw uit de Bijbel.

Naast dat de Bijbel specifiek schrijft over de zwangerschap en met name de barensnood van de gehele schepping, vinden we in de Bijbel nog een vrouw die in barensnood is en waarbij in het verhaal de vrouw ook bevalt. Opb. 12:1-6

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. 5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

En weer vinden we een vrouw, ditmaal een andere vrouw, ook zij is zwanger en zelfs in barensnood (vers 2) en zij bevalt van een zoon. In het kort, want ik heb hier in de studie van Openbaring al bij stil gestaan, de uitleg van deze profetie. De vrouw is IsraŽl, uitgebeeld in de kroon met twaalf sterren. Wat uit haar voortkomt is de Messias met de Gemeente. Want wij zijn de leden van Zijn lichaam (Ef. 5:30). Dat de mannelijke zoon direct na de geboorte wordt weggerukt tot God en Zijn troon, wil zeggen dat wij die levend overgebleven zijn, met hen die in Christus ontslapen zijn, veranderd worden en in een oogwenk worden opgenomen, weggerukt worden. (1 Kor. 15:51-52) Hopelijk zie je overeenkomst tussen direct en oogwenk.

 

Terug naar begin

De positie van de Gemeente in de matrix.

Uit dit alles komt in ieder geval naar voren dat:

 1. De gemeente leeft in de matrix, verborgenheid. (Kol. 3:3)
 2. De gemeente met Christus Jezus als het hoofd, dť mannelijke zoon is. (Opb. 12:5)
 3. Dat alles wat leeft, buiten deze verborgenheid, gebukt gaat onder de smarten, dan wel verkeert in barensnood. (Rom. 8:22)
 4. Dat alles wat leeft, buiten deze verborgenheid, wacht op het openbaar worden van deze mannelijke zoon. (Kol. 3:4)

 

De Gemeente is dus niet in verwachting en de Gemeente verkeert dus ook niet in barensnood. Dat kan ook niet als je een mannelijke zoon bent, want zwangerschap is alleen voor vrouwen weggelegd. Dit heeft te maken met, dat we in de Bijbel lezen, dat het vrouwelijke ondergeschikt is aan het mannelijke, zoals de Gemeente ten opzichte van Christus vrouwelijk is. Maar Christus met de Gemeente is dus per definitie mannelijk ten opzichte van de wereld, Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. (1 Kor. 15:27 e.v.) En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. (Opb. 5:10) 

Wij zijn dus de baby (het Nieuwe leven), om het zomaar te noemen. En dit jongetje is klaar om geboren te worden, want anders spreken we over een vroeggeboorte. Dat is niet het geval. Tenminste, Bijbels zou ik dat niet kunnen onderbouwen. Maar in Ef. 4 lezen we over dit “jongetje”. 

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;

15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

Hier in Efeze 4 lezen we over:

 1. De groei van de Gemeente, met als doel een volkomen man te worden.
 2. Opwassen in Hem, dat is het opgroeien. Dus wederom groei.
 3. En deze groei geld niet voor het Hoofd, maar voor het gehele lichaam. Je weet toch wel dat het hoofd van een baby qua proporties het grootst is van het lichaam!

Wat wil dat zeggen “tot een volkomen man”? Wat zegt de grondtekst daarover?

Grondtekst (Grieks)

Statenvertaling

Uitleg

Eis

Tot

Tot in (het Engelse woordje “into”)

Teleios

Volkomen

Compleet, (toepasbaar voor groei, mentaal en moraal karakter, enz.) Compleetheid, volwassen, man, perfect.

Aner

Man

Een man (voornamelijk als een individuele man). Echtgenoot, man (als man en vrouw), meneer.

 

Het worden van een man, kan dus vanuit de grondtekst worden uitgelegd als het groeien van dit baby’tje, zodat het compleet (met 10 vingers en 10 tenen) geboren kan worden. Deze groei hebben wij niet zelf in de hand. 

Dit zou opgevat kunnen worden, dat wij niet meer de Bijbel hoeven te bestuderen en ook niets meer aan ons Christelijk leven hoeven te doen. Dat is niet wat ik bedoel, want dat zijn dingen die ik juist van harte onderschrijf en aanmoedig. Ik bedoel met dat wij de groei niet zelf in de hand hebben, dat het niet aan ons ligt, wanneer wij zover zijn. Christus is Degene Die weet wanneer het zover is. Wij hebben ons leven en ons lot in Zijn handen gelegd, juist omdat wij het niet van onszelf verwachten, maar van Hem.

Een baby in de baarmoeder groeit. Het kan wel door externe factoren geremd worden in de groei, maar daarmee wil het niet zeggen dat de baby niet meer groeit, maar alleen maar dat het minder hard groeit dan zou moeten. Zo hebben wij ook in ons leven “groeiremmers”. Het is altijd het werk van de satan om onze eigen geestelijke groei te remmen. Want wat de satan doet, is ons afleiden van Christus. Daarbij denk ik altijd aan het verhaal over Petrus, die naar Jezus toeliep over het water.

Matt. 14:29 En Petrus klom neer van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. 30 Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en toen hij begon neer te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! 31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! Waarom hebt gij gewankeld? 

Voor onze persoonlijke groei is het noodzakelijk dat wij onze ogen gericht houden op Hem. 

Terug naar onze collectieve groei als Gemeente. Ik heb twee verschillende Schriftplaatsen genoemd waar die man, dan wel mannelijke zoon beschreven wordt.

 1. Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Ef. 4:13
 2. En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Opb.12:5

In het verhaal uit Openbaring 12 wordt ons duidelijk gemaakt, hoe en wanneer deze dingen zullen gebeuren.  

Schrifplaats Opb. 12

Vervuld of niet?

Commentaar.

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Ja. Sinds 1948 is er weer een Joodse staat, genaamd IsraŽl. Zij is sinds die dagen weer zichtbaar!

De Joodse staat IsraŽl staat Bijbels gezien voor de 2 stammen van IsraŽl. De overige 10 stammen zijn er ook, maar zijn verspreid onder de heidenen.

 

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Ja, is vervuld 2000 jaar geleden.

De vrouw werd zwanger op het moment dat de Gemeente ontstond. Dus zij wacht op de bevalling van haar zoon.

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

Ja, is vervuld.

Hier wordt specifiek gesproken over de satan. Hij is het beest waaruit alle wereldrijken zijn voortgekomen en waaruit de laatste zal voortkomen. De satan is er al, maar nog niet zichtbaar.

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.

Ja, is vervuld. Het betreft hier de zondeval van satan en zijn personeel.

Dit is gebeurd vůůr de schepping van Adam.

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

Ja, gebeurt vandaag de dag.

De zoon, het Nieuwe Leven is nog steeds verborgen. En satan is hoofdzakelijk in strijd tegen Christus en dus automatisch tegen dat wat uit God geboren is. (1 Joh. 3,4 en 5)

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Nee, is nog niet vervuld.

Het betreft hier om de Opname van de Gemeente. Vergelijkbare Schriftplaatsen: 1 Thess. 4:17, Luk 21:36, Gal. 1:4, 2 Kor. 5:1-10, Jes. 24:14, Mi. 7:1-4.

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,

Nee, nog niet vervuld.

Het gaat hier om de eerste 1260 dagen van de heerschappij van de geopenbaarde satan.

opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Nee, nog niet vervuld.

Het gaat hier om de laatste 1260 dagen van de heerschappij van de geopenbaarde satan.

 

Voor de goede orde. Vers 5 bestaat uit twee stukken met exact dezelfde betekenis. Namelijk:

En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; is precies hetzelfde als:

en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

 

Terug naar begin

Wat kunnen wij hiermee?

Het allerbelangrijkste is te weten wie wij zijn in Christus Jezus. De Here Jezus sprak over Zichzelf en daarmee ook voor ons als Wedergeboren Christenen:

 • Ik ben niet uit deze wereld. Joh. 8:23

 • Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Joh. 18:36

En Paulus sprak over ons, als leden van Zijn lichaam:

 • En wordt deze wereld niet gelijkvormig, Rom. 12:2

Het enige dat ons tot vandaag de dag verbind met de wereld, is ons aardse lichaam. Over dit lichaam, waar de wereld ons van laat denken dat het mooi moet zijn en verbeterd kan worden, zegt onze Bijbel: De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. (Joh. 6:63)

Daarom is op deze site ook aandacht besteed aan de zin van genezingen. Hoewel ik zonder enige twijfel geloof dat God Degene is Die mensen kan genezen, wil dat niet zeggen dat Hij dat zou of zou moeten demonstreren bij een genezingsbijeenkomst.

Waar de Bijbel ons de klemtoon op legt, is juist niet bezig te zijn met het vlees! Want omdat wij leven in de verborgenheid, de matrix zo u wil, zouden wij ook dŠŠr naar leven.

 

 • Dan gaat het niet meer om onze aardse zorgen, want zegt de Heer: “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)
 • Dan gaan onze gedachten niet meer uit naar de wereldse dingen. Heb ik een pensioengat? Zal ik de auto op zondag wassen? Op wie moet ik nu eigenlijk gaan stemmen? Kolossensen 3 zegt: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven (het nieuwe leven, dat jongetje) is met Christus verborgen (matrix) in God.

Het zou toch duidelijk moeten zijn, dat de Schrift ons duidelijk wijst op wie wij zijn en waar onze gedachten, onze harten, onze geest, zou moeten zijn.

 

Wordt mogelijk nog vervolgd. 

Gods zegen,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin