Het geheim van de Kathedra in de Tempel Gods.

 1. Ter inleiding.
 2. De zetel.
 3. Allereerst stellen we de vraag waar speelt dit zich af?
 4. Wie werden de tempel uitgejaagd?
 5. Wat brachten de handen voort van hen die uitgedreven werden?
 6. De gekochte vrede.
 7. De Kathedra van Mozes en het antwoord van de Here Jezus.
 8. Wat de Kathedra van Mozes volgens de Here Jezus is.
 9. De waarheid omtrent de Kathedra.

Ter inleiding.

Het is de kerk waar de bisschop zetelt.

Een kathedraal is een groot gebouw, zo als u weet. Het is de kerk waar de bisschop zetelt. We hebben het dan over de Room Katholieke Kerk. Wat de Bijbel van de leer van de RK Kerk vindt en wat ik dus onderschrijf, weet u waarschijnlijk al. Anders wens ik u veel lees plezier in de diverse studies op mijn site: eindtijdinbeeld.nl

Terug naar begin

De zetel.

Cathedra is Latijn voor zetel. Maar dit woord, komt ook in het Grieks voor en heeft exact dezelfde betekenis. Dat is niet vreemd, want na het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, kwam het Romeinse wereldrijk, waar men Latijn sprak in plaats van Grieks. Het Romeinse wereldrijk heeft heel veel dingen van het vorige wereldrijk overgenomen. Denk aan de Griekse goden, die de Romeinen overnamen en alleen een nieuwe naam gaven. 

En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen

In de Bijbel komen we het Griekse woord Kathedra drie maal tegen. We zullen ze bestuderen om er achter te komen wat het woord betekent en in welke context het woord is geplaatst. Zo doen we recht aan het Woord van God. 

 • Matt 21:12 En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen (Kathedra) dergenen, die de duiven verkochten. 

 • Mark 11:15 En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen (Kathedra) dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;

Deze twee Schriftplaatsen vermelden hetzelfde. Dus ik behandel ze voor het gemak maar even samen.

 

Terug naar begin

Allereerst stellen we de vraag waar speelt dit zich af?

In Jeruzalem (Mark.11:15). In het Hebreeuws is de naam van de stad: Yruwshalaim. Daarin zit het woord “shalam”, dat wij ook kennen van shalom, dat vrede betekent. Het is puur profetisch dat deze stad in haar naam het woordje “vrede” draagt. Want zoals u weet is daar nog nooit echt vrede geweest. Die vrede zal pas komen, wanneer de Vredevorst Zijn zetel in Jeruzalem heeft ingenomen. Profetisch van toepassing zijn de volgende Schriftplaatsen.

 • Ps 122:6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.
 • Luke 19:42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

De tempel stond uiteraard in Jeruzalem.

Het tweede antwoord, op de vraag waar speelt het zich af, is de tempel. De tempel stond uiteraard in Jeruzalem. De tempel was een vaste plaats, terwijl de voorloper, de Tabernakel, slechts een tijdelijke plaats betrof. Het gaat hier, voor de volledigheid, om de tweede tempel gaat en niet om de eerste.

 

Terug naar begin

Wie werden de tempel uitgejaagd?

De Here Jezus gaat de tempel binnen. Vanzelfsprekend. En drijft dan allen uit. Het uitdrijven is iets wat de Here vaak deed. Denk aan de vele demonen die uitgedreven werden. Wie werden de tempel uitgejaagd? Zij die kochten en verkochten. Het heeft wel iets te maken met 666. 

Opb.13:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. 

want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. 

Het kopen en verkopen in de tempel lijkt op een soort markt. Daar wordt handel bedreven. In het woord handel, zit het woordje “hand”. De rechterhand, waar het merkteken op aangebracht wordt, is de actieve hand. Denk aan linkshandig en rechtshandig. Rechtshandig is Bijbels gezien de hand waarmee je actief bent, sorry voor de linkshandige, maar daar kan ik ook niets aan doen. Het is dus niet alleen logisch dat het merkteken op de rechterhand wordt aangebracht, het is ook praktisch, omdat de meesten rechtshandig zijn. Zij die verkochten en kochten slaat op handel, een activiteit en nog beter: wat de hand voortbrengt.

 

Terug naar begin

Wat brachten de handen voort van hen die uitgedreven werden?

Het zou moeten zijn: de dienst aan God. Dat is wat de hand zou voortbrengen in de tempel en eigenlijk in heel ons leven. Er worden twee beroepen genoemd.

 1. De wisselaars, aan de tafel der wisselaars.
 2. De duivenverkopers, die op de Kathedra’s zaten.

Kochten en verkochten de wisselaars of wisselden zij alleen maar? Het gaat hier om handel, een beroep, en daarom is het antwoord: ja, zij kochten en verkochten. Waar het om draait zijn de duiven. De duif is in het Hebreeuws hetzelfde woord als de profeet Jona. Het is afgeleid van het woord voor wijn.

De gedachte erachter is afkomstig uit Gen.8, waar Noach een duif los liet.

De duif kan staan voor “vrede”. De gedachte erachter is afkomstig uit Gen.8, waar Noach een duif los liet. Als een duif kan rusten op een tak en zich kan nestelen, heeft ze een vredige plek gevonden. Want als het er onveilig is om een nest te bouwen, zoekt ze een andere plek op waar het wel veilig (vredig) is.

Het antwoord op de vraag kan heel goed zijn: zij verkochten vrede. En gaat er dan een lampje bij ons branden? Jazeker!

Terug naar begin

De gekochte vrede.

Jeruzalem, de stad waar vanuit vrede gebracht zal worden, zal vrede kopen aan het begin van de 70ste week van DaniŽl. 

 • Dan 9:27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Als je een verbond aangaat, zoals in DaniŽl wordt beschreven, dan doen beide partijen water bij de wijn, om tot een akkoord te komen. Je moet dus beide inleveren (wisselen, verkopen), om vrede te kopen.

Het gaat nota bene in DaniŽl 9 om Jeruzalem, de stad van vrede, die zelf vrede zal kopen, terwijl de vrede daar gebracht zal worden, door de Vredevorst.

 • Dan 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad…
 • Dan 9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

De Vredevorst kennen we van de kerstliedjes. “Davids Zoon, lang verwacht”. Wie was Davids zoon? Salomo. De naam Salomo of “Shlomoh”, betekent Vrede. Daarom is Christus Jezus de …chte Salomo. 

Wie zetelt er (typologisch gezien dan) in de tempel als duivenverkoper? Het is niet de paus die op deze Kathedra zit, maar het is de antichrist.

 • 2Thess 2:4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 

En in de eerste helft van de 70ste week zal de vrede er komen. De uitbeelding of typologische betekenis van de wisselaars en de duivenverkopers is dat de dienst aan God een handel en wandel tegen Gods wil in is. En daarover komt Gods woede natuurlijk.

 • Ef. 2:3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten (handel en wandel); en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
 • Kol. 3:6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;

 

Terug naar begin

De Kathedra van Mozes en het antwoord van de Here Jezus.

Ik wist niet dat Mozes een eigen stoel had. Nou dat is ook wel heel letterlijk als we het derde en laatste vers met het woordje “Kathedra” lezen.

 • Matt.23:2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de FarizeŽn zijn gezeten op den stoel (Kathedra) van Mozes;

 Matt.23:2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de FarizeŽn zijn gezeten op den stoel (Kathedra) van Mozes;

Dit zijn de woorden van de Here Jezus Zelf (het voorgaande vers). Op de vraag: “waarom dan?”, die wij onszelf stellen, volgt de Here Jezus met “Daarom”. Lees maar. 

Matt.23:3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.

4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.

5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.

6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;

7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!

8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.

9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.

10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.

11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.

14 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.

15 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.

17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?

18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.

19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt?

20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.

21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.

22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit.

23 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.

24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.

25 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.

26 Gij blinde FarizeŽr, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.

27 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.

28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

29 Wee u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;

30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten.

31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.

32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen!

33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;

35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.

36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.

39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

 

Terug naar begin

Wat de Kathedra van Mozes volgens de Here Jezus is.

Het is een lang antwoord van de Here Jezus. Daarom heb ik het ťťn en ander voor u vetgedrukt en onderstreept.

“Wee u”, zegt de Here Jezus hier 8 keer. De wee heeft alles te maken met de weeŽn aan het einde van een zwangerschap. Maar dat heb ik al eens uitgelegd. De Here Jezus doelt op het niet kunnen ontsnappen aan de hel.

 • 13…overmits gij daar niet ingaat (dus de hel ingaat)
 • 15…kind der helle
 • 33…hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

 hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

Ook lezen we weer een aantal keer over de tempel en over Jeruzalem (vers 37). De zetel van Mozes is volgens mij overdrachtelijk bedoeld. En als de zetel van Mozes dan ergens overdrachtelijk zou moeten staan, dan is het in de tempel te Jeruzalem.

Bij Mozes denken we altijd aan de wet. We spreken bijvoorbeeld van de MozaÔsche wet. Het grappige is, is dat de wet niet van Mozes is, maar van God. Maar met MozaÔsche wet, weten we dat we het hebben over de wet van Mozes. En dat is volgens mij ook de betekenis van de “zetel van Mozes”. 

De Kathedra van Mozes is de wet. Deze wet werd door Christus Jezus vervuld. Hierover staat:

 • Luke 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Want de wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen spreken over Christus Jezus! Maar de vervulling van de wet is ook van toepassing op de Wedergeboren kinderen Gods, die een Zijn Geest in zich hebben ontvangen. Lees maar:

 • Rom.8:4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
 • Rom.13:8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.
 • Gal.5:14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

Omdat de Wet van Mozes spreekt over Christus, is Christus Jezus de Enige die kan zetelen op de Kathedra van Mozes. Daarom spreekt de Here Jezus in meer dan overduidelijke bewoordingen over hen die op Zijn stoel zijn gaan zitten.

Het geheim is dat de zetel van Mozes dodelijk is. Hij is dodelijk voor degene die er op zit ťn de wet niet kan vervullen. We lezen dit in:

 • 1Kor.15:56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
 • Rom.8:2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Daarom sprak de Here Jezus de geveinsden aan met “Wee u”. Omdat zij niet begrepen wat de Kathedra van Mozes werkelijk inhield. Het zou hun dood worden, omdat zij niet begrepen dat je alleen daarop kunt zitten als je de wet kunt vervullen. De geveinsden konden dat niet en gebruikten de zetel van Mozes om aan de buitenwacht een schoon gelaat te tonen. Dit heeft tot resultaat, aldus de Here Jezus Zelf, dat men de helse verdoemenis niet zou kunnen ontvluchten.

 

Terug naar begin

De waarheid omtrent de Kathedra.

Ter afronding vat ik alles nog eens samen. Kathedra komen we twee keer tegen in het verhaal over de tempelreiniging door de Here Jezus. Het spreekt volgens mij over de valse vrede die “uw volk” uit “uw heilige stad” (Dan.9:24), namelijk Jeruzalem, zou kopen van de antichrist.  

 • De antichrist is degene die op de Kathedra in de tempel duiven verkoopt. 2Thess.2:4
 • Over dit onrecht komt Gods toorn. Kol.3:6

Daarom werpt de Here Jezus hen eruit. Want de Here zegt Zelf:

 • Luk.12:51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid.
 • Matt.10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Dat neemt niet weg dat de Zoon van David, de …chte Salomo, vrede zal brengen en zal heersen vanuit de stad vanwaar de vrede zal uitgaan, namelijk Jeruzalem. Maar voordat het zover is, zal Christus eerst gelovig en ongelovig van elkaar scheiden.

Dan zal Christus Zelf op de Kathedra in de tempel zitten. En ook Hij heeft koopwaar. De Here Jezus heeft drie dingen die je van Hem kunt kopen.

 • Opb.3:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

Ik raad u dat gij van Mij koopt: goud, witte klederen en ogenzalf.

Hoe kun je dit betalen? Want het kan alleen gekocht worden. Kopen is hier een tegenprestatie. Om dit te kunnen kopen zul je de tempel in moeten gaan, want daar is de Kathedra waar Christus zit. De tempel ingaan, is de uitbeelding van de dienst aan God. Dat is wat priesters doen. Hoe wordt je priester van Christus, door Wedergeboorte. De tegenprestatie, dus de manier van kopen, is de tempel ingaan, naar Christus toegaan, door Wedergeboorte.

De derde en laatste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over “Kathedra” is tijdens Jezus’ aantijgingen aan het adres van de Schriftgeleerden en de FarizeeŽn.

 • De Schriftgeleerden en de FarizeeŽn zitten op de Kathedra van Mozes Matt.23:2
 • Over dit onrecht, zegt de Here dat men dit zal bekopen met de hel. Matt.23:13,15,33

Zij, de geveinsden, zitten onrechtmatig op de zetel van Mozes. Een ieder die er op zit en de MozaÔsche wet niet vervuld, zal de helse verdoemenis niet ontvlieden. De …nige die daarop mag en kan zitten, is Christus Jezus. En iedereen die in Christus Jezus is, zal met Hem zitten. Het geheim van de Kathedra is Wedergeboorte. Christus is ons voorgegaan en dus de Eerste (1Kor.15:30)

Het geheim van de Kathedra is Wedergeboorte.

 • Matt.19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls.
 • Opb.3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
 • Rom.8:17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
 • 1Kor.6:2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
 • 1Kor.6:3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

 

Terug naar begin

Copyright © 201 Auteur: Melle Velema www.eindtijdinbeeld.nl. Alle rechten voorbehouden.