De Wederkomst vindt plaats op de sabbat van 10 Nisan!

 1. Ter inleiding.
 2. Tijden en gelegenheden zijn ons bekend.
 3. Wij zouden weten wanneer onze Heer met ons terug komt.
 4. Visie op Bijbelse tijdrekening en waken en slapen in geestelijk opzicht.
 5. Wat zegt de Bijbel over die tijden en gelegenheden?
 6. Wanneer start de tijdrekening waar de Here Jezus naar verwees?
 7. Start 70 weken.
 8. De tijdrekening van de 70 weken.
 9. De 2000 jaren.
 10. De Heer kan elk moment terugkomen?
 11. Feiten en omstandigheden.
 12. Berekening van de datum van de intocht te Jeruzalem.
 13. Het belang van 10 Nisan.
 14. Het belang van de sabbat.
 15. Helft der 70ste week valt in de winter.
 16. Helft der 70ste week valt op een sabbat. “De sabbatsreis”
 17. Helft der 70ste week valt op een sabbat. “Wel of niet begraven op sabbat?”
 18. Het belang van de sabbat en 10 Nisan.
 19. De Wederkomst op sabbat.
 20. Mogelijke toekomstige data.
 21. De Wederkomst op 10 Nisan.
 22. 1290 dagen = 10 Nisan + 30.
 23. Samenvallen van Pascha en grote verzoendag.
 24. 1335 dagen = 10 Nisan + 75.
 25. Tot slot.

Ter inleiding.

Dit betreft een uitgebreide Bijbelstudie van alle verbanden die ik in de Bijbel ben tegen gekomen en die me te binnen zijn geschoten gedurende de voorbereiding hierop en tijdens het schrijven.

 

In deze studie neem ik u mee door de hele Bijbel en laat u alle relevante Schriftplaatsen lezen. De idee erachter is dat niet alleen een paar Schriftplaatsen voldoende zijn om tot kennis en inzicht te komen, maar zoals Paulus dat verwoord:

 

2Tim.3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig

Tot lering,

tot wederlegging,

tot verbetering,

tot onderwijzing,

die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

 

Zoals ik al vaker op de site heb aangegeven, is de Bijbel in Zijn geheel het profetische Woord en ook spreekt de Bijbel door middel van typologie over toekomstige zaken (Jes.44:7).

 

2Petr.1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.

 

Tot slot is deze studie bedoeld ter oprichting van hen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun Redder en Verlosser en op grond van Bijbelstudie weten wat dat inhoudt.

Terug naar begin

Tijden en gelegenheden zijn ons bekend.

“De Heer komt terug als een dief in de nacht”.

Voorgenoemde zin wordt vaak aangehaald om aan te geven dat degene wel gelooft dat de Heer zal komen, maar geen idee heeft wanneer dat dan zal zijn. Volgens mij is dat niet nodig, omdat als men wat meer leest dan alleen deze zin, men op andere gedachten gebracht zou worden.

 

Ik neem u mee naar 1Thess.5 waar gesproken wordt over dat de Heer terugkomt als een dief in de nacht.

 

1Thess.5:1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

 

Paulus zegt hier dat de Heer inderdaad zal komen als een dief in de nacht. Om nog preciezer te zijn, zegt Paulus dat de dag des Heeren gelijk staat aan een dief in de nacht. En dat verandert de boel al.

Want de dag des Heeren is niet een dag, zoals in onze spreektaal wordt verstaan, van 24 uren, maar betreft een periode langer dan 24 uren.

De Here Jezus zei dat Zelf in Matt.24, waarin Hij Zijn wederkomst (parousia) vergelijkt met de dag dagen van Noach van voor de zondvloed. De Heer schetst een situatie die continueert tot den dag toe, en deze wordt gestopt door het definitieve oordeel.

 

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst (parousia = wederkomst) van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

Terug naar Paulus die zei dat de periode van de wederkomst, de dag des Heeren, zal komen als een dief in de nacht. In vers 3 schetst Paulus in het kort de 70ste week van DaniŽl. Deze begint met een periode van 1260 dagen van vrede tot het oprichten van de gruwel der verwoesting (Matt.24:15). Want vanaf dat moment komt er vrijwel direct grote verdrukking (Matt.24:21) over de huidige Joodse staat. Die Joodse staat noemt de Heer Judea en niet IsraŽl en geheel terecht!

 

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

 

Hier heeft Paulus het niet over ons, maar over een andere groep, die hij aanspreekt met “zij”. Deze “zij” zet hij direct lijnrecht tegenover ons in het volgende vers.

 

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

 

Paulus zegt hier overduidelijk dat de dag des Heeren weliswaar komt als een dief in de nacht, maar niet voor ons! Wat is daarvan de reden?

 

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

 

Allereerst zegt Paulus wij kinderen des lichts en des daags zijn. Niet alleen degenen die elke dag leven met een hoopvolle verwachting, maar ook degenen die wel geloven in Jezus Christus, maar in geestelijk opzicht slapen. Dat blijkt uit het gebruik van het woordje “allen”.

Omdat wij het Licht der wereld (Joh.8:12) hebben ontvangen, zouden wij wakker zijn en niet slapen. De dag des Heeren, die als een dief komt, komt met oordeel en toorn (Jes.13:9,13).

 

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

 

10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.

 

De tijden en gelegenheden zouden ons bekend moeten zijn, zegt Paulus terecht. Want zo begint hij dit hoofdstuk. En dan wil ik u in het bijzonder wijzen op het allereerste woord van dit hoofdstuk, “Maar…”.

Dat is een koppelwoord en wil zeggen dat hoofdstuk vier gekoppeld is aan hoofdstuk vijf. En in hoofdstuk vier kunt u lezen over de Opname (Gr. “Harpazo”) van de Gemeente en de Wederkomst van de Heer.

Terug naar begin

Wij zouden weten wanneer onze Heer met ons terug komt.

Ik maak het nog altijd mee dat men bang is voor tijdrekeningen ten aanzien van de Wederkomst van de Heer met ons. Een vaak gebruikt argument om aan te geven dat men niet weet wanneer de Heer komt en dus eigenlijk zegt te slapen, is “van die dag en ure weet niemand”.

 

Ook daarbij stopt men, na dit vers, ogenblikkelijk met lezen. Dat laat ik u zien vanuit het Mattheus Evangelie, hoofdstuk 24. De discipelen stellen 3 vragen ten aanzien van de tijd!

Matt.24:3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, (1) wanneer zullen deze dingen zijn, en (2) welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en (3) van de voleinding der wereld?

 

Dat wordt gevolgd door een 2 hoofdstukken omvattend antwoord van de Heer, te weten Matt.24 en Matt.25.

Daarbij komt ook nog eens, als men alles zou lezen, men allereerst moet vaststellen dat kort voor dat vers over “dag en ure” uitdrukkelijk wordt gezegd wanneer de Heer terugkomt. Namelijk:

Matt.24:29,30 En terstond na de verdrukking dier dagen, ...zullen al de geslachten der aarde … den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Het klopt inderdaad dat daarbij geen nauwkeurige tijdsbepaling wordt gegeven, zoals 25 december 2041, om 16:15 uur. Maar daar gaat het vers van “dag en ure” ook helemaal niet over.

 

Het vers over “dag en ure” spreekt over de allerlaatste dag van de oude / huidige schepping. Daarna zullen die zoals is geprofeteerd in de Bijbel worden vervangen door een nieuwe hemel en aarde (Opb.21:1). Dat laat ik u nu zien:

 

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

 

Met de weglating van de tussenzin staat er gewoon dit:

Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, … Maar van dien dag en die ure weet niemand, …

 

Let op het koppelwoord “doch” (maar). Dat woord koppelt vers 35 aan vers 36. Dat niemand dat kan weten, komt doordat in Openbaring 20 weliswaar wordt gezegd dat er een periode zal zijn van 1000 jaren waarin Christus regeert op de oude aarde. Maar tussen het einde van de 1000 jaren en de dag dat hemel en aarde voorbij zullen gaan, zit een korte periode waarin de satan ontbonden zal worden (Opb.20:3). Daarvan is vanuit de Bijbel niet bekend om hoeveel tijd dat gaat.

Terug naar begin

Visie op Bijbelse tijdrekening en waken en slapen in geestelijk opzicht.

Deze kennis is van fundamenteel belang. Want hoewel de geschiedenis mij leert dat het noemen van een datum waarop de Heer terugkomt, vaker leidt tot verdriet en teleurstelling, dan dat het de gelovige opricht, betekent het nooit dat we dan mogen gaan slapen!

Wij staan op het Woord en willen op grond van ons geloof in het Woord gehoor geven aan de boodschap wakker te zijn en te blijven. Ik heb altijd geloofd dat we op grond van de Bijbel zouden kunnen / moeten weten wanneer de tijd daar was.

 

Door te zeggen dat we hťt niet kunnen weten, omdat de Heer komt als een dief in de nacht, de dag en de ure alleen bekend zijn bij de Vader en het ons niet toekomt de tijden en gelegenheden te weten, zeggen we eigenlijk dat we slapen.

Terug naar begin

Wat zegt de Bijbel over die tijden en gelegenheden?

Wat ik al aangaf over Matt.24, is juist het tegenovergestelde van het niet kunnen weten. De discipelen krijgen op hun vragen daarom uitgebreid antwoord. Het is de Here Jezus Zelf Die zeer uitgebreid ingaat op de tijden en gelegenheden, zodat wij alle reden hebben niet te slapen.

 

De Here haalt een hele belangrijke tijdsrekening aan. Eigenlijk de allerbelangrijkste profetische tijdsrekening die in de Bijbel staat. Dat doet de Heer door direct te verwijzen naar de profetie van DaniŽl 9 over de 70 weken.

 

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

 

De Heer haalt DaniŽl hoofdstuk 9 aan. Volledigheidshalve nemen we dat mee in deze studie.

 

70 weken.

 

Dan.9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Terug naar begin

Wanneer start de tijdrekening waar de Here Jezus naar verwees?

In bovenstaande hebben we gelezen dat er 70 zevens geteld moeten worden (dat is tijdsrekening!), vanaf het exacte moment dat er toestemming is verleend om Jeruzalem te herbouwen.

 

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen

 

In de Bijbel wordt dit exacte, zeer belangrijke moment dan ook beschreven, zodat als we Bijbelgedeelten naast elkaar leggen, we zien dat profetieŽn in vervulling zijn gegaan, dan wel gedeeltelijk, maar ook valt te berekenen wanneer dat plaatsvond en hoeveel tijd er overheen zal gaan, voordat dit in vervulling zal gaan.

 

In Nehemia hoofdstuk 2 valt te lezen dat Nehemia een verzoek doet aan God en aan de koning om:

Neh.2:5 …Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwe.

 

Daarna lezen we dat Nehemia toestemming krijgt van de koning om Jeruzalem te bouwen, zoals geprofeteerd was in Dan.9:25 “van den uitgang des woords”. Maar dat is nog niet alles. Nehemia vraagt de koning dit op papier te zetten!

 

Neh.2:7 Voorts zeide ik tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, dat men mij brieven geve aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn;

8 Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van den lusthof, denwelken de koning heeft, dat hij mij hout geve om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is, en tot den stadsmuur, en tot het huis, waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij.

 

Het is maar goed ook dat Nehemia “het woord van de koning” op papier heeft staan. Want hoewel Nehemia direct daarna naar Jeruzalem vertrekt (Neh.2:11), begint de werkelijke herbouw van Jeruzalem pas enige jaren later. Dit was in verband met de samenzwering van de Samaritanen (Neh.4:8 e.v.)

 

Het exacte moment wat ik u noemde staat in Nehemia 2:1. Daar valt te lezen op welke dag precies de 70 weken zijn gestart met tellen.

 

Neh.2:1 Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik den wijn opnam, en gaf hem den koning; nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht.

 

Arthahsasta is een andere naam voor Ahasvťros. Het twintigste jaar van deze koning is het jaar 445 voor Chr. (of -444). De maand "Nisan" is de eerste maand van het jaar. Als er alleen een jaar genoemd wordt en geen maand dan wordt er in de Bijbel vanaf de maand "Nisan" gerekend.

Als er geen datum genoemd wordt, maar alleen de maand, zoals hier het geval is, dan wordt in de Bijbel vanaf de eerste dag van die maand gerekend. Nehemia was erg droevig. (Neh.1:4) Het was de eerste Nisan, het begin van een nieuw jaar op de Joodse kalender.
Terug naar begin

Start 70 weken.

Vanaf 1 Nisan -444 kunnen we dan beginnen met tellen. Wat tellen we dan?

Dan.9:24 shib`iym = zeventig, shabuwa` (zevens, in het bijzonder een jaarsweek). Wat is een jaarsweek?

We kijken waar dat in de Bijbel wordt genoemd.

 

Lev.25:8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, dat is zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.

 

Dus vanaf 1 Nisan 445 voor Christus wordt de klok gestart en tellen we 70 x 7 jaren. Dat is 490 jaren. Uit Bijbelstudie blijkt dat de helft van ťťn zo’n jaarsweek bestaat uit 1260 dagen (Opb.11:3, 12:6), dan wel 42 maanden (Opb.11:2, 13:5). Als we twee helften bij elkaar optellen om ťťn jaarsweek te krijgen, komen we uit op 2520 dagen.

 

We moeten dan direct vaststellen dat er iets niet klopt! Want 7 x 365,25 dagen op onze kalender = 2556,75 dagen. Het blijkt dat de jaarweken een andere lengte hebben dan ons huidige Gregoriaanse kalender hanteert.

Dat probleem zal altijd blijven bestaan!

Terug naar begin

De tijdrekening van de 70 weken.

Als we weer even terughalen dat in Matt.24 de Here Jezus dit hoofdstuk aanhaalt, omdat Zijn discipelen (dus ook u en ik als volgelingen van Christus Jezus) graag de chronologie wilden begrijpen, beginnen we nu met de tijdrekening voor ons te stellen.

 

Allereerst wijs ik u op de onderverdeling van tijdsperioden in DaniŽl 9.

1.    69 weken: gerekend vanaf “de uitgang des woords” doorlopend tot op Messias de vorst. (Dan.9:25-26)

2.    1 week: gerekend vanaf het versterken (ondertekenen) van een verbond.

 

Daarna wijs ik u op de onderlinge verdeling van deze twee tijdsperioden in DaniŽl 9.

1.    De 69 weken bestaan uit:

a.   Vanaf “de uitgang des woords” en Jeruzalem te bouwen, wordt geteld: 7 weken.

b.   Daarna wordt nog eens geteld tot op Messias de vorst: 62 weken.

2.    De laatste week bestaat uit (vnl. contextueel):

a.   1ste helft: sluiten van verbond, daardoor ontstaat vrede. En invoering van slacht- en spijsofferdiensten voor het volk en Jeruzalem.

b.   2de helft: stoppen van slacht- en spijsofferdiensten. En de oprichting van een afgodsbeeld in de heilige plaats (uit andere profetieŽn).

 

VOOR CHR.

445                       Toestemming tot herbouw van Jeruzalem

door NehemŪa (Neh.2:1). 1 Nisan = 14 maart

 

BEGIN VAN DE PERIODE VAN 70 WEKEN (Dan.9:24-27)

 

Herodes begint aan zijn "HistoriŽn"

429 - 347               Plato

424 - 424               Xerxes II van PerziŽ; na 45 dagen vermoord

Zoon van Artaxerxes I

424 - 404               Darius II Nothus van PerziŽ (Neh.12:22)

404 - 358               Artaxerxes II Mnemonvan PerziŽ; zoon van DaiusI

397                       Profetie van Maleachi.

 

Einde eerste 7 weken van de 70 weken (DaniŽl 9)

 

358-338                 Artaxerxes III Ochus v. PerziŽ. Zoon van Artaxerxes

II; onderwierp Cyprus

336 - 330               Darius III Codomanus van PerziŽ

334                       Slag bij Granicus (Alexander verslaat Darius)

333                       Slag bij Issus (Alexander verslaat Darius)

 

BEGIN GRIEKSE RIJK

 

331                       Slag bij Arbela

323                       Dood van Alexander de Grote

312                       Begin tijdperk van de Seluciden

301                       Slag bij Ipsus

170                       Jeruzalem veroverd door Antiochus Epiphanes

168                       De tempel ontheiligd door Antiochus Epiphanes

165                       Jeruzalem veroverd door Judas MakkabeŁs

Tempel ingewijd op 25 Kislev (9)

Chanoekah (Joh.10:22)

63                         Jeruzalem ingenomen door Pompejus

 

BEGIN ROMEINSE RIJK

 

40                         Herodes de Grote aangesteld als koning over Judea

37                         Herodes verovert Jeruzalem en wordt geaccepteerd

31                         Slag bij Actium

31 - 14 AD              Augustus van Rome

4                           Geboorte van Jezus; 15 Thisrei (= 6 okt.) op 1e dag

Loofhuttenfeest

3                           Dood van Herodes de Grote. ArchelaŁs wordt

aangesteld over Judea

Herodes Antipas wordt aangesteld over Galilea

 

ANNO DOMINI

 

14 - 37                   Tiberias van Rome (vanaf 19 augustus 14 AD)

28                         Vijftiende jaar van Tiberias; 19 augustus 28 tot

19 augustus 29. Jezus 30 jaar oud. (Luk.3:1, 23)

Tijdstip: tussen 28 augustus en 6 oktober

29                         Eerste Pascha tijdens de omwandeling van de

Here Jezus

32                         Vierde Pascha tijdens de omwandeling van de

Here Jezus

Intocht in Jeruzalem op 10 Nisan (6 april); Lukas 19

Leeftijd van de Here Jezus: 12.601 dagen

 

Einde van de eerste 69 weken van de 70 weken (DaniŽl 9)

Bron: EiB IA's\Bijbelstudies PDF\Bijbelse_ tijdrekening.pdf, EiB IA's\Bijbelstudies PDF\Bijbelspanorama.pdf

Terug naar begin

De 2000 jaren.

Houdt u dit even vast want ik kom hier straks zeker op terug. Nu is de tijdrekening van DaniŽls zeventig weken heel uitgebreid zoals u hebt gezien. Een andere tijdrekening in de Bijbel, die u waarschijnlijk ook bekend is, is een veel kortere.

 

Ps.90:4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.

 

2Petr.3:8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

1000 jaar is als een dag. Als we zien in welk context Petrus deze uitspraak plaatst, dan zien we dat deze uitspraak volgt op zijn uiteenzetting van de komst van de dag des Heeren. En hij plaatst deze uitspraak vÚÚr zijn opmerking dat het heel goed kan lijken dat de Heer Zijn belofte vertraagt.

 

Je kunt Petrus woorden afdoen met dat hij hetzelfde twee keer zegt.

1000 jaar staat tot 1 dag  =  1 dag staat tot 1000 jaar.

 

Als dat de betekenis is, dan zegt Petrus dus helemaal niks! Maar als we lezen dat 1000 jaren staat tot 1 dag en die Šndere dag ůůk 1000 jaren lang is, dan krijgt het vers veel meer waarde. Dan blijken er twee dagen te zijn van elk 1000 jaar.

 

Dan blijkt wat Petrus zegt ongeveer dit in te houden:

In de laatste dagen zijn er spotters. Die zullen zeggen “alles blijft hetzelfde”. Dus: “wanneer komt Christus terug?”

2Petr.3:4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner *toekomst? (*parousia = Wederkomst)

Tussen de dagen waarin de vaderen ontslapen zijn (vers 4) tot aan de belofte dat Hij terugkomt zitten twee dagen van 1000 jaren. Dus (vers 9) de Heer vertraagt de belofte niet, er zitten gewoon twee dagen tussen!

 

Leest u zelf het hoofdstuk maar eens na.

Terug naar begin

De Heer kan elk moment terugkomen.

Een bekende en (helaas) algemeen aanvaarde wijdverspreide theologische opvatting ten aanzien van de Opname van de Gemeente en de Wederkomst is deze:

 

“De Heer kan elk moment terugkomen”.

 

Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Het mooie van deze gedachte is dat van de gelovige mag verwacht worden dat hij op elk moment in geestelijk opzicht wakker is en de komst van de Heer verwacht.

 

Hoewel dit een mooie gedachte is, lijkt het mij niet in overeenstemming te zijn met wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert volgens mij dat God een plan heeft.

 

Dit plan is geen houtje-touwtje werk, waarbij op een willekeurig moment de Heer een knoop doorhakt. Gods plan is een vooropgesteld plan, waar Hij op hťt specifieke moment de knoop doorhakt.

 

Als voorbeeld dat de Heer niet werkt met willekeurigheid en variabelen, maar met accurate punctualiteit, deze verzen ter illustratie:

 

         Jer.5:24 En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den Heere, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd; Die ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart.

         Dan 11:27 En het hart van beide deze koningen zal wezen om kwaad te doen, en aan een tafel zullen zij leugen spreken; en het zal niet gelukken, want het zal nog een einde hebben ter bestemder tijd.

         Dan 11:35 En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.

         Opb.9:15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.

 

Gods plan is dus een vooropgesteld plan, dat verborgen was en niemand kon kennen. Dat plan van God lag er al vÚÚrdat de wereld er was!

 

Matt.13:35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.

 

Wat hier staat in Matt.13 is dat het plan van God, zoals de komst van Jezus en Zijn dood en Opstanding, verborgen waren van de grondlegging der wereld. MAAR:

Door middel van gelijkenissen zal Hij Gods plan openbaren. En ťťn van de meest bekende vormen in de Bijbel van gelijkenissen is typologie.

Dat bevestigt de Schrift ook. Typologie wil zeggen dat iemand of een gebeurtenis of anderszins een soortement blauwdruk is van toekomstige zaken en doorgaans getuigen dat Jezus de Christus is!

Dan blijkt dat de Heer diverse gelijkenissen heeft verteld, maar dat zaken uit het oude testament ook lijken (gelijkenis) om toekomstige gebeurtenissen. En wanneer zal de Heer het verborgen plan van God, dat geheel draait om Christus, voortbrengen?

 

1Pet 1:20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,

 

Dit zeg ik u, omdat ik straks gebruik zal maken van typologie, om aan te geven hoeveel overeenkomsten en verbanden er liggen. Want volgens mij is het niet zo dat de Heer op een willekeurige dag terug komt, maar is Zijn Wederkomst een gemarkeerd agendapunt van Gods plan, voorzien van een exacte datum.

 

En om een breder beeld van dit geheel te krijgen, is het noodzakelijk om naar de feiten en omstandigheden te kijken.

Terug naar begin

Feiten en omstandigheden.

Allereerst neem ik u mee naar de 69ste jaarsweek van DaniŽl. Uit berekeningen van anderen, zoals sir Robert Anderson, blijkt dat vanaf 1 Nisan 445 voor Christus tot aan de dag van de intocht te Jeruzalem exact 173880 dagen. Dat is het totaal van het aantal dagen in 69 profetische jaarweken. Er blijven dus 2520 dagen, dat is 7 jaarweken, over.

 

Dat is een zeer gecompliceerde berekening, die ik zelf niet heb uitgevoerd. Of u aan een dergelijke berekening waarde hecht, is aan u. Als u daarmee moeite heeft dan zou u zonder tijdsrekening waarschijnlijk ook op die datum komen.

 

Want DaniŽl  sprak over een tijdsrekening TOT op Messias de Vorst (Dan.9:25). Dat Messias slaat op de Here Jezus, lijkt mij geen onderwerp van discussie. En de term “de Vorst” wil zeggen dat het om aanstaand koningschap gaat. Dat zit zo, “Vorst” is afgeleid van “voorste” dat synoniem is van “eerste”. Het is de eerste in de lijn van de troonsopvolging. Dat is de Bijbelse betekenis van “Vorst”. Jezus ontving Zijn Koningschap pas vanaf Zijn Opstanding, toen Hij de Messias (Grieks = Christus) werd. En het wachten was op het geopenbaarde Koninkrijk op aarde. Dus zo onlogisch was de vraag van de discipelen op Hemelvaartsdag niet.

 

Hand.1:6 …Heere, zult Gij in dezen tijd aan IsraŽl het Koninkrijk wederoprichten?

 

 

DaniŽl noemt “Messias” nog een keer in het volgende vers.

Dan.9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn;

 

Het uitroeien slaat op de wrede executie van onze Heer. Dat mag duidelijk zijn. Daarachter staat dat het niet voor Hemzelf zal zijn. De vertaling van deze zin, geeft een de lezer een bepaald beeld. Namelijk de Heer stierf voor onze zonden en niet voor Zijn eigen zonden. Dat klopt! Maar dat staat niet in de grondtekst van dit vers.

 

English Standard Version vertaalt het als volgt:

Dan.9:26 And after the sixty-two weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing.

Hier staat dat de Gezalfde (vert. Messias) afgesneden zal worden en dat Hij niet zal hebben. Wat heeft de aanstaande Koning (Messias de Vorst) dus niet ontvangen? Het geopenbaarde Koninkrijk.

 

Ik zei u al dat u waarschijnlijk zonder berekening ook uit zou komen op de dag van de intocht te Jeruzalem. Nou, een mooier bruggetje kan ik niet maken! Want wat riepen de discipelen bij de intocht?

 

Luk.19:38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!

 

En dan komt de term “Koning der Joden” dat direct van toepassing wordt gebracht op de Here Jezus, in het Nieuwe Testament 18 x voor. Ik meen zelfs dat alle 18 Schriftplaatsen spreken over de situatie vÚÚr de kruisiging.

 

Nu kun je nog niet vanuit DaniŽl 9 direct met 100% zekerheid stellen dat er wordt gesproken over de intocht van de Heer. Want zonder de berekening van sir Robert Anderson, had misschien ook een andere dag daarvoor in aanmerking kunnen komen.

 

Als we Lukas 19 erbij halen, dan vallen daar toch een paar zeer opmerkelijke punten op te maken. Wat is er opmerkelijk? Nou we zijn bezig met Bijbelse tijdrekening. Dus letten we in het bijzonder op aanwijzingen die te maken hebben met TIJD.

 

Luk.19:28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem.

 

Luk.19:37 En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden;

38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!

39 En sommigen der FarizeŽn uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.

40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

 

Kort samengevat:

         De Heer ging naar Jeruzalem (28)

         De Heer ging vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem (37)

         VÚÚrdat de Heer de stad ingaat, begint Hij te huilen (41)

         De Heer spreekt tegen de stad Jeruzalem (42)

         De Heer zegt dat DEZE DAG VAN Jeruzalem niet wordt begrepen /erkent (42)

         Want het is NU verborgen (42)

         Na deze dag voor Jeruzalem zullen er verwoestingsdagen komen (43)

         Jeruzalem zal verwoest worden, omdat zij DEZE DAG van de aanstaande Koning van Jeruzalem niet hebben begrepen / erkent (44)

 

Als je dit voor het allereerst leest en je weet van niets, dan stel je jezelf toch direct de vraag: “Wat is er met DEZE DAG aan de hand?”

 

DaniŽl 9, de 70 weken gaan over slechts twee zaken!

Dan 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over:

1.    uw volk,

2.    en over uw heilige stad

 

Het gaat dus over de Joden (inwoners van Judea) en de stad Jeruzalem. Als we dat goed vast houden dan kom ik vanuit DaniŽl 9 alleen maar terecht bij de intocht van Jeruzalem. Omdat:

         DaniŽls 70 weken gaan over Jeruzalem

         DaniŽls 70 weken gaan over de komst van de aanstaande Koning (Vorst)

         DaniŽls 70 weken spreken over het moment dat de Vorst dat niet zal hebben wat bij een Vorst hoort.

         De 69ste week eindigt niet bij de dood van de Messias.

         De 69ste week eindigt op het moment dat Messias de Vorst er is, maar niet zal hebben.

         De 69ste week eindigt dus vůůr de kruisiging van de Heer. (Dan.9:26)

         De Here Jezus richtte zijn woorden tegen Jeruzalem.

         De Here Jezus sprak uitdrukkelijk over deze specifieke dag.

         De Here Jezus zei dat deze specifieke dag bestemd was voor Jeruzalem.

         De Here Jezus zei dat het nu, op dit specifieke moment verborgen was.

         De Here Jezus profeteerde dat er verwoesting zou komen.

         De Here Jezus zei dat de verwoesting het gevolg was van het niet erkennen van deze specifieke dag.

 

Als u er dieper in gaat spitten, dan zal waarschijnlijk ook bij u de vraag naar boven komen, “waarom waren de discipelen zo vrolijk?” (Luk.19:37,38)

Was daar een aanleiding voor? Waarom legden de discipelen hun kleren op de grond? En waarom niet op een andere dag? Het is een interpretatie, maar ik denk omdat de discipelen doorhadden welke dag het was! (dezen uw dag, namelijk de tijd uwer bezoeking) Logisch dat je dan uitzinnig van vreugde bent!

Terug naar begin

Berekening van de datum van de intocht te Jeruzalem.

Omdat er verschillende berekeningen zijn omtrent de datum van de intocht, heb ik aan de hand van de vier EvangeliŽn studie gedaan, zodat ik u kan laten zien dat tussen de dag van de intocht en de Opstanding exact 1 week zit.

 

Allereerst stellen we vast dat de kruisiging van de Here Jezus en het laatste avondmaal hebben plaatsgevonden op 14 en 15 Nisan. Want dan viert men het pascha.

 

Lev.23:4 Deze zijn de gezette hoogtijden des Heeren, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd.

5 In de eerste maand, op den veertienden der maand, tussen twee avonden is des Heeren pascha.

6 En op den vijftienden dag der derzelver maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren; zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

De eerste maand van het jaar is Nisan (Esth.3:7).

         Op 14 Nisan begint het pascha.

         En op de 15de Nisan is het feest van ongezuurde broden.

 

Zondag 10 Nisan “Intocht te Jeruzalem” Einde 69ste week.

         Mark.11:11 En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar BethaniŽ met de twaalven.

         Luk.19:42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Maandag 11 Nisan “tempelreiniging en de vervloeking van de vijgenboom”.

         Matt.21:17 En hen verlatende, ging Hij van daar uit de stad, naar BethaniŽ, en overnachtte aldaar.

         Mark.11:19 En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad.

 

Dinsdag 12 Nisan “De vijgenboom is verdord”.

         Matt.21:18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

         Mark.11:20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af.

         Luk.20:1 En het geschiedde in een van die dagen, als Hij in den tempel het volk leerde, en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters, en Schriftgeleerden, met de ouderlingen daarover kwamen,

         Matt.22:23 Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de SadduceŽn, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.

         Luk.20:19 En de overpriesteren en de Schriftgeleerden zochten te dierzelver ure de handen aan Hem te slaan; maar zij vreesden het volk; want zij verstonden, dat Hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had.

         Matt.22:46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.

 

Woensdag 13 Nisan “De zalving te BethaniŽ”.

Matt.26:2 Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.

Mark.14:1 En het pascha, en het feest der ongehevelde broden was na twee dagen. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.

Luk.21:38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

 

Donderdag 14 Nisan “Laatste Avondmaal”.

         Matt.26:17 En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten?

         Mark.14:12 En op den eersten dag der ongehevelde broden, wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet?

         Luk.22:7 En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest geslacht worden.

         Matt.26:20 En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.

         Mark 14:17 En als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.

         Luk.22:14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem.

         Luk.22:20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

         Joh.13:1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

         Joh.13:2 En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou,

         Matt.26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geŽrgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.

         Matt.26:34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen.

         Matt.26:45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

         Joh.17:1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.

         Mark.14:35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge.

         Mark.14:41 En Hij kwam ten derden male, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; het is genoeg, de ure is gekomen; ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

         Luk.22:53 Als Ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken; maar dit is uw ure, en de macht der duisternis.

         Matt.26:55 Terzelfder ure sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken, om Mij te vangen; dagelijks zat Ik bij u, lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet gegrepen;

 

Vrijdag 15 Nisan “De kruisiging van Jezus”.

         Matt.27:1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.

         Mark.15:1 En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters te zamen raad, met de ouderlingen en Schriftgeleerden, en den gehelen raad, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij Hem heen, en gaven Hem aan Pilatus over.

         Luk.22:66 En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks, en de overpriesters en Schriftgeleerden, en brachten Hem in hun raad,

         Joh.18:28 Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten.

         Mark.15:25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.

         Matt.27:45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

         Mark.15:33 En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

         Luk.23:44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

         Joh.19:14 En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!

         Matt.27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

         Mark.15:34 En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?

         Joh.19:31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.

         Luk.23:54 En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.

         Mark.15:42 En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;

         Matt.27:57 En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was.

Zaterdag 16 Nisan “Jezus in het graf”.

 

Zondag 17 Nisan “Opstanding van Jezus Christus”.

         Matt.28:1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien.

         Mark.16:2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;

         Mark.16:9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

         Luk.24:1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.

         Luk.24:22 Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;

         Joh.20:1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.

 

Verder onderzoek? Hier vindt u mijn aantekeningen: EiB Downloads\Chronologisch overzicht van het werk en leven van Jezus vanaf de intocht te jeruzalem tot en met Zijn Opstanding als Christus.docx

Terug naar begin

Het belang van 10 Nisan.

Wat ik tot nu toe met u heb vast gesteld, is dat de profetische klok van de 70 jaarweken voor de inwoners van Judea en de heilige stad Jeruzalem (Dan.9:24) exact stopte op 10 Nisan. Dat was volgens mij op het moment dat de Here zei: “Maar NU is het verborgen voor uw ogen” en dat Jeruzalem deze dag niet bekend heeft.

 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is 10 Nisan de dag waarop de uitspraken in Dan.9:25 en 26 profetisch vervuld werden en tegelijkertijd de 69ste week stopte.

Hoewel de gewone tijd is doorgegaan, is de klok voor uw volk en uw heilige stad om onder andere een eeuwige gerechtigheid aan te brengen (Dan.9:24), stop gezet, om op een later moment weer verder te lopen. Want er resteert nog ťťn week, te weten de 70ste week van DaniŽl.

 

Anderen hebben berekend dat tussen “de uitgang des woords (Neh.2:1,5,7 e.v.)” en “dezen uw dag (Luk.19:42,44)” exact 69 jaarweken van 2520 dagen zitten. Er rest dus nog ťťn jaarweek van 2520 dagen.

Ik heb u laten zien dat het ook mogelijk is zonder die berekening uit te komen in Lukas 19. En ik heb u laten zien dat met Schriftvergelijking je kunt weten dat de 69ste week stopte op 10 Nisan.

 

Als destijds op 10 Nisan de 69ste week stopte, dan zal deze ook weer op 10 Nisan verder gaan. Hoewel ik daar straks weer op terugkom, kan ik u nog wel een ander voorbeeld geven.

 

Als koningin Beatrix op 30 april afstand doet van de troon, zal Willem Alexander op diezelfde 30 april koning worden. Zo is het ook met de 70 weken. Alleen de klok voor wat betreft de profetische vervulling uit DaniŽl 9:24 is stil gezet, niet de tijd zelf!

Terug naar begin

Het belang van de sabbat.

In de laatste week van het leven van onze Here Jezus, heeft Hij ons, Zijn discipelen, uitgebreid antwoord gegeven over de chronologie van de laatste dingen die nog zullen gebeuren.

Daarvoor verwijs ik u graag naar de studie van Matt.24 op mijn site.

 

In de rede der laatste dingen, Matt.24, haalt de Here wederom DaniŽl 9 aan. Zodat wij DaniŽl 9, de tijdsrekening van de 70 weken, zouden leggen naast de woorden van de Here Jezus over de laatste helft van de 70ste week. Immers…

 

Luk.19:42 …Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

 

Het volgende zegt de Here Jezus ten aanzien van de tweede helft van de 70ste week van DaniŽl. Dat begint bij het noemen van DaniŽl en het zien staan van de gruwel der verwoesting in vers 15.

Ook hier markeer ik alle woorden die een zekere tijdsaanwijzing geven.

 

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Vers 15 is de aftrap van de start van de laatste helft van de 70ste week van DaniŽl. Vervolgens neemt de Here Jezus een aantal verzen om tot die climax te komen:

 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 

De tussenliggende verzen spreken allemaal over DIE dag, die 1260ste dag, dat de gruwel der verwoesting wordt opgericht en de grote verdrukking begint over Judea (uw volk en uw stad).

Samenvattend zo ik zeggen dat die verzen duidelijk maken dat als men dan nog niet gevlucht was, het dan het aller-, allerlaatste moment is dat het nog kan!

 

Nu, vers 15 tot en met 20 spreken over DIE ene dag. Dat is de laatste dag dat men nog kan vluchten. En over die 1260ste dag zegt de Heer het volgende:

 

Matt.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht

Die vlucht kan dus alleen nog maar op die dag, want dan begint de grote verdrukking!

niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

 

Wat betekent deze zin? Er zijn mensen die het uitleggen dat men dan de Here zou bidden en dat hun vlucht dan niet op een sabbat valt en ook niet in de winter. Maar veel verder dan dat komt men dan ook niet.

 

Ik denk juist het tegenovergestelde! Ik denk juist omdat de Here Jezus dit zo specifiek zei, zodat je er wel over moet struikelen! Volgens mij zou men juist vÚÚr deze dag vluchten uit Judea. En waarom dan wel? Nou, omdat vanaf de 1260ste dag de grote verdrukking begint over Judea en kennelijk de landsgrenzen gesloten worden, zodat men dan in de val zit.

Want in de eerste helft van de 70ste week verschijnen er 2 getuigen in Jeruzalem (Opb.11). En ik verwacht dat zij zullen zeggen, ga nu het land uit, want straks zal de grote verdrukking beginnen! (Jes.6) En als men dan gehoor geeft aan de woorden van de twee getuigen, dan zou hun vlucht NIET vallen op de sabbat in de winter.

 

Want aan het einde van de 70ste week zal heel Judea, met de stad Jeruzalem verwoest worden, zodat er geen leven in gevonden zal worden, aldus profetieŽn uit Jesaja, Jeremia, EzechiŽl en een paar kleine profeten.

 

Daar komt ook nog eens bij dat als de tweede helft van de 70ste week zou starten op een sabbat in de winter en men dŠn alsnog zou bidden, dat die dag en jaargetijde echt niet plots veranderen. Nee zelfs niet door een poolkering!!!

 

Want,…

Jer.11:11 Daarom zegt de Heere alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik naar hen niet horen.

 

Dit vers spreekt over de tweede helft van de 70ste week mijns inziens.

 

Wat volgens mij overblijft, is een specifieke tijdsaanduiding van de Here Jezus aangaande de start van tweede helft van de 70ste week. Namelijk die valt kennelijk dus wťl op een sabbat en wel in de winter!

Terug naar begin

Helft der 70ste week valt in de winter.

Nogmaals vers 20 van Matt.24.

 

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

 

Ik snap dat het in eerste instantie niet logisch lijkt om dit vers juist te interpreteren dat het dus wel gaat om de winter en een sabbat. Maar leest u dan bovenstaand stuk nogmaals.

 

Wat betekent “des winters”?

Wat het niet betekend kan ik u direct zeggen. Des winters is niet noodzakelijk de aanduiding van onze meteorologische winter startende op 21 december en eindigend op 21 maart van het jaar.

Dat is ůnze winter. Hier hebben we te maken met een Bijbelse term.

 

Johannes zegt bijvoorbeeld over de Bijbelse winter, dat het feest van de vernieuwing van de tempel, dat is het Joodse Chanoeka, gevierd wordt in de winter.

Joh.10:22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

 

Maar de belangrijkste tijdsaanduiding voor de Bijbelse term winter, vinden we in Jeremia. Daar staat een op het oog onbelangrijke tussenzin. Maar niets van Gods woord is onbelangrijk. Dat blijkt nu dus.

 

Jer.36:22 (De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand; en er was een vuur voor zijn aangezicht op den haard aangestoken.)

 

In de wintermaanden verblijft de koning in het winterhuis. Maar er zijn ook zomerhuizen (Amos 3:15). De koning zit al in de 9de maand in het winterhuis en dan heeft men de haard al aan.

 

En nu zeg ik iets belangrijks. Dat de haard al aan is in de 9de maand, hoeft niet noodzakelijk uitgelegd te worden als verwarming. Hoewel dat natuurlijk de eerste toepassing is van het ontsteken van de haard. De haard heeft ook een ander doel, namelijk de bestrijding van vocht. Denk aan de wasdroger en fŲhn bijvoorbeeld.

 

De negende maand wil niet zeggen dat er dan al meters sneeuw ligt en koning Winter met ijzeren scepter heerst. Wij noemen die periode herfst. De negende maand, die in de Bijbel al winter genoemd wordt, is het begin van de regenperiode (Strong G5494) en de inval van de kou. De Bijbelse term winter is dus niet onze herfst. Dat is te onnauwkeurig. De Bijbelse term winter begint in de negende maand en eindigt, denk ik 6 maanden later. Want dan komt de warmte weer terug en begint alles weer te groeien.

 

Leest u in dit verband ook Handelingen 28 waar Paulus door een slang gebeten wordt. Daar wordt omschreven wat bedoeld wordt met overwinteren (Hand.28:11)

Terug naar begin

Helft der 70ste week valt op een sabbat. “De sabbatsreis”

Als ik u nog even mag terug nemen naar Matt.24. Ik zei u daar dat de Here vanaf vers 15 (gruwel der verwoesting) tot en met vers 20, spreekt over die ene dag. Dat is de laatste dag dat men nog een minieme kans heeft om te vluchten. Maar dan moet men niet eerst naar huis rennen. Daar is dan geen tijd meer voor.

 

Over dat vluchten, op die dag, staat ook deze zin.

Matt.24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

 

Hier gaat het om de inwoners van Judea (de huidige staat IsraŽl wordt daar onder verstaan). Die zouden vluchten. Nu is mijn visie deze.

 

Als de Heer bij de Wederkomst Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die dan in tweeŽn scheurt, zal een overblijfsel uit Jeruzalem, de stad uit kunnen vluchten via de “vallei Mijner bergen”, naar Azal, de woestijn in. Dit staat in Zacharia 14.

 

Waarom naar Azal, in de woestijn? Omdat in Openbaring staat dat de vrouw (type van IsraŽl) zal vluchten naar de woestijn (Opb.12:6), omdat God dŠŠr een plaats voor haar heeft bereid. Ik geloof dat de twee getuigen, in de dagen van hun profetering, hierop zullen wijzen. “Ga Judea uit en ga de woestijn in! Nu kan het nog, straks is daar geen tijd meer voor.”

 

Ik geloof dat Matt.24:16 spreekt over exact dezelfde berg. De KJV vertaalt het met “vluchten tot in de bergen.” Het woord “bergen” hoeft niet meervoud te zijn, want het wordt vaker vertaald naar het enkelvoud “berg”. [13x meervoud tegenover ongeveer 50x enkelvoud.]

 

En vluchten op sabbat geeft een probleem voor de religieuze Joden, want ze mogen maar een beperkte afstand afleggen op sabbat. Hoewel ik geloof dat het dan sabbat is, kunnen in ieder geval de inwoners van “uw heilige stad” wťl de Olijfberg op vluchten. Want:

Hand.1:12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

 

De berg die bij Jeruzalem ligt, is de Olijfberg. Het is die zelfde berg waar de Heer op terug zal komen bij Zijn Wederkomst.

         Zach.14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten…

         Hand.1:11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

 

Er is maar ťťn berg die in samenhang met Jeruzalem (uw heilige stad) wordt genoemd. Dat is de Olijfberg! Zelfs op sabbat is deze berg te bezoeken. Ik denk als de Here Jezus spreekt over het oprichten van de gruwel in de heilige plaats, (dat is in Jeruzalem!) dat men dan de Olijfberg op zou moeten vluchten. En niet een andere willekeurige berg.

Terug naar begin

Helft der 70ste week valt op een sabbat. “Wel of niet begraven op sabbat?”

Als de Here spreekt in Matt.24 over het zien staan van de gruwel der verwoesting, weten we uit vergelijking met andere Schriftgedeelten, waaronder DaniŽl 9, dat die gebeurtenis plaatsvindt op “de helft der week” (Dan.9:27).

 

Aangezien ik geloof dat het die dag sabbat is, vallen ook andere dingen op hun plaats, zonder daar naar op zoek te gaan om je veronderstelling kloppend te krijgen.

In de eerste helft van de 70ste week, is het vrede in Judea. In die periode zullen de twee getuigen hun werk doen, omdat de Gemeente al is opgenomen en er anders geen “twee of meer getuigen” zouden zijn, die kunnen getuigen dat Jezus de Christus is.

 

Opb.11:3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

Opb.11:7 En als zij hun getuigenis zullen geŽindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

 

De twee getuigen, getuigen 1260 dagen. Dat is de eerste helft van de 70ste week. Want daarna zal er grote verdrukking wezen en valt er niet zo veel te getuigen in het land. De mensen die gehoor hebben gegeven aan het getuigenis van de twee, zullen naar alle waarschijnlijkheid al lang het land zijn uit gevlucht. Want nŠ de dagen van hun profeteren begint de grote verdrukking.

 

Hun dienst duurt 1260 dagen. En op de dag dat men de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats, zullen de twee getuigen gedood worden. Ik vermoed dat dit dus ook op sabbat is. En dat hun dode lichamen hťťl dicht bij de gruwel der verwoesting liggen.

 

Opb.11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiŽn, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

 

Allereerst moet je hier wel struikelen over de enorme cryptische manier van spreken om de naam Jeruzalem niet te noemen. En aangezien dit het God Woord is, mag je er vanuit gaan dat daar dus een hele goede reden voor te noemen is.

Wat ik zo bijzonder vind, is dat hier nog snel even genoemd wordt “alwaar ook onze Heere gekruist is”. De kruisiging van onze Heer vond plaats vlak voor sabbat.

 

De Joden baden toen Pilatus dat de benen van de Heer en de twee misdadigers aan Zijn zijden, gebroken zouden worden. Dat is niet om hen extra pijn te laten lijden, maar omdat men dan niet meer op de benen kan staan en de verstikkingsdood wordt versneld. Bij de kruisiging sterft men namelijk door verstikking*.

*Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisiging

 

Het was voor de Joden heel belangrijk dat zij vÚÚr zonsondergang gestorven waren en begraven konden worden, omdat vanaf zonsondergang op vrijdag de sabbat begint. Dat lezen we in het Johannes Evangelie.

 

Joh.19:30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

31 De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden.

32 De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was;

33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet.

 

Ik geloof dat de twee getuigen ook op sabbat gedood zullen worden. En dan volgt typologisch een zelfde soort gebeurtenis als in de dagen “alwaar onze Heer gekruist is”. Mogelijk dat de Joden dan weer zullen bidden (smeken / vragen) aan de Pilatus van die dagen, of de lichamen begraven mogen worden met oog op de sabbat. Maar in tegenstelling tot de Here, zal het dit keer niet toegelaten worden hen te begraven!

Opb.11:9 …en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

 

Want de mensen…

Opb.11:9 …zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven,…

 

Dit is een vorm die we in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Zo mocht David de tempel niet bouwen, maar Salomo wel. En mocht Mozes het beloofde land niet in en Jozua wel. En was het lichaam van de Here op sabbat niet zichtbaar, maar die van de twee getuigen wel.

Terug naar begin

Het belang van de sabbat en 10 Nisan.

Aangezien de 69ste week van DaniŽl stopte op 10 Nisan, zal deze ook weer starten op 10 Nisan. MŠŠŠŠr wel met in achtneming van de profetische jaren van 360 dagen en niet op de huidige Joodse kalender met schrikkelinvoegingen.

 

Dan blijkt de 70ste week 360 weken te bevatten. Er zitten dus evenveel dagen in een profetisch jaar als dat er weken zitten in de 70ste profetische week. 360 namelijk.

 

         Dus als de 70ste week weer start op 10 Nisan, dan eindigt deze ook weer op 10 Nisan.

         De helft der week, dus dag 1260, valt op een sabbat en in de regenperiode.

         1260ste dag zou dus op de profetische maand Thisrei moeten vallen en wel op de 10de van die maand. Let op! Waarschijnlijk niet in overeenstemming met de huidige Joodse kalender.

 

Als de helft der week valt op een sabbat en er zitten exact 360 weken in de 70ste jaarsweek, dan moet de 70ste week ůůk starten op een sabbat en eindigen op een sabbat!

 

En als de 70ste week begint op 10 Nisan, dan eindigt hij ook op 10 Nisan! Want elke week begint met een zondag en eindigt met een zaterdag. Week op week op week!!!

 

Met andere woorden, ik geloof dat de Heer met ons terugkomt op een sabbat op 10 Nisan. Ik denk zelfs dat die 10 Nisan van de Wederkomst exact samenvalt met de huidige Joodse kalender. Maar daarover straks meer.

Terug naar begin

De Wederkomst op sabbat.

Ik heb eerder in deze studie het belang van typologie aangegeven. Als u daar gevoel voor hebt, dan zult u zien dat uitspraken en gebeurtenissen in het Nieuwe Testament over de sabbat, typologisch ook van waarde zijn als we weten dat de Wederkomst plaatsvindt op een sabbat.

 

Een hele mooie vind ik deze. Matt.24 zegt over de Wederkomst dat de “Zoon des mensen” komt. Er zijn vele titels die onze Heer draagt, dus er had ook Zoon van David of de Zoon van God kunnen staan. Maar er staat de Zoon des mensen.

 

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Naar de vertaling van de grondtekst, staat er bijvoorbeeld in Markus 2 : 28 dat Deze Zoon des mensen, die men zal zien bij de Wederkomst, God de Heer is, namelijk Dezelfde van de sabbat.

Mark.2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the Sabbath. (KJV)

 

En in dat verband wordt op sabbat Jezus waargenomen (Luk.14:1). En dat is typologisch mooi de uitbeelding van Zijn Wederkomst op sabbat.

 

         Er wordt gewerkt op sabbat

         Men wordt genezen op sabbat

         De Zoon des mensen (Matt.24) is De Heer op die sabbatsdag.

         Er wordt een schaap gered. REDDING OP SABBAT.

         Na sabbat komt er een nieuwe dag, zelfs een nieuwe week, een Rosh!

         In de synagoge (een vergadering van gelovigen) wordt onderwezen en geleerd = Bijbelstudie, op sabbat. (Mark.1:21)

         De sabbat is gemaakt om de mens, niet andersom (Mar.2:27)

         De vrijdag avond wordt voorsabbat genoemd. (Mar.15:42)

         De os of ezel wordt ontbonden en krijgt te drinken op sabbat. (Luk.13:15)

         De dochter Abrahams wordt ontbonden van satan op sabbat.

         Jezus wordt waargenomen op sabbat. (Luk.14:1)

         Jezus gaat in het huis van de FarizeeŽn (separatisten, afgescheidenen) op sabbat.

         Op sabbat behoort men te rusten.

         Men wil Jezus doden op sabbat. (de twee getuigen zijn de uitbeelding van - en vertegenwoordigen de getrouwe Getuige (Opb.1:5))

         Jezus vertoont Zich te zijn Jehova (Joh.5:18) op sabbat. (verg. Zach.13:6 en 12:10)

         Er wordt besneden op sabbat (type: openbaring van de verborgenheid) Joh.7:22

         Genezing op sabbat van de gehele mens. (Type: opstanding, nieuw leven)

         Ogen worden geopend. (Joh.9:14). “en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben” (Zach.12:10)

         Verdeeldheid op sabbat onder de FarizeeŽn.

         Pilatus wordt gesmeekt de benen te laten breken van de gekruisigden, zodat zij vÚÚr de sabbat sterven en hun dode lichamen NIET gedurende de sabbat zouden blijven hangen. (Joh.19:31) verg. Opb.11:9 waar het NIET mag!

         De olijfberg ligt een sabbatsreis van Jeruzalem. (Hand.1:12) verg. Matt.24:16

         Op sabbat worden de woorden van de profeten voorgelezen.

         Op de volgende sabbat hoort men Gods Woord

Terug naar begin

Mogelijke toekomstige data.

In de update die iets later op deze site verschijnt, zal ik u nog uitleg geven over mijn motivatie waarom ik denk dat de Wederkomst, sabbat 10 Nisan, samenvalt met de huidige Joodse kalender.

 

Wel wil ik u alvast de feiten en omstandigheden geven zodat we die kunnen leggen op mogelijke data. Als we een datum op onze kalender zoeken, beginnen we te zoeken naar een 10 Nissan die op een sabbat valt en minimaal 2520 dagen voor ons ligt. De redenen nog een keer op een rijtje.

 

Einde 69ste week.

         Einde van de 69ste week stopte op zondag.

o   “Deze uw dag” bleek te zijn het in huis halen van het Echte Paaslam.

         Einde van de 69ste week stopte op 10 Nisan.

         De 7 dagen tussen het einde van de 69ste week en de Opstanding van Christus staan typologisch voor de 70ste week!

 

 

Begin 70ste week.

         Het begin van de 70ste week moet vallen op een sabbat, omdat er exact 180 weken voorafgaan op de sabbat op de helft der week.

         De 70ste week start (gaat verder) op 10 Nisan (Blijkt achteraf)

         De 70ste week start op een zaterdag (sabbat)

         De aanvang van de 70ste week, gaat door op de dag waarop deze geŽindigd is.

 

 

Helft der 70ste week.

         Matt.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

o   Bidden = wordt niet verhoord (Jer.7:16, Jer.11:11,14, maar ook Joh.19:31 en Opb.11:9)

o   Winters = vanaf de 9de maand op de huidige Joodse kalender. Betreft regenseizoen. (G5494) slecht weer, dat men binnen zit. Niet letterlijk winter!!! (haardvuur, kaarsen, donker)

o   Sabbat = sabbatsreize olijfberg, wel / niet begraven voor sabbat.

         De helft der week valt op een letterlijke sabbat!

         De twee getuigen mogen niet het graf in, in tegenstelling tot de gekruisigden (Joh.19:31 en Opb.11:9)

         Men vlucht de Olijfberg over. (Matt.24:16 en Hand.1:12)

         Helft der week valt om en nabij een feestdag (Opb.11)

         Helft der week valt waarschijnlijk niet op 10 Thisrei.

 

 

Einde 70ste week.

         De Wederkomst, Opname, aanvang 70ste week, en dergelijke is / zijn niet “op elk moment”.

o   Dan.7:22, 8:19, 11:27,29,35, Hab.2:3, en veel meer!!!!

         Het einde van de 70ste week moet vallen op 10 Nisan op de huidige Joodse kalender,

o   Nadere uitleg volgt.

o   Vanwege de typologie

         Het einde van de 70ste week moet vallen op een sabbat, omdat er exact 180 weken verstrijken na de sabbat op de helft der week.

         Het einde van de 70ste week moet vallen op een sabbat, vanwege de typologie.

         Vermoedelijk zal het vredesverdrag uit Dan.9 getekend worden op vrijdag, buiten IsraŽl, zodat het in Jeruzalem inmiddels sabbat is.

o   Verdragen werden vaker gesloten in Amerika. Tussen Jeruzalem en Washington zit 7 uur tijdsverschil.

 

 

Ik geloof dat de Opname van de Gemeente plaatsvindt vÚÚr de aanvang van de 70ste week. Maar hoeveel tijd er zit tussen de Opname en de aanvang van de 70ste week, weet ik niet precies. Daarom neem ik dat nu niet mee.

 

Er zijn drie data die in aanmerking komen tot met het jaar 2030.

 

Start datum 70ste week

Joodse datum

+1260

Dag?

Joodse datum

+1260

Wederkomst

10 Nisan

Zaterdag 11-05-2013

2dgn na Hemelvaart

02 Sivan 5773

 

Zaterdag 22-10-2016

20 Tishrei 5777

 

Zaterdag 04-04-2020

10 Nisan 5780

Zaterdag 07-05-2016

2dgn na Hemelvaart & Joodse herdenking holocaust

29 Nisan 5776

 

Zaterdag 19-10-2019

20 Tishrei 5780

 

Zaterdag 01-04-2023

10 Nisan 5783

Zaterdag 20-05-2023

29 Iyyar 5783

 

Zaterdag 31-10-2026

20 Cheshvan 5787

 

Zaterdag 13-04-2030

10 Nisan 5790

 

Terug naar begin

De Wederkomst op 10 Nisan.

Zoals ik al heb gemotiveerd en Bijbels heb onderbouwd waarom de Wederkomst op een sabbat plaatsvind, zo heb ik ook al dat gedaan bij 10 Nisan. Wat ik u nog niet heb laten zien, is de reden waarom ik vermoed (niets met 100% zekerheid) dat de Wederkomst niet alleen op de profetische kalender op 10 Nisan valt, maar zelfs ook op 10 Nisan van de huidige Joodse kalender valt.

 

Daarom moet ik u nu iets moeilijks laten zien. Ik neem u mee naar DaniŽl 12. De laatste woorden uit het boek DaniŽl. Weer markeer ik zaken die met tijdsrekening te maken hebben.

 

Dan.12:6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?

7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.

8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?

9 En Hij zeide: Ga henen, DaniŽl! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.

10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.

12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

 

In deze profetie wordt weer een tijdsrekening gedaan. En hoezo mogen wij niets doen met Zijn Woord? De Heer vertelt ons dat:

1.    Vanaf de helft van de 70ste week van DaniŽl.

a.   Waarin het gedurig offer is weggenomen.

b.   Waarin de verwoestende gruwel zal opgericht zijn in Jeruzalem.

2.    Zullen die dagen ter behoud van het vlees van de uitverkorenen de dagen verkort zijn tot 1260 dagen. Dit in tegenstelling tot de niet uitverkorenen uiteraard.

3.    Maar vanaf de 1260ste dag, moet ook geteld worden 1290 dagen…

4.    En vanaf de 1260ste dag, moet ook geteld worden 1335 dagen…

 

Waarom? Dat staat er niet bij. Wat er dan gebeurt, staat er ook niet bij. Logisch ook, want we zouden niet stoppen bij DaniŽl, maar de HELE Bijbel gebruiken.

 

Dus als de Heer op sabbat 10 Nisan terugkomt en de laatste mensen Jeruzalem uit kunnen vluchten via de “Vallei Mijner bergen” (Zach.14:4,5), dan zou men 4 dagen later in de Joodse staat met de Heer Pascha vieren. Echter is er ťťn zeer groot probleem: Deze profetie, onder andere, is dan in vervulling gegaan!

Jer.2:15 De jonge leeuwen hebben over hem gebruld, zij hebben hun stem verheven; en zij hebben zijn land gezet in verwoesting; zijn steden zijn verbrand, dat er niemand in woont.

 

Er is geen Jeruzalem en er is geen leven in Judea. Want als het goed is, is iedereen die gehoor heeft gegeven aan Gods Woord Judea uit gevlucht en anders is men gedood. Zo zwart-wit is het ongeveer.

Ook merk ik op: Het land is onrein vanwege alle lijken die nog geruimd moeten worden (Ez.39:12). Een klus van zeven maanden.

Terug naar begin

1290 dagen = 10 Nisan + 30.

En daar had God met Zijn plan dus allang rekening gehouden. Want op 10 Nisan wordt het Lam in huis gehaald.

Exod.12:2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. (dat is Nisan)

3 Spreekt tot de ganse vergadering van IsraŽl, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.

 

Maar als Pascha niet gevierd kan worden door onreinheid, een dood lichaam of dat men ver weg is, bijvoorbeeld in Azal in de woestijn, dan is het een maand later.

Num.9:10 Spreek tot de kinderen IsraŽls, zeggende: Wanneer iemand onder u, of onder uw geslachten, over een dood lichaam onrein, of op een verren weg zal zijn, hij zal dan nog den Heere het pascha houden.

11 In de tweede maand, op den veertienden dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat houden; met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten.

 

2Kron.30:15 Toen slachtten zij het pascha, op den veertienden der tweede maand; en de priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, en hadden zich geheiligd, en hadden brandofferen gebracht in het huis des Heeren.

16 En zij stonden in hun stand, naar hun wijze, naar de wet van Mozes, den man Gods; de priesters sprengden het bloed, dat nemende uit de hand der Levieten.

17 Want een menigte was in die gemeente, die zich niet geheiligd hadden; daarom waren de Levieten over de slachting der paaslammeren, voor iedereen, die niet rein was, om die den Heere te heiligen.

 

Hoewel Numeri als 2Kronieken beiden spreken over de 14de van de tweede maand en niet de 10de van de tweede maand, moet duidelijk zijn dat het Pascha begint met het in huis nemen van het Pascha, namelijk het paaslam.

En dan wordt nog maar weer eens overduidelijk dat de intocht naar Jeruzalem, “dezen uw dag”, dť dag was dat de Joden het Lam in huis zouden halen! Dat is Hetzelfde Lam dat nu op de troon staat, aldus Openbaringen 4 en 5.

 

Dus tellen we vanaf de helft van de 70ste week door tot dag 1290, dan komen we uit bij het alternatieve paasfeest als men het niet in eigen land kan vieren. Bijzonder hŤ!

 

Terug naar begin


Samenvallen van Pascha en grote verzoendag.

Maar het wordt nog bijzonderder!

Bij het instellen van het paasfeest werd ook de kalender van de Joden veranderd. Want de Heer zei dat Nisan de eerste maand werd van het jaar. Dat wil zeggen dat de kalender een half jaar werd verschoven. Dat lezen we in hetzelfde vers dat ik zo even ook aanhaalde. Namelijk Exodus 12.

 

Exod.12:1 De Heere nu had tot Mozes en tot Ašron in Egypteland gesproken, zeggende:

2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

3 Spreekt tot de ganse vergadering van IsraŽl, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.

 

En in Exodus 13:4, wordt de maand Nisan ook Abib genoemd.

Exod.13:4 Heden gaat gijlieden uit, in de maand Abib.

 

Het verschuiven van de kalender met een halfjaar, is eigenlijk vreemd. Tenzij God daar een bedoeling mee had. Ik heb al eerder op mijn site aangegeven (bijv. studie Openbaring 8), dat de kalender weer wordt hersteld op Zijn tijd.

Dan wordt Nisan de 7de maand en is Thisrei weer maand nummer 1.

Ik geloof dat dat gebeurt nŠ de 70ste week, maar vÚÚr de 1000 jaren. Die periode noemt de Bijbel “Zijn toekomst” en betreft niet een dag, maar vele dagen, zelfs jaren die verschrikkelijk overeenkomen met de periode voor de zondvloed, waarin Noach de ark bouwde. (zie ook Matt.24 “de dagen van Noach”)

 

Door de verschuiving van de kalender zal later blijken dat het in huis halen van het Paaslam en de Wederkomst van Christus met de Gemeente op 10 Nisan eigenlijk samenvalt met grote verzoendag. Want die valt op de 10de van de 7de maand.

 

Lev.23:27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den Heere een vuuroffer offeren.

28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uws Gods.

29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.

30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven.

31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen.

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

Terug naar begin

1335 dagen = 10 Nisan + 75.

Ik weet nu nog niet wat er 75 dagen na de Wederkomst op 10 Nisan zal gebeuren. Dat het iets belangrijks zal zijn, lijkt mij buiten onderwerp van discussie te staan.

Echter wanneer we rekening houden met het verschuiven van de kalender met een halfjaar, zoals ik eerder heb aangegeven, dan is er wel iets bijzonders te noemen.

 

         Het einde van de 69ste en de 70ste week viel / valt op 10 Nisan.

         Een maand later (30 dagen) is het de 10de van de 2de maand. Dan vindt het pascha plaats, als men het niet in het land is en / of men onrein is.

         De kalenderwijziging uit Exodus 12 wordt hersteld. Ik verwacht dat dat op een sabbat gebeurt vanwege de typologie, maar pas na de Wederkomst.

         Dan blijkt achteraf dat de Wederkomst ook plaatsvond op de 10de van de 7de maand, namelijk op grote verzoendag.

 

75 dagen na grote verzoendag is er namelijk ook een Bijbels feest.

         10 Nisan wordt 10 Thisrei

         + 75 dagen = 2 maanden ŗ 30 dagen + 15 dagen.

         = de 25ste van de 9de maand.

 

Om heel precies te zijn, dat is wel zo eerlijk, wordt in de Bijbel niet gesproken over de 25ste van de 9de maand. Maar de dag daarvoor wordt wel in de Bijbel genoemd. Dat is de 24ste van de 9de maand.

 

         Hag.2:11 Op den vier en twintigsten dag der negende maand, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:

         Hag.2:19 Stelt er toch uw hart op, van dezen dag af en opwaarts; van den vier en twintigsten dag der negende maand af, van den dag af, als het fondament aan den tempel des Heeren is gelegd geworden, stelt er uw hart op.

         Hag.2:21 Het woord des Heeren nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:

 

Op de avond van de 24ste van de 9de maand begint Chanoeka, het feest van de vernieuwing des tempels. En dat Schriftgedeelte heb ik al eerder genoemd bij mijn uitleg dat de helft der week in de Bijbelse winterperiode plaatsvindt. Leest u mee.

 

Joh.10:22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

 

Vervolgens vinden we dan in de Kanttekeningen Statenvertaling bij dit vers de aanwijzing dat het feest weliswaar begint op de 24ste (Haggai 2), maar gevierd wordt op de 25ste van de maand Chasleu / Chisleu.

 

Johannes 10:22 (Kanttekeningen Statenvertaling)

36) feest der vernieuwing

Grieks Egkainia; hetwelk een feest was van Judas MacchabeŽr en de Joden, ter gedachtenis van de vernieuwing des altaars en de reiniging des tempels ingesteld, ten tijde van den koning Antiochus, die tempel en Godsdienst had ontreinigd, om acht dagen lang jaarlijks gehouden te worden. Zie hiervan 1Mach. 4:49.
[noot Melle: dat moet volgens mij zijn 1Makk.4:52]

 

37) het was winter.

Want dit feest begon van den vijf en twintigsten dag der maand Chisleu, welke merendeels met onzen December overeenkomt.

 

1Makk.4:48 En zij bouwden het heiligdom, en het binnenste van het huis, en zij heiligden de voorhoven.

49 En zij maakten nieuwe heilige vaten, en zij brachten in de tempel de kandelaar, en het altaar der brandoffers, en der reukwerken, en de tafel.

50 En rookten op het altaar, en ontstaken de lampen op de kandelaar, en zij gaven licht in de tempel.

51 En zij zetten broden op de tafel, en hingen de voorhangsels op, en volbrachten al deze werken, die zij waren begonnen te maken. (tot hier is het de 24ste Chisleu)

52 En zij stonden des morgens vroeg op, de vijfentwintigste van de negende maand (deze is de maand Chasleu) in het honderdenachtenveertigste jaar;

53 En zij offerden, naar de wet, op het nieuwe altaar der brandoffers, dat zij gemaakt hadden;

54 Op de tijd, en op de dag, waarop de heidenen dat ontheiligd hadden, op deze is het weder ingewijd, met gezangen, en citers, en harpen, en met cimbalen.

55 En al het volk nedervallende op hun aangezichten, aanbaden, en dankten God in de hemel, die hun voorspoed gegeven had.

56 En zij hielden deze inwijding van het altaar acht dagen lang, offerende met vreugde brandoffers, en slachtende offeranden der behoudenis en des lofs.

 

Wat ik u duidelijk voor wil houden, is dat de verwachting van 1290 dagen en 1335 dagen allťťn op deze profetische feesten kan vallen als de Wederkomst plaatsvindt op 10 Nisan.

Wat de typologische betekenis hiervan is, laat ik nu in het midden. Mede omdat ik het zelf ook nog niet precies weet.

 

Datum

Gebeurtenis

Datum met kalender verschuiving

Gebeurtenis

Sabbat 10 Nisan

Wederkomst

Pascha feest

Sabbat 10 Thisrei

Grote verzoendag

10de v/d 2de maand

Alternatief Pascha feest.

10de v/d 8ste maand

?

25ste v/d 3de maand

?

25ste v/d 9de maand

Feest der vernieuwing des tempels.

 

Terug naar begin

Tot slot.

Wat hebben we aan deze kennis van de Wederkomst op sabbat 10 Nisan? In ieder geval geeft het een stuk rust als we heen en weer worden geslingerd door verschrikkelijk nieuws. Of er nu wel of geen derde wereld oorlog uitbreekt voor de 70ste week, we weten dat we onze ogen zouden richten op Judea dat een verbond zal tekenen. Pas vanaf dŠt moment begint de 70ste week van Daniel.

 

Ik hoop dat deze studie u heeft versterkt in uw geloof en kennis van de Waarheid.

Gods zegen,

 

Melle.

Terug naar begin

Copyright © 2013  Melle Velema - Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.