Waarheid of dwaling? De titel “Zoon van God”.

  1. Ter inleiding.
  2. Wat is Wedergeboorte?
  3. De geboorte van de Here Jezus.
  4. Dit is Mijn Zoon.
  5. Zijn aanstelling tot Zoon en onze aanstelling tot zoon van God.

Ter inleiding.

Kort geleden ontving ik een vraag over de titel “de Zoon van God”, die Jezus Christus ontvangen heeft. De aanleiding was dat ik heb geschreven:

Omdat aantijgingen als verkondiger van een dwaalleer mij persoonlijk raken, wil ik graag de moeite nemen om deze zeer eenvoudige Bijbelse Waarheid uit te leggen. 

Het is goed om te weten, maar ik ga ervan uit dat dat bekend is, dat dit hoofdstuk zich afspeelt vÚÚr de dood en Opstanding van onze Heer. Daarmee is gezegd, dat Jezus hier nog niet de Christus is en dus ook nog niet de Zoon van God. Want de titel “Zoon van God”, kreeg Hij op grond van Zijn Opstanding uit de dood (Hand.13:33, Hebr.1:5; 5:5). Zijn aanspreektitel is dus: Here Jezus.

Bron: http://www.eindtijdinbeeld.nl/Bijbelstudie%20mattheus%2024%20Deel%201%20-%2001.htm#Matt.24:1-2

 

Ik heb mij in onvoldoende mate gerealiseerd dat dit onbekend is bij Christenen. Omdat aantijgingen als verkondiger van een dwaalleer mij persoonlijk raken, wil ik graag de moeite nemen om deze zeer eenvoudige Bijbelse Waarheid uit te leggen.

 

Terug naar begin

Wat is Wedergeboorte?

Omdat je pas na je geboorte zoon kunt worden, lijkt het mij zinvol om eerst maar een stil te staan bij de tweede geboorte. In ons Evangelisch jargon verstaan wij onder “Wedergeboorte” tot bekering komen of tot geloof komen. Dat is vreemd als we dat op toepassing laten zijn op de Here Jezus Christus. Hij was vanaf Zijn geboorte al kind van God. Maar kind van God is nog geen Zoon van God.

 

vraag

Wat zegt de Bijbel zelf over Wedergeboorte?

Ik vond de term “Wedergeboorte” veel minder vaak dan ik dacht. Dat maakt een systematisch Bijbelstudie al zeer goed te doen. Als eerste komen we het Griekse woord “paliggenesia” tegen. De betekenis daarvan is opnieuw geboren worden, geestelijk vernieuwd worden; specifiek Messiaanse opstanding – vernieuwing.

 

Dit woord vinden we twee keer. Zie vet gedrukte woorden.

 

1.    Matt.19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls.

 

2.    Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

 

Wat we uit deze twee verzen kunnen halen is:

1.    Men zou de Zoon des mensen volgen in de wedergeboorte, hetgeen inhoudt dat Hij ons is voorgegaan in de Wedergeboorte, hoe anders kunnen wij Hem volgen?

2.    Het bad van wedergeboorte is het vernieuwd worden met / door de Heilige Geest.

 

Ten tweede komen we het Griekse woord “anagennao” tegen. De betekenis is zo iets van opnieuw geboren of opnieuw verwekt worden. Dit woord vinden we in de onderstaande twee Schriftplaatsen.

 

1.    1Petr.1:3  Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

2.    1Petr.1:23  Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

 

vraag

Wat kunnen we uit deze twee verzen leren?

1.    Geboren kun je niet zelf doen, wedergeboorte ook niet. God de Vader heeft ons wedergeboren door Zijn grote barmhartigheid.

2.    Het resultaat van wedergeboorte is het ontvangen van levende hoop / geloof.

3.    Wedergeboorte kan alleen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

4.    Onze eerste geboorte was uit vergankelijk zaad, dat dus geen eeuwig leven heeft in tegenstelling tot onze wedergeboorte dat het resultaat is van onvergankelijk zaad, namelijk hetzelfde onvergankelijke, levende en eeuwig blijvende Woord van God, dat is Jezus Christus. Hij is het Woord!

 

En tenslotte vond ik nog deze twee onderstaande verzen.  Daar vinden we twee lossen Griekse woorden die “wederom geboren worden” betekenen. Dat is “gennao” dat genereren, verwekken, geboren worden betekent en “anothen” dat opnieuw betekent.

1.    Joh.3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

2.    Joh.3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

vraag

De Here Jezus sprak deze woorden nog vÚÚr Zijn Opstanding uit de dood. Maar wat kunnen we hier uit halen?

1.    Zonder wedergeboorte kan men het Koninkrijk Gods niet zien.

2.    Je moet niet verbaasd zijn dat je nadat je geboren bent, nogmaals geboren moet worden.

 

 

Terug naar begin

De geboorte van de Here Jezus.

Matt.1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

 

 

Maria was mens en hetgeen zij ontvangen had, namelijk zaad, was van de Heilige Geest afkomstig. Toen de Here Jezus verwekt was, was Hij van moederszijde mens en van Vaderszijde God.

vraag

Was de Here Jezus bij Zijn geboorte al De Christus?

Nee, dat denk ik niet, hoewel ik begrijp dat, dat geÔmpliceerd kan worden.

Matt.1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus…

 

Ik denk dat de titel “Christus” (Messias = Verlosser), gekoppeld moet worden aan de voorafgaande verzen over de geslachtsrekening tot aan Christus.

Als de Here Jezus geboren werd als de Christus, zou Hij niet zijn gestorven aan het kruis, want dan had Hij het eeuwige leven, uit dat onvergankelijke zaad (1Petr.1:23) en zou Hij niet kunnen sterven. Toch stierf Hij aan het kruis. De mens Jezus stierf, net zo als alle andere mensen die van Adam afstammen.

 

vraag

Moest de Here Jezus dan Wedergeboren worden?

Jazeker, maar alleen op de wijze Die de Bijbel uitlegt over de betekenis van wedergeboorte. Dus met andere woorden de Here Jezus kwam niet tot geloof, zoals ‘t Evangelische jargon wedergeboorte definieert, maar de Here Jezus ontving nieuw leven, opstandingsleven, maar daarvoor moest Hij wel Zijn oude / aardse leven voor ons verliezen.

 

vraag

Werd de Here Jezus dan Wedergeboren door de waterdoop?

Nee.

Als de Here Jezus werd wedergeboren door Zijn waterdoop had Hij niet kunnen sterven aan het kruis, omdat Hij dan al het eeuwige leven had ontvangen.

 

Wedergeboorte is het ontvangen van nieuw leven. Als een echtpaar in blijde verwachting is, dan zeggen we dat de moeder nieuw leven in haar heeft, ter aanduiding van het kindje in de buik. De geboorte is dan ook een uitbeelding van wedergeboorte. Dat blijkt wel als Nicodemus met de Here Jezus over dit onderwerp spreekt.

Joh.3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.

4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

 

vraag

Dus moest de Here Jezus Wedergeboren worden?

Ja, want toen Hij geboren werd, was Hij vlees en zijn de spijkers door Zijn handen en voeten gegaan en heeft Hij gebloed!

Na Zijn opstanding uit de dood, kon Hij niet meer sterven, omdat Hij toen uit de Geest Gods geboren werd. Opnieuw? Ja opnieuw geboren. Zijn waterdoop is daarmee een voorafspiegeling van Zijn latere opstanding uit de dood, zoals de volwassen waterdoop dat heden ten dage ook is.

 

Terug naar begin

Dit is Mijn Zoon.

Er zijn twee momenten in het leven van de Here Jezus dat God liet weten dat de Here Jezus Gods Zoon was. Zelf heeft de Here Jezus talloze malen gezegd dat Hij Gods Zoon was vÚÚr Zijn Wedergeboorte / opstanding uit de dood.

         Toen de Here Jezus geboren werd, werd hij geboren uit een mens en was Hij mens en de zoon van Maria.

         Toen de Here Jezus wedergeboren werd, werd Hij geboren uit Gods Geest en werd Hij Christus en werd Hij de Zoon van God.

Hoe zit dat nu precies?

vraag

Wanneer werd de Here Jezus Zoon van God?

Als we eerlijk zijn, moeten we zoeken naar Schriftplaatsen die iets zeggen over tijd. Dat geeft namelijk antwoord op de vraag wanneer. Er zijn volgens mij vier Schriftplaatsen die aangeven wanneer Jezus Christus de Zoon van God werd.

 

1.    Ps 2:7 Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

2.    Hand. 13:33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

3.    Heb 1:5 Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

4.    Heb 5:5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

 

Handelingen 13.

Deze vier Schriftplaatsen geven allen aan wanneer de Zoon werd gegenereerd. Namelijk “heden”, dat is de betekenis van “nu” of “inmiddels”. Genereren is verwekken. Het is hetzelfde Griekse woord “gennao” dat we ook lazen in Johannes 3. Dat is iets anders dan opwekken. Toch is Zijn opwekking uit de dood gekoppeld aan het verwekken (geboren worden) van Christus, de Opgestane Heer.

Handelingen 13 spreekt over de opstanding van de Here Jezus.

Hand.13:30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;

31 Welke gezien is geweest, vele dagen lang, van degenen, die met Hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die Zijn getuigen zijn bij het volk.

32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt* heeft.

* verwekt = opgewekt, opnieuw opstaan, zie vers 30.

Hand. 13:33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.(geboren worden)

 

 

HebreeŽn 1

Voor wat betreft HebreeŽn 1, waar we in vers 5 wederom een tijdsaanduiding vinden, het volgende. Hebr.2:7 en 9 leert expliciet dat de Here Jezus voor een kleine tijd minder dan de engelen was. Dat gaat over rangorde. De Here Jezus was vanaf Zijn geboorte totdat Hij de Zoon van God werd, minder dan de engelen. Daar blijft de Bijbel niet bij stilstaan, het wordt alleen maar even kort benoemd, waarna direct gesproken wordt over Zijn inmiddels, verheerlijkte positie ver boven de engelen. Terug naar Hebr. 1

 

Hebr.1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; (De Zoon is het onderwerp)

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; (De Zoon heeft God gesteld tot Erfgenaam van alles, daarmee ontving Jezus Christus alle te erven titels, zoals ik in de Bijbelstudie Matt.24 al aangaf)

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, (dit is de verwijzing naar de profetie uit Gen.1 waar ons beloofd werd dat er een mens zou geschapen worden naar Gods beeld en gelijkenis. Wanneer werd Deze Mens geschapen? )nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, (Spreekt overduidelijk over de dood en Opstanding van Jezus Christus en heeft tot gevolg dat Hij heden, nu, inmiddels) is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;

4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geŽrfd heeft.

5 Want tot wien van de engelen (in het bijzonder staat hier engelen, omdat engelen in de Bijbel zonen Gods genoemd worden. Dit niet te verwarren met De Zoon van God, dat is nl. een naamstitel dat Hij geŽrfd heeft, zie vers 4) heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.

De Eerstgeborene spreekt niet over Kerst, maar over Pasen. Niet over de geboorte van Jezus maar over de Wedergeboorte van Jezus Christus. Want vanaf dat moment aanbidden de engelen Hem, omdat Hij vanaf dat moment gezet is ver boven alle engelen.

 

Terug naar begin

Zijn aanstelling tot Zoon en onze aanstelling tot zoon van God.

De Here Jezus was de Zoon van God toen Hij geboren. Dat is de Bijbelse waarheid waaraan ik niet durf te tornen. Maar wel zou men het verschil kennen tussen de Zoon van God en de Zoon van God. Het verschil zit hem in de geboorte en de Wedergeboorte.

Toen de Here Jezus geboren werd, was Hij mens en stierf Hij als mens aan het kruis. Nu Christus Wedergeboren is en Nieuw / Eeuwig Leven ontvangen heeft is Hij de Eerstgeborene. Dat is op een ander niveau dan de aardse.

 

Toen de Here Jezus geboren werd uit Maria, werd Hij Mens(1Kor.15 3x). Dat staat onomstotelijk vast. En was dus zelfs onder de engelen geplaatst. Hebr.2:9.

Wat gevaarlijk is, als men zegt: "Jezus was vanaf Zijn geboorte mens ťn God" is dat mens en God dus ook beiden stierven aan het kruis. Dat kan niet, want God sterft niet.

 

Wat is Christus' opstanding dan uit de dood, als het geen Wedergeboorte is, waar wij deel aan hebben gekregen? De Bijbel is overduidelijk dat Christus Jezus de EERSTE is die Wedergeboren werd, namelijk opstond uit de dood.

1Kor.15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

1Kor.15:21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

 


Toen de Here Jezus geboren was, was Hij de Zoon van God, op aards niveau. Hier spreekt de Here Jezus trouwens Zelf over. Maar door Zijn opstanding uit de dood, dat is Wedergeboorte, werd Hij de Eerste en daardoor is Hij nu gezeten in macht en Majesteit. Want als Zijn opstanding uit de dood geen Wedergeboorte is...

1Kor.15:18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

 

Ik snap eigenlijk niet dat dit onbekend is. Wat is de Wedergeboorte eigenlijk volgens u? En op grond waarvan denkt u dan Wedergeboren te kunnen zijn al er geen Eersteling is? De Eerste = de Enig geboren Zoon. Op grond van Christus' werk zouden we niet alleen erven van God, maar zelfs mee erven met Christus (Rom.8). Dat is op gelijk niveau volgens de Bijbel. Dat is niet wat ik wil, maar dat is Zijn wil, namelijk dat ook wij zonen van God worden. (In de EvangeliŽn zegt de Here Jezus dat wij de engelen (= zonen Gods) gelijk zullen zijn.)

 

Rom.8:14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot zonen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der zonen Gods.

 

En ja, de Bijbel leert dat wij zoon van God zouden worden. Onderzoek de Bijbel. Pak de grondtekst er maar bij. En tenslotte schreef iemand mij dit: “Er zit een dwaling achter snap je. En dat is dat het lijkt alsof iedereen Gods Zoon kan worden. Of te wel iedereen kan God worden.

Hier maakt men duidelijk gťťn onderscheidt tussen God worden (wat Bijbels gezien onmogelijk is) en zoon van God worden (wat wel kan en waartoe wij zelfs geroepen zijn (rom.8)). Dit is geen dwaling, tenzij men het Woord in twijfel trekt. Ik lees gewoon wat de Bijbel er Zelf over zegt.

 

Ik heb mijn uiterste best gedaan om u uitleg te geven dat de Opstanding van de Here Jezus uit de dood, betekent dat Hij Wedergeboren werd. En dat Hij toen de Eerstgeborene werd. En dat onze wedergeboorte geen ene drol voorstelt, als Hij ons niet was voor gegaan.

Dat Christus toen werd aangesteld tot Zoon van God is op te maken in vier Schriftplaatsen. Dat neemt niet weg dat Jezus’ uitspraken over dat Hij de Zoon van God al was, waar zijn en in eerste instantie toepassing hebben over Zijn Vader, God in tegenstelling tot Zijn aardse moeder Maria. In tweede instantie is het natuurlijk zo dat de Zoon van God de Enige pretendent was Die in aanmerking zou kunnen komen voor de te erven titels. Iemand zou alles erven van de Vader. Dat is de Zoon, die eerst de pretendent was tot aan Zijn aanstelling tot Zoon van God.

Hebr.1:2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft

Hebr.1:4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geŽrfd heeft.

 

Terug naar begin

Copyright © 2012  Melle Velema - Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.