Wie is Melchizedek? (Bijbelstudie)

 1. Ter inleiding.
 2. Maak kennis voor de eerste keer met Melchizedek.
 3. Wat is Salem?
 4. Wat deed deze Koninklijke priester eigenlijk?
 5. Naar de ordening van Melchizedek in Psalm 110.
 6. Paulus’ nadere toelichting op de persoon Melchizedek.
 7. Paulus’ toelichting op het verkrijgen van deze informatie.
 8. Aan wie doet Melchizedek ons denken?
 9. De Heere openbaart Zich aan Abram.
 10. Alle Schriftgedeelten waar Melchizedek wordt genoemd.
 11. Conclusie:
 12. UPDATE:

Ter inleiding.

Wie is Melchizedek eigenlijk? Rondom de persoon van Melchizedek, die slechts in drie Bijbelboeken genoemd wordt, worden de wildste theorieŽn en geruchten aan gekoppeld. Zo zou hij een engel zijn. Of, naar de Joodse overleveringen, Sem, de zoon van Noach. Of Melchizedek zou Henoch zijn, waarvan we ook niets meer hebben vernomen, na zijn opname.  

Dit komt omdat Paulus van hem zegt “Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende;” (Hebr.7:3). 

Volgens het Bijbelcommentaar van de “Condensed Biblical Cyclopedia”, zou dat slaan op het, zonder aanstelling, op de troon gaan zitten. Hetgeen ik betwijfel. We zullen alle Schriftplaatsen opzoeken waar gesproken wordt over Melchizedek. We beginnen bij het verhaal van Abram en Melchizedek in Gen. 14. Dat is namelijk de allereerste keer dat de Bijbel ons kennis laat maken met de persoon Melchizedek.

Terug naar begin

Maak kennis voor de eerste keer met Melchizedek.

19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

Gen.14:18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.(King James vert.: De priester… i.p.v. een)

19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.

 

Melchizedek wordt hier omschreven enerzijds als de koning van Salem en anderzijds als de priester van de allerhoogste God. Die visie van koninklijke priester komen we in het N.T. ook tegen, namelijk:

∑         Opb.1:6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

∑         Opb.5:10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.

∑         Opb.20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

 

Terug naar begin

Wat is Salem?

Shalom, dat Hebreeuws is voor “vrede”, is afgeleid van Salem. Salem betekent dan ook “vrede”. Salem is de naam die Jeruzalem in de oudheid had. Salem komt voor de eerste keer voor in de Bijbel in Gen.14:18, waar we direct lezen dat er een koning is over deze stad van vrede. Verder kwam ik ook nog tegen, in de King James vert. van 1769, dat Jacob ook naar Salem is geweest (Gen.33:18), maar dit lees ik in de Statenvertaling niet terug. Maar Melchizedek, de koning van “vrede” was ook een priester van de allerhoogste God.

Terug naar begin

Wat deed deze Koninklijke priester eigenlijk?

1.    Melchizedek bracht voort: brood en wijn. Ik zou zeggen: “Net als Christus ons heeft meegegeven.” 1Kor.11:24,25 Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. … Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

2.    En Melchizedek zegende Abram. Iemand zegenen is doorgaans de uitbeelding van het werk van de priester. Ook als een vader zijn zoons zegent, blijft het de uitbeelding van het werk van de priester. Of als de vader van een volk, bijvoorbeeld Mozes (Ex.39:43) het volk zegent, slaat dat op het werk van de priester. Ook Christus Jezus zegende Zijn discipelen voordat Hij ten hemel voer (Luk.24:51). Kortom, iemand zegenen duidt op priesterschap. En dat had Melchizedek.

Melchizedek bracht voort: brood en wijn.

 

In Genesis 14:1-17 lezen we over een groot aantal oorlogen, onder leiding van diverse koningen. Daarvan is Lot, Abrams broer, ook slachtoffer geworden en werd gevangen genomen. Daarna lezen we dat Abram met 318 anderen vecht om Lot’s deel terug te winnen en hem te bevrijden. Dit eindigt wanneer ineens Melchizedek voor Abram verschijnt en hem zegent. Opmerkelijk is dat in de HebreeŽnbrief wordt gemeld dat Melchizedek zelf ook deel uitmaakte in deze strijd.

Hebr.7:1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;

 

We lezen iets opmerkelijks, houdt u dat vast, want daar kom ik als laatste op terug. Tenslotte lezen we in de afloop van deze korte kennismaking met Melchizedek, dat Abram, Melchizedek van alles dat hij had, een tiende gaf.

“20… En hij gaf hem de tiende van alles.”

 

Terug naar begin

Naar de ordening van Melchizedek in Psalm 110.

Dan duurt het 1000 jaar voordat David hem, in slechts ťťn vers, even noemt, waarna het wederom weer zo’n 1000 jaar duurt voordat Melchizedek door de schrijver van de HebreeŽnbrief, Paulus, wordt genoemd.

Ps.110:4 De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

 

Maar David spreekt hier toch over zaken die we niet in Genesis 14 lazen. Allereerst mogen we vaststellen dat hier gesproken wordt over Christus. De Messias zou namelijk de Priester zijn in eeuwigheid. Het nieuwe is dat de Psalmist spreekt over “de ordening van Melchizedek”. Wat is dat precies? Het antwoord is zeer eenvoudig, want de Bijbel zou in Zichzelf verklaart moeten worden. Ook hier is sprake van een synoniem. Daarmee bedoel ik, wat voor de komma staat, is hetzelfde als dat wat achter de komma staat.

Priester naar de ordening van Melchizedek = Eeuwig priesterschap.

 

En na deze ene zin uit de Psalmen, komt Melchizedek bij naam, naar ik weet, niet meer voor totdat de Messias verscheen en ten hemel voer. En dan komen we Melchizedek uitgebreid tegen in de HebreeŽn. Namelijk negen keer bij naam.

Eerst in Hebr. 5 waar Paulus spreekt over de nieuwe Hogepriester en vervolgens in Hebr. 6 dat Christus ons is voorgegaan, het voorhangsel voorbij, omdat Hij Hogepriester is in eeuwigheid.

∑         Hebr.5:6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

 

∑         Hebr.5:10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

 

∑         Hebr.6:20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.

 

Terug naar begin

Paulus’ nadere toelichting op de persoon Melchizedek.

Maar dan doet Paulus een boekje open over Melchizedek, waarvan iedereen zich afvraagt en waardoor al die vreemde theorieŽn zijn ontstaan, HOE WEET HIJ DAT???

Leest u mee:

 

 

Hebr.7:1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;

2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes;

3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.

4 Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit.

 

En dat gaat nog behoorlijk verder. Want Paulus legt uit dat Christus de Priester is geworden, maar dit niet uit de stam van Levi, door erfopvolging heeft ontvangen, maar op grond van Zijn Opstanding uit de dood (Hebr.7:15-17).

Goed, welke punten zijn nieuw en kon Paulus dus onmogelijk uit Genesis of uit de Psalmen hebben gehaald?

1.     

als hij wederkeerde van het slaan der koningen,

2.     

Zonder vader,

3.     

zonder moeder,

4.     

zonder geslachtsrekening,

5.     

noch beginsel der dagen,

6.     

noch einde des levens hebbende;

7.     

maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde,

8.     

blijft hij een priester in eeuwigheid.

 

 

Terug naar begin

Paulus’ toelichting op het verkrijgen van deze informatie.

We laten Paulus aan het woord, om uit te leggen hoe het komt dat hij deze dingen weet, terwijl ze niet terug waren te vinden, in zijn tijd, in het Oude Testament.

 

Gal.1:10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,

16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar ArabiŽ, en keerde wederom naar Damaskus.

18 Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen.

19 En zag geen ander van de apostelen, dan Jakobus, den broeder des Heeren.

20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!

…maar ik ging henen naar ArabiŽ

 

1.    Paulus is direct na zijn roeping, toen hij op de weg was naar Damascus, naar ArabiŽ gegaan. 17…maar ik ging henen naar ArabiŽ

2.    ArabiŽ is het land waar de berg SinaÔ ligt. Zo legt Paulus dit een paar hoofdstukken verder, zelf uit.

a.    Gal.4:24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; 25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in ArabiŽ, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

3.    In ArabiŽ openbaarde de Heer zich ooit aan Mozes (Ex.19:20). Daar ontving IsraŽl van God de Torah.

4.    Saulus ging na zijn roeping niet te rade bij vlees en bloed, maar hij ging naar ArabiŽ.

a.   16… zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

b.   17… maar ik ging henen naar ArabiŽ

5.    M.a.w. juist naar deze plaats, met zijn bijzondere geschiedenis, ging hij te rade bij de Heer Zelf.

6.    Het kan dan ook niet missen dat de Heer in ArabiŽ opnieuw verschenen is aan Saulus, want de Heer had het hem toegezegd.

a.    Hand.26:16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen;

 

Dus op de vraag: “Paulus, hoe kon je dit weten?” is zijn antwoord:

Gal.1:12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar (ik heb… hetzelve… ontvangen) door de openbaring van Jezus Christus.

En dat is de meest eerlijke antwoord dat we uit de Bijbel kunnen halen. Paulus heeft deze kennis, ja al zijn kennis, van Christus ontvangen. Maar daar werd in zijn dagen al aan getwijfeld, maar in onze dagen net zo goed. Helaas, zeg ik. Maar dat blijkt wel uit deze zin:

Gal.1:20 Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg!

 

Wat ik hier uit haal, is dat de nieuwe punten die Paulus noemt in Hebr.7, verborgen moesten blijven, tot het moment dat God Zelf hem het openbaarde. Want openbaren is het tegenovergestelde van verbergen!!! Deze verborgen punten zijn kennelijk van essentieel belang voor de Gemeentelijke periode, die ook wordt aangeduid als de bedeling der verborgenheid.

 

Terug naar begin

Aan wie doet Melchizedek ons denken?

 

Nu we weten dat de volgende punten direct van Christus afkomstig zijn, kunnen we misschien bij het antwoord komen op de vraag: “Wie is Melchizedek?”

1.    als hij wederkeerde van het slaan der koningen,

2.    Zonder vader,

3.    zonder moeder,

4.    zonder geslachtsrekening,

5.    noch beginsel der dagen,

6.    noch einde des levens hebbende;

7.    maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde,

8.    blijft hij een priester in eeuwigheid.

 

Melchizedek

Wie nog meer?

Schriftplaats

den Zoon van God gelijk geworden

Christus Jezus

Hebr.5:5 “Mijn Zoon”

noch beginsel der dagen,

 

Het Woord, Jezus Christus

Joh.1:1,2 en 1Joh.1:1 “Hetgeen van den beginne was”

noch einde des levens hebbende;

 

Christus Jezus

Opb.4:9 “Die leeft in eeuwigheid”

Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening

De Koning der koningen en Heere de heren.

1Tim.6:16, Joh.1:18 “De Vader, God”

een priester in eeuwigheid

Christus Jezus

Hebr.7:21 “ordening van Melchizedek”

het slaan der koningen

Aartsengel MichaŽl

Opb.12:7 oorlog tegen de oversten (vorsten) der duisternis, Ef.6:12

 

 

Wie is Melchizedek dus? Christus Jezus, het Woord, de Koning der koningen, de Heere der heren, de aartsengel MichaŽl, God de Vader. En nee, Zij zijn niet verschillend, maar dit is …ťn en Dezelfde persoon. Want meer Goden dan God alleen, woont er niet in de hemel, zeggen zo’n 70 verzen in onze Bijbel.

Dan.2:28 Maar er is ťťn God in den hemel!

 

Terug naar begin

De Heere openbaart Zich aan Abram.

Het beste antwoord op de vraag: “wie is Melchizedek?” is “de Heere”. Want Die verscheen (betekent Zich openbaren) ook al eens vÚÚr Melchizedek (Gen.14).

∑         Gen 12:7 Zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere, Die hem verschenen was.

 

En ook na Melchizedek verscheen de Heere nog een paar keer aan Abram / Abraham.

∑         Gen 17:1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

∑         Gen 18:1 Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd.

 

Melchizedek verscheen alleen aan Abram, maar uit de context blijkt dat het gewoon om de Heere Zelf gaat. In een van de Bijbelcommentaren, was op te maken dat Melchizedek de Heere niet kon zijn, omdat hij de priester was van God. Logischerwijs zou men dan dezelfde conclusie moeten trekken bij onze Here Jezus Christus. Hij is onze Priester (Hebr.5,6 en 7). Maar een priester is per definitie in dienst van iemand, ja zelfs de hogepriesters zijn nog ondergeschikt, want dat houdt priesterschap in. Namelijk de dienst aan GOD! Christus is GOD, de Heere, ondanks dat Hij in dienst is van de Vader. Hij bidt toch voor ons? En ook God heeft in het O.T. toen Hij Zich openbaarde, dus verscheen, de functie van priester vervuld, toen Hij Jacob zegende, net als Melchizedek dat bij Abram deed.

∑         Gen 35:9 En God verscheen Jakob wederom, als hij van Paddan-aram gekomen was; en Hij zegende hem.

 

Ik maak het misschien niet makkelijker voor u, toch is de Heere uit het Oude Testament, Die aan Abram verscheen, Dezelfde als de Zoon, Die nu op de troon zit. Er is namelijk maar ……N GOD. Dat dat moeilijk te begrijpen is, als je hebt geleerd dat er drie verschillende Goden in de hemel wonen, kan ik me heel goed voorstellen. Ook ik ben meer dan bekend met de leer van de Drie-Eenheid. Maar onderzoekt u zelf de Bijbel maar, als u mij niet gelooft.

 

Helemaal snappen doe ik het ook niet, maar het belangrijkste wat ik er zelf van heb geleerd, is dat de clou van het verhaal is, dat de Joden Dezelfde Heere hebben gekruisigd, als Die zij kennen als de God van Abraham, Izak en Jacob. Maar Die God, de Enige, is Koning der koningen in de hoogste hemelen en noemen wij Christus Jezus, de Zoon van God. Daarom is alleen Hij Priester in eeuwigheid, namelijk naar de ordening van Melchizedek.

 

Tot slot zou ik nog terug komen op het “slaan van de koningen” dat Melchizedek, volgens Paulus, in Hebr.7, had gedaan. Als we Gen.14 er op naslaan en bezien welke koningen, dan wel welke volkeren geslagen werden, zouden wij eigenlijk al genoeg moeten weten. Het zijn namelijk de volkeren die in hun midden, reuzen huisvestten. De reuzen, namelijk Enakskinderen en nephilim. En van Sodom en Gomorra, die ook genoemd worden in Gen.14, is bekend dat zij, aldus Judas 1:7 hoereerden met de engelen die hun woonstede verlaten hadden (Jud.1:6), namelijk ander vlees zijn na gegaan. En daartegen heeft de Heere altijd gestreden, dank U Heer! Als u daar meer over wilt lezen: Nephilim en hun toekomst - Bijbelstudie.

 

Terug naar begin

Alle Schriftgedeelten waar Melchizedek wordt genoemd.

Dan voor de volledigheid, alle Schriftplaatsen waar de naam van Melchizedek in voor komt.

 

1.    Gen.14:18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

 

2.    Ps.110:4 De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

 

3.    Hebr.5:6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

 

4.    Hebr.5:10 En is van God genaamd een Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek.

 

5.    Hebr.6:20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.

 

6.    Hebr.7:1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;

 

7.    Hebr.7:10 Want hij was nog in de lenden des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging.

 

8.    Hebr.7:11 Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Ašron?

 

9.    Hebr.7:15 En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat:

 

10. Hebr.7:17 Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.

 

11. Hebr.7:21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek).

 

Terug naar begin

Conclusie:

1.    Melchizedek = de Heere.

2.    Melchizedek spiegelde de toekomst van Christus voor, namelijk:

a.   Koning van Salem (Jerusalem in de 1000 jaren)

b.   Hogepriester van de allerhoogste God.

3.    Naar de ordening van Melchizedek = een eeuwige Priester.

4.    Priesterschap naar de ordening van Melchizedek ontvangt men niet door erfopvolging, maar door Wedergeboorte.

 

 

Ik hoop dat ik u iets heb mogen leren. Maar neemt u nooit iets, zonder te toetsen, van mij aan. Onderzoek altijd zelf de Bijbel!!! Dat heb ik ook gedaan en daarvan is al het bovenstaande het resultaat.

 

 

Ik wens u Gods zegen,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin

UPDATE:

De oorlogen des HEEREN tegen de nephilim. Grote Bijbelstudie.

 

Na deze studie, heb ik nog meer studies geschreven. In de Bijbelstudie reeks over de oorlogen des Heeren, komen we Melchizedek ook tegen. Want het was Melchizedek die een hoofdrol speelde in deze oorlogen.

 

Ik raad u aan deze hele studie te lezen, alvorens de conclusie te lezen, met oog op de situatie schets van deze tijd, die zeker in ogenschouw genomen moet worden. Dan begint u hier:

Maar u kunt ook pas gaan lezen vanaf het kopje "Melchizedek". Dan begint u hier:

Daarna komt u hoe dan ook bij de eindconclusie, waarin Melchizedek absoluut niet ontbreekt.

 

 

Terug naar begin