Studie Openbaring


Studie Openbaring 8-2

 1. Ter inleiding.
 2. Vers 3-6 in het kort.
 3. Zijn de zeven bazuinen ook zeven fiolen (schalen)?
 4. Bijbelse interpretatie van alle is niet ALTIJD rekenkundig “alle”. Voorbeeld 1.
 5. Bijbelse interpretatie van alle is niet ALTIJD rekenkundig “alle”. Voorbeeld 2.
 6. Geen rekenkundige interpretatie vereist bij de Bijbelse term “ure”.
 7. Geen rekenkundige interpretatie vereist bij de Bijbelse term “dag en nacht”.
 8. “Alle” is zelfs in hedendaags Nederlands niet altijd rekenkundig alle.
 9. “Alle” is generaliserend en kan de perceptie be´nvloeden.
 10. “Alle” hoeft Bijbels en in het dagelijks taalgebruik niet noodzakelijk rekenkundig te worden ge´nterpreteerd.
 11. De afsluiting van de zevens.

Ter inleiding.

We waren gebleven bij de eerste 2 verzen van Openbaring 8. En daar was veel over te melden. Dus nu we dat weten, kunnen we verder. Maar volledigheidshalve nog even vers 1 en 2.

 

Opb.8:1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.

Opb.8:2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.

Terug naar begin

Vers 3-6 in het kort.

Opb.8:3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.

4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.

5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.

6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

 

Nadat het een half uur stil is geweest in de hemel, om vele redenen overigens, mogen we verwachten dat God niet langer zwijgt, maar komt met oordeel! De Dag des Heren is immers begonnen! Het half uur eindigt officieel wanneer de engel het wierookvat op de aarde gooit, want dan is het stilzwijgen verbroken, want er waren “stemmen” (vers 5).

Terug naar begin

Zijn de zeven bazuinen ook zeven fiolen (schalen)?

Wat hierna volgt is de beschrijving van de zeven bazuinen. En dan komt de grote vraag die vaak wordt gesteld of de bazuinen (Opb.8) en schalen (Opb.16) hetzelfde zijn of toch verschillend.

Ik ben van mening dat het gaat om hetzelfde. Dus de zeven bazuinen zijn de beschrijving van de zeven fiolen (schalen). Dat kan ik niet makkelijk uitleggen. Toch zal ik een poging wagen om u dat in deze studie te laten zien.

╔Ún van de belangrijkste redenen om wÚl verschil te lezen tussen de eerder genoemde bazuinen en schalen, is deze: “in het ene geval (de bazuinen) gaat het om een derde deel dat geoordeeld wordt, maar in het andere geval (fiolen / schalen) gaat het om alle.”

Ook ik lees dat! Simpel: De Bijbel zegt dat, dus daar kun je onmogelijk omheen!

Ik wil niet de Bijbel bagatelliseren, dus probeer ik zo zorgvuldig mogelijk hiermee om te gaan.

 

Dit probleem van de tegenstelling tussen “alle” en “een derde deel”, zit hem puur en alleen in de interpretatie van deze woorden als rekenkundige woorden. De vraag die ik mezelf stel, is: “verlangt de Bijbel bij deze woorden een rekenkundige interpretatie?”
Terug naar begin

Bijbelse interpretatie van alle is niet ALTIJD rekenkundig “alle”. Voorbeeld 1.

In hoofdstuk 7 schreef ik expliciet dat ik had nagezocht of in de grondtekst gesproken werd over “alle” stammen IsraŰls. En ja, dat stond er wel degelijk. Toch bleek dat de stam van Dan niet werd vermeld. En volgens andere Schriftplaatsen is Dan toch echt een stam van IsraŰl. Met andere woorden, de Bijbel gebruikt weliswaar het woord “alle”, maar in dat vers bleek het niet om een rekenkundig aantal te gaan, maar om alle die vervolgens genoemd werden.

Terug naar begin

Bijbelse interpretatie van alle is niet ALTIJD rekenkundig “alle”. Voorbeeld 2.

Gen.41:55 Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood; en Farao zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt.

Hoewel hier in Genesis “alle” gebruikt wordt, zullen er op het moment van spreken ook Egyptenaren ziek in bed hebben gelegen of terminaal zijn en deze toespraak van de Farao niet hebben bijgewoond.

De normale gangbare interpretatie van een dergelijk vers is dat al het volk dat voor de Farao stond, een presentatie is van gans Egypteland. Vergelijk het met een uitspraak als “heel Nederland was aan de buis gekluisterd!” Onder “heel Nederland” hoeft niet noodzakelijk uw aanwezigheid bij ingesloten te zijn.

Terug naar begin

Geen rekenkundige interpretatie vereist bij de Bijbelse term “ure”.

In hoofdstuk 8:1 kwamen we de term “half uur” tegen. Ik heb u laten zien dat wij weliswaar in onze Nederlandse taalgebruik hierin in de eerste plaats lezen “30 minuten”. Echter verlangt de Bijbel deze interpretatie van de Schrift niet.

Terug naar begin

Geen rekenkundige interpretatie vereist bij de Bijbelse term “dag en nacht”.

Nog een ander voorbeeld die ik in de vorige studie aanhaalde (Hoofdstuk 7). Daar vonden we de vermelding van de term “dag en nacht”.

Opb.7:15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

Ook in dit voorbeeld gaat hetzelfde verhaal op. De term “dag en nacht” in dit vers verlangt niet primair de interpretatie van tijd, hoewel die in ons dagelijks Nederlands taalgebruik wel wordt verlangt. De term verlangt primair de Bijbelse interpretatie van locatie, positie, plaats, rang of functie.

Terug naar begin

“Alle” is zelfs in hedendaags Nederlands niet altijd rekenkundig alle.

Nu ik zo al een paar Bijbelse voorbeelden uit de mouw schudt om u te laten zien dat we niet altijd maar voor de letterlijke of rekenkundige interpretatie moeten gaan, maar eerst bestuderen en dan pas conclusies trekken, kan ik u ook wel een alledaags voorbeeld aandragen.

 

U gaat als ouder mee met de klas van uw kind op schoolreisje. Leuk! Er zit heel vaak een regelmoeder tussen de ouders. Die herkent u ogenblikkelijk aan het gebruik van de “wij” vorm. Dus “Wij hebben een leuke dag.” “Wij gaan nu even allemaal rustig zitten, jongens.” Meestal is ze degene die als enige blijft staan. Geen idee waarom.

Als de kinderen een ijsje krijgen of mogen halen, dan hoort u waarschijnlijk deze zin: “Dan is er nu voor alle kinderen een ijsje!” Stelt u voor dat u dat hoort, maar gÚÚn deel uitmaakt van de betreffende groep. En u duwt uw kinderen naar die mevrouw toe en zegt “jullie krijgen dus ook een ijsje van haar!” (Dat wordt me een discussie…)

Is “alle” in dit geval rekenkundig ook alle? Nee! Als er 120 kinderen in het pretpark zijn en de groep kinderen die aangesproken worden krijgen allemaal een ijsje, dan is het toch correct en begrijpelijk Nederlands. En als die groep bestaat uit 40 kinderen, dan is “alle” dus een derde deel van de kinderen.

 

Zo zou dat ook bijvoorbeeld bij de fiolen en bazuinen gelezen kunnen worden. Als “alle” schepen vergaan, kan dat best een derde deel der schepen zijn (Opb.8:9).

Terug naar begin

“Alle” is generaliserend en kan de perceptie be´nvloeden.

We kunnen zeggen dat “alle” generaliserend is. Hoewel dat positief en negatief gebruikt kan worden, blijkt doorgaans dat generalisatie leidt tot uitsluiting of een onterechte insluiting. Dat bleek wel uit die zin: “heel Nederland was aan de buis gekluisterd!” Op die manier wordt onze beeldvorming be´nvloed. En dat is iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.

Laat ik nog ÚÚn extreem voorbeeld gebruiken om uw perceptie van “alle” duidelijk te maken. Kinderporno is verschrikkelijk. Er zijn veel mensen die daarom generaliserend zeggen:

 

“Alle” mensen die regelmatig kinderporno bekijken zijn viespeuken, dan wel pedoseksuelen.

 

Met name het gebruik van het woord “regelmatig”, maakt deze stelling nog aannemelijker dan het al is.

Maar onder deze groep van “alle” mensen die regelmatig dit doen, vallen ook zedenrechercheurs, die met een volstrekt ander doel regelmatig kijken naar kinderporno.

 

Ik weet het, het is een extreem voorbeeld. Maar het geeft weer eens aan dat onze beeldvorming (perceptie) snel vernauwd wordt en dat het gebruik van “alle” niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat het generaliserend om een rekenkundig totaal moet gaan!

Terug naar begin

“Alle” hoeft Bijbels en in het dagelijks taalgebruik niet noodzakelijk rekenkundig te worden ge´nterpreteerd.

Dus terug naar de vraag die ik mezelf stelde: “verlangt de Bijbel bij deze woorden een rekenkundige interpretatie?” Het antwoord staat in de Bijbel! Het antwoord op deze vraag kan alleen gegeven worden als we Schrift met Schrift vergelijken en controleren of het specifiek gaat om een rekenkundig aantal of niet en of er over hetzelfde wordt gesproken.

 

Goed, aangezien ik van mening ben dat het om hetzelfde gaat, zal ik daad bij woord voegen en (eventueel de aankomende studies) meerdere hoofdstukken tegelijk behandelen.
Terug naar begin

De afsluiting van de zevens.

De belangrijkste reden waarom ik denk dat het gaat om de beschrijving van dezelfde gebeurtenissen is nog niet eens omdat ze stuk voor stuk over dezelfde gebeurtenissen schrijven. Daarover later meer. Nee, de belangrijkste reden is wat gemeld wordt bij de nummers zeven. Dus de zevende en daarmee de laatste bazuin en idem dito de fiool.

 

De 7de bazuin.

Bazuin nummer 7 meldt het volgende:

Opb.11:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

 

Wat hier overduidelijk staat, is de onderwerping van de koninkrijken der wereld aan Christus. Dat is de werkelijke “Kingdom Now”-principe. Christus heerst niet alleen vanuit de onzienlijke hemel (vanuit het koninkrijk der hemelen, sinds de Opstanding uit de dood), maar ook, dus met inbegrip van, de aarde.

Hij zou op de troon van David (Ps.132:11, Luk.1:32) zitten! Hij is de Leeuw van Juda (Opb.5:5), dat de uitbeelding is van koningschap uiteraard.

 

We lezen bij de zevende bazuin over dat Hij als Koning zal heersen in alle eeuwigheid. Zijn Koningschap is al 2000 jaar geleden begonnen, toen Christus opstond uit de dood en gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen (Hebr.8:1).

 

Met andere woorden. De zevende bazuin spreekt over het einde van het openbaren van het Koninkrijk op aarde. Het openbaar worden van het koninkrijk is kennelijk een proces, dat begint bij de Wederkomst. Christus maakt Zich aan de wereld (niet direct overigens) kenbaar als Zijnde de Koning. Hij richt Zijn Koninkrijk op aarde op in een periode waarin ook de satan als heerser over de wereld aan de macht is en de aarde volledig verkeerd in dÚ grote verdrukking. Daarna zal de satan gebonden worden en vangt officieel het geopenbaarde Koninkrijk van Christus aan. In die periode dat het Koninkrijk is geopenbaard, zijn alle ongelovigen van de aarde verwijderd / gedood. Maar diezelfde idee lezen we ook in de zevende fiool!

 

De 7de fiool.

Opb.16:17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.

 

Wat is er dan geschied? Er werd ons iets beloofd / verkondigd, over die andere “zevende”, namelijk dit:

Opb.10:5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel.

6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn;

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

 

De verborgenheid Gods zou vervuld worden. U weet toch dat verborgenheid het tegenovergestelde is van openbaring. Dus als Gods verborgenheid vervuld is, betekent dat het is geopenbaard. Wat zou er dan geopenbaard worden?

1.    De Koning! (dat is Jezus Christus uiteraard), maar met de Koning toch ook Zijn Koninkrijk? Zijn Koninkrijk is nu nog “der hemelen”, wat inhoudt dat het zich bevindt in de hemelse, onzienlijke dimensie.

2.    Zijn Koninkrijk. “Uw Koninkrijk kome (Luk.11:2)”. Niet alleen vanuit de hemel regeert Christus, maar ook op aarde.

 

Op de vraag “wat is er geschied” krijg je volgens mij alleen maar een eerlijk antwoord als je de zevende bazuin legt naast de zevende fiool. Maar ook zonder ze naast elkaar te leggen zou u tot die conclusie komen, omdat het bij de zevende fiool er toch vrij dik op ligt dat het gaat om Koningschap. Het koninkrijk van satan, in de uitbeelding van het grote Babylon, is dan definitief gevallen. En dat impliceert toch op z’n minst dat de wereld niet langer geregeerd wordt door de overste der wereld, in de uitbeelding van de oude slang (heerser over de stoffelijke wereld), maar door Christus en de Gemeente. En met hen, die deel zullen hebben aan de eerste opstanding, waarover in hoofdstuk 20 meer.

 

Het getal 7.

En tot slot zegt het getal 7 natuurlijk ook iets. De zeven heeft in de Bijbel te maken met volheid. Denk aan 7 dagen van de week, eindigend met de Sabbat. Hetzelfde geldt voor de veelvoud van zeven, zoals deze zeer bekende uitspraak van de Here Jezus.

Matt.18:22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

 

Zowel bij de zevende bazuin als bij de zevende fiool, lezen we over een voltooiing. Maar leggen we het zevende zegel ernaast, dan blijkt ogenblikkelijk dat deze pas voltooid is op hetzelfde moment als ook de zevende bazuin heeft geblazen. En de zevende bazuin wordt pas geslagen als de zes daarvoor zijn geweest.

 

Terug naar begin