Studie Openbaring


Studie Openbaring 8 en 16. De 7 laatste oordelen.

  1. Ter inleiding.                                (Opb.16:2,4)
  2. De eerste plaag: de aarde.             (Opb.8:7. Opb.16:2)
  3. De tweede plaag: de zee.              (Opb.8:8-9 Opb.16:3)
  4. De derde plaag: het zoete water.   (Opb.8:10-11. Opb.16:4-7)
  5. De vierde plaag: de zon.                (Opb.8:12. Opb.16:8-9)

Ter inleiding.

In deze studie zullen we de eerste 4 van de “laatste 7 plagen”, zoals Openbaring 15:1 dat noemt, behandelen. We zullen de zeven bazuinen uit Openbaring 8 leggen naast de zeven fiolen uit Openbaring 16, omdat zij, mijns inziens, over hetzelfde spreken.

 

Waar we direct over zullen struikelen is dat bij de bazuinen gesproken wordt over “het derde deel” terwijl bij de fiolen soms gesproken wordt over “alle” of juist geen hoeveelheid aangeeft.

Kwestie van in- en uitzoomen

 

Openbaring 8 is als het ware uitgezoomd en spreekt over de hele wereld. Maar bestuderen we Openbaring 16 dan blijkt dat daar is ingezoomd op kennelijk dat derde deel van de wereld, namelijk het antichristelijke wereldrijk.

 

Dat begint al direct in vers 2 van Openbaring 16, waar gesproken wordt over het beest. In Openbaring 8 is dat beest nog helemaal niet behandeld.

Opb.16:2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn (van het beest) beeld aanbaden.

 

En dát er in Openbaring is ingezoomd op het antichristelijke wereldrijk, blijkt als we vers 14 lezen.

Opb.16:14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde (nu wordt er uitgezoomd!) en der gehele wereld, om die (dat is niet meer alleen het antichristelijke wereldrijk, maar de gehele wereld) te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.

 

Een derde deel

Nog een voorbeeldje dan. Als we inzoomen op alle zondige engelen en we zoomen dan uit, dan blijkt slechts het derde deel der engelen door satan te zijn meegetrokken. Zo is het ook als we de bazuinen en fiolen naast elkaar leggen.

 

Terug naar begin

De eerste plaag: de aarde.

Opb.8:7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

 

Dit oordeel komt op de aarde! Het is namelijk op de aarde geworpen. Daardoor is het derde deel der bomen verbrand. Dat zullen we vanuit de hemel mooi kunnen overzien. Maar staat er ook dat al het groene gras is verbrand.

Als het één is uitgezoomd, moet het ander dat ook zijn.

En het gras dat hier genoemd wordt, is breder van betekenis dan alleen ons gazon. Het wordt in de Bijbel ook gebruikt te aanduiding van het kruid.

 

·         Matt.13:26 Toen het nu tot kruid (= hetzelfde woord als gras) opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.

 

Als we inzoomen op het antichristelijke wereldrijk, dan lezen we in Openbaring 16 ook over het oordeel dat de aarde treft. Niet planeet aarde, maar de grond waarin de wortels van het kruid, gras en bomen staan.

 

Opb.16:2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.

 

De meeste Bijbelcommentaren die ik heb geraadpleegd, verwijzen naar de zesde plaag over Egypteland, dat een type is van het Babel uit Openbaring. Ik wil deze er even naast leggen, zodat u hetzelfde zal opvallen, als mij is opgevallen.

 

·         Ex.9:23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.

·         24 En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.

 

Hagel met vuur! En… het is ongekend!, wat overeenkomt met de woorden van de Heer uit Matt.24.

·         Matt.24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 

Als we met deze plaag uit Exodus inzoomen dan blijkt HEEL Egypte daardoor getroffen te worden.

·         25 En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.

 

Maar zoomen we uit, net zo als bij de bazuinen en schalen, dan blijkt het toch maar om een DEEL te gaan, want het land Gosen werd niet getroffen.

·         26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israels waren, daar was geen hagel.

 

Dat viel mij op. Goed, we zitten met een interpretatie probleem. Want hoe kan hagel vermengt zijn met vuur? Hagel bestaat uit ijs en vuur doet ijs smelten. De Bijbelcommentaren zijn hier niet éénduidig over of negeren dit gewoon.

 

Het meest voor de hand liggende antwoord is, het is een wonder! En wonderen zijn nu eenmaal wonderen, omdat wij ze niet kunnen verklaren.

Het vuur in de hagel kan ook een andere betekenis hebben. Mijn gedachte hierover is, als het vuur de hagel niet doet smelten, dan is het vuur dus niet heet. Dan kan het ook een virus zijn. Hoe heet is eigenlijk een besmettingshaard? Hoe heet is mildvuur? Een virus of ziekte hoeft niet heet te zijn, toch kunnen organismen elkaar aansteken, zonder dat daar hitte voor nodig is.

 

Ik weet niet of dit ook de Bijbelse betekenis is van “hagel vermengt met vuur”. Maar als ik lees dat de mensen met het merkteken ziekteverschijnselen krijgen direct na deze eerste plaag,

“en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen”

…dan zou dat als “vuur” verklaart kunnen worden.

In de literatuur over plantenziekten is te vinden dat de ziekte “moederkoren” leidt tot grote etterende zweren.

 

Als u dat opzoekt op Wikipedia, dan leest u ook direct over “Sint Antoniusvuur”. Hoe heet zou dat eigenlijk zijn? En over de hallucinatoire werking (gelijk aan LSD) van de schimmel in de aren van het gewas, waardoor, als men hier kleine hoeveelheden van binnenkrijgt, men “heksengedrag” vertoont.

 

Terug naar begin

De tweede plaag: de zee.

Ik had het nog niet gezegd, maar de idee van de zeven plagen is dat de eerste vier een groep vormen. Daar achteraan volgen één voor één de laatste drie plagen. Dit kan heel goed betekenen dat de éérste vier plagen in één keer komen of te gelijker tijd aanwezig zijn. Maar dat hoeft niet noodzakelijk.

 

Goed we gaan naar de tweede bazuin.

Opb.8:8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.

 

De tweede plaag betreft een oordeel over de zee. Dat is het zoute water. De bazuinen vermelden wat we uitgezoomd zien. En wat we zien is dat een derde deel van de zeeën van de wereld, namelijk die van of rondom of aangrenzend aan het antichristelijke wereldrijk, getroffen wordt.

 

We leggen direct de tweede fiool ernaast en zoomen dus in op het antichristelijke wereldrijk. Ik hoop dat u begint te wennen aan deze vorm. Breed beginnen en dan versmallen. En we lezen:

Opb.16:3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.

 

Dat komt dus exact overeen!

 

Goed op welke wijze gebeurt dit?

“er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen”

 

Sommigen zeggen dat dit alleen geestelijk gelezen moet worden en anderen houden het op een letterlijk verklaring van dit vers. Het is geen berg! Maar als het ergens op lijkt, dan lijkt het, het meest op een brandende berg.

 

Doorgaans ben ik in Openbaring geneigd om de vraag te stellen: “waar is dit de uitbeelding van?” Ook deze plagen zou je kunnen geestelijk kunnen lezen. Echter geloof ik dat God letterlijk oordelen brengt over de wereld. Het is namelijk in de Dag des Heeren. Hij heeft talloze malen aangekondigd dat Hij oordeel zou brengen. Daarom zie ik geen noodzaak, wanneer eindelijk puntje bij paaltje komt, om dit wederom overdrachtelijk te interpreteren. Dus het kan wel, maar is niet noodzakelijk!

De 10 plagen over Egypte waren letterlijke plagen en het onheil dat daar beschreven wordt, is een voorafschaduwing van de Dag des Heeren.

 

Hier valt iets naar beneden wat op een berg lijkt, later valt er iets dat op een ster lijkt en we hadden al gelezen dat er hagelstenen met vuur vielen. Wat er uit de hemel valt, heeft als doel schade aan te richten als oordeel.

Het oordeel komt nu over de zee, de zoute wateren. We lezen daar over “bloed”.

en zij werd bloed als van een dode;

 

Bloed is in de Bijbel de betekenis van leven. Als bloed vergoten wordt, is het bloed en daarmee het leven uit de mens en is hij dus dood. Hier staat dat de zee werd als bloed. Maar aangezien bloed niet in de zee hoort te zijn, maar in een mens of dier, moeten we spreken over vergoten bloed. En dat staat er dan ook, namelijk “als van een dode”. En wat dat betekent staat direct achter de punt-komma:

en alle levende ziel is gestorven in de zee.

 

Waar is het bloed dus van afkomstig? Van alle levende ziel die is gestorven in de zee. En hoe is dat zo gekomen? Doordat er een berg is de zee is geworpen. Mocht deze berg nu een geestelijke betekenis hebben, dan betekent “berg” een koninkrijk. En als het geloof groot genoeg is, dan kunnen er gezegd worden:

 

Mark.11:23 Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.

Degene die dit hier in Markus 11 zegt, is ook Degene die niet twijfelt in Zijn hart en deze berg in de zee zal werpen. Dit zeg ik omdat er leringen zijn die beweren dat wij tot ALLES in staat zijn, als we maar geloven. En dat op basis van dit vers. Dat is jammer, want ik geloof oprecht niet dat onze Heer dit specifieke gebed zal verhoren.

 

Terug naar begin

De derde plaag: het zoete water.

De derde bazuin zegt:

Opb.8:10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.

Opb.8:11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

 

Wederom versmallen we de wereld naar het grote antichristelijke wereldrijk. En dan lezen we wat de derde fiool zegt:

Opb.16:4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.

Opb.16:5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;

Opb.16:6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.

Opb.16:7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

 

Net als met het oordeel over het zoute water, zo wordt ook bij dit oordeel het water geïnfecteerd, zodat het leven in het water sterft (dat staat er niet letterlijk, maar vergelijk met Ex.7:17-25). Het zoete water is niet meer drinkbaar, want het werd alsem, dat is bitter.

 

Er is al het één en ander uit de hemel gevallen, dat een dodelijke uitwerking heeft op daar waar het valt. Het infecteert de boel. Nu is het een brandende ster. Ik denk dat het eenzelfde brandende berg is als die in de zee viel, maar nu anders beschreven. Waarom denk ik dat? De uitwerking is identiek namelijk. Maar waarom krijgt deze wel een naam en die in de zee niet? Speculatie misschien, maar dat komt denk ik door ramptoerisme. Wat diep in de zee ligt, is gewoon zeer slecht toegankelijk voor ramptoeristen en journalisten. Maar op het land is dat een stuk eenvoudiger.

Op 11 september kreeg de ramp plek ook direct een naam: “Ground zero”. Nu er weer een brandend object op aarde inslaat, waar men dit keer wel naar toe kan om het te bekijken, zal het waarschijnlijk snel een naam krijgen. Ik denk niet op de dag zelf, maar als er na enige dagen de één na de ander dezelfde ziekte verschijnselen krijgen en sterven, zal men de ramp plek, met de ster in het midden van de krater, de naam Alsem geven.

Ik denk niet dat het internationaal de Nederlandse naam “Alsem” krijgt, maar eerder de Griekse naam: “Apsinthos”. Of Arabisch, want die taal spreekt men allemaal in de landen rondom Jeruzalem.

 

In Openbaring 16 wordt nog gesproken over “de engel der wateren”. Wie of wat wordt daarmee bedoeld? Een engel is een boodschapper. En wat boodschapt de engel? Het water.

·         Joh.4:14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

 

Het is volgens mij de uitbeelding of omschrijving van Jezus Christus, Die het levende water is. Dit levende water wordt daarom gezet tegenover het water op aarde waarvan men moet leven, alleen sterft men eraan, omdat het “bloed der heiligen en profeten” het water heeft verontreinigd.

 

Want, sommige zaken dreigen op de achtergrond te raken. Daarom wordt nog melding gemaakt van “anderen van het altaar”. Dat waren die uit Opb.6:9, die gedood waren om het getuigenis van Jezus Christus.

Opb.16:7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

 

Dit is de allerlaatste keer dat “altaar” in de Bijbel voorkomt. Met andere woorden: “We are almost there!”

 

Terug naar begin

De vierde plaag: de zon.

De vierde bazuin zegt:

Opb.8:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.

 

De vierde fiool zegt:

Opb.16:8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.

Opb.16:9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

 

De vierde plaag spreekt over een oordeel in de tweede hemel, die in het bijzonder de zon treft. Als we straks naar de drie laatste oordelen gaan, blijkt hoe verschillend deze eerste vier zijn in vergelijking met de laatste drie.

Deze vier plagen horen bij elkaar, dat zeggen ook de meeste Bijbelcommentatoren. Bij de laatste drie is er elke keer sprake van een ramp die komt en voorbij gaat en daarna pas komt de volgende. Bij deze eerste vier is dat niet het geval.

 

Wat hebben de eerste vier met elkaar gemeen? Alle vier spreken zij over het gevolg van iets. Het oordeel van alle vier komt letterlijk en geestelijk uit de hemel. Dat het letterlijk uit de hemel komt, is het gevolg van de chaos in het heelal. Of dacht u dat God de Maan met kraters en al had geschapen? Nee, de kosmos is in onbalans en daardoor vliegt er allerlei gesteente (bergen en vallende sterren), die ooit eens ergens tegen aan botsen.

 

Nu die botsingen in de tweede hemel tussen die bergen en vallende sterren, leiden ertoe dat er nu veel ruimtepuin op ramkoers met de aarde ligt. Van al de miljarden brokstukken hoeft maar één brokstuk van 1000 kilometer doorsnee of zo de aarde te raken en het is over en uit met de schepping.

Vindt u dat ook niet apart? Maar de Bijbel legt uit waarom wij niet dagelijks door grote brokstukken geraakt worden.

 

·         2Petr.3:7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

 

Maar met de bazuinen en fiolen zitten we toch echt in de Dag des Heeren, waarin Zijn oordeel openbaar is. Daarom moeten we verwachten dat niet alleen op aarde catastrofen plaatsvinden, maar ook in de eerste en tweede hemel.

 

Wat er bij de vierde plaag gebeurt, is een aanslag tegen de zon. Daardoor wordt een derde deel van het licht tegengehouden. En omdat de maan slechts een reflector is van zonlicht, geeft de maan dus logischerwijs ook een derde minder licht. Hoe het met de sterren in deze plaag zit, weet ik niet precies.

 

Mogelijk staan deze vier plagen en de vierde in het bijzonder in direct verband met de hemelbeving bij het zesde zegel (Opb.6:12-17). In ieder geval mogen we opmerken dat het donker is geworden. En hoewel er minder licht van buiten de aarde bereikt, stijgt de temperatuur flink op aarde.

 

Gek hè! Wel eens gehoord van zonnevlekken? Dat zijn zwarte stippen op de zon. Dus verhoudingsgewijs iets minder zonlicht.

Maar hoe meer zonnevlekken, hoe warmer het wordt. Ik weet niet of een zonnevlek van een derde van het oppervlak van de zon, zou kunnen. Maar dan zouden delen van de wereld onbewoonbaar zijn.

Opb.16:9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

 

Dit vers moeten we toch interpreteren als ondragelijke hitte. Het is immers nog steeds de grote verdrukking voor de wereld. Dus als het hier gaat om temperaturen van boven de 50 graden, zoals in het midden oosten niet ongewoon is, kijk ik daar niet van op. Ik denk echter dat het nog wel wat warmer zal zijn en dat men buitenshuis maar één ding kan doen, namelijk de Naam Gods lasteren. Ja, vanwege de grote hitte. Geen warmte, geen hittegolf, maar grote (Megas) hitte!

 

Deze vier plagen zijn onder andere de reden dat ik meteorieten nieuws verzamel.

Veder lezen: studie_openbaring_9_en_16.html

Terug naar begin


Copyright © 2014  Melle Velema  -  Eindtijd in Beeld [Eindtijdinbeeld.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 16 juni 2015
.