Kerkelijke leerstelling transseksualiseert Christus Jezus.

 1. Ter inleiding.
 2. De Here Jezus was een Man.
 3. Het Lichaam van Christus.
 4. Hij wordt ineens zij.
 5. Man en vrouw.
 6. De Bruiloft.

Ter inleiding.

Ik heb bewust voor een zeer prikkelende, confronterende titel gekozen, met als doel ogen te openen. We weten allemaal dat mensen kuddedieren zijn. De Bijbel bevestigt die idee in bijvoorbeeld Joh.10:16, waar wij, Wedergeboren Christenen, schapen van een kudde worden genoemd. En ook in Hand.20:29 lezen we over de Gemeente als een kudde schapen.

Maar met schapen is het zo: is er eentje over de dam, dan volgt de rest ook. In de Gemeenten zien we dan ook dat veel leringen, gebruiken en tradities te goeder trouw worden overgenomen, zonder dat men zelf toetst of deze in overeenstemming zijn met de Bijbel. Wij zijn verplicht dit te doen! De Bijbel zegt daarover: 

2Kor.13:5 Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

1Thess.5:21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

 

Terug naar begin

De Here Jezus was een Man.

Voordat de Here Jezus werd geboren, werd Zijn komst al aangekondigd. Ik wil u aantonen, hoe wereldvreemd u dat ook vindt, dat de Here Jezus kwam als een jongetje, dat later een man werd. Ik hoop dat de meeste mensen dit wel weten. Maar gek genoeg is het noodzakelijk dit met u eerst te behandelen. Ik leg straks wel uit waarom. 

In de Evangeliën lezen we over de aankondiging van Jezus’ geboorte. In een droom die Josef kreeg wordt hem het volgende verteld.

 • Matt.1:21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Hier wordt tot viermaal toe de nadruk gelegd op het mannelijke aspect van Jezus. Maria is de moeder van de Here Jezus. Zij kreeg voor haar zwangerschap bezoek van de engel Gabriël. Daarover lezen we in het Lucasevangelie het volgende:

 • Luk.1:30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

Hier wordt niet gezegd dat Maria een dochter zal baren, maar een Zoon! Negen maanden later was het dan zover. Maria beviel:

 • Luk.2:7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Inderdaad, zoals de engel Gabriël had gesproken, zo gebeurde het ook. Er werd een Zoon geboren.

 • Luk.2:21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

En zoals het met alle Joodse jongetjes gaat, werd ook de Here Jezus op de achtste dag besneden. Hierbij wordt de voorhuid van het piemeltje verwijderd, zodat de glans (oud woord voor eikel), dat een synoniem is van heerlijkheid, wordt geopenbaard. Eigenlijk staat besnijdenis voor Wedergeboorte en Opstandingsleven, namelijk Nieuw leven. Dit is de typologische betekenis van besnijdenis. Besnijdenis is een mannelijke aangelegenheid en geld dus niet voor dochters!

 • Gen.17:10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.

 

Vele jaren daarna heeft God de Vader tot tweemaal toe gesproken over wie de Here Jezus is. De eerste keer was bij de waterdoop van de Here Jezus.

 • Matt.3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!

Daarna volgt er nog een moment waarop de Stem van de Heer luid en duidelijk verstaanbaar is en spreekt over de Here Jezus. Dit was bij de verheerlijking op de berg.

 • Matt.17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

Dan zijn er nog honderden uitspraken over Jezus waar melding wordt gemaakt over Zijn geslacht. Eigenlijk hoort dit geen onderwerp van discussie te zijn, en naar ik aanneem gelooft u mij vast wel als ik volmondig vasthoudt aan het “man-zijn” van de Here Jezus. Voor de volledigheid nog drie willekeurige uitspraken over Jezus.

 • Luk.2:42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;

 • Joh.1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

 • Hebr.1:5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

 

Terug naar begin

Het Lichaam van Christus.

Ook dit gedeelte mag eigenlijk geen onderwerp van discussie zijn. De Bijbel leert ons dat wij, de Gemeente, het lichaam zijn van de Here Jezus Christus. Afzonderlijk gezien, zijn wij leden van Zijn Lichaam. De Here Jezus sprak Zelf over Zijn lichaam, alsof het een tempel is. Dit leidde tot grote verwarring destijds onder de Schriftgeleerden.

 • Joh.2:21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams. Ook de Gemeente wordt later hiermee in verband gebracht.

 • 1Kor.6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Deze tekst is volgens mij erg bekend, maar meestal verkeerd uitgelegd. Men legt hier namelijk vaak in dat ons eigen, vleselijke lichaam, een tempel is van de Heilige Geest. Maar dat staat er niet. Er staat: ulieder (meervoud) lichaam (enkelvoud). In hedendaags Nederlands is het “jullie lichaam” en niet jullie lichamen! Want wij zijn collectief één lichaam en daarin woont de Heilige Geest. Dat neemt niet weg dat ieder Wedergeboren Christen de Heilige Geest heeft ontvangen en dat Deze in u is. Maar die Bijbelse waarheid staat niet hier, maar elders. Hier gaat het om één lichaam (enkelvoud) dat samengesteld is door de leden van de Gemeente (meervoud). 

Als wij avondmaal vieren, dan denken wij aan onze collectiviteit. Want door onze Wedergeboorte hebben wij deel gekregen aan Zijn dood en Opstanding. Het mooie is dat samen eten en drinken, bij het avondmaal, gemeenschap wordt genoemd. Dat woord komen we ook terug als we het hebben over seksualiteit. Want als een man en een vrouw gemeenschap hebben, worden zij één vlees (Matt.19:5). Ander woord voor vlees in de Bijbel is lichaam. Zij worden dus één lichaam. Zo ook het avondmaal, dat maakt ons tot één lichaam, namelijk Die van Christus Jezus. En daarmee valt niet te spotten, zie het tweede vers hieronder.

 • 1Kor.10:17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.

 • 1Kor.11:27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.

In 1Kor.12 lezen we over de onderdelen van het lichaam. De hand kan niet tot de voet zeggen: “ik heb jou niet nodig”. Enzovoort. In elke Gemeente is er onderscheid. Dat is Bijbels. Het Lichaam bestaat niet louter en alleen uit voeten, maar uit verschillende onderdelen die elkaar ondersteunen.

 • Rom.12:5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

Ook hier in Rom.12:5 wordt ingegaan op wat ik zo juist schreef over de tempel van de Heilige Geest. Paulus schrijft dat wij (meervoud) velen (meervoud) een lichaam (enkelvoud) in Christus zijn. Maar los gezien zijn wij ook elkaars leden in Zijn Lichaam.

 • 1Kor.12:12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.

 • 1Kor.12:20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.

 

Dat de Gemeente, louter en alleen bestaande uit Wedergeboren Christenen, het lichaam van Christus is, lezen we ook in de Bijbel. Boven op het lichaam is het Hoofd geplaatst. Dat is letterlijk en overdrachtelijk het geval. Zodat er niet gesproken kan worden over een onthoofd lichaam, maar een compleet lichaam. Dat ik dit zeg, heeft te maken met dit onderwerp, daarover later meer.

 • Ef.1:22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

 • Kol.1:18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

 

Het hoofd kan niet zonder het lichaam en andersom. Het is samengevoegd tot één lichaam.

 • Kol.2:19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.

 

En tenslotte, op de vraag hoe het lichaam is samengevoegd, het antwoord:

 • 1Kor.12:13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

 

Terug naar begin

Hij wordt ineens zij.

Dus de Here Jezus werd als jongetje geboren. Hij werd besneden. Hij werd man. En God de Vader heeft tot tweemaal toe gesproken: Dit is Mijn Zoon! En niet Mijn Dochter. Vervolgens lezen we dat de Gemeente het Lichaam is van Jezus Christus. Het Lichaam bestaat uit vele leden, maar vormen met elkaar, één lichaam. Christus is het Hoofd van dat lichaam. En er wordt niet gezegd dat het Hoofd van de romp gescheiden is. Dat lichaam van Christus is dus een mannelijk lichaam. “Mijn Zoon”, besnijdenis en de honderden “Hem” en “Hij”-’s die in de Bijbel verwijzen naar Jezus’ mannelijkheid. 

 • Opb.21:9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.

Dan ineens is er één vers in de Bijbel waar we iets lezen over een Bruid. En ja hoor, de Gemeente is een vrouwtje geworden. Want dat is de leer die ik u onder ogen wil brengen. De leer heet: “bruidsgemeente”.

 

Transseksuele visie.

En zo wordt Christus Jezus’ Lichaam vrouwelijk. Christus Jezus’ Lichaam veranderd van geslacht. Dus een mannelijk hoofd met snor en baard om het zo maar te noemen en vrouwelijk lichaam met borsten en vrouwelijk genitaliën en de bijkomende maandelijkse ongemakken. Zoiets heb ik nog nooit gezien! 

Maar dat is één van de mogelijkheden als men zegt dat de Bruid van het Lam de Gemeente is. De volgende mogelijkheid is deze:

Niet Wedergeboren visie.

Nee, Christus Lichaam is wel mannelijk en de Gemeente is de Bruid. Dan is men dus géén onderdeel van Zijn Lichaam, want dat is per definitie een mannelijk lichaam. Hoe zou Hij anders besneden kunnen zijn en Opgestaan zijn (typologische betekenis)? En als men niet deel uitmaakt van Christus’ Lichaam, hoort men dus niet bij de Gemeente, zoals de Bijbel dat leert. En kan men onmogelijk Wedergeboren zijn. Want Wedergeboren Christenen zijn onderdeel van Zijn Lichaam, of ze dat nu willen of niet!

 

Twee Gemeenten visie.

Feitelijk zegt men dat er twee Gemeenten zijn. De ene is het Lichaam van Christus en de tweede is een Gemeente die nog geen gemeenschap heeft met Christus en dus niet met Hem één vlees is geworden. Zij zien uit naar het moment dat dat gaat gebeuren. En laten los dat men door Wedergeboorte al één met Christus is geworden.

 

Een dood lichaam visie.

De laatste mogelijkheid is dat het hoofd van de romp nog zijn gescheiden. Christus is het hoofd, de Bruid is de Gemeente, het lichaam, en deze worden samengevoegd tot één lichaam. Maar dan is Christus nu alleen een hoofd, zonder lichaam en visa versa. Met andere woorden, omdat het één niet zonder het ander kan, zijn zowel Christus als de Gemeente dood. Gecondoleerd!

Terug naar begin

Man en vrouw.

De Gemeente is dus een man, omdat Christus Jezus de Man is. Dat is wat de Bijbel leert.

 • Ef.4:13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

 • Opb.12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Waar de bruidsgemeente visie de mist in gaat, is dat het hele Lichaam man is, maar het lichaam, los van het hoofd gezien, vrouwelijk is. Dat klopt, ook dat is Bijbels. Het De Gemeente is in één opzicht vrouwelijk en dus nog geen vrouw, als het gaat om de positie van de Gemeente. De Gemeente is ondergeschikt aan het Hoofd, zoals de vrouw ondergeschikt is aan de man. Daarmee is de Gemeente nog geen vrouw. Bijvoorbeeld: je kunt lopen als een kieviet, maar daarom ben je nog geen kieviet! De allerbeste vergelijking die de Bijbel maakt over de vrouwelijke kant van de Gemeente is deze:

 • Ef.5:30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

Dit is de verwijzing naar Adams uitspraak uit Genesis. Adam is nu eenmaal een type van Christus Jezus.

 • Gen.2:23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.

Dit houdt in dat Eva met Adam, voor hun geslachtsgemeenschap, al één in het vlees waren. Daarom hoeft de Gemeente niet te trouwen met de Here Jezus, want wij hebben al gemeenschap met Hem, als het goed is.

De term Bruid ter aanduiding van de Gemeente is incorrect. Als er is vrouwelijks aan Christus’ Lichaam is, is het in de aanduiding dat het lichaam ondergeschikt is aan het Hoofd. Het Hoofd bepaald waar het Lichaam heengaat. Veel vrouwelijker dan dat is er in de Bijbel niet te vinden.

 

Terug naar begin

De Bruiloft.

Er is een Bruid en die zal met het Lam trouwen en dus één van vlees worden. Wie zij is, is eigenlijk al beantwoord. Ik som u een paar eerder genoemde citaten op.

 • Vrouwelijk lichaam met borsten en vrouwelijk genitaliën en de bijkomende maandelijkse ongemakken.
 • Maakt nu nog geen deel uit van de Gemeente.
 • Is ondergeschikt aan Christus (en de Gemeente).
 • Twee Gemeenten.
 • Dood lichaam. Gecondoleerd!

 

 • Als er in de Bijbel wordt gesproken over een vrouw, dan gaat dat bijna altijd over een voorafschaduwing van Israël. Voor wat betreft het vrouwelijke lichaam: zij was immers zwanger en baarde een mannelijke Zoon (Opb.12).
 • Zij maakt nu nog geen deel uit van de Gemeente, want Israël is nog in ongeloof en dus niet Wedergeboren!
 • Voor wat betreft haar ondergeschiktheid; in de Bijbelse hiërarchie komt zij direct onder de Gemeente: 1) Christus, 2) Gemeente, 3) Israël, 4) de volkeren.
 • Voor wat betreft twee Gemeenten: die bestaan niet. Wel spreekt de Bijbel over twee kuddes, die samen weer één zouden worden. Die Schriftgedeelte heb ik aangehaald in de inleiding.
 • Een dood lichaam, ja dat bestaat al. Israël is dood, opdat zij geen Nieuw Leven uit Christus Jezus heeft ontvangen. Zij verkeert nog in ongeloof en tot die tijd is het een dood lichaam. Ezechiël 37 spreekt daar zeer uitvoerig over en verder wordt het dode lichaam nog aangehaald in bijvoorbeeld Deut.28:26 en Matt.24:28. Dus gecondoleerd!

 

De Bruiloft van de Bruid en het Lam vindt plaats op de Nieuwe aarde. Daar gaat echt nog wel wat tijd overheen hoor, voor het zover is. Eerst krijgen we nog de Wederkomst van de Here Jezus, dan nog duizend jaren, dan nog een “korte tijd”, dan de laatste dag op de oude aarde. Dan wordt de Nieuwe aarde gemaakt en dan hebben we pas een bruiloft. Als u bij de bruidsgemeente wilt horen, dan heeft u tot aan het einde van deze oude schepping géén gemeenschap met Christus Jezus. Die kudde gaat overigens wel door de grote verdrukking. Dus daar hebben de Bruidsgemeenteleden, die vaak ook post-trib-ers zijn, wel hun gelijk.  

Christus is een Man, laten we er blij mee zijn! Als u visies hoort of leest, toets ze dan aan het Woord van God. (Dat mag u zeker ook met dit artikel doen!) Zo voorkomt u te zeggen dat u niet bent Wedergeboren of niet bij Jezus hoort of dat Christus een vrouwenlichaam heeft. 

2Kor.13:5 Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

 

Gods zegen,

 

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin

Copyright © 201 Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.