Studie Openbaring


Studie Openbaring 6.

 1. Ter inleiding.
  1. Aanvang 70ste week.
  2. Aanvang Opname van de Gemeente.
 2. 1ste zegel. Eerste helft van de 70ste week van DaniŽl; een wit paard.
  1. Wie of wat?
  2. Vrede; de 1ste helft van de 70ste week.
  3. De kroon.
  4. De boog.
  5. Overwinnende…
 3. 2de zegel. Oorlog op aarde.
  1. Rood paard.
  2. Groot zwaard.
 4. 3de zegel. Hongersnood.
  1. Een van de vier dieren.
  2. Zwart paard.
  3. Een weegschaal.
  4. Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning.
  5. De olie en wijn.
 5. 4de zegel. De dood en de hel.
  1. Vaal paard.
  2. Dood en hel.
  3. Zwaard, honger, dood en beesten.
  4. De wilde beesten.
 6. 5de zegel. De zielen onder het altaar.
  1. Het altaar.
  2. Gedood om het Woord Gods.
  3. Een moment geduld A.U.B.
  4. Ons bloed.
  5. Lange witte klederen.
  6. Kleinen tijd rusten.
 7. 6de zegel. De hemelbeving!
  1. Waar zijn we gebleven?
  2. De vallende sterren.
  3. Alle bergen en eilanden.
  4. De grote dag Zijns toorns.

Ter inleiding.

Twee jaar geleden kwam ik door Bijbelstudie tot de conclusie dat nŠ de 70ste week van DaniŽl de 1000 jaren nog niet konden aanvangen, maar dat er een periode tussen moest vallen. Die periode wordt in de Bijbel genoemd, op talloze plaatsen, de aanvang van de Dag des Heeren.

 

En sinds kort, een klein jaartje, kom ik tot de conclusie dat er ook een hele korte tijdsperiode moet zitten tussen de Opname van de Gemeente en de 70ste week van DaniŽl. Dit is de eerste keer dat ik dit op mijn site verwoord.

 

Die conclusie trek ik als volgt:
Terug naar begin

Aanvang 70ste week.

De aanvang van de 70ste week van DaniŽl start, begint te lopen, op het moment dat het Joodse volk, wonende in de Joodse staat, met Jeruzalem als hoofdstad, een verbond zal sluiten met de vorst van een volk dat zal komen.

Dan.9:27 En hij zal de velen verbond versterken ťťn week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Dit verbond dat versterkt wordt, dat is bekrachtigen / ondertekenen van een verbond (lees voor meer synoniemen van “verbond versterken” DaniŽl hfdst 6), is gekoppeld aan 1 week. Dat wil niet zeggen dat er voor 7 jaren een verbond wordt aangegaan, maar die ene week is de week die overblijft als je de voorgaande weken hebt opgeteld. Er zijn 69 weken vooraf gegaan, dus logischerwijs moet er nog een laatste week volgen. Die laatste week wordt hier benoemt en gaat in op het moment dat het verbond wordt versterkt.
Terug naar begin

Aanvang Opname van de Gemeente.

Er staat nergens in de Bijbel dat de Gemeente wordt Opgenomen, omdat er een verbond wordt versterkt. Dit is iets dat we scherp uit elkaar zouden houden. Wat er gebeurt als de Gemeente wordt Opgenomen, is dat satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden (Opb.12:9).

De Joodse staat sluit het verbond met de dood.

Jes.28:15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.

Jes.28:18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden.

Wie is de dood? Dat lezen we ook in de Bijbel.

Hebr.2:14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

 

De Joden kunnen allťťn een verbond met de duivel sluiten, als deze op de aarde geworpen is! Dat is dus per definitie de Opname van de Gemeente! Maar als de duivel op de aarde geworpen is, zal hij toch op z’n minst eerst zich even moeten voorstellen aan de leiders van het Joodse volk, vÚÚrdat er iets wordt ondertekent! Dus met andere woorden, ik geloof dat hier minstens een paar dagen voor nodig zijn. Hoeveel precies, daar heb ik nu nog geen enkel idee van.

 

Dus na de Opname van de Gemeente zal het Joodse volk een voorzichtig verdrag versterken met de dood. Vanaf het exacte moment dat de handtekeningen geplaatst zijn, begint de klok te tikken en kan iedereen weten wanneer Jezus Christus met de Gemeente terug komt. Dat is namelijk volgens de Bijbel, gerekend vanaf het zetten van de handtekening, 2520 dagen! Dan gaan we nu naar de eerste helft van de 70ste week van DaniŽl!
Terug naar begin

1ste zegel. Eerste helft van de 70ste week van DaniŽl; een wit paard.

Opb.6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Terug naar begin

Wie of wat?

Om te beginnen ga ik je iets eenvoudigs uitleggen.

Je ziet hier een verkeersbord. De afbeelding op het verkeersbord wil ons iets duidelijk maken. Nu stellen we ons de vraag wie zijn die twee poppetjes? Volgens mijn zoontje is hij het kleine poppetje en ik het pappa-poppetje. Maar dat is niet de betekenis van dit bord.

 

Zo is het ook met de ruiter op het witte paard. We zijn geneigd ons de vraag te stellen wie is die ruiter. Ook ik heb dat gedaan. Maar die vraag is niet correct. Het gevolg is dat je antwoord dan ook niet klopt. Net als ik bij het verkeersbord heb uitgelegd, zouden we ook hier de vraag moeten stellen: wat stelt de ruiter op het witte paard voor? Die vraag is alleen te beantwoorden als we doorlezen in het volgende vers.

 

3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Terug naar begin

Vrede; de 1ste helft van de 70ste week.

Het 2de paard met de ruiter nemen de vrede van de aarde weg. Wat heeft het eerste paard met ruiter dan gedaan? De ruiter op het witte paard heeft de vrede gebracht. Bij het openen van het eerste zegel wordt vrede gebracht. Klopt dat met de Bijbel? Ja, want in de eerste helft van de 70ste week is er vrede. Dat lezen we in de Bijbel.

Eerste helft van de 70ste week: VREDE

Tweede helft van de 70ste week: Grote Verdrukking.

Dan.9:27 En hij zal de velen verbond versterken ťťn week; (tot aan de helft der week)…

 

en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Jer.6:14 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede!

…doch daar is geen vrede.

Jer.8:11 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede!

…doch daar is geen vrede.

Ez.7:25 De ondergang komt; en zij zullen den vrede zoeken,

…maar hij zal er niet zijn.

Ez.13:10 Daarom, ja, daarom dat zij Mijn volk verleiden, zeggende: Vrede,

daar geen vrede is; en dat de een een lemen wand bouwt, en ziet, de anderen denzelven pleisteren met loze kalk.

Ez.13:16 Te weten de profeten IsraŽls, die van Jeruzalem profeteren, en voor haar een gezicht des vredes zien,

…waar geen vrede is, spreekt de Heere Heere.

Mich.3:5 Alzo zegt de Heere, tegen de profeten, die Mijn volk verleiden; die met hun tanden bijten, en roepen vrede uit;

…maar die niet geeft in hun mond, tegen dien zo heiligen zij een krijg.

 

1Thess.5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar;

dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

 

 

Goed, dan gaan we weer even terug.

Opb.6:1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Dus wie op het paard zit is niet belangrijk, hoewel daar natuurlijk wel een antwoord op te geven is. Maar dat is alleen maar verwarrend. Het beste is je te houden aan de correcte vraagstelling. Dat is: “Wat stelt de afbeelding of het visioen voor?”

 

Terug naar begin

De kroon.

De kroon die de ruiter op heeft, stelt heerschappij en of koningschap voor. Dit komt overeen met wat DaniŽl schreef:

Dan.9:26b …en een volk des vorsten (dat is een vorst van een volk), hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

Soms kan de naamval “des” ook vertaalt worden met “namelijk of dat is”. Zoals bijvoorbeeld bij de Engel des Heeren. De Engels des Heeren is de Here Zelf. Het zou kunnen zijn, maar zo goed is mijn Nederlands nu ook weer niet, dat “volk des vorsten” niet alleen maar overgezet kan worden naar “een vorst van een volk”, maar ook naar een “vorst van een volk dat uit vorsten bestaat”. Of heel kort: “een volk van vorsten”.

Hemelse legers worden ook wel aangeduid als koningen dan wel wezens met heerschappij. Als voorbeeld:

Kol.1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

 

Dus de kroon die de ruiter krijgt, duidt op heerschappij en het zal duidelijk zijn, dat hij die gebruikt om vrede te stichten. En als laatste voeg ik er aan toe, maar dat is inmiddels wel bekend: “zonder koning geen koninkrijk en geen koninkrijk zonder koning!”

Terug naar begin

De boog.

Dan volgt er een boog. En daarbij ontbreekt een heel belangrijk aspect, namelijk de pijl. Zonder pijl heb je niet zoveel aan een boog.

De boog is in de grondtekst afgeleid van het woord dat produceren betekent. Tja dat had ik ook niet in het woordje “boog” gelezen. Produceren in de zin van “ter wereld brengen, geboren worden, voortbrengen”. Met de heerschappij die de vorst van een volk heeft ontvangen, brengt hij is voort. Nu gaan we het begrijpen, want wat voortgebracht wordt of geboren wordt, was er niet, maar wordt ineens zichtbaar, want het krijgt gestalte. En zo gaat het met de vrede die gebracht wordt. De vrede was er niet, maar zodra de vorst een voorzichtig doodsverdrag maakt voor en met de Joodse staat, ontstaat er ineens vrede!

En hierin zien we duidelijk de antichrist. Want het Griekse woord “anti” betekent “in de plaats van”, denk maar aan Herodus Antipas (pas = pater = vader), die in de plaats van zijn vader kwam (Matt.2:22). Zo stelt de antichrist zich in de plaats van de Christus. Christus is Dť Vredevorst (Jes.9:5) en de antichrist is vorst en brengt vrede. Hij is de na-aper van Christus, een wolf in schaapskleren, een engel des lichts die in werkelijkheid het geweld des doods heeft.

Terug naar begin

Overwinnende…

…en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

De ruiter wordt in de Statenvertaling met een hoofdletter geschreven. Dat zou ik niet doen. Dat hij uitging en overwint, komt vaker voor in de Bijbel. U kunt het lezen als dat wat hij doet, hem lukt. Vooral in DaniŽl komt dit vaak naar voren.

∑         Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

∑         Dan.7:25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

∑         Dan.11:36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.

Terug naar begin

2de zegel. Oorlog op aarde.

3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Wat er gebeurt is duidelijk. De vrede die eerst gebracht werd, wordt weggenomen. Dan weten we precies waar we op de profetische tijdslijn zijn, namelijk op de helft der week. Vanaf het moment dat de gruwel der verwoesting wordt opgericht in de heilige plaats (Matt.24:15).

Ook hier is het belangrijk dat de vraag niet is “wie?”, maar “wat?”! Wat stelt het voor? De tweede helft van de 70ste week. Deze 2de helft wordt door de Here Jezus omschreven als iets dat zeer haastig komt. Als je op het dak bent of op het veld, ren dan de benen uit je lijf! Die zelfde uiteenzetting vinden we ook in:

1Thess.5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; (1e helft tot aan de gruwel)dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

Terug naar begin

Rood paard.

Rood is de kleur van de mens. Adam (mens) of Edom (klinkers bestaan in het Hebreeuws niet) betekent rood. Edom = Esau de oudere tweelingbroer van Jakob. Esau wordt als een roodharige aangeduid. Maar ook Adam betekent rood en de aarde (Adama) is ook rood. Daarom dat de mens uit de aarde is geformeerd en tot het stof der aarde zal wederkeren. Het woord aarde vinden we dan ook terug in het vers: werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde.

Hoe het wegnemen van de vrede gestalte krijgt staat er gelukkig bij: en dat zij elkander zouden doden…

We begrijpen natuurlijk dat ook hier het “rood” terug komt. Het zijn namelijk de mensen (rood) op de aarde (rood) die elkaar doden. Rood slaat hier, denk ik, op het stoffelijke aspect van de aarde.

Terug naar begin

Groot zwaard.

Het zwaard staat in de Bijbel eigenlijk altijd voor oordeel. Een groot zwaard, voor groot oordeel. Het staat er niet bij, maar meestal is het zwaard gemaakt van ijzer, waarvan DaniŽl zij dat:

Dan.2:40 … gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.

 

Terug naar begin

3de zegel. Hongersnood.

5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

Terug naar begin

Een van de vier dieren.

Ik heb het in de vorige verzen niet genoemd, maar de ruiters worden aangekondigd door, elke keer, ťťn van de vier dieren die voor en rondom de troon staan. Dat wil zeggen dat de Gemeente met Christus betrokken is bij dit oordeel. Er wordt namelijk de ruiters iets gegeven of macht gegeven, zodat dat kan gebeuren, wat in het O.T. al geprofeteerd is.

Terug naar begin

Zwart paard.

Zwart komt in het N.T. slechts drie x voor. 2x hier in Openbaring hoofdstuk 6 (5 en 12) en eenmaal in MatthťŁs 5:36. Zwart heeft te maken met waar geen licht is.

 

Het is dus het tegenovergestelde van wit, dat de kleur van het licht is. Wit bevat trouwen alle kleuren. Als wit licht gebroken wordt door een prisma of een waterdruppel, krijg je een regenboog.

 

Zwart wordt dan ook negatief geassocieerd. Vandaar dat we bij een uitvaart in het zwart gekleed gaan, als teken van rouw.

 

Terug naar begin

Een weegschaal.

De weegschaal hier wordt vaker vertaalt met juk.

Matt.11:29  Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Het juk, is letterlijk genomen de last. De weegschaal komen we ook tegen bij vrouwe Justitia en heeft te maken met rechtspreken dan wel een vonnis (oordeel) uitspreken en daarmee wordt de verdachte veroordeelt en een last (juk) opgelegd. Dit vinden we ook terug in de betekenis van het woord in de Griekse grondvertaling. Met de weegschaal wordt natuurlijk gewogen. Dat vinden we ook terug in DaniŽl.

Dan.5:27  TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden.

Ook hier lezen we dat wegen wil zeggen een oordeel vellen. Dus als we “zwart” lezen gevolgd door “een weegschaal”, dan kunnen we al snel opmaken dat er een oordeel komt dat de dood tot gevolg kan hebben.

Terug naar begin

Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning.

6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

 

Een penning staat gelijk aan een dagloon. Dat lezen we in Matt.20:2

Matt.20:2  En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.

Als we nu 80 tot 200 euro per dag verdienen, dan kun je nagaan hoe verschrikkelijk duur voedsel wordt. Een maatje (Grieks) is volgens de Statenvertaling 1 Liter. Een simpele rekensom leert dat ongeveer 1 kilo bloem / meel 100 euro kost. Leuk als ik even een receptje van een bruinbrood laat zien.

∑         1250 gram tarwemeel( bij voorkeur volkoren),

∑         250 gram witte tarwebloem,

∑         60 gram gist,

∑         30gram (1 1/2 eetlepel) zout,

∑         9 deciliter lauw water,

1,5 kilo tarwe kost dan al snel 150 euro. Daar heb je ťťn bruin brood voor!

Terug naar begin

De olie en wijn.

…en beschadig de olie en den wijn niet.

Van tarwe en gerst kan je iets maken. Olie en wijn zijn daarentegen gemaakt van een product. Te weten olijven en druiven. Maar die worden niet genoemd, alleen het product van olijven en druiven. Dat geeft ons te raden dat er iets mee bedoelt wordt.

De olie is een beeld van de Geest en de wijn is in de Bijbel de uitbeelding van nieuw leven. We zijn nog niet bij Opb.11 waar gesproken wordt over de twee getuigen. De twee getuigen treden op in de 1ste helft van de 70ste week.

De honger die wordt uitgebeeld door de ruiter op het zwarte paard vindt plaats, net als het rode en het vale paard, in de 2de helft van de 70ste week. De 2 getuigen hebben getuigt dat Jezus Christus God is en dat iedereen het land moet verlaten door de woestijn in te vluchten, omdat er een “haastig verderf” op komst is. De twee getuigen worden gedood op de helft der week.

Er zijn altijd twee of meer getuigen op aarde! Dus als de Gemeente wordt Opgenomen en er niemand meer kan getuigen, stuurt de Here Zijn 2 getuigen. Als de twee getuigen sterven op de helft van de 70ste week, moeten er op z’n minst 2 nieuwe getuigen zijn. Dat is het product (resultaat) van de evangelisatie van de twee getuigen.

Die mogen niet beschadigd worden, omdat er altijd 2 of meer getuigen Gods op aarde aanwezig zijn.

Matt.18:16  Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.

2Kor.13:1  Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.

 

We komen straks nog bij het vijfde zegel, waar we de zielen onder het altaar vinden. Deze zijn gedood in de 2de helft van de 70ste week. De idee is dan ook dat zij die de olie en wijn uitbeelden, niet in de staat IsraŽl blijven, maar gehoor hebben gegeven aan de boodschap van de twee getuigen. Dat is:

Opb.12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Opb.12:14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.

Terug naar begin

Het 4de zegel. De dood en de hel.

7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Het vierde dier sprak: kom en zie. En daarmee hebben we alle vier de dieren gehad.

Terug naar begin

Vaal paard.

Vaal is in de grondtekst een groenachtige kleur. Ja, ik heb ook nog nooit zo’n paard gezien. Maar nogmaals: het gaat om een visioen! Het woord wordt trouwens alleen hier overgezet naar “vaal”, terwijl het in de drie overige Schriftplaatsen is vertaalt met “groen” (Mark.6:39, Opb.8:7, 9:4).

Het “vale” wordt door sommigen vertaalt naar een lijkkleur.

Terug naar begin

Dood en hel.

Deze ruiter is de enige die een naam krijgt. En pas op hŤ!!! Niet wie? Maar wat!!! Dus wat stelt de ruiter met de naam de dood voor? Heel makkelijk: de dood. En de hel (Hades) volgende hem na. De hel is de gevangenis waar de geesten van de (ge-) doden heen gaan. Die regel gaat voor iedereen op, behalve die ene uitzondering, namelijk Wedergeborenen, die zullen de dood niet smaken (Joh.8:52, Matt.16:28).

 

Het moge duidelijk worden, dat er maar heel weinig Wedergeborenen zijn in de tweede helft van de 70ste week. Het grootste gedeelte van de mensen die gedood zullen worden, zijn niet Wedergeboren en dan is het logisch dat de hel hun geesten opeist.

Terug naar begin

Zwaard, honger, dood en beesten.

En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

 

Om te begrijpen dat de vier ruiters bij elkaar horen en samen de 70ste week uitbeelden, worden zeer bewust de laatste drie bij elkaar gezet, zodat deze afsteken tegen de eerste ruiter op het witte paard.

 

 

1.    Het zwaard dat hier genoemd wordt, verwijst naar Opb.6:4  …en hem werd een groot zwaard gegeven. Het 2de zegel.

2.    De honger die hier genoemd wordt, verwijst Opb.6:5-6 …had een weegschaal in zijn hand. Het 3de zegel.

3.    De dood dat hier genoemd wordt, verwijst naar dit vers Opb.6:8 …zijn naam was de dood… Het 4de zegel.

4.    De wilde beesten zijn nieuw!

 

Terug naar begin

De wilde beesten.

Het is bijzonder dat er iets aan de opsomming wordt toegevoegd, zonder dat we daar direct een verwijzing van vinden. Een prachtige Schriftverwijzing die er niet in mijn Bijbel is bij gedrukt is deze:

Hos 2:17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.

Het gaat hier weliswaar om de belofte van ommekeer, maar hier vinden we ook het zwaard, de boog / weegschaal, de krijg (macht om te doden) en het wild gedierte, dat zijn beesten uiteraard.

 

In het bovenstaand geval gaat het om letterlijke beesten. Dat hoeft niet zo te zijn. Want later in Openbaring 13 worden we voorgesteld aan, respectievelijk, een beest uit de zee en een ander wild beest uit de aarde. En die twee wilde beesten zullen de initiatiefnemers zijn van de grote verdrukking, dood en de honger.

Terug naar begin

Het vijfde zegel. De zielen onder het altaar.

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

 

Het Lam is Degene die ook dit zegel verbreekt. Dan worden we in het visioen meegenomen naar een altaar, waaronder de zielen zijn.

Terug naar begin

Het altaar.

Het altaar is in de Bijbel de uitbeelding van de dienst aan God. Vandaag de dag vinden we in nogal wat kerken en gemeenten een letterlijke altaar. Eigenlijk is dat een beetje overbodig volgens de Bijbel, omdat we al een altaar hebben.

Hebr.13:10 Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen.

Het altaar waarover gesproken wordt in Hebr.13, wordt gezet tegenover het altaar van het oude verbond. Daarom kunnen de mensen die nog onder de wet (oude verbond) leven, niet eten van dit altaar.

Ik geloof dat het altaar uit Opb.6 dezelfde is als die uit Hebr.13. Dat wil zeggen dat het niet gaat om een letterlijke altaar, maar om de betekenis van het altaar.

Het altaar is dus de plaats waar de zielen worden verzameld, omdat de hel (hades), die de dood volgde, deze zielen niet kan opeisen. De reden is waarom zij gedood zijn.

Terug naar begin

Gedood om het Woord Gods.

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.

Aangezien we net hebben gelezen dat in de grote verdrukking velen gedood worden door het zwaard (nr.2), honger (nr.3) en de dood (nr.4) en deze door de hel worden opgeŽist, moeten we begrijpen dat dŠt het gevolg is van de toorn van God. Het Lam immers verbreekt de zegels. En Zijn toorn komt dan ook over de kinderen der ongehoorzaamheid (Kol.3:6) en niet over hen die in hun aardse wandel (ziel), zich hebben geschaard onder het altaar (dienst aan God, door geloof).

Zij zijn dus niet gedood om hun ongehoorzaamheid naar God, maar juist om het Woord Gods en het getuigenis die zij hadden.

Aangezien iedereen die gedood wordt, in de hel belandt, is het fijn om te weten dat zij die God dienden in hun aardse leven, niet in de hel komen. De hel is de gevangenis waar men in voorarrest wacht op het eindoordeel van de Rechter. Dat eindoordeel vindt plaats op de Jongste dag. Maar aangezien de hemel alleen toegankelijk is voor Christus en de Gemeente en deze martelaren uit de grote verdrukking ook niet in de hemel thuis horen, zijn ze zeg maar dakloos!

 

Hebr.9:27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

Zij die in de hel verblijven moeten dus wachten op het oordeel. De zielen die gedood zijn om het Woord Gods, mogen niet naar de hel, maar horen ook niet thuis in de hemel. Toch leert de Bijbel in Hebr.9:27 dat men na de dood geoordeeld zal worden. De plek waar zij verzameld worden is het altaar. Waar die is, weet ik niet, maar ik denk in de hemel, de niet zienlijke wereld, want daar verblijven alle geesten.

 

Terug naar begin

Een moment geduld A.U.B.

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

 

Dat zij, hoewel hun aardse lichaam gestorven is, niet dood zijn, blijkt wel als zij tot God bidden.

Terug naar begin

Ons bloed.

wreekt Gij ons bloed niet

Vaak wordt verkeerd geÔmpliceerd dat “ons bloed”, slaat op hun dood. Maar bloed is in de Bijbel juist niet de dood, maar het leven. Het is namelijk het leven dat men verloren is en niet de dood.

 

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Terug naar begin

Lange witte klederen.

Lange witte klederen zijn de uitbeelding van priesterschap. Zij hadden in hun aardse leven zich gewend tot het altaar, zoals beschreven in Hebr.13. Altaardienst is trouwens ook alleen maar weggelegd voor de priester. Daarom ontvangen zij lange witte klederen.

Terug naar begin

Kleinen tijd rusten.

Het rusten slaat m.i. op dat wat men doet na gedane arbeid. Zij hebben gearbeid in hun aardse leven voor Christus. Dat kunnen zij niet meer doen, omdat ze dood zijn. Dus volgt er rust van gedane arbeid.

We zijn in op de kalender inmiddels aangekomen op ongeveer de laatste dag van de 70ste week, want bij het verbreken van het 6de zegel, komt Christus al weer terug.

 

Het eerste zegel was de uitbeelding van de 1ste helft van de 70ste week en de 2de, 3de en 4de zegel waren samen de uitbeelding van de hele 2de helft van de 70ste week.

In die hele 2de helft van de 70ste week, zullen er dienstknechten Gods gedood worden en onder het altaar wachten op het oordeel. En hier wordt dus heel duidelijk dat er een periode moet aanbreken nŠ de 70ste week, waarin kennelijk nog meer zielen onder het altaar terecht komen.

 

Dat kan alleen als het 1000 jarig vrederijk nog niet is aangebroken! En die periode, van een aantal jaren volgens mij, wordt dan ook op talloze Schriftplaatsen in de Bijbel expliciet benoemd: “De Dag des Heeren”.

…en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Daarom lezen we hier dat zij, hoewel zij al een tijdje gerust hadden, namelijk beginnend vanaf de dag dat zij stierven, NOG een kleinen tijd zouden rusten! De reden waarom zij dan na de 70ste week NOG een kleine tijd (periode van Zijn Parousia) moeten rusten, is omdat hun mededienstknechten en hun broeders nog niet gedood waren om hetzelfde Woord Gods en hun getuigenis! En dat loopt uit in een grote schare die niemand tellen kan, maar dat is NŃ de 70ste week, als de grote verdrukking voor uw volk (Joden) is gestopt, maar voor de wereld nog gewoon doorgaat!

Terug naar begin

Het 6de zegel. De hemelbeving!

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

 

Als eerste verwijs ik direct naar de Bijbelstudie over de hemelbeving. Want die wordt hier zeer uitvoerig beschreven.

 

∑         http://eindtijdinbeeld.nl/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.htm

∑         http://eindtijdinbeeld.nl/de_wederkomst_en_de_hemelbeving2.htm

En specifiek de beschreven hemelbeving in Openbaring 6:

∑         http://eindtijdinbeeld.nl/de_wederkomst_en_de_hemelbeving.htm#De hemelbeving in Openbaring 6.

 

Terug naar begin

Waar zijn we gebleven?

Wat overblijft is de rest van dit stuk.

 

12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

 

Ook hier is het wederom de Here Zelf die het zegel verbreekt. Op de tijdslijn zijn we aangekomen, zoals Matt.24 het noemt:

Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Dus het zesde zegel vindt pas plaats, op z’n vroegst op de laatste dag van de 70ste week of de eerste dag na de 70ste week. Wat gebeurt er dan? Er vindt ťťrst een hemelbeving plaats, die zal uitlopen op de letterlijke, zichtbare Wederkomst van onze Here Jezus Christus met Zijn Gemeente. En Zijn Gemeente is natuurlijk Zijn Lichaam, waar wij vele leden van zijn en niet de bruid! Want wij zijn geen leden van Zijn bruid, maar van Zijn Lichaam!

Terug naar begin

De vallende sterren.

13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

Dit heb ik altijd een lastig vers gevonden, omdat in alle andere Schriftplaatsen in de Bijbel NIET gesproken wordt over het vallen van de sterren op de aarde ten tijde van de hemelbeving, dan allťťn hier!

 

Sterren zijn in de Bijbel doorgaans de uitbeelding van engelen (Job 38:7).

Job 38:7 Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de zonen Gods juichten.

Op een ander niveau worden in de Bijbel ook sterren aangeduid voor IsraŽl (12 stammen).

Gen.37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.

Opb.12:1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

Dan 8:10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.

 

Als de vallende sterren hier in Openbaring 6:13 de uitbeelding zijn van de grote afval (2Thess.2:3), waarin het Joodse volk in terecht zou komen, dan is dat Bijbels correct, maar waarom staat dat dan hier en niet ergens tussen het 2de en het 4de zegel? Dan zou het logisch zijn.

 

Maar wat overblijft is dat het de uitbeelding is van engelen die uit de hemel worden geworpen. Maar dat kan onmogelijk hier beschreven worden, omdat dat al 7 jaren voor dit moment heeft plaatsgevonden.

Dan zou het kunnen gaan om letterlijke sterren. Dat zou kunnen!

 

Maar er is nog een andere mogelijkheid. Het woordje vallen heeft in de Bijbel een negatieve betekenis. Maar het woord is afgeleid van het Griekse woordje dat vliegen betekend en heeft ook de betekenis van (op-)lichten. De enige keer dat het die betekenis krijgt in de Bijbel is in dit vers.

Opb.7:16 (DSV)  Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.

Opb.7:16 (KJV)  They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.

 

De enige sterren die volgens de Bijbel nog naar de aarde kunnen vliegen en dus aan de hemel zullen oplichten, zijn de:

∑         De blinkende Morgenster (Opb.22:16) Christus

∑         De zeven sterren (Opb.1:16, 20, 2:1, 3:1) De Gemeente

 

En dat komt exact overeen wanneer wij Matt.24 naast Openbaring 6 leggen. Want dit gebeurt er tijdens de hemelbeving volgens Matt.24:

Mat 24:30  En alsdan zal in den hemel (ver)schijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Het woordje verschijnen is hetzelfde als het woordje schijnen in de Griekse vertaling. Phaino(Gr.) = Schijnen en verschijnen.

 

Alleen, hoe het “vallen” hier in Opb.6:13 staat, in combinatie met de onrijpe vijgen, maakt dit wel een erg ingevulde Bijbelse interpretatie. Daarom: Toetst u het zelf aan de Bijbel!!!

 

14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Terug naar begin

Alle bergen en eilanden.

Uit: De hemelbeving deel2:

 

We blijven nog even bij Openbaring 6. Zoals al eerder in deze studie naar voren kwam, is ten tijde van de hemelbeving ook sprake van een zeebeving, dan wel een tsunami en een aardbeving. De aardbeving uit vers 12 is dusdanig groot dat we in vers 14 lezen dat alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Het gebeuren is kennelijk veel breder dan alleen de Joodse staat. Want IsraŽl kent geen eilanden. Het is een zeer verwoestend gebeuren. 

Foto's laten zien dat door een aardbeving Java 6 meter is gezonken. Meer info: xandernieuws.

Terug naar begin

De grote dag Zijns toorns.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

Christus Jezus komt letterlijk terug naar de aarde, dit schrijf ik bewust omdat er mensen zijn die absoluut niet geloven dat Christus Jezus letterlijk terugkomt en noemen zich christenen. Vanaf het moment dat Hij Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg (Zach.14), begint de Dag des Heren, die zeer vreselijk en ondragelijk is! Het is niet ťťn dag van 24 uur, maar ťťn periode waarin Hij met oordeel (dat is de betekenis van “dag”) zal komen.

De Bijbel kent vele synoniemen voor deze periode. Een paar voorbeelden:

∑         Zijn Toekomst (Parousia) Mal.3:2, Matt.24:39

∑         Dag van wraak Jes.61:2

∑         Dag van toorn Klgl.2:22

∑         Wolkige dag Ez.30:3

∑         Dag des Heeren Jes.2:12

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Vanaf het einde van de 70ste week tot aan de aanvang van de 1000 jaren, tellen we een periode die de Bijbel noemt: de dag des Heren. Die is zo vreselijk, dat de Bijbel daar talloze keren nadrukkelijk melding van maakt. Zo ook hier in Opb.6:17. Daar wordt ons namelijk de volgende retorische vraag gesteld: “wie kan bestaan?

 

En in die periode zal Christus met “de naar de woestijn gevluchte vrouw (het gelovig overblijfsel) terug keren naar het compleet verwoeste IsraŽl. En zullen de 7 schalen en bazuinen over de wereld gegoten worden en zullen er nog vele dienstknecht Gods sterven om het Woord Gods en hun getuigenis. Pas nŠ de val van Babel zal de satan pas voor 1000 jaren gebonden worden. Dus…. Nog even geduld!

Terug naar begin