Studie Openbaring


Studie Openbaring 4, het troongezicht.

 1. Ter inleiding.
 2. Opb.4:1 De opgenomen Gemeente.
 3. De vervulling van Gods belofte van eeuwig leven.
 4. De 24 ouderlingen.
 5. Het ontvangen loon van de 24 oudsten.
 6. Wederom Christus en de Gemeente.
 7. Kristallen zee.
 8. De vier dieren.
 9. De uitbeelding van de 4 dieren.
 10. En hebben geen rust dag en nacht…
 11. Onderworpen aan de Levende God.

Ter inleiding.

Na de beschrijving van ongeveer 20 eeuwen aan Gemeentelijke periodes, komen we vanaf hoofdstuk vier de Gemeente in haar aardse hoedanigheid niet meer tegen. Dat heeft een reden. De Gemeente had geen aards toekomst perspectief, maar een hemelse.

Vanaf hoofdstuk vier is de Gemeentelijke periode op aarde afgesloten. Wat is er dan gebeurd?

·         1Kor.15:52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

·         1Thess.4:16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

 

De Gemeente is Opgenomen! Hij heeft Zijn belofte aan ons vervuld. Dat dát het geval is blijkt als we het eerste vers lezen van hoofdstuk 4.

 

Terug naar begin

Opb.4:1 De opgenomen Gemeente.

Opb.4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

1Thess.4:16 en 17

Opb.4:1

Want de Heere Zelf zal met een geroep

 

met de stem des archangels

en de eerste stem

en met de bazuin Gods

als van een bazuin

zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken

Kom hier op (hier slaat op de geopende deur in de hemel)

in de lucht / nederdalen van den hemel

een deur was geopend in den hemel

 

Dus als die bazuin binnenkort klinkt, dan horen wij waarschijnlijk “Kom hier op!” Dat is geen natte vingerwerk van mijn kant overigens. Dit zelfde wordt ook tegen de twee getuigen gezegd als zijn opgenomen worden. Zij worden op exact dezelfde wijze, in dezelfde wolk opgenomen als wij.

Opb.11:12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.

Legt u dit vers nu eens zelf naast bovenstaand tabel.

 

De “laatste bazuin”

Over die laatste bazuin uit 1Kor.15 halen sommigen de idee dat de Gemeente wordt opgenomen na de zeven bazuinen, waar we later nog in Openbaring bij zullen stilstaan. Dat is wel te begrijpen dat men die 7de bazuin ziet als laatste bazuin voor de Gemeente. Maar dan kom je helemaal niet meer uit Openbaring. Hoewel het op elkaar lijkt, wordt de zevende bazuin uit Openbaring 10:7 niet genoemd “de laatste bazuin”. En ook niet in Opb.11:15.

Opb.10:7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.

 

De laatste bazuin wil mijns inziens zeggen dat de Heer voor de laatste keer spreekt tegen de Gemeente. Want alles wat Hij tot ons spreekt, horen wij door naar Zijn stem te luisteren. Dan horen wij Zijn woorden, namelijk het Woord Gods, dat is de Bijbel. Die laatste bazuin is uitsluitend bestemd voor de Gemeente in haar aardse positie. Het is de laatste keer dat de Heer dan spreekt tegen de Gemeente in die positie. Want nadat de Heer voor de laatste keer tot de Gemeente, in haar aardse positie, spreekt, zullen wij veranderd worden.

 

Opb.4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

Vers 1 begint met: “Na dezen”.

·         De vraag die daarbij hoort is: “na wat?”

·         Na het voorafgaande.

·         Wat ging vooraf aan vers 1 van Openbaring 4?

·         Hoofdstuk 2 en 3, namelijk de beschrijving van de Gemeentelijke periode op aarde.

·         Dus als de Heilige Geest door Johannes zegt: “Na dezen”, zouden we moeten begrijpen dat er een einde gekomen is aan die aardse positie van de Gemeente.

·         Welke positie blijft er dan voor de Gemeente over?

·         De hemelse positie uiteraard!

 

De aardse positie van de Gemeente, beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, zijn voorbij. Dat komt omdat de Here de Gemeente, Zijn Lichaam en niet de bruid, heeft opgenomen. Als wij dan géén aardse positie meer hebben, omdat wij in een punt des tijds veranderd zijn, slaan wij onze ogen op.

 

·         Wat zien wij dan?

Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel

Wij zullen hetzelfde zien als wat Johannes in zijn visioen zag. Wij zien dat wij in de hemel zijn. Dat komt denk ik omdat de Here Jezus Christus, de eerste stem die Johannes hoorde in hoofdstuk één, sprak: Kom hier op!

 

·         Wat gebeurt er dan na de Gemeentelijke periode?

 

…Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Opnieuw lezen we “na dezen”. Op die vraag hadden wij het antwoord al. De Here laat vanaf nu zien wat er na de Gemeentelijke periode op aarde, zeg maar na de Opname van de Gemeente, gaat gebeuren. En daar zijn vele Christenen toch wel benieuwd naar.

 

Terug naar begin

De vervulling van Gods belofte van eeuwig leven.

2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.

 

Johannes werd “in de geest”. Dat kan betekenen dat hij tijdelijk uit zijn aardse lichaam voer, maar hoeft niet. Hoe dat precies ging lijkt mij niet belangrijk. Dat de Bijbel dit zo benoemt, wél. Johannes begint als eerste met het omschrijven van wat hij ziet.

Wat hij als eerste ziet is de troon in de hemel. Waar is hij dus? In het Koninkrijk der hemelen. Want een koning zit op een troon. Johannes is in de hemel, dat geeft ons dus een eenvoudig sommetje. Vervolgens ziet Johannes dat de troon niet leeg is, maar dat de Koning erop zit.

Voor de mensen die denken dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie een troon hebben… Dat hebben ze niet! Er is maar één troon in de hemel en daarop zit Koning Jezus Christus, namelijk de Here God. Dat moeten we even duidelijk hebben omdat het volgende vers daar direct over gaat spreken.

 

3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.

 

Koning Jezus Christus is Degene Die op de troon zit. Hij wordt omschreven met twee edelstenen, namelijk Jaspis en Sardius. Welke kleuren dat zijn, weet ik niet. Wat deze edelstenen uitbeelden is de heerlijkheid die de Here Jezus Christus heeft ontvangen na Zijn aanstelling tot Zoon, bij Zijn opstanding uit de dood. Over die heerlijkheid staat in de Bijbel bijvoorbeeld het volgende:

Joh.17:5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

Joh.17:24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

 

Dezelfde Johannes aanschouwd Zijn heerlijkheid die Christus nu in de hemel heeft. Vervolgens wordt er rondom de troon een regenboog gezien. Zoals wij allemaal weten bestaat de regenboog uit alle voor het oog waarneembare kleuren. Vreemd genoeg heeft de regenboog om de troon maar één kleur, namelijk die het meest op de edelsteen Smaragd lijkt. En een Smaragd is groen van kleur. Groen is de kleur van dat wat de aarde voortbrengt. Denk aan bomen, gras, bloemen, planten en zo voort. Bijbels gezien is groen de uitbeelding van het leven dat wordt voortgebracht. En dat wat groen is, ademt, groeit naar het licht en is daarom naar boven gericht. Het slaat op opstandingsleven en dus op Wedergeboorte.

 

De regenboog werd door de Here Zelf ingesteld als een verbond dat Hij, uit Zijn initiatief, sloot met de mens. De regenboog beeld daarom uit dat God Zich aan Zijn Woord houdt, dat Hij Zijn beloften vervuld. De “groene” regenboog rondom de troon is daarom, denk ik, de uitbeelding van de vervulling van Zijn belofte van eeuwig leven. Want die belofte aan ons begon op aarde (onze Wedergeboorte), maar doordat wij zijn opgenomen en ons lichaam veranderd is, is Zijn belofte aan ons in de hemel definitief in vervulling gegaan.

 

Terug naar begin

De 24 ouderlingen.

4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.

 

Er gaan soms de wildste verhalen / theorieën de ronde over deze 24 man. Dat is niet nodig! Dit hoofdstuk begon ongeveer met deze woorden van Johannes:

En terstond werd ik in den geest

 

Dit betreft een visioen. In het Bijbelboek Openbaring is het zeer belangrijk om de juiste vraag te stellen. Dus niet “wie is dit of wie zijn dit?” Maar waar is dit de uitbeelding van of wat stelt dit voor? Zo ook met de 24 ouderlingen. Het zijn niet de twaalf discipelen die Johannes scheel ziend dubbel heeft geteld, het is ergens een uitbeelding van!

 

Wat is een ouderling of een oudste in de Bijbel? We komen dan bij een soortement “appels met peren” vergelijking tegen, die ik u niet wil onthouden. Hieronder, in het tabel, heb ik gepoogd de appels met appels en de peren met de peren te vergelijken.

 

Joh.8:9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.

De oudsten zijn de eersten. Zelf ben ik het oudste kind van mijn ouders en ben zelfs oudste kleinkind van beide grootouders. Logisch is het dan te zeggen: “Ik ben als eerste geboren, want ik ben de oudste.” Nu, Jezus Christus is als eerste geboren. Hij is de Oudste, namelijk de Eerste. Dat lezen we in:

 

Kol.1:18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

 

Hier lezen we dat Christus de Oudste is. Ook lezen we dat Hij het Hoofd is van het lichaam. En wat dat lichaam is, staat achter de komma, namelijk de Gemeente. De Gemeente bestaat louter en alleen uit Wedergeboren Christenen, want alleen op die manier kun je spreken over geboorte uit de dood (Kol.1:18). En nu komt het: Christus en de Gemeente vormen Één Lichaam, Die allen Eerstgeboren zijn uit de dood.

 

Hebr.12:23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;

 

Terug naar begin

Het ontvangen loon van de 24 oudsten.

En als wij dus de eersten zijn, zijn wij dus de oudsten, dan wel ouderlingen! Dat houden we even vast. De Here Jezus Christus zei direct aan het begin van dit hoofdstuk: Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

We hadden al vastgesteld dat dit volgt op de Gemeentelijke periode. In die Gemeentelijke perioden heeft de Heer ons een aantal dingen belooft.

 

En dan lezen we nog een keer vers vier.

 

1.    4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen;

Ø  De troon is in de Bijbel de uitbeelding van heerschappij, koningschap. Christus zei daar over tegen ons: Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.(Opb.3:27)

 

2.    en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende,

Ø  24 eerstgeborenen zijn de uitbeelding van de Gemeente. 24 is namelijk 2 x 12.

                                         i.    Het getal twee kent in de Bijbel op verschillende plaatsen symbolische uitbeelding van de Gemeente. Als voorbeeld de Here Jezus op de berg van verheerlijking. Hij werd daar aanschouwd door Mozes en Elia, 2 mannen met de Verheerlijkte die zelf ook verheerlijkt leken. Dat is de 2.

                                       ii.    De 12 is de uitbeelding van het Koninkrijk of heerschappij. En zojuist hadden we al vast gesteld dat wij een Gemeente van eerstgeborenen waren, namelijk ouderlingen. Dan hebben we de volgende punten:

Ø  24 = 2 (Gemeente) X 12 (heerschappij in het Koninkrijk)

Ø  Ouderlingen (Gemeente van eerstgeborenen)

Ø  Zittende op tronen = (het hebben ontvangen van koningschap)

 

3.    bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.

Ø  Wit is de uitbeelding van reinheid, vergeving van zonden en Wedergeboorte. Dit wordt ook uitgebeeld in de beloften die de Here ons deed:

                                         i.    Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.(Opb.2:7)

                                       ii.    Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.(Opb.2:11)

                                     iii.    Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.(Opb.2:17)

Ø  en witte klederen zijn de uitbeelding van priesterschap. En aangezien dit zich afspeelt in de hemel, is het dus niet de priesterschap naar de ordening van Aäron, maar naar die van Melchizedek (Hebr.7:11ev.). Daarbij komt ook nog eens dat de Here Jezus Christus ons dit had beloofd:

                                         i.    Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.(Opb.3:5)

Ø  Gouden kronen zijn allereerst goud. Dat is de uitbeelding van eeuwig, namelijk onbeperkt in tijd en ruimte.

Ø  En de kroon zelf is uiteraard de uitbeelding van koningschap, dan wel het ontvangen hebben van koningschap. Het gaat om koningen en priesters, waarvan Opb.1:6 al had gezegd dat wij als Gemeente dat tegen Jezus Christus zeggen. Daarbij komt ook nog eens dat de Here Jezus Christus ons dit had beloofd: Koningschap (macht) ontvangen.

                                         i.    En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster geven.(Opb.2:26-28)

 

Wat stellen we vast? De 24 ouderlingen zijn de uitbeelding van de Gemeente van eerstgeborenen die loon hebben ontvangen van Christus. Het loon dat de Gemeente en u als Wedergeboren Christen ontvangt, is dat wat de Heer ons in de Gemeentelijke periode al had voorgehouden en gegeven wordt nadat de Gemeente opgenomen is. De hiërarchie is overigens ook De Christus (het Hoofd en dan het Lichaam) dan de overige engelen. Die volgorde wordt ook hier, in het troongezicht, aangehouden. Goed, tot zo ver. Dan gaan we verder met vers 5.

 

Terug naar begin

Wederom Christus en de Gemeente.

5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.

We lezen hier een drievoudig synoniem van het krachtig spreken Gods, namelijk in de uitbeelding van:

1.    Bliksemen

2.    Donderslagen

3.    Stemmen

Het gaat er om dat Degene Die gezeten is op de troon, de Koning, SPREEKT. De Koning is tevens, volgens de Bijbel, de Rechter (richter). De Koning geeft richting aan. De Rechter beslist wat recht is en wat niet en oordeelt dat.

 

Dan lezen we over 7 vurige lampen. Waar is dat de uitbeelding van? Dat is heel erg makkelijk, want dat staat gewoon achter de komma: 7 geesten Gods. Het is de uitbeelding van de opgenomen Gemeente, de hemelse positie van de Gemeente in Christus Jezus.

 

Terug naar begin

Kristallen zee.

6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk…

De glazen zee komen we ook tegen in de tempel. Alleen heet het dan geen glazen of kristallen zee, maar gegotene of koperen zee.

 

·         1Kon.7:23 Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom.

·         2Kon.25:13 Verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren, die in het huis des Heeren waren, en de stellingen, en de koperen zee, die in het huis des Heeren was; en zij voerden het koper daarvan naar Babel.

·         1Kron.18:8 Ook nam David zeer veel kopers uit Tibchath, en uit Chun, steden van Hadar-ezer; daarvan heeft Salomo de koperen zee, en de pilaren, en de koperen vaten gemaakt.

·         Jer.52:17 Verder braken de Chaldeeën de koperen pilaren, die in het huis des Heeren waren, en de stellingen, en de koperen zee, die in het huis des Heeren was; en zij voerden al het koper daarvan naar Babel.

 

 

De koperen zee is een wasvat van koper met water er in. Er zit behoorlijk wat water in, maar om het nu een zee te noemen is wel een beetje overdreven. Toch geeft de Bijbel deze naam aan het wasvat. Het is de bedoeling dat men zich wast met dat water. De zee is in de Bijbel verder de uitbeelding van volkeren, de zogenoemde volkeren zee (Ps.65:8).

Kristal is licht doorlatend, zuiver. Deze zuivere, schone volkeren zee staat op dezelfde plaats als de 7 geesten Gods. Mijns inziens is dit de uitbeelding, wederom van de hemelse positie van de Gemeente. Net als dat Christus keer op keer op verschillende manieren beschreven wordt, volgt er direct er achteraan een nieuwe uitbeelding van de Gemeente.

 

Terug naar begin

De vier dieren.

6 …En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.

 

Wederom krijgen we iets te zien. Vier dieren. Als we willen weten wat zij voorstellen dan kijken we eerst waar zij gepositioneerd zijn. In het midden en rondom de troon. Op de troon zit Christus en rondom de troon waren 24 oudsten. De vier dieren zijn gepositioneerd op dezelfde plaats als Christus en de Gemeente.

 

Deze vier dieren hebben overal ogen. Ogen hebben de betekenis van geesten (Opb.5:6). Het lijkt mij de uitbeelding te zijn, opnieuw van de hemelse positie van Christus mét de Gemeente. Dan worden deze vier dieren ons nader voorgesteld.

 

7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.

 

En nu zou er een lampje moeten gaan branden. Want dit komt overeen met de zeer uitgebreide beschrijving die Ezechiël ons gaf van deze vier dieren in Ez.1. In Ez.1:10 vinden we dezelfde beschrijving als hier in Openbaring. Tevens vinden we ook ongeveer dezelfde beschrijving van deze vier dieren beschreven in Ez.10.

·         Ez.1:10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

·         Ez.10:14 En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.

 

 

Ez.1:10

Ez.10:14

Opb.4:7

Mens

het aangezicht eens mensen

het aangezicht eens mensen

het aangezicht als een mens

Leeuw

het aangezicht eens leeuws

het aangezicht eens leeuws

een leeuw gelijk

Rund / Cherub

eens ossen aangezicht

het aangezicht eens cherubs

een kalf gelijk

Arend

eens arends aangezicht.

het aangezicht eens arends.

een vliegenden arend gelijk.

 

 

Terug naar begin

De uitbeelding van de 4 dieren.

Wat beelden deze vier dieren eigenlijk uit?

1.    De Leeuw (van Juda (Opb.5:5)) is de uitbeelding van Christus’ Koningschap over de aarde. De échte Leeuwenkoning!

2.    Het Kalf is een rund, net als de os die Ezechiël zag. Een rund is een lastdier (Deut.25:4). De rund dient zijn meester. Het Kalf is daarom hier de uitbeelding van Jezus Christus als Dienstknecht. De Here Jezus bad daarom, “Vader, niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde”, in de hof van Gethsemane. De Here Jezus onderwierp Zich aan de Vader. En waste de voeten van Zijn discipelen.

3.    De Mens is de uitbeelding van de Zoon des mensen, namelijk de tweede Adam, dan wel de laatste mens (1Kor.15:45,47). Dat is Jezus Christus. De titel “de Zoon des mensen” erfde Christus door Zijn Opstanding uit de dood. Daardoor zijn allen in Adam gestorven en zijn allen die in Christus zijn, door Hem levend gemaakt (1Kor.15:22). Hij is het Hoofd van die nieuwe mensheid (1Kor.15:45,47), om het zomaar te noemen, die niet uit Adam, maar uit God geboren zijn (1Joh.3:9, 5:4).

4.    De Arend is de uitbeelding van Christus’ heerschappij in de hemel (Dan.4:37).

 

 

Deze vier uitbeeldingen van Christus komen we ook tegen bij de vier kleuren van de 10 gordijnen uit Ex.26.

Ex.26:1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken.

 

1.    Wit (linnen) de uitbeelding van de Zoon van God.

2.    Blauw (hemelsblauw) de uitbeelding van de Koning.

3.    Paars (purper) de uitbeelding van de Dienstknecht.

4.    Rood (scharlaken) de uitbeelding van de Zoon des mensen.

 

Tenslotte is er nog een viertal, maar die noem ik u alleen zonder Schriftverwijzing, omdat deze symbolisch is en ik contextueel heb gevonden. Deze mag u pas aannemen als u deze zelf hebt getoetst aan de Bijbel.

 

1.    Oost. De oorsprong, God Die er was voor den beginne. Christus zegt dat Hij de Alpha is.

2.    Zuid. Zuid is laag. De Here Jezus in Zijn vernedering op aarde. Voor een korte tijd onder de engelen gesteld was (Hebr.1).

3.    West. Het einde. De vervulling van wat geprofeteerd is. Christus zegt dat Hij de Omega is.

4.    Noord. Verhoging. Christus gezeten aan de rechterhand Gods, in majesteit in de hoogste hemelen.

 

Dit zelfde zou zeer waarschijnlijk ook gelden voor de vier seizoenen en de vier dagdelen. Maar dat ter zijde. De "vier dieren" in de Bijbel, drukken de vier hoedanigheden van de Persoon van Jezus Christus uit. Deze vinden we ook beschreven in de vier evangeliën. Deze visie is niet van mij, maar wordt door verschillende zo geïnterpreteerd.

Zo beschrijft Mattheüs de Here Jezus Christus als de Koning, Markus als de Dienstknecht, Lukas als de Zoon des mensen en Johannes beschrijft Jezus Christus als de Zoon van God.

 

4 dieren

Ez.1:10

Ez.10:14

Opb.4:7

Ex.26:1

Evangelie

Hoeken der aarde

Uitbeelding van Chr.

Leeuw

leeuw

leeuw

leeuw

Blauw

Mattheüs

Oost

Koning

Rund

os

cherub

kalf

Purper

Markus

Zuid

Dienstknecht

Mens

mens

mens

mens

Scharlaken

Lukas

West

Zoon des mensen

Arend

arend

arend

arend

Wit

Johannes

Noord

Zoon van God

 

8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

 

De vier dieren bleken al iets te maken te hebben met Cherubs. Dat blijkt uit wat Ezechiël over hen zegt. Maar als hier gesproken wordt over zes vleugelen, dan blijkt ook ineens dat deze vier wezens Serafs zijn. Want dat beschrijft Jesaja als hij hen ziet in Jesaja 6:2. Over deze Serafs heb ik al een Bijbelstudie geschreven. Deze kunt u vinden in de reeks “de slang in de Bijbel”. De Seraf is de uitbeelding van Christus. Een Seraf is een vurige slang namelijk. Dat vurige is overigens ook iets waarvan Ezechiël een paar keer op wijst. Voor wat betreft de vleugels, waarom het er zes zijn en niet meer of minder, weet ik niet. De vleugels zijn de uitbeelding van geestelijke bescherming of over schaduwing (Matt.23:37).

 

Terug naar begin

En hebben geen rust dag en nacht…

8 …en hebben geen rust dag en nacht…

Zij hebben geen rust, dag en nacht. Deze specifieke uitdrukking “dag en nacht” in combinatie met hun positie in de hemel, beschreven in vers 6, namelijk:

6 …En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, maakt dat het volgens mij de beschrijving is van hun positie die zij hebben ontvangen van Degene Die op de troon zit. Deze uitdrukking “dag en nacht” in combinatie met een beschreven locatie, geeft mijns inziens een hiërarchische aanduiding weer.

 

1.    Opb.7:15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

2.    Opb.12:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

3.    Opb.20:10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

 

Ergens voor “dag en nacht” verblijven, is dus, volgens mij, de aanduiding van een positie. Als er van de vier dieren wordt gezegd dat zij dag en nacht in en rondom de troon van God verblijven, dan is dat dezelfde positie als die van Christus mét de Gemeente. Verder lezen we dat zij dag en nacht God dienen, zonder te rusten. Zoals wel bekend, bestaat alles omdat God bestaat. Alles is Hem onderworpen (1Kor.15:27). Dus ook de tijd is Hem onderworpen. Ik geloof dat er geen tijd is in de hemel, met andere woorden, dan bestaat er in de hemel dus ook niet zoals dag en nacht, als u mij begrijpt. Het hele principe van rust en slapen, dat wij mensen doen, komt omdat er tijd is. Daaraan zijn wij, in het vlees, onderworpen. Als wij slapen, liggen wij horizontaal, dat de dood uitbeeld. Wanneer wij daarna weer opstaan, is dat de uitbeelding van de Opstanding uit de dood, die wij in Christus hebben. De hemelse positie van de vier dieren is dezelfde als die van de Christus, Die opstond uit de dood en dus niet meer de rust ingaat, als u begrijpt wat ik bedoel. Vervolgens lezen we

 

 

…zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

De leer van de drie-eenheid gebruikt dit vers om aan te tonen dat God uit drie verschillende Goden bestaat. Toch is er volgens de Bijbel maar Één God en maar één troon in de hemel. De vier wezens zeggen voortdurend driemaal “heilig”. Waarom? Nou, om hetgeen daar achter staat: “de Heere God, de Almachtige”, Die Ene, Die er was voor de grondlegging der wereld, Die nu gezeten is op Zijn troon en Die in de Persoon van Christus Jezus zal komen naar de aarde om Zijn Koninkrijk daar te openbaren en Zijn zetel in Jeruzalem zal bestijgen.

 

Terug naar begin

Onderworpen aan de Levende God.

9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;

 

Ook hier lezen we een drievoudig synoniem. Want heerlijkheid geven = eer geven = dankzegging geven. In hoeverre er echt vier dieren in de hemel zijn vol ogen en er een echte draak en oude slang en een geslacht Lam en een Leeuw van Juda er in de hemel zijn, weet ik niet. Wel weet ik zeker dat al deze wezens ergens de uitbeelding van zijn. En daarbij gaat het om in het Bijbelboek Openbaring. Deze vier dieren beelden uit Christus met de Gemeente. Als zij dan Hem verheerlijken dan denk ik altijd “hé, verschillende figuren, die dus niet hetzelfde kunnen zijn”. Dat is niet het geval, volgens mij. Geeft Christus met de Gemeente Zichzelf dan voortdurend eer en heerlijkheid? Christus Jezus is God, maar Hij verheerlijkt de Vader. Ik denk dat dit de interpretatie is van dit vers. Ik hoop dat u leest dat ik dit met enige voorzichtigheid verwoord. Het gaat er niet om dat u mijn visie onderschrijft, maar dat u zoekt naar de Waarheid en dat u mijn woorden toetst aan de Bijbel. Maar als we dan direct doorgaan naar het volgende vers, zien we daar exact hetzelfde gebeuren.

 

10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:

 

11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.

 

Het is volgens mij de uitbeelding van onze erkenning dat er Één God is, aan Wie alles is onderworpen en aan Wie wij te danken hebben dat wij in Christus Jezus deze hemelse positie hebben ontvangen.

 

Terug naar begin