Bijbelstudie shit en aambeien.

 1. Ter inleiding.
 2. Spenen (aambeien).
 3. De anus.
 4. Strongnummers Hebreeuws.
 5. Shit en fecaliŽn.
 6. …Zo zult gij Mijn achterste zien.
 7. Jezus’ woorden over de toiletgang.
 8. De vijf gouden aambeien.

Ter inleiding.

“Melle, hoe kom je erbij om hier een Bijbelstudie aan te wijden?” Om u die vraag voor te zijn, motiveer ik allereerst maar even dit smakeloze onderwerp. In het lezen van 1Samuel 5 en 6, las ik over “spenen”. Ik had geen idee, wat dit Nederlandse woord betekende en zocht het op. Spenen betekenen aambeien. Toen ik dat wist, vond ik het stuk wat ik aan het lezen was, ineens zeer humoristisch van de Here. Ja, de Here heeft humor! Maar als de Here spreekt over aambeien, dan wil ik weten wat nu Zijn betekenis is, los van het feit dat het, in ieder geval op mij, zeer humoristisch overkwam. Ik wil u aanraden om alvorens u verder leest, 1Sam.5 en 6 te lezen.

Terug naar begin

Spenen (aambeien).

Om te beginnen wil ik u onder de aandacht brengen dat de Here mensen straft, door ze te slaan met spenen. De Schriftplaatsen die daarover spreken zijn de volgende acht stuks. 

1.    Deut.28:27  De Heere zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. 

2.    ISam.5:6 Doch de hand des Heeren was zwaar over die van Asdod, en verwoestte hen; en Hij sloeg ze met spenen, Asdod en haar landpalen. 

3.    ISam.5:9 En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heeren tegen die stad met een zeer grote kwelling; want Hij sloeg de lieden dier stad van den kleine tot den grote, en zij hadden spenen in de verborgene plaatsen. 

4.    ISam.5:12 En de mensen, die niet stierven, werden geslagen met spenen, zodat het geschrei der stad opklom naar den hemel. 

5.    ISam.6:4 Toen zeiden zij: Welk is dat schuldoffer, dat wij Hem vergelden zullen? En zij zeiden: Vijf gouden spenen, en vijf gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen; want het is enerlei plaag over u allen, en over uw vorsten. 

6.    ISam.6:5 Zo maakt dan beelden uwer spenen, en beelden uwer muizen, die het land verderven, en geeft den God van IsraŽl de eer; misschien zal Hij Zijn hand verlichten van over ulieden, en van over uw god, en van over uw land. 

7.    ISam.6:11 En zij zetten de ark des Heeren op den wagen, en het koffertje met de gouden muizen, en de beelden hunner spenen. 

8.    ISam.6:17 Dit nu zijn de gouden spenen, die de Filistijnen aan den Heere ten schuldoffer vergolden hebben: Voor Asdod een voor Gaza een, voor Askelon een, voor Gath een, voor Ekron een. 

Het Hebreeuwse woord voor aambeien, is voor zes stuks “Ophel” en voor de Schriftplaatsen 1Sam.6:11, 17 is het: “techor”. “Ophel” betekent heuvel en is afgeleid van het woord dat zwellen (zwelling) betekent. Het Hebreeuwse woord “techor”, dat maar twee keer voorkomt in de Bijbel, heeft de betekenis van “branden” en is volgens de Strong Bijbelcommentaar de specifieke aanduiding voor een gezwel in of aan de anus, dat wij kennen als een aambei. 

In de hoofdstukken 5 en 6 van 1 Samuel, lezen we over enerzijds het slaan van de Here met spenen, namelijk aambeien en anderzijds over het maken van gouden aambeien, die bij de Ark des Verbonds werden gelegd, als schuldoffer voor de Here. Even ter herinnering. Alleen de priesters mochten in de buurt van de ark komen, maar ook zij mochten de ark niet aanraken, omdat de ark zo heilig was, dat men terstond stierf als men de ark aanraakte. En juist die ark werd vergezeld in hoofdstuk zes door gouden aambeien. Dat is toch vreemd! Daar komen we straks op terug.

 

Terug naar begin

De anus.

De aambeien zijn zeer pijnlijke gezwellen in en of aan de anus. Dat het pijnlijk is, lazen we in 1Sam.5:12. De pijn was zo groot, dat het geschrei der stad opklom naar den hemel. Zoals hoesten bij de luchtwegen hoort, zo hoort de aambei bij de anus. Ik ben ťťn Schriftplaats tegengekomen waar niet letterlijk anus staat, maar wel een synoniem. 

         ISam.5:9 En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des Heeren tegen die stad met een zeer grote kwelling; want Hij sloeg de lieden dier stad van den kleine tot den grote, en zij hadden spenen in de verborgene plaatsen.

Vertaling naar het hedendaags Nederlands zou zijn, en zij hadden aambeien in de anussen. Het Hebreeuwse woord voor “verborgen plaats” is “sathar”. Sathar betekent zoveel als uitbreken, zoals een vulkaaneruptie (uitbarsten) en komt slechts, op deze manier, maar ťťnmaal voor in de Bijbel. Net als ontlasting uit de anus moet, omdat men anders kan sterven aan obstipatie, zo heeft “sathar” ook die betekenis in zich, namelijk het moet er uit of naar buiten komen. Naar buiten komen, is precies het tegenovergestelde van “verborgen plaats”, zoals de Statenvertaling heeft vertaald. U weet vast wel dat verborgenheid de opponent is van openbaring. Maar de idee van verborgenheid, ligt mijns inziens in het privťciale dat de anus voor ons mensen heeft.

Terug naar begin

Strongnummers Hebreeuws.

Ik weet niet heel erg veel over Hebreeuws en ben dus in Bijbelstudie afhankelijk van de Strongvertaling van het Hebreeuws. Woorden die elkaars afgeleide zijn, zitten regelmatig qua Strongnummer dichtbij elkaar. Ik hoorde dat het Engelse woord “shit”, dat waarschijnlijk geen vertaling voor u nodig heeft, zou afgeleid zijn van “shittym en satan”. Zo letterlijk heb ik het helaas niet kunnen vinden, maar ze komen inderdaad heel dichtbij elkaar, zoals ik dat uit eigen ervaring vaak heb gezien. Hieronder vindt u een opsomming van oplopende Strongnummers en hun vertaling. We zoeken de termen “shit” en “satan”.

 

Strongnummer

Hebreeuwse woord

Vertaling.

H7845

Shachath

Kuil (fig. vernietiging). In de Bijbel is de kuil synoniem voor hel.

H7846

Set

Van het rechte pad afwijken. Dat is zonde

H7847

Satah

Afwijken, afdwalen.

H7848

Shittah, shittiym

Afwijken, afdwalen (vrouwelijk). Enkelvoud is Acacia, vanwege de dorens.

H7849

Shatach

Zich grootmaken. Net als satan die zich verheft en groot maakt tegen God.

H7850

Shotet

Onduidelijk, mogelijk doorboren, gesel (zweep).

H7851

Shittiym

Zie H7848, enkelvoud Acacia

H7852

Satam

Van loeren, haat, verdeelt tegen zichzelf.

H7853

Satan

Aanvallen, fig. beschuldigen

H7854

Satan

Tegenstander, satan, vijand van het goede

H7855

Sitnah

Tegenpartij, beschuldiger

 

U ziet dat al deze woorden negatief van aard zijn. Het zou ons dan helemaal niet moeten verbazen dat de satan in dit rijtje thuis hoort. Vergeet niet dat het Hebreeuws geen klinkers heeft. En dan ook nog eens te bedenken dat er in het Hebreeuws, veel meer dan in het Nederlands, anagrammen voorkomen.

Letterlijk heb ik niet kunnen vinden dat shit afkomstig is van satan, maar afdwalen en shit, liggen zeker in elkaars verlengde. En afdwalen, is mogelijk doordat er een satan is die mensen bij de Here God vandaan wil halen.

De anus, sathar, komt mijns inziens nog dichterbij de satan, namelijk dat wat geopenbaard zal worden, dat wat uitgepoept wordt. Want in Openbaring 12 lezen we over de satan die met zijn engelen uit de hemel worden geworpen en daarmee geopenbaard worden. Sathar en satan, lijken daarom wel wat op elkaar. Maar in alle eerlijkheid, mijn kennis qua Hebreeuws is niet zo sterk dat ik u dit met zekerheid kan zeggen. Daar tegenover staat dat er mensen zijn die veel meer kennis hebben van het Hebreeuws en die mij dit konden vertellen.

 

Terug naar begin

Shit en fecaliŽn.

Zo komen we van aambeien en de anus bij wat uit de anus komt, namelijk ontlasting. Het Hebreeuwse woord voor ontlasting is “gťlel”. Daarin horen we het Engelse woord “gay”. De Statenvertaling vertaalt ontlasting, dan wel fecaliŽn met “drek” Het woord “gťlel” vinden we terug in de volgende Schriftplaatsen.

 

Job 20:6  Wanneer zijn hoogheid tot den hemel toe opklomme, en zijn hoofd tot aan de wolken raakte;

Job 20:7  Zal hij, gelijk zijn drek, in eeuwigheid vergaan; die hem gezien hadden, zullen zeggen: Waar is hij?

 

Ez.4:12  En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen.

Ez.4:15  En Hij zeide tot mij: Zie, Ik heb u rundermest gegeven voor mensendrek, zo zult gij uw brood daarmede bereiden.

 

Zef.1:17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.

 

In Job komen we weer prachtig de vergelijking tegen die de Here God maakt tussen de satan, die niet met name genoemd wordt en zijn shit. Dat is wat ik bedoel met de humor Gods. Want over iemand anders heen wordt gesproken over de satan, hoe hij zich verheft, namelijk: tot den hemel toe opklomme. Het woord “gťlel” is naast de eerste letterlijke betekenis ontlasting, de verwijzing naar wat ontlasting is, namelijk “ballen, drollen”. Het is het meest lage dat we zo ongeveer kennen. Fijn toch dat die eer de satan straks zal toekomen!

In Ez.4:12 lezen we over de drek, dat het van des mensen afgang is. Een voor mij wat onduidelijke term. Maar het heeft te maken met wat uit de mens is afgescheiden. De Hebreeuwse term voor afgang is “tsa-ah”. Dit woord komt slechts twee keer in de Bijbel voor en heeft de betekenis van “probleem” en “uitwerpsel”, namelijk dat wat er uitkomt of het lichaam verlaat. In het kort een probleem dat moet worden uitgeworpen, zoals een drol uitgeworpen moet worden en zoals de satan uit de hemel moet geworpen worden. Het woord “tsa-ah” vinden we in slechts twee Schriftplaatsen, zoals ik al aangaf, te weten in: 

1.    Deut.23:13  En gij zult een schopje hebben, benevens uw gereedschap, en het zal geschieden, als gij buiten gezeten hebt, dan zult gij daarmede graven, en u omkeren, en bedekken wat van u uitgegaan is.

2.    Ez.4:12  En gij zult een gerstekoek eten, en dien zult gij met drek van des mensen afgang bakken voor hun ogen.

Ik schreef al dat het Hebreeuws ook anagrammen kent. Een anagram is een woord waarbij, als je de letters van het woord in een andere volgorde zet, de betekenis zo onveranderd mogelijk blijft. In het Nederlands kennen we een paar, bijvoorbeeld delen en leden. Het woord “tsa-ah” is mijns inziens een anagram van “Satah”. En Satah betekende: afwijken. En dat is wat ontlasting in het lichaam doet. Het verlaat (tsa-ah) namelijk het lichaam, het wijkt af (Satah) van het lichaam. Afwijken en verlaten zijn mijns inziens synoniemen en daarom zouden we kunnen spreken over een anagram.

 

Terug naar begin

…Zo zult gij Mijn achterste zien.

Het Woord van God spreekt over de anus, aambeien en ontlasting. We kunnen in ieder geval zeggen dat het Bijbels is. Nou ja, net zo Bijbels als moord, want ook dat wordt in de Bijbel beschreven. Maar wat te denken van de uitspraak van de Here Zelf in Exodus 33?

Ex.33:23  En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!

Er staat letterlijk “Mijn achterste (delen)”. Maar dat kan toch niet! Het woordje voor achterste, dat wij ook gebruiken ter aanduiding van ons zitvlees, is: “achor”. Het betekent inderdaad achterste. Het is afgeleid van het woordje “achiyra” dat “broeder van het kwaad” betekend. Bij elkaar opgeteld zou je tot de conclusie moeten komen dat de Heer Zijn zitvlees laat zien, helemaal in het afgeleide woord “broeder van het kwaad”. Daar heb ik zeer veel moeite mee, omdat ik dan het hele stuk niet meer begrijp. Het zou dus kunnen betekenen dat hier iets anders wordt bedoeld. Want ik denk niet dat de Heer Zijn zitvlees liet zien, hoewel dat er dik bovenop ligt. Ik denk dat de achterste delen, hier niet de aanduiding zijn van de rug of zitvlees, maar van de buitenste delen. Want over de Here God wordt in het NT gezegd:

1Tim.6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.  

De Here God kan niet gezien worden! En gťťn mens heeft Hem gezien. Als de Here Zich laat zien, laat Hij Zijn buitenkant zien en dat is de Here Jezus. Maar hoe zit het met de term broeder van het kwaad? Hemelse wezens worden in de Bijbel “zonen Gods” genoemd. In Job 1 en 2 valt te lezen dat de satan in hun midden is en deel uitmaakt van de hemelse vergadermomenten. Als je allemaal zonen bent van de Vader, dan ben je dus elkaars broers. Daarom noemen wij elkaar broeders. De Here Jezus, als Engel des Heren en de satan, die ook een engel is, worden in de Bijbel beiden aangeduid met de Morgenster. Zij zijn op een zeker niveau elkaars broeders, omdat God de Vader is en de engel satan heeft geschapen. In Opb.19 lezen we bijvoorbeeld dat de Here Jezus Zichzelf als broeder ziet. 

Opb.19:10  En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.  

De Here Jezus als broeder enerzijds en de satan, de personificatie van het kwaad anderzijds, zou de uitleg kunnen zijn van broeder van het kwaad. Het is misschien gezocht en zeker door mij geprobeerd kloppend te maken. Hecht er dus niet te veel waarde aan. Als dit niet de betekenis is van zo zult gij Mijn achterste delen zien, namelijk de Here Jezus, dan weet ik het niet.

 

Terug naar begin

Jezus’ woorden over de toiletgang.

In het Nieuwe Testament is twee keer vermeld dat de Here Jezus spreekt over toiletgang. De Here Jezus zegt het volgende:

 1. Matt.15:17  Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?
 2. Mark.7:19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid uit, reinigende al de spijzen.

Ik laat even het onderwerp, dat u in de context kunt lezen buiten beschouwing. Maar de Heer spreekt hier over dat we eten, daarna in de buik terecht komt. Daar wordt het verteert en daarna gaat men naar de wc, waar het er uit komt.

Twee woorden wil ik hier even toelichten. De eerste is “heimelijkheid”. In het Grieks lezen we “aphedron”. Dit woord is de aanduiding voor de plaats waar men gescheiden van de rest (privacy) gaat zitten. Een wc dus! Wat doet men daar? Daar wordt uitgeworpen, wat niet door het lichaam is opgenomen en wat er dus niet thuis hoort; afval. Dat woord is in het Grieks “Ekballo”. “ballo” is werpen en “ek” kennen we van exit (ek-zit), namelijk “uit”.

En als we dit woord terug zoeken in de Bijbel dan komen we op heel veel “toiletgangen” terecht. Dat is de humor van de Here. Ik leg het u uit.

 1. Schepsel = dat wat geschapen is.
 2. Maaksel = dat wat gemaakt is.
 3. Knipsel = dat wat geknipt is.
 4. Uitwerpsel = is dat wat uitgeworpen is.

Een uitwerpsel is drek of shit. En het woord “ekballo” wordt dan ook zeer vaak gebruikt als de Here demonen uitwerpt. Een dergelijke demon is dus een uitwerpsel. En zo komen we ook via het Nieuwe Testament bij de grote overeenkomst tussen enerzijds demonen en de satan en anderzijds shit, stront. 

En tenslotte, nu ik toch schrijf over stront, wil ik nog even wijzen op de Bijbel in het licht van de strontvliegen. Want de Bijbel kent een naam voor de baas van de strontvliegen.

Luk.11:17 Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. (Zie Hebreeuwse woord “Satam” H7852)

Luk 11:18 Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt, dat Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp.

Luk 11:19 En indien Ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen dezen uw rechters zijn.

Hier vinden we ook weer het woordje “uitwerpen”, namelijk “ekballo”. Beelzebul of BeŽlzebub is: heer der vliegen. Ik denk dan in het bijzonder strontvliegen. In het Hebreeuws wordt hij ook wel Baal-Zebub genoemd.

 

Terug naar begin

De vijf gouden aambeien.

Nu weten we al heel erg veel over de Bijbelse gedachte over deze vieze, vreemde dingen. In 1Sam.5 en 6 zijn we begonnen. We lazen daar over de aambeien. Daar is ook te lezen dat er vijf gouden afbeeldingen werden gemaakt van de aambeien. Zeg maar vijf gouden aambeien. U wilt natuurlijk graag weten wat daar de typologische betekenis van is. Ik heb de vraag aan anderen gesteld, maar waarschijnlijk vond men de vraag te vreemd om te onbelangrijk. Ik ben in ieder geval niet beantwoord op mijn vraag.

Maar de betekenis van goud is eeuwig, dus die weten we alvast. Maar wat is dan de betekenis van de aambei? Over de aambei lezen we het volgende:

 • Is een straf van de Here (slaan met spenen).
 • Is gericht tegen de Filistijnen, de vijf steden van de Filistijnen. (1Sam.6:4)
 • Aambeien zijn een grote kwelling. (1Sam.5:9)
 • Aambeien overkomt jong en oud. (1Sam.5:9)
 • Aambeien bevinden zich in de anus (verborgen plaatsen 1Sam.5:9)
 • Aambei is heuvel of zwelling.
 • Aambei is brandend qua gevoel.

 

De anus is de plek waar een aambei zit. De anus is de plek waar de ontlasting uitkomt. Het is overdrachtelijk dus de poort waar achter de satan en zijn demonen te vinden zijn. Het is een onreine plek, omdat demonen onreine geesten worden genoemd in de Bijbel. De aambei hoort dus bij de anus en is zelfs de anus. Want een aambei is de zwelling van de anus. 

De anus is ook een soort mond. Met onze mond kunnen wij spreken en met onze mond kunnen we de Heer loven en prijzen. Dat komt omdat er lucht uit onze mond komt. Zo is het ook bij die andere mond. Maar alles wat daar uit komt is onrein. Vuil! Er komt ook wel eens lucht uit, om het zo maar te noemen. Dat is alleen maar geluid, zonder woorden. Dat is ook de typologische betekenis. Alles wat de anus voortbrengt is onrein, omdat degene die daar uitgeworpen zal worden, onrein is. 

De gouden aambei is mijns inziens het teken dat de Here altijd tegen de Filistijnen zal strijden, omdat de Filistijnen zich nooit onderwierpen aan God en altijd ten strijde trokken tegen IsraŽl. Het liefst onder de leiding van de satan zelf in de typologische uitbeelding van Goliath van Gath. Daardoor bleven de Filistijnen onrein. Zij hebben “gemeenschap” met de anus, als u begrijpt wat ik bedoel. Daarom sloeg de Here hen met uitgerekend aambeien. Ter herinnering aan Gods belofte aan het volk IsraŽl liet Hij de Ark des Verbonds vergezellen met de vijf gouden aambeien.  

Nu weten we weer iets meer. En elke keer dat de “shit” doorspoelen, mogen we stil staan bij de typologische betekenis daarvan, namelijk dat de satan en zijn personeel uit de hemel zullen worden geworpen (Opb.12).

 

Gods zegen,

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin