Studie Openbaring 


Tijdslijn Openbaring. Schematisch overzicht.

  1. Openbaring 2 en 3.
  2. Chronologie van de hoofdstukken.

Openbaring 2 en 3.

 

0 – 200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Efeze

Smyrna

P e r g a m u s

T    h    y    a    t    i    r    a

S  a  r  d  i  s

Filadelfia

Laodicea

                             

 

Gemeentelijke periode

Oproep voor de Gemeente?

Wat ontvangt de Gemeente?

Christus is?

 

Efeze

 

Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken

 

Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

 

 

Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt

 

 

Smyrna

 

Zijt getrouw tot den dood

 

Ik zal u geven de kroon des levens.

 

Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

 

 

Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden

 

Pergamus

 

Bekeer u (van)

de lering van Balašm

de lering der Nikolaieten

 

Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

 

 

Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft

 

Thyatira

 

Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.

 

Ik zal hem macht geven over de heidenen;

 

En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

 

En Ik zal hem de morgenster geven.

 

 

Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk

 

Sardis

 

Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou

 

Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u.

 

 

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

 

 

Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren

 

Filadelfia

 

houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

 

 

Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

 

 

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent

 

Laodicea

 

Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

 

 

Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

 

Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods

 

 

Terug naar begin

Chronologie van de hoofdstukken.

 

De Gemeentelijke periode; vÚÚr de Opname tot aan de Opname van de Gemeente.

Na de Opname van de Gemeente; aanvang 70ste week van DaniŽl.

 

Eerste helft, 3,5 jaar.

Tweede helft 70ste week van DaniŽl.

 

De grote verdrukking; voor in het bijzonder de Joodse staat.

De Parousia / Wederkomst. Aanvang “Dag des Heeren” / oordeel van Christus over de aarde. Begin openbaring van het Koninkrijk op aarde.

Het Koninkrijk is geopenbaard op aarde. Aanvang 1000 jaren.

+/- 2000 jaren.

42 maanden / 3,5 jaar.

42 maanden / 3,5 jaar.

Mogelijk 33 jaren.

1000 jaren.

Openbaring 1 Christus in Zijn verheerlijkte positie vanaf Zijn opstanding uit de dood.

 

 

 

 

Openbaring 2 en 3 “De Gemeentelijke periode” van de Gemeente op aarde.

 

 

 

 

 

Openbaring 4:1 “start vanaf de Opname”. Gemeente bevindt zich onlosmakelijk verbonden met Christus in de hemel.

Openbaring 4 en 5.

Openbaring 4 en 5.

Openbaring 4 en 5. In het bijzonder Openbaring 5 vanaf vers 8 tot het einde.

      Openbaring 7. De 144000 beginnen na de Wederkomst. De grote schare die niemand tellen kan, is het einde van deze periode tot aan de 1000 jaren.  
      Openbaring 8. "half uur stilte" valt exact samen met de aantellingsperiode van de 144.000 uit Opb.7.  

 

 

Terug naar begin