Studie Openbaring


Studie Openbaring 9 en 16. De drie weeŽn.

 1. Ter inleiding.
 2. Openbaring 16:10 en 11. Verduistering.
 3. Openbaring 9. De vijfde plaag, de eerste wee.
 4. Openbaring 9:1 De gevallen ster.
 5. Openbaring 9:2 Het openen van de put des afgronds.
 6. Openbaring 9:3 De uitbeelding van de sprinkhanen.
 7. Openbaring 9:4 Het beschadigen van de mensen.
 8. Openbaring 9:5 De macht om te pijnigen voor vijf maanden.
 9. Openbaring 9:6 Uitzichtloos leiden.
 10. Openbaring 9:7 Hoe zien ze eruit?
 11. Openbaring 9:8 Hoe zien ze eruit?
 12. Openbaring 9:9 Hoe zien ze eruit?
 13. Openbaring 9:10 Hoe zien ze eruit?
 14. Openbaring 9:11 De schorpioenenkoning.

Ter inleiding.

We hebben in de vorige studie de eerste vier bazuinen vergeleken met de eerste vier fiolen. Daar konden we zien dat er van Gods wege een oordeel kwam over respectievelijk: de aarde, de zee, de fonteinen der wateren en de hemel (meer in het bijzonder de zon).

Dat waren de eerste vier, dus er volgen nog drie. En dat valt dan ook te lezen in het laatste vers van Openbaring 8.

 

Opb.8:13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

 

Even een zijstap. In dit vers lezen we “die op de aarde wonen”. Dit is een redelijk vaste uitdrukking in Openbaring. Verder komt dit niet echt in de Bijbel voor. Niet echt, in de zin van niet met deze betekenis. Want de gedachte hier is dat in de dagen vanaf Openbaring 4 ongeveer het duidelijk is geworden dat er mensen zijn en andere levende wezens en dat mensen op de aarde wonen en er naast de aarde dus ook een plek is waar wezens leven.

Dat ik niet uit m’n nek klets, laat ik u graag zien uit onderstaande rijtje van in ieder geval al 12 plekken waar het in Openbaring voorkomt. En als u notie heeft genomen van de studies over engelen op mijn site, dan begrijpt u waarschijnlijk wel waarom Openbaring hier zoveel nadruk op legt.

 

Heeft u dat nog niet gelezen, niet getreurd. In het rijtje hieronder staat ook Opb.12:12. Dat is feitelijk de sleutel in het verstaan van deze uitdrukking in Openbaring.

 

1.    Opb.3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 

2.    Opb.6:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

 

3.    Opb.8:13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

 

4.    Opb.11:10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

 

5.    Opb.12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

 

6.    Opb.13:8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

 

7.    Opb.13:12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.

 

8.    Opb.13:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest;

9.    zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

 

10. Opb.14:6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

 

11. Opb.17:2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

 

12. Opb.17:8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

 

Terug naar begin

Openbaring 16:10 en 11. Verduistering.

Openbaring 16:10 en 11

Ik begin voor het gemak eerst even bij de vijfde fiool in Openbaring 16. Daar is ingezoomd op de troon van het beest. Met andere woorden het antichristelijke wereldrijk.

 

Opb.16:10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;

Opb.16:11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.

 

Als we dit lezen, moet je er wel iets naast leggen om het te kunnen begrijpen. Want dat er verduistering is, is te begrijpen. En dat mensen zweren hebben en erge pijn hebben, is te begrijpen. Maar onduidelijk is welk verband er is tussen de verduistering van de troon en de zweren aan de mensen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9, de vijfde plaag, de eerste wee.

Dus leggen we Openbaring 9 ernaast.

 

Opb.9:1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.

2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.

3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.

5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.

6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.

 

Het gaat me in eerste instantie om de overeenkomst tussen de vijfde fiool en bazuin. De verduistering (5de fiool) over het antichristelijke rijk komt dus door rook (5de bazuin). En uit die rook, maar dat konden we niet opmaken bij de vijfde fiool, komen schorpioenachtige sprinkhanen die de mensen steken. Nu begrijpen we ook de zweren en de helse pijn. Bij de vijfde fiool lezen we dat “zij kauwden hun tongen van pijn”. Het lijkt mij dat je dan nog meer pijn hebt! En bij de vijfde bazuin lezen we:

…en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.

Steek van een schorpioen.

Hoe moeten we dat interpreteren? Want ik ben nog nooit gestoken door een schorpioen en u misschien ook niet. Nu, de Schrift zegt over de pijn:

…en zij zullen begeren te sterven, vanwege de pijn lijkt mij. Dus levensmoe door uitzichtloos leiden.

Opb.9:6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; (want) de dood zal van hen vlieden.

 

Nu we deze twee naast elkaar hebben gelegd, zullen we de vijfde bazuin helemaal behandelen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:1 De gevallen ster.

1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.

 

Allereerst wordt vooruit gegrepen naar Openbaring 12, waar de satan en zijn personeel uit de hemel zijn geworpen, bij de Opname van de Gemeente. Wij erin, zij eruit.

Satan is die ster (Jes.14:12) die uit de hemel is gevallen op de aarde. Er wordt dus opnieuw ingezoomd op deze gebeurtenis. Anders lijkt het dat er nog een ster na de Opname uit de hemel wordt geworpen. Aangezien dat niet kan, kan het dus alleen maar een teruggrijpen zijn naar een eerdere gebeurtenis, zoals de “opname van de Gemeente” in Opb.4:1. Het verhaal wordt als het ware opnieuw verteld. En dat komt in Openbaring vaak voor. Of satan direct bij zijn nederwerping (begin 70ste week) al de macht krijgt over de put des afgronds of pas hier (na de 70ste week / in de Dag des Heeren), weet ik niet. Wel is duidelijk dat satan pas hier, in het vijfde wee, de macht pas kan gebruiken om de put te openen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:2 Het openen van de put des afgronds.

Opb.9:2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.

 

De term “put des afgronds” betekent “de bodemloze put”.

 

Satan opent in het eerste wee deze gevangenis van de geesten. Want een gevangenis zit op slot, en ook deze “put des afgronds” zit op slot en kan alleen geopend worden als je de sleutels hebt. Satan krijgt voor korte tijd daar de macht over, want in Openbaring 20:1 zijn de sleutels weer terug bij Christus.

∑         Opb.20:1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;

 

 

Opb.9:2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.

Als de put wordt geopend, dan komt er rook uit. Dit is in eerste instantie geestelijk! Want de geesten zijn niet zichtbaar, de bodemloze put evenmin. Het bijzondere is dat het onzienlijke zienlijk, namelijk zichtbaar gemaakt wordt. Daarmee ook de rook.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:3. De uitbeelding van de sprinkhanen.

Opb.9:3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

 

Met een slag om de arm zou ik zeggen dat deze sprinkhanen de voorstelling zijn van de gebonden engelen die onder de hel zijn en die door satan losgemaakt worden.

De beste reden die ik daarvoor heb, is dat de Bijbel ditzelfde toepast op de satan. In Openbaring 20 lezen we dat satan bij aanvang van de duizend jaren gebonden wordt en na de 1000 jaren ontbonden wordt. Daarmee is satan een type van zijn personeel naar mijn bescheiden mening.

Want zoals de engelen gebonden zijn in de afgrond, zo zal satan gebonden worden. En zoals de satan na 1000 jaren ontbonden zal worden, zullen deze engelen ontbonden worden. Satan is immers een zelfde soort engel, zij het hoger in rang.

Deze engelen hebben ooit een menselijke gedaante aangenomen en hebben door hun omgang (seks) met de mens hun hemelse woonstede voorgoed verlaten en bleven daardoor een engel in het vlees en daarmee sterfelijk. Bij hun dood verliet hun geest de vleselijke woning en gingen zij een etage lager dan de gevangenis van de geesten der mensen. Dat is wat de Bijbel impliceert met het Griekse woord “Abussos”, wat vertaald is met “put des afgronds” (bodemloze put). Synoniemen daarvan zijn: “Tartaroo” (2Petr.2:4) en “onder de duisternis” (Jud.1:6).

Dus, wat in de put des afgronds verblijft, zijn de gebonden geesten van engelen. Dit moeten we niet verwarren met demonen die bijvoorbeeld door de Here uitgedreven werden. Want die onreine of boze geesten zijn vroeger geen engel geweest en ook geen afstammeling van Adam. Demonen zijn geesten die afkomstig zijn van de vermenging tussen deze twee en ooit reuzen zijn geweest. Als we dan lezen dat ťťn man bezeten was door een legioen demonen, kan je nagaan hoeveel bastaarts er op aarde ooit geleefd hebben! (Een legioen was een Romeinse legereenheid bestaande uit vijf- tot zesduizend soldaten.)

 

Terug naar begin

Openbaring 9:3. Sprinkhanen en schorpioenen.

Nogmaals vers 3.

Opb.9:3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

 

Deze sprinkhanen die uit de bodemloze put op de aarde komen, zijn hier in Openbaring 9 de uitbeelding van de geesten die gebonden waren onder de duisternis.

 

Dan struikelen we direct over de sprinkhanen die ineens vergeleken worden met schorpioenen. De sprinkhanen die we in het N.T. tegenkomen is twee maal hier in Opb.9. en we vinden ze nog twee maal in de EvangeliŽn (Matt.3:4, Mark.1:6), waar gesproken wordt over sprinkhanen die Johannes de doper at in de woestijn.

Voor schorpioenen geld eigenlijk hetzelfde. De schorpioen wordt drie keer hier genoemd in Opb.9. In vers 3, 5 en 10. En twee keer in de Evangelie van Lukas. In Lukas 10:19 en 11:12.

 

Volgens mij doen de sprinkhanen de schorpioenen qua grootte niet veel onder. Beiden hebben een schutkleur en beiden hebben een soort pantser aan de buitenkant. Verschillen tussen beiden zijn er natuurlijk ook! Schorpioenen leven veel meer solitair dan sprinkhanen. In het O.T. vinden we beschrijvingen van sprinkhanenplagen. Daarbij gaat het om miljoenen tegelijk. In maart 2013 was er nog een plaag van 30.000.000 sprinkhanen in Egypte.

Het allerbelangrijkste om vast te houden als Johannes hier een beschrijving doet van wat er uit de rook tevoorschijn komt, is dat het primair gaat om sprinkhanen en niet om schorpioenen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:4. Het beschadigen van de mensen.

Opb.9:4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente, noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.

 

Deze drie laatste weeŽn zijn de climax naar de totale openbaring van het Koninkrijk van Christus. 144.000 waren er verzegeld, maar kunnen nimmer, nooit, niet beschadigd worden. Ik durf u niet te zeggen hoe het staat met hen, die door het getuigenis van de 144.000 tot geloof zijn gekomen. Ik lees namelijk niets over dat zij dan ook het zegel Gods aan hun voorhoofden krijgen. Wel lees ik over de martelaren uit de grote verdrukking.

 

De sprinkhanen krijgen in vers 3 “macht”. Dat wil zeggen dat hen wordt toegestaan dat ze iets kunnen of mogen. In vers 4 worden zij ook beperkt. Van gewone sprinkhanen verwacht de mens immers dat zij juist het groen zouden beschadigen en niet de mens. Deze “sprinkhanen” beschadigen juist de mens en niet het groen. Maar niet alle mensen, want de 144.000 zijn onschendbaar. En dan gaat het in vers vijf weer verder met de macht en de beperking die zij krijgen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:5. De macht om te pijnigen voor vijf maanden.

Opb.9:5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft.

 

De sprinkhanen hebben het dus voorzien op de mens en niet het groen. En omdat zij anders net zo met de mens zouden omgaan als met het groen, namelijk verslinden, wordt hen naast de macht ook een beperking gegeven. Zij mogen de mensen niet verslinden, zoals de oogst helemaal kaalgevreten wordt. Maar zij mogen de mens alleen maar pijnigen. En de pijn is het beste te vergelijken met een schorpioenensteek. Vandaag de dag wordt een dergelijke steek beschreven als zeer pijnlijk, een scherpe pijn en een brandend gevoel. Hoeveel pijn het dan de mens zal doen, wordt ons direct beschreven in het volgende vers.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:6. Uitzichtloos leiden.

Opb.9:6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.

 

Ik vraag me nog altijd af hoe dat precies mogelijk is. Want dit vers spreekt over zelfdoding. De hand aan jezelf leggen, lijkt mij altijd mogelijk, maar hier wordt overduidelijk tot twee maal toe gezegd dat men de pijniging niet kan ontlopen door suÔcide.

Ik kan verder niet veel over dit vers vermelden, zij het dat het een uitbeelding geeft aan het existeren in de hel. Het is als de hel op aarde. Want in de hel lijdt men helse pijn (Luk.16:23,24,28), maar men kan daar niet aan ontkomen, omdat men niet kan sterven in de hel. Die situatie wordt kennelijk nagebootst op aarde voor een periode van vijf maanden.

Waarom slechts vijf maanden? Of waarom specifiek vijf maanden? De enige verklaring die ik u kan geven, is dat “vijf” slaat op verborgen dingen, die letterlijk gedurende 150 dagen zienlijk de mensheid pijnigen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:7. Hoe zien ze eruit?

En dan krijgen we de omschrijving van deze sprinkhanen.

Opb.9:7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen.

 

Den paarden gelijk:

Van de sprinkhanen wordt gezegd dat zij in de gedaante gelijk zijn aan paarden. Dat woordje “gedaante” komen we in de Bijbel meestal tegen als het woord “gelijkenis”. Zoals in het onderstaande vers wordt verduidelijkt.

Fil.2:7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

 

Ik vermoed dat de gelijkenis met een paard vooral slaat op wat er achter de komma staat, namelijk paarden die oorlog klaar zijn. Werkpaarden. Imposante, grote wezens die gebruikt worden in de strijd. En daarom denk ik dat de “sprinkhanen”, grote wezens zijn van 148cm. tot ruim 2 meter. Dat is namelijk de schofthoogte van de definitie “paard”.

Verder is een paard in de Bijbel de uitbeelding van majesteit, dan wel heerschappij. En deze sprinkhanen hebben macht gekregen, dat is een vorm van heerschappij.

 

Gouden kronen:

Sprinkhanen bij ons in de tuin hebben geen kronen. Het gaat hier om de verwijzing van hun afkomst. Namelijk de hemel. Ooit geschapen door de Here God: de Koning. En van de engelen wordt gesproken met de term: zonen Gods. Deze zonen Gods deelden in het Koningschap van de Koning, ieder in zijn positie.

De sprinkhanen / paarden / schorpioenen, kwamen ooit uit de hemel. Maar verlieten hun hemelse positie, stierven en zijn om diezelfde reden in de put des afgronds vastgehouden. Dus staat er niet dat zij gouden kronen droegen, maar ze droegen iets dat op gouden kronen leek. Net als bij het paard duidt het heerschappij aan.

In het commentaar van Jamieson, Fausset en Brown, las ik nog dat zij de kronen in verband brengen met de theedoeken op de hoofden van Mohammedanen. Die tulbanden hebben dan een soort kroon die de boel op zijn plaats houdt. Die zou dan goudkleurig zijn.

 

Aangezicht van mensen:

Hoewel het geen mensen zijn, zien hun gezichten er wel menselijk uit. Dit is volgens mij de uitbeelding van het zienlijke. De klemtoon wordt hiermee gelegd op het onzienlijke uit de bodemloze put, die geesten namelijk, zienlijk worden. Want de mens, waarmee het vergeleken wordt, is geformeerd uit het stof der aarde. De mens is dus stoffelijk en zichtbaar. En dat is het tegenovergestelde van geestelijk en onzichtbaar. In het commentaar van Jamieson, Fausset en Brown wordt gesproken over dat zij wel bovennatuurlijk moeten zijn. Dat is een ander woord voor buitenaards volgens mij.

 

[JSB] as the faces of men — The “as” seems to imply the locusts here do not mean men. At the same time they are not natural locusts, for these do not sting men (Rev_9:5). They must be supernatural.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:8. Hoe zien ze eruit?

Opb.9:8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.

 

Vrouwenhaar:

Het haar van de vrouw staat volgens mij voor verleiding. Een vrouw verzorgt haar haar, omdat zij mooi wil zijn. Ze wil mooi zijn en aantrekkelijk zijn, zodat ze een man kan “verleiden” en zij zich kan voortplanten. Dat is dan wel heel klinisch gezegd. Misschien heel kort door de bocht, maar het gaat om verleiding. In dit geval, over deze geesten van gevallen engelen, kunnen we misschien beter spreken over misleiding.

 

Tanden der leeuwen:

De leeuw is in de Bijbel soms ook wel de uitbeelding van een hemelwezen. Christus Jezus, Die absoluut een hemelwezen is, wordt in dit Bijbelboek de Leeuw uit de stam van Juda genoemd (Opb.5:5). Verder kennen we ook de leeuw die rond gaat, zoekende wien hij zou mogen verslinden (1Petr.5:8), de aanduiding van een ander hemelwezen, namelijk de satan. Verder worden er ook leeuwen gedood in de Bijbel, zoals door David en door Simson.

De leeuw staat voor koningschap en heerschappij. Dat heb ik al eerder uitgelegd. Verder gaat het specifiek om de tanden van de leeuw. Dat is zijn moordwapen. Tanden snijden en verscheuren immers.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:9. Hoe zien ze eruit?

Opb.9:9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.

 

IJzeren borstwapenen:

IJzer is bij uitstek in de Bijbel het materiaal van wapentuig. DaniŽl sprak over het ijzer in Dan.2:40 “… aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.”

Dat is ijzer. Maar hier wordt niet gesproken over een wapen, maar juist over de bescherming tegen een wapen, het borstwapen. Het borstwapen beschermt de vitale organen. En ik vermoed dat deze borstwapenen van ijzer uitdrukking geven aan de vitaliteit van deze wezens. Ik bedoel te zeggen, dat ze niet gedood kunnen worden waardoor de pijniging van deze wezens net zo erg is aan het begin van de vijf maanden als op de laatste dag van de vijf maanden. Omdat ze niet beschadigd kunnen worden, laat staan gedood kunnen worden.

Dus als er op dag 1 100.000 van deze wezens op aarde de mensen pijnigen, dan zijn er op dag 150 ook nog 100.000 van deze wezens.

 

 

Vleugels, gedruis der wagens:

Vleugels zijn hier uitbeelding van hun hemelse oorsprong. Alles wat vleugels heeft, beweegt zich voort door de lucht, namelijk de hemel van de vogels (Gen.1:20). Sprinkhanen hebben vleugels en die gebruiken ze als ze met miljoenen aan komen vliegen. En dat geeft een immens lawaai.

Zelf krijg ik hier het beeld van een legerhelikopter bij. De wieken van de helikopter zijn vleugels. Het Griekse woord “pteron”, betekent immers vleugel. En die dingen maken een intens lawaai. Het is een soort wagen met vleugels. Maar of het letterlijk gaat om helikopters…

 

Terug naar begin

Openbaring 9:10. Hoe zien ze eruit?

10 En zij hadden staarten de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.

 

Staarten:

Sprinkhanen met staarten. Staarten die op die van de schorpioen lijken. Namelijk met een angel op het end. Maar wat wil dat zeggen? Het Griekse woord wat met staart vertaald is, is “Oura(s)”. En ik herken daar direct een gedeelte uit het woord “Ouranios” dat “hemels” betekent. Ik vermoed dat hier gezinspeeld wordt op hun oorsprong. Leuk om te noemen in dit verband is de staart van die andere engel.

Het is de staart van de draak die een derde der sterren met zich meetrok uit de hemel (Opb.12:4). En de staart heeft weliswaar macht, maar is de uitbeelding van vernedering ten opzichte van het hoofd, dat het meest hoog geplaatst is zegt Deut. 28:13.

Tenslotte vond ik in mijn aantekeningen en in commentaren over dit stuk de Schriftverwijzing naar Jesaja 9.

 

Jes.9:13 Daarom zal de Heere afhouwen uit IsraŽl den kop en den staart, den tak en de bieze, op een dag.

Jes.9:14 (De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart.)

 

Hoe zal ik dit opschrijven? Jes.9:14 spreekt over de staart, dat de profeet daarvan de uitbeelding is. Het betreft een valse profeet in Jesaja. Okay, ik neem het even in het algemeen. Wat doet een profeet? Een profeet verkondigt iets. En dat “iets” dat is niet zichtbaar. Het is woord. En dat woord kan zijn ingang bij iemand vinden, of niet. Wat doet het woord dan als het ingang heeft gevonden bij iemand? Dan gaat het “werken”.

In Joh.14:28 zegt de Here, dat als zij het woord dat de Heer tot hen gesproken had, Zijn werk had laten doen, dat ze dan verblijd zouden zijn.

Hier in Opb.9:10 gaat het naar mijn beste weten over een valse leer. Dat is de staart. En met die staart, dus met die valse leer, wordt de mens gestoken. Dat steken gebeurt door de angel. Uit die angel komt dus geen levend water(Joh.4:14), maar gif. En dat gif doet zijn werk in iemand.

Hoe zit dat dan met het pijnigen? Ik denk dat deze wezens een valse leer verkondigen die zijn werk direct zal doen. Iedereen overkomt het wel eens dat iemand een opmerking maakt. En hoe ze het doen, geen idee, maar je bent direct van je ŗ propos. Dan hebben de woorden van iemand zijn werking in je gedaan! En dan gaat het in je werken, zoals gif. En dat zorgt ervoor dat je verschrikkelijk boos of verdrietig wordt. Deed dat lichamelijk pijn? Nee, maar innerlijk heeft het je wel verschrikkelijk pijn gedaan. Misschien wel zoveel pijn, dat als je er nu weer aan terugdenkt, je weer boos kunt worden.

Ik ben van mening dat het hier sterk op lijkt, maar dan een paar tikkeltjes erger. Want, zegt de Schrift, de werking van dit “gif”, maakt dat de mensen direct verlangen naar de dood. Je krijgt een massahysterie. En de impact van dit gif, doet zoveel pijn, dat je totaal uit het veld geslagen bent. Ik weet niet waar je dit mee zou kunnen vergelijken. Een slechtnieuws gesprek? Een nog vťťl slechter nieuws gesprek, dat je hele familie en vriendenkring in ťťn keer om het leven zijn gekomen? Ik durf het niet te zeggen.

 

Terug naar begin

Openbaring 9:11 De schorpioenenkoning.

Opb.9:11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

 

Deze sprinkhanen hebben een koning over zich. Maar zegt Spreuken:

Spr.30:27 De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen.

 

Deze sprinkhanen uit Openbaring 9 hebben een koning over zich. Maar omdat sprinkhanen volgens Spreuken geen koning over zich hebben, zit je met een dilemma. De sprinkhanen uit Openbaring 9 lijken vooral op ťťn ander dier: de schorpioen! En de schorpioen heeft wel een koning, maar dat lezen we niet letterlijk in de Bijbel.

 

De schorpioenenkoning was een Egyptische koning uit de tijd van Nimrod (gen.10:8) volgens mij. Het grappige is dat deze Egyptische heerser dan ook nauwe banden heeft gehad met het Babel van Nimrod. De wetenschap benoemt dat anders, namelijk “Mesopotamische invloed”. En laat nou Babel en haar val ťťn van de belangrijkste onderwerpen van dit Bijbelboek zijn. Frappant toch!

 

De schorpioenenkoning is afgebeeld met wezens die “slang-nek-panters” genoemd worden en de zogenoemde “Chimaira”. Deze laatste is een Grieks mythologisch wezen. En voor wat betreft Griekse mythologie en de Bijbel… De Here Jezus Zelf noemt Grieks mythologisch wezen bij naam! Dat is in Matt.12:40, waar de Heer de Ketos uit de Griekse mythologie noemt. En aangezien de Heer de Waarheid is en zegt dat Jona drie dagen in de buik van dit zeemonster zat, zou ik daar niet aan twijfelen. Tevens onderstreept de Heer dat Griekse mythologie meer is dan verzinselen en uiteraard veel minder is dan de waarheid. Want dat is Hij Zelf. Met deze woorden zal ik ongetwijfeld verkettert worden door sommigen, maar de Bijbel zinspeelt talloze malen op Griekse mythologie. Dat kan je gewoon niet negeren!

 

Melle’s noot aangaande fabeldieren, samengestelde – en mythologische wezens.

Maar deze Chimaira is een monsterlijk wezen dat samengesteld is uit meerdere beesten. Daar wil ik ťťn keer iets over zeggen. We vinden in de mythologie nogal wat samengestelde wezens. Denk aan de Faun (half mens, half bok), de zeemeermin (half mens, half vis), de Centaur (half mens, half paard), de Griffioen (half leeuw, half arend) en de Sfinx (half mens, half leeuw). Ik ben van mening dat toen de zonen Gods naar de aarde kwamen en gemeenschap hadden met de mensen, dat zij ook hebben ‘geknoeid’ met de dieren. En dat we daarom in de mythologie bekend zijn geworden met deze dieren.

 

In de Bijbel vinden we trouwens ook samengestelde dieren, bijvoorbeeld in DaniŽl 7 en zeker in Openbaring. Nota bene voor de troon van God, in Openbaring 4 vinden we vier “wezens” en in Openbaring 13 vinden we ook een samengesteld dier. Deze dieren in de Bijbel, maar ook in de mythologie beelden iets uit. Maar van de mythologische samengestelde dieren blijf ik van mening dat het samenstellen van deze dieren haar oorsprong vindt bij de “sprinkhanen” uit Openbaring 9. Dan is het niet zo verwonderlijk dat ze ook zo beschreven worden.

 

Maar deze Chimaira bestaat uit een kop van de leeuw, een lichaam van een bok (of op de rug van de leeuw een geitenkop) en met een slang als staart.

 

Wat vind ik nu opmerkelijk om te noemen? De schorpioenenkoning wordt hier genoemd de koning van de sprinkhanen. En als we naar zijn naam kijken, komen we uit bij de satan. En die wordt beeldend beschreven als… de koning van Egypte, die in die hoedanigheid een rol speelt in de eindtijd.

Dat is dat stuk uit EzechiŽl over de bomen uit de hof van Eden, die verwijzen naar de engelen die met de Heer in de hof waren en de hof bouwden.

Farao wordt in Ez.29:3 “die grote zeedraak” genoemd. Hoezo mythologie!

Ez. 29 tot en met 32 gaan over satan als heerser over Egypteland. En in hoofdstuk 31 vinden we dan ook die connectie met de engelen uit Eden. Voor meer info:

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Bijbelstudies/Systematisch/eden_en_engelen.html#De koning van Egypte, Farao, Lucifer.

 

De gevallen ster uit Openbaring 9 vers 1, die de sleutel kreeg, is satan, die dus ook beeldend beschreven wordt als de Farao, de (buiten Bijbelse) schorpioenenkoning. En dan controleren we of dat klopt.

11 …de engel van de afgrond; zijn naam was in het Hebreeuws AbŠddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon.

 

Abaddon wil zeggen vernietigen. Daar vinden we een Schriftverwijzing bij naar Joh.8:44.

Joh.8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

 

Ik wil u graag wijzen op het spreken van de satan. Hij spreekt uit zijn eigen en dat is de leugen. Ik verwacht dat de geesten uit de put des afgronds, die onder direct gezag van satan staan, hem hierin volgen en beginnen te spreken. In het allereerste contact dat satan met een mens had, begon hij trouwens direct te spreken en dit “gif” werkte direct in Eva, met als gevolg dat ze van de boom at.

 

Dat de naam van deze engel in Hebreeuws en Grieks is, heeft volgens mij de betekenis die we ook in de apostolische brieven tegenkomen, namelijk “eerst de Jood, en ook de Griek…”. Paulus zegt over deze twee verschillende groepen, dat het aards is om ze te scheiden, omdat ze in Christus Jezus ťťn zijn.

 

In het Grieks heet hij Apollyon. Dat is van het Griekse woord “apollumi”, dat verderven betekent.

Joh.3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet “apollumi”, verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

De mensenmoorder wil de mensen van God afhouden, zodat zij de mens sterft, zoals we dat met de verleiding van Eva ook zien.

 

Terug naar begin


Copyright © 2015  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.

Deze site is vrijwilligerswerk. Wilt u Eindtijd in beeld financieel willen steunen? Uw gift is van harte welkom. NL85RABO0118372378