Studie Openbaring


Openbaring 5

 1. Een Boek.
 2. Van binnen en buiten.
 3. Zeven zegels.
  1. De rechterhand…
 4. Wie is waardig het Boek te openbaren?
 5. Niemand is waardig, op Die Ene na!
  1. De Leeuw.
  2. De Wortel Davids.
 6. Daar is het Lam!
  1. In het midden.
  2. Het Lam.
  3. 7 hoornen en 7 ogen.
 7. Ver n de Opname van de Gemeente.
 8. Het Lam neemt het boek.
 9. Een nieuw lied.
 10. Gemeente en de inwoners van het geopenbaarde Koninkrijk Gods.
 11. De jongste dag, de grote witte troon.

Een Boek.

Opb.5:1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.

 

De Bijbelvertalers hebben hier het Griekse woordje “Epi” vertaalt met “in de” rechter hand Desgenen. Maar doorgaans vertalen zij dit met “aan de”. In de Kanttekeningen der Statenvertaling geven ze aan dat ze dit hebben gedaan omdat vers 7 deze overzetting impliceert. Wie is Melle Velema dan, die geen Grieks heeft gestudeerd, nog de Nederlandse taal, nog Theologie, om hier wat over te zeggen.

 

Ik denk dat de overzetting “aan de”, veel beter is. Want Wie is gezeten aan de rechterhand Gods? Christus (Hebr.10:12)! Christus Jezus is dat Boek (dat ik met een Hoofletter zou hebben geschreven). Het Boek is de belichaming van hetgeen gesproken is. Wat gesproken is, is het Woord des Levens. Waarvan Johannes schreef dat Jezus Christus daarvan de belichaming was (Joh.1:1 ev., 1Joh.1:1 ev.).

Terug naar begin

Van binnen en buiten.

Vervolgens lezen we dat het boek van binnen en van buiten beschreven was. Dit mag u ook vertalen als van voren en van achteren. We komen nog ergens een dergelijke beschrijving tegen. Namelijk de “10 geboden” werden ook geschreven op twee stenen tafelen van voor en van achteren.

Ex.32:15 En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand; deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. 16 En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd.

Terug naar begin

Zeven zegels.

Het Boek is verzegeld met zeven zegels. Het getal zeven komen in Openbaring nogal eens tegen. Het getal 7 is de uitbeelding van de vervulling van de belofte Gods. Hier in Openbaring wordt die vervulling van de belofte van God uitgebeeld via de Gemeente. Denk aan de 7 Gemeenten in de uitbeelding van 7 kandelaren,  7  lampen, 7 Geesten, 7 engelen, 7 sterren et cetera. Zo als de Gemeente vast zit aan Christus, zo zitten de 7 zegelen vast aan het Boek. De zegel is de uitbeelding van het toesluiten van iets.

Dan.12:4 En gij, Danil! sluit deze woorden toe, (dat is / namelijk) en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

 

Hier in Danil lezen we ook, wat ik net al schreef, dat het boek het woord is. Verzegelen heeft verder nog de betekenis van een bekrachtiging, iets dat vast besloten is. Daarbij moet u denken aan het bekrachtigen van de woorden van een koning. Wat de koning gesproken of besloten heeft, moet worden uitgevoerd. Die toepassing gaat ook hier op. De verzegeling is hier ook de uitbeelding van de vastbesloten vervulling van de woorden van God, de Koning.

 

Het Boek met de zeven zegelen is de zoveelste uitbeelding van Christus met de Gemeente. Dat Christus met de Gemeente zo vaak, op verschillende manieren wordt uitgebeeld, zou op z’n minst onze aandacht moeten vestigen. Waarom zo vaak en waarom zo verschillend?

In Openbaring 1 wordt de verheerlijkte Christus ons voorgesteld en deze voorstelling van Hem loopt door in de Gemeentelijke brieven in Openbaring 2 en 3. Want bij de start van elke brief, stelt Christus Zich voor. Wederom is de volgorde en daarmee ook de rangorde beschreven, namelijk rst Christus en daarna de Gemeente. Openbaring 2 en 3 beschrijven de positie van de Gemeente in haar aardse positie. Daar kwam verandering in toen de Gemeente werd opgenomen, in de chronologie van Openbaring. In Openbaring 4 en 5 lezen we over de verheerlijkte Christus met de Gemeente. Dit is veel belangrijker dan wij vermoeden en daarom wordt deze uitbeelding van Christus met de Gemeente keer op keer beeldend beschreven.

Terug naar begin

De rechterhand…

In de rechterhand van de Here, ziet Johannes zeven sterren. De rechterhand is anders dan de linker. De rechterhand komt meer dan 100 keer in de Bijbel voor. De meeste mensen zijn rechtshandig en in de Bijbel komt dit op dezelfde manier terug. Rechts handelt, werkt, doet iets. Bij systematisch Bijbelstudie, waar ik een groot voorstander van ben, zou je in dit geval alle verzen waar wordt gesproken over de rechterhand moeten bestuderen om zo te weten te komen wat de werkelijke betekenis is van de rechterhand.

In de rechterhand houdt de Here de zeven sterren vast. Diezelfde rechterhand komen we nog tegen in de Bijbel, bij:

 1. Zweren: De Heere heeft gezworen bij Zijn rechterhand, Jes.62:8
 2. Zegenen: want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. Gen.48:18
 3. Hoogste positie: gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; Hebr.1:3
 4. Verkeerd handelen: Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Ps.144:8
 5. Verkeerd handelen: een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; Opb.13:16

 

Jakob zegent Efram en Manasse.

Het Boek dat gezeten is aan Gods Rechterhand, wil zeggen dat het Woord actief is, namelijk iets doet. En dat is in alle opzichten 100% de Bijbelse Waarheid. Want Als de Here Jezus spreekt (Woord) “Sta op en wandel”, gebeurt ogenblikkelijk hetgeen gesproken is en wordt de daad (activiteit – de rechterhand) bij het woord gebracht. En dat is de uitbeelding van de zin.

Opb.5:1 En ik zag in (aan) de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.

Het gaat niet om een passieve God, het gaat om het werk dat Jezus Christus nu gaat doen. Wat gaat Hij doen? Hij zou Zijn Koninkrijk openbaren op aarde en zou Zijn troon innemen te Jeruzalem.

Terug naar begin

Wie is waardig het Boek te openbaren?

2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?

Deze sterke engel krijgt geen naam mee. Toch denk ik te weten wie deze engel is. Ik denk aan Michal. Michal is de Eerste engel. Want Arch is eerste, archengel Michal (Jud.1:9). De archengel is het Hoofd der engelen. En engelen zijn gedienstige geesten (Hebr.1:14). De aartsengel is de Vader der Geesten.

Hebr.12:9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?

 

Die sterke engel, doet wat, is actief. Hij roept het uit met een grote stem, dat is het spreken van woorden, of gewoon het Woord. Die vergelijking van de aartsengel als het Woord en de Here Jezus Christus als het Woord vinden we precies zo terug in n van de meest bekende eschatologische Schiftplaatsen die er zijn, namelijk over de Opname van de Gemeente, beschreven in 1Thess.4:

 

1Thess 4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

 

De aartsengel Michal is in ieder geval de uitbeelding van Jezus Christus. Maar ik denk dat we zelfs zouden mogen zeggen dat Michal Christus Jezus is. Die verschillende namen slaan alleen maar op het verschil in functie of rol Die de Here vervuld.

 

…Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?

 

In de grondtekst las ik dat het woord openen, dezelfde betekenis heeft als openbaren. Dit hele Bijbelboek gaat immers over de Openbaring van Jezus Christus (Opb.1:1). De Here heeft Zich tot nu toe nog verborgen en na de Opname zijn ook wij, Wedergeborenen in Christus, met Hem verborgen in de hemel (Kol.3:4). Maar dat zal niet zo blijven. Want:

Ez.39:29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere Heere.

 

De Heer zou zich bekent maken aan de wereld, voor wie Hij Zich nu nog verbergt.

Kol.3:3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Kol.3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

 

Dus, de vraag van de sterke engel is meer dan terecht. Wie is er waardig om Christus met de Gemeente te openbaren? Wanneer zal Gods rechterhand uitgestoken worden en maakt Hij Zich bekent aan de wereld die Hem niet wil kennen?

Er is Iemand nodig Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Matt.28:18), Die dat zou kunnen doen. Daar gaat Johannes nu naar op zoek.

 

3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelve in zien.

 

Nu we weten dat Jezus Christus Ht Boek is, dat verzegeld is met de zeven zegelen die uitbeelding geven aan de Gemeente, die vastzitten aan het Boek, begrijpen wij, hopelijk, enigszins dat er niemand is die machtig genoeg is Christus en de Gemeente te Openbaren, dan Hijzelf.

Luk.10:22 Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.

 

4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien.

Deze “ik”, is Johannes. Hij kreeg de opdracht, namelijk het opschrijven van de profetie die de Here Jezus Christus Johannes zou geven.

Opb.1:1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;

2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.

3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Opb.4:1 Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

De Here zou Johannes toch tonen, de dingen die haast geschieden moeten. Zou het hier dan stoppen? Is er dan niemand waardig genoeg?
Terug naar begin

Niemand is waardig, op Die Ene na!

5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

 

Gelukkig komt er een van de ouderlingen Johannes gerust stellen. Dat doet hij op de best mogelijke manier die er is, namelijk door Johannes te wijzen op hetgeen de Bijbel ons leert. Dat is de Waarheid.

Terug naar begin

De Leeuw.

Gen.49:9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.

 

Christus is de Leeuw uit de stam van Juda. De leeuw is in zichzelf al de uitbeelding van koningschap, daaraan wordt nog eens toegevoegd dat Deze ook de scepter wordt gegeven. De scepter is het attribuut waaraan je de koning herkent. En tenslotte wordt gemeld “totdat Silo komt”. Silo is de Messias, ook wel overgezet als “de zoon van”. En onder “de zoon van” zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat kan er maar n zijn, namelijk de Zoon van David, de Zoon des mensen, de Zoon van God.

Terug naar begin

De Wortel Davids.

Opb.22:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

Jezus Christus zegt van Zichzelf, dat Hij de Wortel Davids is. De allereerste zin van het Nieuwe Testament, het geslachtsregister van de Here Jezus, begint dan ook met de bekendmaking dat Jezus Christus de Zoon van David is.

 

En het is Hij, Jezus Christus, Die de overwinning al heeft behaald!

Kol.2:15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

 

Op basis van Zijn Opstanding uit de dood, heeft Hij de overwinning behaald. Dat niet alleen, want op grond van eerstgeboorterecht Die Hij verwierf, om als eerste Wedergeboren te worden, werd alln Hij aangesteld als D Zoon van God en ontving Hij alle macht in de hemel en op de aarde. Met in begrip van de titels Koning der koningen, dat is de combinatie van de Koning der hemelen (de baas in het Koninkrijk der hemelen) en Koning van de mensenwereld (Zoon des mensen). Dat allemaal zit ingesloten in de naam Jezus Christus. Onthoudt dat als u hoort wanneer iemand Zijn Naam te pas en te onpas ijdel loos gebruikt.

 

5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, … Jezus Christus…, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.

Let op het woordje “zijn”. Het duidt eigendomsrecht aan van het Boek. Het zijn de zeven zegelen van het Boek. Jezus Christus is Degene Die Zichzelf zal openbaren. Het boek en de 7 zegels hebben een dubbele betekenis uiteraard. Want het verbreken van de zegels van het boek, houdt niet in dat Christus ons kapot maakt om het zomaar te noemen. Het boek mt de 7 zegels zijn de uitbeelding van:

1.    Christus met de Gemeente.

2.    Het Woord van God. Het verbreken van de zegelen is de uitvoering (activiteit, rechterhand) van hetgeen gesproken is, dan wel daad bij woord voegen. Ik denk dat dit een taak is van de Gemeente.

 

Het gaat er om dat Jezus Christus niet alleen het Woord is, maar ook de Daad. Hij zegt niet alleen: “Sta op en wandel”, maar heeft ook de macht om die verlamde man op te laten staan, kracht in zijn benen te geven, zodat hij weer kan wandelen. En aangezien de Bijbel het profetische Woord is (2Petr.1:19), zal ook elke profetie van God vervuld worden. Hoe? God voegt Daad bij Woord!!!

 

Opb.10:7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

De verborgenheid Gods zit opgesloten (verzegeld) in dat zevenvoudig verzegeld boek!

Dan wil ik nog n ding hier over zeggen. In onze wereld horen wij vaak: “Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?”. Deze vraag koppelt men vaak aan de beelden die wij zien van oorlogen en rampen. De Bijbel geeft hier uiteraard een behoorlijk duidelijk antwoord op. Maar het hele punt is, is dat het bijzonder te noemen is dat God vandaag de dag NIET spreekt en Zich NIET laat zien. Wat Hij voor deze bedeling overigens WEL deed. Al 2000 jaar is Hij verborgen, maar Hij heeft al overwonnen en heeft Zijn Koningschap al aanvaard in de hemel. Deze bedeling der verborgenheid demonstreert Gods linkerhand. Met die hand heeft Hij de wereld, die Hem niet wil, losgelaten en overgegeven aan hun eigen begeerlijkheden (Rom.1:18 ev. (vers 24)). Gods linkerhand is ook de uitbeelding van de Genadeperiode om het zomaar te noemen. De genade die Hij ons heeft geschonken, is u bekent, maar zolang de Gemeente nog op aarde is en niet is Opgenomen, is de aanwezige Gemeente een zegen voor de wereld. Want God zal binnenkort spreken, Hij zal laten zien Wie Hij is en Hij zal actief zijn en met oordeel komen. En dat is de uitbeelding van de rechterhand van God.

 

Omdat wij van de Heer zouden moeten verwachten dat Hij demonstreert Wie Hij is, zouden wij begrijpen dat we dit mogen verwachten na het lezen dat de Gemeente is Opgenomen in de hemel. En Zijn activiteit, Zijn demonstratie aan Isral en de volkeren dat Jezus Christus leeft zullen we vanaf nu dan ook vers voor vers gaan lezen. En dat wordt geen pretje. Dus mocht u nog eens zo’n vraag opvangen “waarom doet God niets?”, antwoord u dan wijselijk: “Wees blij dat de Heer nog niets doet, want Hij zal straks orde op zaken gaan stellen, waarvan de Bijbel zegt dat het vreselijk en ondragelijk zal zijn.”

Terug naar begin

Daar is het Lam!

6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

 

Het mooie van het lezen van Openbaring is de spanning die je voelt opkomen. We zouden moeten verwachten dat er toch iemand in de hemel zou zijn, Die dat boek pakt en het kan openen. En Die blijkt er te zijn. Daar is het LAM!

Terug naar begin

In het midden.

Johannes beschrijft de positie van het Lam in de hemel.

         in het midden van den troon (Daar waren ook de 4 dieren Opb.4:6)

         in het midden van de vier dieren (zij waren in het midden en rondom de troon)

         en in het midden van de ouderlingen (zij waren rondom de troon)

 

De Heer verschijnt in het midden en is geplaatst in het midden. In het midden wil zeggen “centraal”. Zo vindt u het centraalstation in het midden van de stad. Wat voor ons belangrijk is, zetten wij “centraal” in ons leven. Deze positie heeft Christus in ons leven, in de Gemeente, in de hemel en daarmee in Zijn Koninkrijk. Hij staat centraal en dat hebben we al kunnen lezen in voorgaande hoofdstukken van Openbaring. Verder vinden we deze demonstratie in:

         Joh.20:19 …, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

         Joh.20:26 …; en Jezus kwam, …, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!

         Luk.22:27 … Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.

         Matt.18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Luk.9:30 En ziet, twee mannen spraken met Hem, welke waren Mozes en Elias. (Maar u begrijpt uit Matt.18:20 dat de Here in hun midden was, toch?)
Terug naar begin

Het Lam.

6 …een Lam, staande als geslacht, ...

Centraal, in de hemel, vinden wij het Lam. Het Lam is in de Bijbel de uitbeelding van – of een type (typologie) van – de Here Jezus Christus. Dit is algemeen bekent. Het volgende woord is “staande”. Dit stelt de Bijbel tegenover het eerste vers:

Opb.5:1 …, Die op den troon zat, …

Het “opstaan” heeft in de Bijbel zowel de betekenis (uitbeelding) van Wedergeboorte als van ten tonele verschijnen / op het podium gaan staan om “iets” te gaan doen (actief). Voorbeeld:

         Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, (Om wat te doen?) en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

         Mark.14:57 En enigen, opstaande, (Om wat te doen?) getuigden valselijk tegen Hem, zeggende:

         Hand.20:30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, (Om wat te doen?) sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

 

Toetst u dit zelf aan de Bijbel. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk u dit uit te leggen. Maar neemt u alstublieft niets klakkeloos van mij aan. Goed, tenslotte is het dan volgende woord “als geslacht”. Het “als” impliceert “vergelijkbaar of lijkt op”. U begrijpt de clou natuurlijk al. Jezus werd gedood (geslacht), maar LEEFT! Dus het lijkt alsof het Lam geslacht was. Dat was zo, maar dat is nu niet meer zo.

         Jes.53:7 Als dezelve geist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

Terug naar begin

7 hoornen en 7 ogen.

6 …hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

Ook hierbij gaat het om de uitbeelding ergens van. Want wie heeft nu een lam met horens gezien, laat staan 7 horens? Gelukkig legt Openbaring ons uit waar horens de uitbeelding van zijn.

Opb.17:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.

Hoornen beelden koningen uit. En geen koning zonder koninkrijk. Dus het koninkrijk ligt opgesloten in de koning. Het Lam heeft dus 7 hoornen. Die zitten vast aan het Lam. Het is de uitbeelding van 7 koningen van Christus. Dat is de Gemeente, want 4 verzen verder lezen we:

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.

 

Het is die 7 die we elke keer terugvinden als het gaat om Christus. Zo ook met de zeven ogen. Hierbij wordt vertelt waar ogen de uitbeelding van zijn, namelijk van geesten, geesten van God in dit geval. De Geest van Christus, de Heilige Geest, Die werkzaam is in de Gemeente, is uitgezonden in alle landen. Want terug redenerend, in alle landen is het Evangelie van Jezus Christus gepredikt en overal ter wereld zijn er Christenen.

 

7 En Het (Lam) kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

Ja, dit is een prachtig vers voor mensen die zich dit visualiseren. Want Wie zit er op de troon? Christus! En Wie is dat Lam? Christus! Het leest net als of er verschillende tronen zijn, maar dat is niet het geval. Het Lam staat op de troon. Dat is nota bene dezelfde troon als waar “Desgenen” op zit. Makkelijk is het niet, maar toetst u het zelf. Vaak wordt hier dan ingevuld dat de Vader op de troon zit en de Zoon dan het boek pakt uit de rechterhand van de Vader. Maar het woord “Vader God”, zijn we nog niet tegengekomen, Jezus Christus wel. Okay, dat is geen sterk argument. Christus is de Vader, want er is maar n GOD.

         Jes.45:5 Ik ben de Heere, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent.

         Jes.45:6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de Heere, en niemand meer.

         1Tim.2:5 Want er is n God, er is ook n Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

 

God als Vader wordt in de Bijbel beschreven als Iemand Die niet gekend kan worden. Als God Zich openbaard, zien wij de Here Jezus Christus. En als God Zijn werk doet, noemt de Bijbel dat de werking van de Heilige Geest. Toch is het maar n God, Die Zich op verschillende manieren presenteert. Voor wat betreft de Vader lezen we in de Bijbel het volgende:

         1Tim 6:16 Die alleen onsterfelijkheid heeft,

         en een ontoegankelijk licht bewoont;

         Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan;

         Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

         John 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

         1Tim 1:17 Den Koning nu der eeuwen,

         den onverderfelijken,

         den onzienlijken,

         den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

 

Deze afbeelding toont de waarheid, maar niet de drie eenheidsleer.deze afbeelding toont de leer, maar niet de waarheid.Ik geloof dus niet in de drie-eenheidsleer die ons is overgedragen door de Rooms Katholieke kerk, na een vergadering waarbij men met meerderheid van stemmen deze leer heeft aanvaart als zijnde de waarheid. Als of het mogelijk is over de waarheid te stemmen, hahahaha. De waarheid is de waarheid, daar kan dus niet over gestemd worden!

Er is maar n God. En er zijn gn drie verschillende Wezens die samen de Godheid vormen. Er is n God Die Zich op verschillende manieren Zich presenteert.

Excuses voor deze zijstap buiten ons onderwerp. Ik heb hiermee geprobeerd u een antwoord te geven op de vraag hoeveel tronen er in de hemel staan. n dus. Rechts naast de troon van God staat niet nog een troon, zoals ik altijd dacht, want dan splijt je God. Nu weten we wat “aan de rechterhand Gods gezeten” betekent. Het is een positie, zonder dat daar een letterlijke troon voor nodig is. Het is de actieve positie Die Jezus Christus inneemt en in die rol / hoedanigheid Zichzelf zal bekent maken / demonstreren Wie Hij is, aan de wereld.

 

Nog n voorbeeld dan hierover. Ik ben bij u bekent als de schrijver van deze studie. Tevens ben ik ook de vader van mijn kinderen en echtgenoot van mijn vrouw. En nog een paar functies / rollen. Als u mij mailt en ik antwoord uw mail, dan verwacht u dat ik u schrijf vanuit mijn functie / rol van schrijver van Eindtijd in Beeld, toch ben ik dezelfde persoon die ook criminelen heeft aangehouden, met broeders en zusters heeft gebeden en mijn kinderen heeft voorgelezen. Zo is het ook met onze God. Hij is de Enige. Omdat wij de Vader niet kunnen kennen, komen wij tot de Vader dood de Zoon. Goed, dan komen aan bij een nieuw gedeelte.

Terug naar begin

Ver n de Opname van de Gemeente.

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.

9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.

11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

 

Ik er bewust voor gekozen u dit hele stuk te laten lezen, omdat uit dit gedeelte blijkt dat dit na de Opname van de Gemeente plaatsvindt. Dat kunnen we halen uit vers 13, waarin we lezen, dat een ieder hetzij in de hemel, op de aarde, onder de aarde of in de zee is, tot de erkenning is gekomen, dat Jezus Christus God is!

Nu, dit vindt niet plaats direct na de Opname van de Gemeente, maar ver na de Opname.

Want direct na de Opname van de Gemeente, vangt de 70e jaarweek van Danil aan. Ook openbaart de antichrist zich, met zijn antichristelijke wereldrijk. Zelfs zeven jaren na Opname van de Gemeente, wanneer Christus terugkomt met Zijn Gemeente, is alleen nog maar het Joodse volk, collectief tot deze erkenning gekomen. Maar nog niet de overige volken. Ook zijn de oordelen over deze volkeren nog niet gekomen, daar is nu het wachten op.

 

Wel vaker vinden we in de Bijbel, een sprong in de tijd. Bijvoorbeeld in Danil, maar ook in boeken als Ezechil vinden wij dit soort tijdssprongen waar we maar genoegen mee moeten nemen. Zo ook hier in Openbaring vijf. Openbaring vier en vijf vormen samen de uitbeelding van Christus en de Gemeente, in een hemelse positie. We zouden begrijpen dat deze positie niet alleen gedurende de 70e jaarsweek betreffen,nadat deze positie een eeuwige positie is, die de Gemeente in Christus heeft gerfd. Wij blijven na de Opname in deze positie met Christus.

 

Waar we precies een tijdssprong maken, is volgens mij vanaf vers acht. Maar waar we dan precies terechtkomen is mij niet helemaal bekend. Maar ik denk bij de aanvang van de 1000 jaren. Omdat wij in de volgende verzen lezen over een nieuw lied en erkenning van iedereen dat Christus Jezus God is. Dit wordt in de Bijbel gemarkeerd als het beginpunt van het geopenbaarde Christelijke wereldrijk, tevens het allerlaatste wereldrijk op de oude aarde. Dan krijgen we nu een nieuw gedeelte, we maken een tijdssprong.

Terug naar begin

Het Lam neemt het boek.

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.

 

8 En als Het dat boek genomen had…

We beginnen bij het Boek dat vastgepakt wordt. Dat ik u in het begin al geprobeerd heb uit te leggen, is dat het Boek met de zeven zegels ook de uitbeelding is van Christus en de Gemeente. En wat ik al vaak heb gezegd, “geen koning zonder koninkrijk”. Als het Boek geopend wordt,  spreekt dat niet alleen over het openbaren van Christus met de Gemeente, maar ook van het geopenbaard zijn van Zijn Koninkrijk.

Wanneer wij lezen in vers 8 dat het Lam het Boek genomen had, dan zouden wij ons realiseren dat het impliceert dat niet alleen Christus met de Gemeente geopenbaard is (Kolossenzen 3: 4), maar dat met het openbaar worden van de Koning ook Zijn Koninkrijk geopenbaard is of wordt.

 

Op het moment dat het Boek gepakt wordt, vallen de vier dieren en de 24 ouderlingen neer voor het Lam. We weten wie uitbeelding geven aan de 24 ouderlingen en de vier dieren. Hier wordt in ieder geval duidelijk dat zij zich ondergeschikt voelen aan Degene die op de troon zit.

 

8…hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.

Daarnaast wordt duidelijk dat zij iets hebben ontvangen, namelijk citeren en gouden fiolen, die vol zijn van een reukwerk. Daarvan wordt direct gezegd wat dat precies betekent, namelijk het zijn de gebeden der heiligen.

Nu, deze citeren vinden we terug in Openbaring 14:2.

Opb.14:2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;

 

Openbaring 14 gaat over het moment dat de 144.000 al verzegeld zijn. Wanneer wij de Schrift met Schrift vergelijken met bijvoorbeeld Matths 24, dan lezen we in vers 30 over de Wederkomst van Christus en in vers 31 over de verzegeling van de 144.000, die daar genoemd worden “Zijn uitverkorenen”.

De citer hier wordt in het Grieks “kithara” genoemd. Dit woord komt een paar keer in de Bijbel voor. Te weten, naast dit vers ook in 1Korinthe 14: 7 en in Openbaring 14:2 en 15:2. De citer is de uitbeelding van een muziekinstrument, dat een The King James Version van de Bijbel wordt vertaald met harp. Dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk een muziekinstrument is. Want we zouden goed beseffen dat het hier gaat om een visioen, een uitbeelding ergens van. Waar is de citer dan een uitbeelding van? Het is de uitbeelding van de dienst aan God, dan wel de uitbeelding van het werk van de priester. Maar de citer wordt niet alleen genoemd, het is gekoppeld aan gouden fiolen.

Johannes gebruikt wel vaker het woordje “en” als een koppeling van een synoniem. Denk aan “lof & eer”, “Rein & wit”, “Pais & vree”, want pais = vree. Ik denk dat het ook hier het geval is, namelijk dat een citer een gouden fiool is. Een fiool, dat in andere Bijbelvertalingen “schaal” genoemd wordt, is iets dat hol is, namelijk gevuld kan worden. Die idee vinden we niet terug in het woordje “harp”. Deze fiolen en citers, zijn inderdaad gevuld en niet leeg! Deze bevatten namelijk reukwerk. Een Schriftverwijzing hiervan vinden we terug in Psalm 141:2.

 

Ps.141:2 Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer.

Dit reukwerk is hetzelfde als de gebeden van de heiligen. Laten we vooral vasthouden dat dit gelijk loopt met Openbaring 14. Het moment dat het Koninkrijk Gods geopenbaard is en de 1000 jaren aanvangen. Dan lezen we vers 9.

Terug naar begin

Een nieuw lied.

9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

 

9 En zij zongen een nieuw lied

Als iets nieuw is wil dat zeggen dat het vervangen is voor het oude. Ons oude leven zou vervangen worden door het Eeuwige leven dat wij in Christus hebben ontvangen. Zo ook hier met het nieuwe lied. Dit nieuwe lied vinden we ook terug in Openbaring 14. Daar lezen we het volgende in vers drie.

 

Opb.14:3  En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.

Het nieuwe lied gaat gepaard met het ontvangen van Nieuw leven dat men van Christus ontvangen heeft, namelijk Opstandingsleven. Zonder Wedergeboorte geen nieuw leven! En dus ook geen nieuw gezang!

 

…zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen;

Wat er gezongen werd in Openbaring 5, is de unanieme eensgezindheid en erkenning dat Christus Jezus de Enige is die waardig is het boek te openen dan wel Zijn Koninkrijk te openbaren op de aarde. Hoe het zit met die tijdssprong, durf ik u niet precies te zeggen.

 

…want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;

Wel lezen we hier de eensgezindheid waarover ik zojuist sprak. Of het hier nu specifiek over ons gaat, de Gemeente, of dat het hier gaat over de situatie zoals beschreven in Openbaring 14, is mij niet helemaal duidelijk.

Verder lezen we dat God ons gekocht heeft met Zijn bloed. Dat betekent verlossing / verlossen. Verlossen is namelijk losprijs betalen, hetgeen de Heer met Zijn bloed (dat is leven), heeft gedaan. Schriftverwijzingen hiervan zijn:

         1Kor.6:20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

         1Kor.7:23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen.

 

 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.

Het staat vast dat de Gemeente in Christus gesteld is tot Zijn koningen en priesters, maar dat geldt ook voor hen die deel zullen hebben aan de eerste opstanding beschreven in Openbaring 20: 4, 6.

 

 

 

Opb.20:4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Opb.20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

 

Zij die deelhebben aan de eerste opstanding, zullen met Christus heersen de 1000 jaren als koningen op de oude aarde. Maar wij, zullen net zo goed met Christus heersen als koningen op de oude aarde.

Het grote verschil tussen hen en wij is dat wij vanuit de hemel k over de oude aarde met Christus zullen heersen, in tegenstelling tot hen die op de oude aarde zijn. Want zij hebben geen hemelse positie. Zij hebben louter en alleen een aardse positie in Christus.

Dus als we hier lezen dat God ons gemaakt heeft tot koningen en priesters; en wij zullen heersen als koningen op aarde, dan kan dat zowel betrekking hebben op de Gemeente als op hen, die deel uitmaken van hen die genoemd worden in Openbaring 20. In ieder geval kunnen vaststellen dat het voor beide opgaat.

Terug naar begin

Gemeente en de inwoners van het geopenbaarde Koninkrijk Gods.

11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;

Laten hier even vast stellen dat Johannes hier niet alleen iets ziet, maar ook hoort. Het is belangrijk om feiten vast te stellen. Wat Johannes hier ziet en hoort omschrijft hij als n stem. Het is n geluid dat bestaat uit het geluid dat voortgebracht wordt door velen.

Naast dat hier genoemd worden de eerder genoemde vier dieren en de 24 ouderlingen, wordt hier al melding gemaakt van vele engelen die rond om den troon staan. Johannes hoorde niet alleen iets, maar zag ook iets; namelijk een Hemels leger van engelen, bestaande uit 10.000 x tienduizenden en 1000 x duizenden.

 

Wanneer wij Schrift met Schrift vergelijken, dan zal mijns inziens blijken dat er verschil bestaat tussen de “duizendmaal duizenden” en “10.000 maal tienduizenden”. In de Bijbel vinden wij een Schriftverwijzing naar Danil 7, waar de volgende situatie ons beschreven wordt:

Dan.7:9  Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.

10  Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.

 

Hier in Danil 7 wordt verschil gemaakt tussen hen die voor Hem staan en tussen hen die Hem dienen. Dat verschil wordt duidelijk wanneer wij de tweede Schriftverwijzing ernaast leggen.

 

Hebr.12:22  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;

23  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

 

Hier in Hebreen 12 gaat het in vers 23 over ons, namelijk wij worden hier viermaal genoemd;

1.    Algemene vergadering

2.    De Gemeente (der)

3.    Eerstgeborenen

4.    Die in de hemel opgeschreven zijn

Wij, die dus viermaal, synoniem, genoemd worden, zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem, namelijk het Koninkrijk van de levende God. De reden dat wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem is omdat wij Hem dienen! Daarom denk ik dat de “duizendmaal duizenden die Hem dienden”, de uitbeelding zijn van de Gemeente en de “10 duizendmaal tienduizenden, die voor Hem staan”, de uitbeelding zijn van hen die deel uit zullen maken van de eerste opstanding zoals beschreven in Openbaring 20. (We hebben een tijdssprongetje gemaakt namelijk.)

 

Zoals Johannes zegt dat hij niet alleen iets hoort maar ook ik zag, zo zouden ook wij zorgvuldig Schrift met Schrift vergelijken om te zien wat er gezegd wordt. Dan gaan we naar vers 12. Want wat wordt er gezegd?

 

12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

Zit er veel verschil tussen de betekenis van deze woorden? Nee, het zijn woorden die behoorlijk dezelfde strekking hebben en in de betekenis elkaar overlappen. Deze opsomming in dit vers noemen we een zevenvoudig synonimia. Zoiets is dus ook “pais & vree”. Maar ook bijvoorbeeld deze opsomming in Danil 4:1 “volken, natin en tongen”. Het belangrijkste is dat al deze opsommingen worden toegeschreven aan het Lam, Die volgens Openbaring 4 niet zat, maar stond en dus al die tijd actief is geweest!

Terug naar begin

De jongste dag, de grote witte troon.

13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.

“Alle schepsel”, dan ontbreekt dus niemand! Er is veel meer geschapen dan alleen dat wat wij vandaag de dag zien. Vergelijk het met een boom. Wat wij van de boom zien is slecht de helft van de boom. De andere helft van de boom bestaat wel degelijk, maar is verborgen onder de grond. Onthoudt u deze vergelijking als u dit Schriftgedeelte over de schepping leest.

 

Kol.1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

 

De ene helft is zichtbaar, aards, de andere helft existeert wel degelijk, maar is onzienlijk en is mogelijk qua kwantiteit vergelijkbaar met de zienlijke helft.

 

Dat we een tijdssprong hebben gemaakt, wordt nu helemaal duidelijk. Want in vers 13 zijn we aangekomen bij de Jongste Dag, zoals beschreven in Opb.20:11 en verder. Want als elk schepsel zegt: “Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid”, dan zouden we weten wie dat zeggen. Degene Die op de troon zit, is de Rechter over allen. Dit had ik hiervoor ook al geschreven.

 

Hebr.12:23  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

 

De Koning spreekt immers recht. Wat elk schepsel zegt tegen de Rechter, God is dat zij erkennen dat God de Rechter is en Zijn oordeel, of deze nu positief of negatief voor hen uitvalt, erkent. De Recht kan dus niet gewraakt worden. Je kunt het ook oordeel dat uitgesproken is ook leuk of niet leuk vinden, maar een ieder zal God uiteindelijk als Rechter erkennen. Een soort gelijke erkenning kwamen we ook al tegen in de bestudering van hoofdstuk 1 over “alle oog zal Hem zien”.

 

14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.

Met het woord Amen worden Openbaringen hoofdstuk 4 en 5 dan ook afgesloten. Vergelijkbaar met het allerlaatste vers van de Bijbel:

 

Opb.22:20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Terug naar begin